Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij mensen met epilepsie raken hersencellen plotseling overactief. Zoals bij alle chronische aandoeningen, speelt de zorg rondom deze aanvallen zich vooral af in de thuissituatie. Dit vraagt van zowel de persoon met epilepsie als zijn/haar directe omgeving vaardigheid hier mee om te gaan. Dit worden zelfmanagementvaardigheden genoemd. Deze studie betreft een wetenschappelijk onderzoek naar de meerwaarde van een speciaal ontwikkelde zelfmanagementcursus voor volwassenen met epilepsie ten opzichte van de gebruikelijke zorg. Het doel van de studie was om de (kosten)effectiviteit en haalbaarheid van deze interventie te beoordeelden. Uit deze studie blijkt dat de zelfmanagementcursus de potentie heeft om kosteneffectief te zijn en dat patiënten, clinici en groepsleiders aanbevelen de cursus in te bedden in de gebruikelijke zorg. Met een degelijk en goed gestructureerde zelfmanagementcursus kunnen we de almaar stijgende zorgkosten wellicht iets indammen. Vervolg onderzoek is nodig, bijvoorbeeld om te onderzoeken op welke gezondheidsaspecten een zelfmanagement interventie binnen epilepsie aangrijpt.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit de procesevaluatie bleek dat patiënten en groepsleiders van mening zijn dat de cursus verder uitgerold zou moeten worden. Deze conclusie kwam tot stand door kwantitatieve data (aanwezigheidslijsten, evaluatieformulieren) en kwantitatieve data (groepsinterviews) te analyseren. De gemiddelde aanwezigheid van de deelnemers lag op iets meer dan vijf van de zes bijeenkomsten. En ook het meedoen aan de onderdelen van de interventie was hoog. Bijna alle onderdelen van de cursus werden als nuttig ervaren. De uitzondering hierop was het gebruik van eHealth, wat veel te maken had met het feit dat de beoogde epilepsie app – Eppy, niet meer ge-update werd en daardoor niet meer gebruikt kon worden ter ondersteuning van het zelf-monitoren. Door zowel de deelnemers aan de interventie als de groepsleiders werden verbeterpunten aangegeven. Een van die punten was om de boostersessie later te laten plaatsvinden, en mogelijk te koppelen aan een consult bij de verpleegkundig specialist. Dit zou kunnen leiden tot verdere ondersteuning van zelfmanagement dit behoort tot haar taakgebied. Maar ook werd er gevraagd het cursusmateriaal digitaal, vooraf aan te bieden.

In de effectstudie verwachtte we een significante verbetering op zelfeffectiviteit (self-efficacy) als primaire uitkomst, maar dit werd niet gevonden. Wel werd er in de interventiegroep significant minder last ervaren van bijwerkingen als gevolg van anti-epileptica en traden er significante verbeteringen op drie sub-schalen van het meetinstrument “Quality of Life in Epilepsy 31p”. Echter, hoewel er niet veel significante verschillen tussen beide groepen te vinden waren, lijken de kosteneffectiviteitsschattingen toch veelbelovend.

Aanvullend is er bij de verwijzers naar de cursus een korte vragenlijst gestuurd om te kijken of zij effecten zagen bij de deelnemers aan de cursus. Het gaat hier om een relatief kleine groep verwijzers. Zij hebben de indruk dat patiënten, die de cursus hebben gevolgd, meer voorbereid zijn tijdens het consult, dat dit daarom meer efficiënt verloopt. Het gaat hier om een indruk, die niet verder onderzocht is.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Epilepsie heeft een grote impact op de persoon, zijn omgeving en de maatschappij. Van alle personen met epilepsie krijgen 20%-30% hun aanvallen niet onder controle met medicijnen. Onjuiste inname van medicatie speelt hierbij een belangrijke rol. Nauwe samenwerking tussen behandelaar en patiënt leidt tot een gezamenlijk gedragen medicatiebeleid (concordantie) en een betere medicatie inname.

 

Het onderzoek meet de (kosten)effectiviteit van een multi-component interventie (MCI). In dit onderzoek wordt een groep van 100 personen met epilepsie door toeval verdeeld in een interventie (MCI)- en een controlegroep, die gebruikelijke zorg krijgt

 

De interventie MCI vindt plaats in de vorm van een programma waarin zowel kennis als vaardigheden aan bod komen.

De MCI bevordert medicatiebeleid door:

a) het aanleren van zelfmanagementvaardigheden;

b) het gebruik van eHealth tools; zoals de speciaal ontwikkelde app (Eppy), en medicijnpotjes (MEMS), die medicatie registreren.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De onderzoekstaf is aangesteld. De METC goedkeuring is verkregen, evenals de goedkeuring voor de lokale uitvoerbaarheid. Het cursusmateriaal is ontwikkeld en getest. De cursus heeft een aantal keren gedraaid zowel in Heeze als in Maastricht.

Op dit moment hebben 59 patiënten toegezegd om deel te nemen, waarvan 45 patiënten geïncludeerd in de studie (getekend informed consent).

Om patiënten te informeren zijn een aantal persberichten verschenen onder andere in het magazine Epilepsie Vereniging Nederland, CZ magazine, periodiek bericht Kempenhaeghe. Ook op andere manieren is aandacht gevraagd voor het onderzoek onder andere op facebook en door het ophangen van leaflets. Het design artikel is gepresenteerd tijdens het ISPOR congres in Amsterdam, een abstract van het design artikel reeds gepubliceerd in Value in Health. Het volledige design artikel is aangeboden aan BMC neurology en is nu door de eerste selectieprocedure.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

OBJECTIVE: The overall objective is to assess the (cost-)effectiveness of multi component intervention (self-management/ education program & e-health) (MCI) aiming to improve concordance in people with epilepsy compared to care as usual (CAU).

STUDY DESIGN: This randomised controlled trial will consist of three sub-studies, namely an effectiveness study (clinical study), a cost-effectiveness/cost-utility study (economic evaluation), and a process evaluation.

STUDY POPULATION: Adult patients diagnosed with epilepsy, using anti-epileptic drugs.

INTERVENTION: Multi component intervention which will include a self-management/education program and an e-health intervention to monitor real-time medication adherence.

OUTCOME MEASURES: The primary outcome for the study will be self-efficacy measured with Epilepsy Self-Efficacy Scale-33

Items (ESES) and adherence measured by a Medication Event Monitoring System. Secondary outcome measures: Adverse effects, Depression/Mood, Quality of life, Self-management skills, Societal costs, Seizure frequency.

SAMPLE SIZE: Based on sample size calculation we will need to study 42 experimental subjects and 42 control subjects to be able to reject the null hypothesis with probability (power) 0.9. The Type I error probability associated is 0.05. Based on a drop-out rate of around 20% we intent to include 50 patients in each group.

ECONOMIC EVALUATION: Cost-effectiveness and cost-utility analysis from a societal perspective.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website