Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het ‘Worthy Assistants’ onderzoek heeft onderzocht of het inzetten van Physician Assistants (PA’s) in de functie van zaalarts bijdraagt aan de kwaliteit en continuïteit van de zorg en resulteert in een kostenreductie. Het onderzoek is op 34 ziekenhuisafdelingen uitgevoerd, waarvan 17 afdelingen met een PA werken (interventie) en 17 afdelingen niet (controle). Ons onderzoek laat zien dat er geen verschillen zijn tussen deze afdelingen. Patiënten bleken ook in het algemeen de ontvangen zorg ook zeer goed te beoordelen. Zij waren zelfs net iets positiever over de zorg op afdelingen waar een PA werkzaam was. Ook de medisch specialisten, arts-assistenten en verpleegkundigen waren zeer te spreken over de PA’s. De PA draagt volgens hen bij aan de kwaliteit, continuïteit en efficiëntie van de zorg. Volgens arts-assistenten wordt het opleidingsrendement door de inzet van PA’s vergroot. Het onderzoek laat zien dat PA’s veilig kunnen worden ingezet in de functie van zaalarts.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit onderzoek heeft geen doelmatigheidswinst aangetoond, maar laat ook geen tegengesteld effect zien.

 

Primaire uitkomst:

We hebben geen verschil gevonden tussen de interventiegroep (afdelingen met PA’s in de functie van zaalarts) ten opzichte van de controlegroep (afdelingen waar geen PA’s in de functie van zaalarts werkzaam zijn) op ligduur, gezondheid (QALY) en de totale kosten van de zorg.

 

 

Secundaire uitkomsten:

 

Kwaliteit en veiligheid van zorg: Na corrigeren voor confounding, toonde geen enkele van de 10 indicatoren voor kwaliteit en veiligheid van zorg een significante associatie met het inzetten van PA’s in de functie van zaalarts.

 

Continuïteit van zorg: Op de afdelingen in de interventiegroep werd het totaal aantal zaalartsuren het vaakst door dezelfde zorgverlener ingevuld. Het aantal verschillende zorgverleners dat betrokken was bij de zaalartszorg verschilde niet veel tussen de verschillende modellen, maar was het aantal was het kleinst in het PA-model.

 

Patiëntervaringen: Het onderzoek toont een significant verschil aan in patiëntervaringen met de zorg. Hoewel in beide groepen patiënten tevreden zijn met de zorg die zij ontvangen, beoordeelden patiënten in de interventiegroep de zorg significant beter dan patiënten in de controlegroep.

 

Werktevredenheid: De algemene werktevredenheid was ruim voldoende tot goed. De medisch specialisten in de interventiegroep waren significante meer tevreden met hun werk in vergelijking met medisch specialisten in de controlegroep. De werklast in de interventiegroep was significant lager in vergelijking met de controlegroepOok de werkstress was gemiddeld significant lager in de interventiegroep in vergelijking met de controlegroep. Analyse per professie laat echter geen siginficante verschillen tussen de groepen zien.

 

Beïnvloedende factoren voor implementatie: Vijftien jaar na de introductie van PA’s in Nederland, worden vooral veel voordelen ervaren door degenen die met PA’s werken. Ook ervoeren medisch specialisten, verpleegkundigen en PA’s belemmerende factoren die in overweging genomen moeten worden door degenen die geïnteresseerd zijn in het inzetten van PA’s in de functie van zaalarts. Organisatorische en financiële onzekerheden speelden een belangrijke rol bij de beslissing om een PA in dienst te nemen. Er waren nauwelijks barrières als het gaat om wetgeving, maar lokaal werden er soms andere afspraken gemaakt. Barrières aangaande het opleiden van PA’s en competenties van PA’s werden nauwelijks ervaren. Volgens de geïnterviewden moet extra aandacht worden besteed aan de positionering van PA’s in het medisch team, maar ook ten opzichte van andere professies zoals de verpleegkundig specialist en ziekenhuisarts die in vergelijkbare functie werkzaam zijn. Ook de financiële inbedding is nog een belangrijke belemmerende factor.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vanwege een verwachte afname van de beschikbaarheid van artsen voor de functie van zaalarts, een toegenomen nadruk op efficiëntie en continuïteit van zorg en de standaardisering van veel medische procedures, wordt de rol van zaalarts in toenemende mate toebedeeld aan physician assistants (PA’s). PA’s zijn zorgverleners die na een HBO masteropleiding medische taken overnemen van artsen. Deze studie heeft als doel de effecten van substitutie van zaalartszorg van artsen naar PA’s te evalueren.

 

Op dit moment worden ziekenhuisafdelingen geworven voor deelname aan het onderzoek. Tot nu toe hebben 19 interventieafdelingen en 13 controleafdelingen hun deelname toegezegd. Hiervan zijn 15 afdelingen gestart met de dataverzameling.

 

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achtergrond

Vanwege een verwachte afname van de beschikbaarheid van artsen voor de functie van zaalarts, een toegenomen nadruk op efficiëntie en continuïteit van zorg en de standaardisering van veel medische procedures, wordt de rol van zaalarts in toenemende mate toebedeeld aan physician assistants (PA’s). PA’s zijn zorgverleners die na een HBO masteropleiding medische taken overnemen van artsen. Deze studie heeft als doel de effecten van substitutie van zaalartszorg van artsen naar PA’s te evalueren.

 

Methoden

In een multicenter gematchte studie, wordt het traditionele model waarin de rol van zaalarts enkel wordt ingevuld door artsen (arts model) vergeleken met een gemixt model waarin de PA werkzaam is in de functie van zaalarts, samen met artsen (PA/arts model). Twintig interventieafdelingen en twintig controleafdelingen van diverse medische specialismen worden geïncludeerd. De primaire uitkomstmaat is ligduur. Secundaire uitkomstmaten omvatten indicatoren voor de kwaliteit van zaalartszorg, patiëntervaringen met de ontvangen zaalartszorg, ziektegerelateerde kwaliteit van leven, en de ervaringen van zorgverleners. Een economische evaluatie wordt uitgevoerd om de doelmatigheid van de inzet van PA’s vast te stellen. Gegevens van 100 tot 115 patiënten per ziekenhuisafdeling zullen voornamelijk worden verzameld uit patiëntendossiers en vragenlijsten. Semi- gestructureerde interviews zullen worden afgenomen bij zorgverleners om determinanten van doelmatigheid, kwaliteit en continuïteit van zorg vast te stellen en belemmerende en bevorderende factoren voor de implementatie van PA’s in de functie van zaalarts te identificeren.

 

Discussie

De bevindingen uit dit onderzoek zullen helpen om de rol van PA’s verder te definiëren. Daarnaast zullen mogelijke belangrijke componenten voor de implementatie van PA’s in de functie van zaalarts worden vastgesteld. Zoals in veel studies naar organisatorische veranderingen, is random toewijzing van ziekenhuisafdelingen aan onderzoeksgroepen niet haalbaar. Dit brengt het risico van confounding met zich mee. Een belangrijke uitdaging in dit onderzoek is om rekening te houden met de heterogeniteit tussen de patiënten en ziekenhuizen

 

Bereikte resultaten / Results achieved

Op dit moment worden ziekenhuisafdelingen geworven voor deelname aan het onderzoek. Tot nu toe hebben 19 interventieafdelingen en 13 controleafdelingen hun deelname toegezegd. Hiervan zijn 15 afdelingen gestart met de dataverzameling.

 

Trial registratie

Dit onderzoek is geregistreerd op www.ClinicalTrial.gov, ID NCT01835444

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

OBJECTIVE To evaluate the effects of Physician Assistants (PAs) compared to Medical Residents (MRs), both working in the role of house officers, on healthcare costs. A "mixed PA/MR model" is compared with a "MR model", the latter can be regarded as usual care.

 

OUTOMES

Primary 1) (costs associated with) length of hospital stay; Secondary: 2) mortality, 3) adverse events; 4) quality of life; 5) continuity and quality of care; 5) patient and provider satisfaction; and 6) resource use.

 

STUDY DESIGN & POPULATION Controlled trial.

Patients, Nurses, Physicians, MRs, PAs.

 

POWER Reduction of stay by 20%; 40 wards each to include 100 patients.

 

ECONOMIC EVALUATION Baseline we perform a cost-minimization analysis. It is hypothesized that clinical effectiveness is at least as good, but PA services results in a significant cost reduction.

 

RELEVANCE Reallocation of healthcare is one solution to the problems healthcare is facing. In the Netherlands reallocation of care to physician assistants hasn't adequatly been studied. Given the growing number of PAs, it is essential to evaluate the effectiveness and efficacy of (Dutch) PA services. The proposed research is pivotal and will contribute to scientific knowledge and the social political debate about reallocation of tasks.  

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website