Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op dit moment krijgen veel verpleeghuisbewoners met dementie te vaak en te lang antipsychotica voor probleemgedrag. Uit onderzoek door het Radboudumc en het UMC Groningen, weten we welke factoren kunnen bijdragen aan verbetering. Binnen dit project hebben wij een stappenplan ontwikkeld waarmee een verpleeghuisafdeling het voorschrijven van antipsychotica kan aanpakken. Het is gericht op bewustwording van de rol van arts, verzorgenden en psycholoog in het proces van voorschrijven en op het verbeteren van de samenwerking. Samen met een sleutelpersoon gaan zij op zoek naar aanknopingspunten voor verbetering, gebruik makend van een e-module. In een bijeenkomst stellen zij doelen om hun werkwijze zodanig aan te passen dat het voorschrijven van antipsychotica verbetert. De ervaringen zijn zeer positief: instellingen gaven aan dat er door deelname voor het eerst écht met elkaar over antipsychotica werd gesproken. Bij de meeste instellingen is het gebruik van antipsychotica gedaald.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project is een stappenplan ontwikkeld, zes keer toegepast en tussentijds geoptimaliseerd voor het verbeteren van antipsychoticagebruik. Het bestaat uit 6 stappen, voorafgegaan door een stap 0 waarin deelname wordt overwogen:

Stap 1: Voorbereiding

Stap 2: Lokale doelgroep- en contextanalyse

Stap 3: E-modules volgen

Stap 4: Bijeenkomst met alle deelnemers waarin na discussie twee concrete en haalbare overkoepelende doelen per afdeling of instelling worden gesteld, aangevuld met subdoelen per beroepsgroep.

Stap 5: Aan de slag met de gestelde doelen

Stap 6: Borging en afronding

 

Er deden vier instellingen mee aan een begeleide en twee aan een zelfstandige variant. In de begeleide variant namen er steeds twee psychogeriatrische afdelingen deel, in de zelfstandige variant één. Het aantal patiënten per afdeling varieerde tussen de 12 en 36. Voor de begeleide variant daalde het percentage van bewoners dat antipsychotica kreeg voorgeschreven op 6 afdelingen variërend tussen 2% en 51% en steeg dit op een afdeling met 11% (van 1 afdeling ontvingen wij geen gegevens). Voor de zelfstandige variant bleef dit percentage gelijk.

 

De gesprekken voor stap 2 met de arts, verzorgende, naaste, afgevaardigde van de raad van bestuur, psycholoog en apotheker, waren inzichtgevend en gaven belangrijke input voor de discussie bij stap 4.

Het vinden van tijd om de e-modules te volgen (stap 3) was bij alle afdelingen moeilijk. Een deel van de deelnemers had deze geheel niet gevolgd. Toch waren de instellingen, op één na, positief over de toegevoegde waarde ervan.

De bijeenkomst (stap 4) bleek unaniem bij alle instellingen de belangrijkste stap van het gehele project. Er bleek vaak nog niet eerder een moment te zijn geweest waarop het onderwerp ‘antipsychotica’ eens echt met elkaar besproken was. Op 6 afdelingen zijn de doelen behaald en hebben deze geleid tot een nieuwe werkwijze. Dit vond plaats via inbedding in bestaande structuren, door meeliften op andere initiatieven, door extra acties, of door een structurele aanpassing. De eerste stappen voor borging werden al in gang gezet in stap 5. Wanneer het mogelijk was om de nieuwe werkwijze in te bedden in gangbare structuren of mee te laten liften op actuele veranderingen, werkte dit ook bevorderend voor de borging en het vertrouwen in het behoud van de nieuwe werkwijze op de lange termijn (stap 6).

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Probleemgedrag bij verpleeghuispatiënten met dementie wordt vaak behandeld met antipsychotica, ondanks beperkte effectiviteit en risico’s op ernstige bijwerkingen. Hoewel richtlijnen terughoudendheid in voorschrijven propageren, blijft het daadwerkelijk handelen volgens deze richtlijnen achter. De huidige aandacht vanuit de maatschappij en overheid om antipsychoticagebruik terug te dringen, valt samen met het beschikbaar komen van de door ons ontwikkelde APID-index (Appropriate Psychotropic drugs use In Dementia index) en de Consensus Handreiking voor Antipsychoticagebruik; een ideaal momentum om deze hulpmiddelen in verpleeghuisinstellingen te gaan toepassen.

 

Doel van dit project is om deze instrumenten met behulp van begeleide implementatie praktisch en landelijk toepasbaar te maken voor de Nederlandse praktijk en deze daarin te implementeren, door middel van een te ontwikkelen Draaiboek Passend Gebruik Antipsychotica. Hierbij gebruiken we kennis over bevorderende en belemmerende factoren bij het voorschrijven uit onze PROPER-studie en wordt de nadruk gelegd op enerzijds het medisch leiderschap van de specialist ouderengeneeskunde en anderzijds het betrekken van patiënten en/of hun naasten. De begeleide implementatie zal steeds op twee afdelingen in vijf zorginstellingen uit ons netwerk gefaseerd worden uitgevoerd. Vooraf en na afloop zal per instelling op twee afdelingen de prevalentie van het gebruik van antipsychotica, andere psychofarmaca en psychosociale interventies worden gemeten. Het gehele project zal anderhalf jaar duren. Resultaat is een breed, landelijk toepasbaar en vrij beschikbaar Draaiboek Passend Gebruik Antipsychotica, dat via onze infrastructuur geïmplementeerd wordt.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website