Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achtergrond:

De maligne lymfomen, Morbus Hodgkin(HD) en non-Hodgkin lymfoom(NHL), omvatten ongeveer 5-6% van alle maligniteiten bij volwassenen en 10% van alle pediatrische maligniteiten. Zodra de diagnose is vastgesteld middels histologie zal met behulp van Computed Tomography (CT) de uitbreiding van de

ziekte (stagering) en de respons op therapie bepaald worden. De stagering bij presentatie is van belang

voor de therapie keuze en prognose.

Helaas gaat CT gepaard met een significante hoeveelheid ioniserende straling wat tot inductie van secundaire tumoren kan leiden. Dit speelt met name een rol bij kinderen omdat sneldelend weefsel gevoeliger is voor stralingsgeïnduceerde effecten. Bovendien hebben kinderen een langere levensverwachting waardoor carcinogene effecten meer kans hebben om tot expressie te komen.

Met nieuw ontwikkelde Magnetic Resonance Imaging (MRI) technieken is het nu mogelijk maligniteiten te stageren en tijdens therapie te vervolgen. Whole-body MRI (WB-MRI) is een radiologische techniek waarmee beeldvorming van het gehele lichaam in één enkel onderzoek mogelijk is met een excellent weke delen contrast maar zonder gebruik van ioniserende straling.

Doelstelling:

Het doel van deze studie is te onderzoeken of, voor de stagering van patiënten met een maligne lymfoom, de balans tussen kosten en effectiviteit van WB-MRI voordeliger uitvalt dan die van CT. Om dit te kunnen beoordelen, moeten de volgende onderzoeksvragen beantwoord worden:

1. Kan WB-MRI de huidige CT technieken vervangen voor de stagering van kinderen en volwassenen met een maligne lymfoom?

2. In welke mate draagt de blootstelling aan ioniserende straling door medische beeldvorming bij aan de inductie van secundaire maligniteiten en lange termijn mortaliteit?

3. Is WB-MRI kosten-effectief in vergelijking met CT voor stagering van het maligne lymfoom?

Studie opzet:

Dit is een multicenter prospectieve diagnostische cohort studie (tijdspad: 36 mnd). 135 patiënten hebben in aanvulling op de protocollaire (routinematige) beeldvorming een WB-MRI ondergaan.

Studiepopulatie:

Patiënten van 8 jaar en ouder met een histologisch bewezen HD of NHL.

Statistische analyse:

Overeenkomst en verschil tussen WB-MRI en CT in de zin van het stadium van het maligne lymfoom volgens het Ann Arber stagerings systeem worden berekend, in combinatie met binominale exacte 95% confidentie intervallen (CIs). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Stata version 10 software (StataCorp LP, College station, TX, USA). Verschillen in stadiëring tussen WB-MRI en CT zullen voor zover mogelijk worden opgelost door gebruik te maken van de bevindingen van FDG-PET, beenmerg biopsie en/of follow-up FDG-PET en CT (indien beschikbaar).

Stralingsgerelateerde risicobepaling:

Met behulp van een risicomodel, gebaseerd op het BEIR VII rapport, zal de lange termijn mortaliteit van stralingsgeïnduceerde tumoren na blootstelling aan ioniserende straling modelmatig bepaald worden.

Economische evaluatie:

De werkelijke kosten (vanuit een maatschappelijk perspectief) van de twee technieken zullen berekend

worden. In geval van klinische equivalentie en vergelijkbare kosten of kostenbesparing met MRI, kan

MRI als dominant beschouwd worden, hetgeen verdere economische evaluatie noodzakelijk maakt. Anders zal de incrementele kosten effectiviteit onderzocht worden door modellering van de verwachte lange termijn gezondheidseffecten en daarmee samenhangende uitkomsten zoals kwaliteit van leven en kosten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op basis van de resultaten van de klinische studie kan worden geconcludeerd dat WB-MRI en CT in het merendeel van de patiënten met een nieuw gediagnosticeerd maligne lymfoom gelijk stageren. Verschil in stagering tussen deze technieken wordt met name veroorzaakt door overstagering van WB-MRI ten opzichten van CT. Deze overstagering van WB-MRI blijkt iets vaker correct dan incorrect of onopgelost te zijn. Overstagering wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van beenmerg betrokkenheid, terwijl onderstagering voornamelijk het gevolg is van gemiste long/pleura laesies. Over- en onderstagering door WB-MRI zou in ongeveer 40% van de gevallen geresulteerd hebben in een wijziging van de therapie. In 3 patiënten zou deze wijziging terecht zijn, terwijl dit in 5 andere patiënten onduidelijk is aangezien het onzeker is of het verschil in stadium tussen WB-MRI en CT terecht of onterecht is.

De stralingsgerelateerde risicobepaling heeft aangetoond dat de ziekte gerelateerde reductie in levensverwachting van patiënten met een maligne lymfoom moet worden meegewogen om een meer realistisch beeld te krijgen van het risico van ioniserende straling. Dit resulteert weliswaar in een hoger overall mortaliteitsgetal maar ook in een substantieel lagere stralingsgeinduceerde mortaliteit. Hoewel de cumulatieve dosis van medische beeldvormende technieken hoog is, blijkt het daadwerkelijk (berekende) stralingsgerelateerde mortalitietsrisico matig te zijn. Echter, dit risico kan zeker niet genegeerd worden en daarom moet CT (en PET) nog steeds weloverwogen worden toegepast, zeker bij kinderen. Bovendien is het belangrijk te vermelden dat in deze studie niet gekeken is naar het stralingsgerelateerde morbiditeitsrisico.

De simulatiestudie naar kosten effectiviteit in een subgroep van volwassen Hodgkin en Non-Hodgkin (DLBCL) patiënten toont aan dat WB-MRI nog niet kosten effectief lijkt te zijn in vergelijking met CT, gebaseerd op de resultaten van de klinische studie en de stralingsgerelateerde risicobepaling. Echter, het verschil in stagering tussen WB-MRI en CT was terecht in bijna 50% van de gevallen, en dit verschil in stagering kon niet worden opgelost in meerdere andere patiënten. Daarom zijn wij van mening dat WB-MRI CT in ieder geval zou kunnen vervangen bij patiënten waarvoor straling een belangrijk thema is (bijv. kinderen en zwangere vrouwen) en patiënten met een verhoogd risico voor contrast reacties (inclusief contrast geïnduceerde nefropathie).

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achtergrond:

De maligne lymfomen, Morbus Hodgkin(HD) en non-Hodgkin lymfoom(NHL), omvatten ongeveer 5-6% van alle maligniteiten bij volwassenen en 10% van alle pediatrische maligniteiten. Zodra de diagnose is vastgesteld middels histologie zal met behulp van Computed Tomography (CT) de uitbreiding van de ziekte (stagering) en de respons op therapie bepaald worden. De stagering bij presentatie is van belang voor de therapie keuze en prognose. Helaas gaat CT gepaard met een significante hoeveelheid ioniserende straling wat tot inductie van secundaire tumoren kan leiden. Dit speelt met name een rol bij kinderen omdat sneldelend weefsel gevoeliger is voor stralingsgeïnduceerde effecten. Bovendien hebben kinderen een langere levensverwachting waardoor carcinogene effecten meer kans hebben om tot expressie te komen. Met nieuw ontwikkelde Magnetic Resonance Imaging (MRI) technieken is het nu mogelijk maligniteiten te stageren en tijdens therapie te vervolgen. Whole-body MRI (WB-MRI) is een radiologische techniek waarmee beeldvorming van het gehele lichaam in één enkel onderzoek mogelijk is met een excellent weke delen contrast maar zonder gebruik van ioniserende straling.

Doelstelling:

Het doel van deze studie is te onderzoeken of WB-MRI CT kan vervangen voor de stagering van patiënten met een maligne lymfoom.

Studie opzet:

Dit is een multicenter prospectieve diagnostische cohort studie (tijdspad: 36 mnd). 135 patiënten zullen in aanvulling op de protocollaire (routinematige) beeldvorming een WB-MRI ondergaan.

Studiepopulatie:

Patiënten van 8 jaar en ouder met een histologisch bewezen HD of NHL.

Statistische analyse:

De uitdaging van deze studie is het aantonen dat MRI niet inferieur is aan CT voor de stagering van maligne lymfomen. Deze hypothese zal eenzijdig getest worden volgens recent beschreven technieken door Lui et al.

Voortgang van de studie:

De studie loopt nu 24 maanden en er zijn tot nu toe 98 patiënten geïncludeerd in de drie betrokken centra (42 UMC Utrecht, 31 Meander MC Amersfoort, en 25 AMC Amsterdam), waarvan 14 kinderen. Een tussentijdse evaluatie van de eerste 31 patiënten suggereert dat initiële stagering van maligne lymfomen met behulp van WB-MRI in de meerderheid van de patiënten gelijkwaardig is aan de stagering met behulp van CT, en dat WB-MRI nooit onderstageert ten opzichte van CT. In die patiënten waar WB-MRI resulteerde in een hoger stadium ten opzichte van CT, bleek dit in de meeste gevallen correct te zijn.

Inmiddels is in samenwerking met het LUMC (Leiden) een modelmatige berekening uitgewerkt van de lange termijn mortaliteit van stralingsgeïnduceerde tumoren na blootstelling aan ioniserende straling, waarbij gebruik wordt gemaakt van een risicomodel, gebaseerd op het BEIR VII rapport. Een publicatie over de resultaten hiervan is in voorbereiding. De economische evaluatie zal worden afgerond nadat alle patiënten geïncludeerd zijn.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstelling:

Het vaststellen van de waarde van Whole-body Magnetic Resonance Imaging (WB-MRI) voor de initiële stagering van een maligne lymfoom in vergelijking met Computed Tomography (CT).

Materiaal en methoden:

Als onderdeel van een grote multicenter studie ondergingen 31 achtereenvolgende patiënten met een nieuw gediagnosticeerd maligne lymfoom een WB-MRI (T1-gewogen en Short inversion Time Inversion Recovery (STIR)[n=31], en Diffusion Weighted Imaging (DWI)[n=28]) en een CT. Stagering volgens de Ann Arbor classificatie werd verricht door een radioloog op basis van de WB-MRI bevindingen, en door een andere radioloog op basis van de CT bevindingen. De verschillen tussen stagering met WB-MRI (zonder en met DWI) en CT werden opgelost door andere (beeldvormende) technieken (zoals 18F-fluoro-2-deoxyglucose positron emission tomografie (FDG-PET) en beenmerg biopsie) en follow-up als referentie standaard te gebruiken.

Resultaten:

De stagerings resultaten van WB-MRI zonder DWI waren gelijk aan CT in 74% (23/31), hoger in 26%(8/31) en lager in 0% (0/31) van de patiënten, met respectievelijk een terechte/onterechte/niet-controleerbare overstagering ten opzichten van CT in 3, 2, en 2 patiënt(en), en een incorrecte stagering door beide modaliteiten in 1 andere patiënt. De stagerings resultaten van WB-MRI met DWI waren gelijk aan CT in 75% (21/28), hoger in 25% (7/28)en lager in 0% (0/28) van de patiënten, met respectievelijk een terechte/onterechte overstagering ten opzichten van CT in 6 en 1 patiënt(en).

Conclusie:

Deze eerste resultaten suggereren dat initiële stagering van een maligne lymfoom met behulp van WB-MRI (zonder en met DWI) in de meerderheid van de patiënten gelijkwaardig is aan de stagering met behulp van CT, en dat WB-MRI nooit onderstageert ten opzichte van CT. In die patiënten waar WB-MRI resulteerde in een hoger stadium ten opzichte van CT, bleek dit in de meeste gevallen correct te zijn. Echter, vervolg studies met een grotere sample size (inclusief follow-up en restagering) zullen nodig zijn om deze eerste resultaten te bevestigen en zaken als inter- en intra-observer variabiliteit en kosteneffectiviteit van WB-MRI verder te onderzoeken.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Background:

The malignant lymphomas, Hodgkin´s disease (HD) and non-Hodgkin´s lymphoma (NHL), comprise approximately 5-6% of all malignancies in adults and account for 10% of childhood cancers. Once the diagnosis has been established histologically, extent of disease (staging) and response to therapy will be assessed by means of a computed tomography (CT) scan of the body. The staging at presentation is important for determining prognosis and choice of treatment.

Unfortunately, CT is accompanied by a significant amount of radiation exposure which may induce second cancers. This is especially important in childhood, because rapidly dividing cells are more sensitive to radiation induced effects and children will have more years ahead in which cancerous changes might occur. New magnetic resonance imaging (MRI) techniques offer an alternative way for staging and follow-up of cancers. Whole-body MRI (WB-MRI)is a radiation-free method which allows imaging of the body with excellent soft tissue contrast in a single examination.

Purpose:

The aim of this study is to examine if WB-MRI can replace CT in staging of patients with a malignant lymphoma.

Design:

This will be a multicenter, prospective, diagnostic cohort study (timeschedule: 36 months). 135 eligible patients will undergo WB-MRI on top of the protocollar imaging routinely done.

Study population:

Patients aged 8 years and older with a histological diagnosis of HD or NHL.

Statistical analysis:

The challenge of this study will be to show non-inferiority of WB-MRI compared to CT in staging malignant lymphoma. Testing of this hypothesis will be one-sided and performed using recently proposed techniques by Lui et al.

Radiation-related risk assessment:

A risk model will be used, based on the BEIR VII report, for modelling the late-term mortality from radiation induced tumors after exposure to ionizing radiation.

Economic evaluation:

Actual costs (from a societal perspective) will be determined for the two diagnostic tests. In case of clinical equivalence and similar costs or cost savings associated with MRI the latter can be considered dominant, obviating further economic evaluation. Otherwise, through modelling of expected long term health impact and associated outcomes such as quality of life and costs the incremental cost effectiveness will be evaluated.

 

Achtergrond:

De maligne lymfomen, Morbus Hodgkin(HD) en non-Hodgkin lymfoma(NHL), omvatten ongeveer 5-6% van alle maligniteiten bij volwassenen en 10% van alle pediatrische maligniteiten. Zodra de diagnose is vastgesteld middels histologie zal met behulp van Computed Tomography (CT) de uitbreiding van de ziekte (stagering) en de respons op therapie bepaald worden. De stagering bij presentatie is van belang voor de therapie keuze en prognose.

Helaas gaat CT gepaard met een significante hoeveelheid ioniserende straling wat tot inductie van secundaire tumoren kan leiden. Dit speelt met name een rol bij kinderen omdat sneldelend weefsel gevoeliger is voor stralingsgeïnduceerde effecten. Bovendien hebben kinderen een langere levensverwachting waardoor carcinogene effecten meer kans hebben om tot expressie te komen. Met nieuw ontwikkelde Magnetic Resonance Imaging (MRI) technieken is het nu mogelijk maligniteiten te stageren en tijdens therapie te vervolgen. Whole-body MRI (WB-MRI) is een radiologische techniek waarmee beeldvorming van het gehele lichaam in één enkel onderzoek mogelijk is met een excellent weke delen contrast maar zonder gebruik van ioniserende straling.

Doelstelling:

Het doel van deze studie is te onderzoeken of WB-MRI CT kan vervangen voor de stagering van patiënten met een maligne lymfoom.

Studie opzet:

Dit is een multicenter prospectieve diagnostische cohort studie(tijdspad: 36 mnd). 135 patiënten zullen in aanvulling op de protocollaire (routinematige) beeldvorming een WB-MRI ondergaan.

Studiepopulatie:

Patiënten van 8 jaar en ouder met een histologisch bewezen HD of NHL.

Statistische analyse:

De uitdaging van deze studie is het aantonen dat MRI niet inferieur is aan CT voor de stagering van maligne lymfomen. Deze hypothese zal eenzijdig getest worden volgens recent beschreven technieken door Lui et al.

Stralingsgerelateerde risicobepaling:

Met behulp van een risicomodel, gebaseerd op het BEIR VII rapport, zal de lange termijn mortaliteit van stralingsgeïnduceerde tumoren na blootstelling aan ioniserende straling modelmatig bepaald worden.

Economische evaluatie:

De werkelijke kosten (vanuit een maatschappelijk perspectief) van de twee technieken zullen berekend worden. In geval van klinische equivalentie en vergelijkbare kosten of kostenbesparing met MRI, kan MRI als dominant beschouwd worden, hetgeen verdere economische evaluatie noodzakelijk maakt. Anders zal de incrementele kosten effectiviteit onderzocht worden door modellering van de verwachte lange termijn gezondheidseffecten en daarmee samenhangende uitkomsten zoals kwaliteit van leven en kosten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website