Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In deze studie zijn de kosten en effecten van een multidisciplinaire obstetrische team training in een medisch simulatie centrum onderzocht. Met een cluster gerandomiseerd gecontroleerd design werden 24 ziekenhuizen gerandomiseerd tot een controle- en interventiegroep. De interventie bestond uit een één-daagse simulatietraining van de gehele obstetrische afdeling. Ongeveer 80% van deze training richtte zich op aspecten van teamwork (crew resource management) en 20% op medische vaardigheden. Zes maanden na de training werd een in situ simulatie verricht in alle ziekenhuizen. Hieruit bleek dat de interventiegroep significant beter scoorde op een teamwork scorelijst en significant vaker essentiële medische handelingen toepaste. De primaire uitkomstmaat bestond uit de perinatale en maternale morbiditeit en mortaliteit. Hieruit blijkt dat er geen significant effect wordt gevonden op de gecombineerde uitkomstmaat, bestaande uit perinatale asfyxie, schade na schouderdystocie, ernstige haemorrhagia post partum, eclampsie en hypoxisch-ischemische encefalopathie. Er werd echter wel een significante vermindering van het aantal gevallen met schade na schouderdystocie gevonden. Tevens werd er een significant lager aantal van de neonatale mortaliteit gevonden. Concluderend, kunnen we stellen dat een eendaagse teamtraining in een medische simulatiecentrum zorgt voor een verbetering van teamwork en medische handelingen. Het effect op patiëntenniveau is aanwezig, maar minder sterk.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een één-daagse multidisciplinaire, obstetrische team training in een medisch simulatie centrum leidde tot verbetering van teamwork en het gebruik van essentiële medische vaardigheden. De evaluatie van het effect van deze training op patiënten niveau liet geen significante verschillen zien op de primaire gecombineerde uitkomstmaat. Deze uitkomstmaat bestond uit perinatale asfyxie, schade na schouderdystocie, ernstige haemorrhagia post partum, eclampsie en hypoxische-ischemische encefalopathie (HIE). Bij uitsplitsing van de afzonderlijke componenten werd er wel een significant lager aantal casussen met schade na schouderdystocie gevonden in de interventiegroep, berustend op een verschil in claviculafracturen. Ook was er een (niet-significante) trend naar vermindering van het aantal casussen asfyxie en eclampsie. Aan de andere kant werd HIE significant vaker gezien na de interventie in vergelijking met de controlegroep. De secundaire uitkomstmaat in de effectmeting liet een significant lager aantal neonatale sterfte in de interventiegroep zien en een trend naar minder perinatale sterfte. Met in achtneming dat er geen significant verschil in de primaire uitkomstmaat werd gevonden, liet een kosteneffectiviteitsanalyse zien dat een teamtraining € 3200 zou moeten kosten om één geval van obstetrische complicaties (schouderletsel, eclampsie, perinatale asfyxie, neonatale sterfte en perinatale sterfte) te voorkomen.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn veel vermijdbare sterfgevallen in ziekenhuizen die te wijten zijn aan communicatie fouten binnen het zorgteam. Training in acute situaties vindt meestal plaats op individuele basis, terwijl de zorg van de patiënt gebeurt door een zorgteam dat multidisciplinair is, d.w.z. bestaat uit verschillende disciplines. Om communicatie fouten te voorkomen is het belangrijk om de focus te leggen op het team als geheel. Team training lijkt dus belangrijk in het voorkomen van fouten. Obstetrie leent zich uitermate goed voor multidisciplinaire team trainingen, daar gynaecologen, kinderartsen, arts assistenten, verloskundigen, verpleegkundigen en kraamverzorgenden onder extreme tijdsdruk met elkaar samenwerken. Binnen dit onderzoek worden goed doordachte, multidisciplinaire teamtrainingen gegeven met hulp van vrijwel niet van echt te onderscheiden patiënt simulatoren. Belangrijk onderdeel is het gebruik van video opnames bij de terugkoppeling aan de teams over de communicatie tijdens de uitgevoerde acute scenarios.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Momenteel is de interventiegroep binnen het onderzoek getraind en zijn er tests op locatie, in de ziekenhuizen, uitgevoerd in zowel de interventie- als de controlegroep.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

SUMMARY

 

PROBLEM: There are many avoidable deaths in hospitals because the care team is not well attuned. Training in emergency situations is generally followed on an individual basis. In practice, however, hospital patients are treated by a team composed of various disciplines. To prevent communication errors, it is important to focus the training on the team as a whole, rather than on the individual. Team training appears to be important in contributing toward preventing these errors. Obstetrics lends itself to multidisciplinary team training. It is a field in which nurses, midwives, obstetricians and pediatricians work together and where decisions must be made and actions must be carried out under extreme time pressure.

It is attractive to belief that multidisciplinary team training will reduce the number of errors in obstetrics. The other side of the medal is that many hospitals are buying expensive patient simulators without proper evaluation of the training method.

In the Netherlands many hospitals have 1,000 or less annual deliveries. In our small country it might therefore be more cost-effective to train obstetric teams in medical simulation centres with well trained personnel, high fidelity patient simulators, and well defined training programmes.

The aim of the present study proposal is to evaluate the cost-effectiveness of multidisciplinary team training in a medical simulation centre in the Netherlands to reduce the number of medical errors in obstetric emergency situations. A medical simulation centre is an area that reconstructs certain hospital environments, including patient simulations. Simulation scenarios can be used to establish how an entire team behaves in certain clinical situations and how the other competences, such as cooperation and communication are developed.

 

METHOD: We plan a multicentre randomised study with the centre as unit of analysis. Obstetric departments will be randomly assigned to receive multidisciplinary team training in a medical simulation centre or to a control arm.

 

POPULATION: Obstetrical departments of 40 hospitals in the Netherlands.

 

INTERVENTION: Multidisciplinary team training in a medical simulation centre. The team trainings are given by medical specialists, midwives, educationalists and psychologists who are experts in medical teaching, simulation and crew resource management.

 

OUTCOME: The number of obstetric complications throughout the first year period after the intervention.

Moreover indicators concerning human factors, teamwork, and patient safety will be studied. These indicators will be registered in a subgroup of the participating hospitals.

 

SAMPLE SIZE AND DATA ANALYSIS: To show a reduction in perinatal asphyxia of 40% (from 1% to 0.6%) two groups of more than 8,000 patients are necessary. Taken into account that a participating hospital has an average of 1,000 deliveries per year 8 to 10 hospitals have to participate in case of a follow-up of one year. In case of a follow-up of 6 months 16 to 20 hospitals are necessary. Our preference goes out to at least 20 participating clinics, also because there are differences to be expected between teaching hospitals and non-teaching hospitals.

 

ECONOMIC ANALYSIS: We will calculate the costs of obstetric complications and of the training program itself. If multidisciplinary team training appears to be effective a cost-effective analysis will be performed.

 

DURATION OF THE PROJECT: 36 months

 

 

SAMENVATTING

PROBLEEMSTELLING: Multidisciplinaire teamtraining met medische simulatie kan bijdragen aan reductie van het aantal medische fouten. De andere kant van de medaille is dat veel ziekenhuizen dure simulatierobots willen kopen zonder goede evaluatie vooraf.

METHODE: Multicentrische studie waarbij obstetrische afdelingen worden gerandomiseerd voor teamtraining of geen speciale training.

POPULATIE: 40 afdelingen obstetrie in Nederland.

INTERVENTIES: Multidisciplinaire teamtraining voor ziekenhuizen die de interventie loten.

UITKOMSTMATEN: Primaire uitkomst maat is het aantal obstetrische complicaties in het jaar volgend op de trainingen. Daarnaast zal gekeken worden naar indicatoren die betrekking hebben op human factors, teamwork en patiëntveiligheid. Deze indicatoren zullen in een subgroep van de deelnemende ziekenhuizen geregistreerd worden.

SAMPLE SIZE EN DATA ANALYSE: Om een reductie in perinatale asfyxie aan te tonen van 40% (1% naar 0.6%) zijn twee groepen van ruim 8.000 patiënten nodig. Onze voorkeur gaat uit naar tenminste 20 deelnemende klinieken, ook al omdat er verschillen te verwachten zijn tussen opleidingsklinieken en niet opleidingsklinieken.

ECONOMISCHE ANALYSE: Wij zullen kosten bepalen van obstetrische complicaties en van het trainingsprogramma zelf. Indien de multidisciplinaire effectief blijkt zal een kosten effectiviteits-analyse verricht worden.

 

PROJECTDUUR 36 maanden

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website