Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Nederlandse verpleeghuizen is ‘wassen zonder water’ in opmars. Bewoners worden steeds vaker met wegwerpwashandjes gewassen. De wegwerpwashandjes reinigen en verzorgen de huid en maken afdrogen overbodig. Dit betekent dat wassen minder lang duurt, maar ook zou deze manier van wassen beter voor de huid zijn. Of dit laatste ook echt zo is, werd echter nooit goed onderzocht.

 

In het project ‘Washing without water’ werd onderzocht welk effect het wassen met wegwerpwashandjes op de huid van verpleeghuisbewoners heeft. Ook werd gekeken of wassen zonder water minder tijd en geld kost dan wassen met water en zeep. Hiervoor werden verpleeghuisafdelingen op basis van toeval ingedeeld in 'traditioneel wasen met water en zeep' en 'wassen zonder water'. Bij 500 verpleeghuisbewoners werd iedere week de huid nauwkeurig op huidproblemen zoals roodheid of huidontstekingen geïnspecteerd. Verder is nagegaan wat bewoners, familieleden en verzorgenden van wassen zonder water vonden en hoe demente bewoners in beide groepen op de wasbeurt reageerden.

 

Wassen zonder water blijkt veilig. Het is iets beter voor de huid en iets goedkoper dan traditioneel wassen. Bovendien zijn zowel verpleeghuisbewoners als verzorgenden overwegend positief over wassen zonder water. Omdat de studie naar korte-termijneffecten keek (6 weken), is het raadzaam huidreacties van cliënten op de lange termijn nog te volgen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De effecten van wassen zonder water, in vergelijking met traditioneel wassen van verpleeghuisbewoners, zijn:

 

* Iets minder huidschade bij bewoners;

* Een kleine besparing in kosten voor de dagelijkse zorg;

* Vooral tevredenheid bij bewoners en verzorgenden;

* Geen verschil in verzet bij het wassen bij dementerende bewoners.

 

Lange-termijneffecten bij bewoners vielen buiten het bestek van deze studie. Het wordt daarom aanbevolen deze bij toepassing in de zorg voorlopig nog te monitoren.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

DOEL

Het onderzoek Wassen Zonder Water heeft als doel de traditionele manier van wassen te vergelijken met ‘wassen zonder water’.

 

METHODE

Vijftig verpleeghuisafdelingen worden op basis van toeval toegewezen aan de experimentele- of aan de controlegroep. De experimentele interventie ‘wassen zonder water’ bestaat uit wassen met wegwerpwashandjes van zacht synthetisch materiaal, gedrenkt in een lotion die men niet hoeft af te spoelen, die snel droogt, die de huid reinigt en verzorgd. De controle behandeling bestaat uit een traditionele manier van wassen met behulp van leidingwater, waskommen, handdoeken, washandjes en zeep. De wasmethode wordt gedurende 6 weken toegepast.

 

DEELNEMERS

Aan het onderzoek zullen volwassen zorg-afhankelijke verpleeghuisbewoners en verzorgenden van de betreffende afdelingen deelnemen.

 

UITKOMSTEN

In dit onderzoek wordt gekeken naar: 1) het vóórkomen van zorggerelateerde huidschade (hoofduitkomst), 2) tevredenheid van bewoners en verzorgenden met ‘wassen zonder water’ en 3) alle zorggerelateerde kosten die betrekking hebben op het wassen.

 

RESULTATEN

In Februari 2011 is gestart met het verzamelen van de gegevens. In de eerste zes maanden hebben 105 bewoners van 12 verpleeghuisafdelingen deelgenomen aan het onderzoek.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de eerste negen maanden van het onderzoek zijn verpleeghuizen benaderd voor deelname aan het onderzoek en zijn protocollen voor het verzamelen van gegevens ontwikkeld. Tot nu toe hebben 32 afdelingen van zes verpleeghuisinstellingen deelname aan het onderzoek toegezegd.

 

Het verzamelen van de gegevens is gestart in Februari 2011. In de eerste zes maanden hebben 105 verpleeghuisbewoners van 12 afdelingen deelgenomen aan het onderzoek.

Twaalf verzorgenden van zes afdelingen hebben een vragenlijst ingevuld. De vragenlijst werd verstrekt aan het einde van de zes weken van de interventie periode. De vragenlijst bevat vragen betreffende de tevredenheid met de manier van wassen en de werklast die wordt ervaren met de manier van wassen.

Aan het einde van de interventie-periode, werd ook aan verpleeghuisbewoners of hun familieleden een vragenlijst gegeven. Hierin wordt gevraagd in hoeverre zij tevreden zijn over de manier van wassen, de pijn en het comfort die wordt ervaren tijdens het wassen. Negen verpleeghuisbewoners en 13 familieleden vulden de vragenlijst in.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

SUMMARY

 

AIM - To compare the traditional bed bath with 'washing without water' on 1) effects on skin integrity 2) patient and nurse satisfaction and 3) costs.

 

DESIGN - In a cluster randomized trial we will randomize 50 nursing home wards (576 patients) to 'washing without water' or traditional bed baths. Bathing regimens are continued for six weeks.

Whereas effects on skin damage are not likely to be specific for setting, these results can be generalized to other patient groups.

 

STUDY POPULATION - Adult bedridden patients and nurses at 50 nursing home wards.

 

INTERVENTION - The experimental intervention 'washing without water’ consists of disposable washing cloths made of soft synthetic fibers, saturated with a no rinse, quickly vaporizing skin cleaning and caring lotion. The control intervention is a traditional bed bath, executed by using tap water, a washbowl, towels, washcloths and soap.

 

OUTCOMES - Prevalence of care associated skin damage (primary outcome), patient and nurse satisfaction and all related costs (secondary outcomes).

 

SAMPLE SIZE - 'Washing without water' is seen as more effective if the prevalence of skin damage is 15% in the intervention group versus 25% in the control group at follow-up. Using alpha=.05, beta=.20 and ICC=.01 for ward level clustering, 576 nursing home patients should be included.

 

ANALYSIS - Logistic regression with a random ward effect will be used to compare the prevalence of care associated skin damage between the groups. Secondary outcomes will be analysed using linear mixed models.

 

ECONOMIC EVALUATION - The cost effectiveness ratio is expressed as cost per percentage of decrease in care associated skin damage.

 

TIME SCHEDULE - mnth 01-09 study preparations; mnth 10-27 cost-effectiveness study in nursing homes; mnth 28-37 analyses, report, publications.

 

 

SAMENVATTING

 

DOEL - Vergelijken van de traditionele manier van wassen in bed met 'wassen zonder water' op 1) effecten op huidintegriteit, 2) patiënt- en verpleegkundige tevredenheid en 3) kosten.

 

STUDIEOPZET - In een cluster gerandomiseerd onderzoek randomiseren we 50 verpleeghuisafdelingen (576 patiënten) naar 'wassen zonder water' of de traditionele manier van wassen in bed. De patiënten worden gedurende zes achtereenvolgende weken op dezelfde manier gewassen.

Omdat het onwaarschijnlijk is dat de effecten op huidintegriteit specifiek zijn voor de setting, zullen deze gegevens naar andere settings generaliseerbaar zijn.

 

STUDIEPOPULATIE - Volwassen bedlegerige patiënten en verpleegkundigen van 50 verpleeghuisafdelingen.

 

INTERVENTIE - De experimentele interventie 'wassen zonder water’ wordt uitgevoerd met wegwerpwashandjes van zacht synthetisch materiaal, geïmpregneerd met een snel verdampende huidreinigende en verzorgende lotion. De controle-interventie is de traditionele manier van wassen in bed, met gebruik van water, waskom, handdoeken, washandjes en zeep.

 

UITKOMSTMATEN - Prevalentie van zorggerelateerde huidschade (primaire uitkomst), patiënt- en verpleegkundige tevredenheid en alle gerelateerde kosten (secundaire uitkomsten).

 

SAMPLE SIZE - 'Wassen zonder water' is effectiever als de prevalentie van huidschade na zes weken in de interventiegroep 15% is versus 25% in de controle groep. Bij alpha=.05, beta=.20 en ICC=.01 voor clustering op afdelingsniveau, moeten 576 verpleeghuispatiënten geïncludeerd worden.

 

ANALYSE - De prevalentie van zorggerelateerde huidschade tussen de groepen wordt vergeleken met logistische regressie met een random effect voor afdeling. Secundaire uitkomsten worden geanalyseerd met linear mixed models.

 

ECONOMISCHE EVALUATIE - De kosteneffectiviteitsratio wordt uitgedrukt in kosten per percentage afname in zorggerelateerde huidschade.

 

TIJDPAD - mnd 01-09 voorbereiding; mnd 10-27 kosteneffectiviteitsstudie in verpleeghuizen; mnd 28-37 analyses, rapportage, publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website