Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van de studie was het vaststellen van de validiteit en betrouwbaarheid van de Vragenlijst over Zorggebruik, Ziekte en Werk (TiC-P) (www.imta.nl). De onderdelen van deze validatiestudie betroffen de toepasbaarheid (response, invultijd voor de patiënt, proporties ontbrekende informatie) van de vragenlijst (642 respondenten;2132 vragenlijsten) en de betrouwbaarheid van de gerapporteerde gegevens. Voor het testen van de betrouwbaarheid is een test-hertest-meting uitgevoerd onder 100 respondenten. De validiteit van de data is vastgesteld door een vergelijking van gerapporteerde data met data van zorgaanbieders en werkgevers. De response rate was 72%. De gemiddelde tijd die nodig was voor het invullen van de TiC-P bedroeg 7.8 minuten. De proportie missende informatie bij de verschillende items was minder dan 2,4%. Relatief meer onvolledige informatie werd gegeven over gebruikte medicatie met als gevolg dat voor 10% van de medicatie geen kosten berekend konden worden.

Algemeen was de betrouwbaarheid van de gerapporteerde data toereikend tot perfect (ICC >0,6). De betrouwbaarheid van data betreffende contacten met zorgverleners, die relatief weinig werden bezocht, was matig. Er was grote overeenstemming tussen gerapporteerde data en data uit registraties van deelnemende therapeuten en data m.b.t. lang verzuim van arbo-registraties (ICC > 0.8) wat duidt op een grote validiteit.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De data voor de validatiestudie zijn verkregen uit een gerandomiseerde klinisch onderzoek naar de kosten en effecten van feedback gedurende behandeling met psychotherapie. Een elektronische versie van de TiC-P is ontwikkeld om data online te verzamelen. Het invullen van de vragenlijst nam minder dan 10 minuten tijd in beslag van de patiënt wat acceptabel lijkt. Met uitzondering van informatie over gebruikte medicatie was de hoeveelheid incomplete data gering. De betrouwbaarheid en de validiteit van de gerapporteerde data was goed. Verondersteld wordt dat data verzameld aan de hand van registraties van zorgverleners en verzuimregistraties het meest accuraat zijn. Uit onze analyses blijkt dat de TiC-P een bruikbaar en betrouwbaar alternatief is om data te verzamelen. Momenteel wordt een paper voorbereid dat zal worden aangeboden aan een peer reviewed tijdschrift. Daarnaast is een samenvatting van de resultaten gepresenteerd op Lolah en ISPOR 2011 te Madrid. De TiC-P is zowel in het Nederlands als in Engels beschikbaar (www.imta.nl). Inmiddels is ook een handleiding ontwikkeld, inclusief een syntax om kostenberekeningen uit te voeren in SPSS. Om de validiteit van de data te optimaliseren is het van belang om de vragen te bezien vanuit het perspectief van de patiënt. In navolging hiervan is besloten om de vragenlijst te vertalen naar een eenvoudig niveau (taalniveau B1) waarbij met name rekening is gehouden met het perspectief van de patiënt op de organisatie van zorg. Tevens zal een feasibility studie worden uitgevoerd om de begrijpelijkheid van deze patiëntvriendelijke vragenlijst verder te evalueren.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van de studie is het vaststellen van validiteit en betrouwbaarheid van de ‘Trimbos and iMTA questionnaire on Costs associated with Psychiatric illness’ (TiC-P). De data wordt verkregen als onderdeel van een gerandomiseerde klinische trial die de kosten-effectiviteit van monitoring psychotherapie met en zonder feedback bestudeert. Voor het toetsen van de validiteit zullen gegevens over zorggebruik en verzuim bij betaald werk worden vergeleken met gegevens uit bestanden van zorgaanbieders en werkgevers. Dit onderdeel van de studie wordt gestart als de data verzameling in de hoofdstudie afgerond is. Voor het toetsen van de validiteit zullen 150 respondenten, gestratificeerd naar niveau van zorgconsumptie (laag, medium, hoog) worden geselecteerd. Voor het testen van de betrouwbaarheid wordt een test-hertest per e-mail uitgevoerd op twee sub populaties van 100 respondenten. Voor deze analyse zijn inmiddels 37 respondenten geïncludeerd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is een electronische versie van de TiC-P ontwikkeld. Voor gebruik van de vragenlijst is een handleiding ontwikkeld. Daarnaast is een syntax ontworpen voor het berekenen van de kosten op grond van de vragenlijst. Bovendien is de vragenlijst vertaald in het Engels evenals de handleiding. De vragenlijst, handleiding en syntax worden zonder kosten beschikbaar gesteld aan onderzoekers via onze website (www.imta.nl).

Er zijn inmiddels 37 respondenten geïncludeerd voor de studie naar de betrouwbaarheid van de TiC-P.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

. objective(s) / research question(s): The aim of the study to determine the validity and reliability of the ?Trimbos and iMTA questionnaire on Costs associated with Psychiatric illness' (TiC-P). The TiC-P is a generally applied tool to estimate health care utilisation and production losses by self-report from recipients (patients with mental health problems) in the Dutch health care setting.

. Study design: Data on the TiC-P will be collected as part of a randomised clinical trial on the cost effectiveness of monitoring psychotherapy with or without feedback (n=1200). Determining the reliability a test-retest of the TiC-P will be assessed on 200 respondents (sub sample A and B). Assessing validity for a random sub sample (C) of 150 respondents pre stratified to costs (low, medium and high), data of the TiC-P will be compared to data of their health care suppliers and employers.

. Study population(s)/ datasets: Data on the TiC-P will be collected for the total of 1200 patients included in the clinical trial. Reliability will be estimated on two sub samples of 100 respondents each (A and B respectively). Test-retest will be performed at 3 months after randomisation (sub sample A) and at 6 months after randomisation (sub sample B). At the end of the study for a sub sample C of 150 respondents, data on health care utilisation and absence from work will be compared to information from health care providers and employers.

. Intervention: To estimate the reliability, sub samples A and B of 100 respondents each will be re-interviewed by phone. Assessing validity a sub sample C of 150 respondents after closing the data collection of the clinical study will be asked informed consent to contact their health care suppliers and employers.

. Outcome measures: Reliability and validity of the TiC-P will be determined by comparing the reported and the registered results on health care utilisation and absence from work.

. Power/data analysis: Two sub samples of 100 respondents each are required for assessing the reliability. Testing the validity data of the TiC-P of a sample of 150 respondents will be compared on information of health care providers and employers by using Structural Equation Modelling (SEM).

. Time schedule: The study will start at 3 months after inclusion of the respondents for the study on reliability. Testing the validity will start necessarily after termination of the data collection of the clinical study (March 2007) and will take 12 months.

 

. doel / vraagstelling: Het vaststellen van validiteit en betrouwbaarheid van de 'Trimbos and iMTA questionnaire on Costs associated with Psychiatric illness' (TiC-P). De TiC-P is een veel toegepaste door de patient in te vullen vragenlijst voor het meten van gebruik van zorg binnen de Nederlandse gezondheidszorg en productieverliezen als gevolg van psychische aandoeningen.

. studie-opzet: De data van de TiC-P zullen worden verkregen als onderdeel van de studie een gerandomiseerde trial naar de kosteneffectiviteit van monitoring psychotherapie met en zonder feedback. Voor het vaststellen van de betrouwbaarheid wordt een test-hertest uitgevoerd. Voor het toetsen van de validiteit zullen gegevens over het gebruik van verschillende soorten zorg en verzuim bij betaald werk worden vergeleken met gegevens uit bestanden van zorgaanbieders en werkgevers.

. studiepopulatie / databronnen: In de klinische studie zullen 1200 patienten worden geincludeerd waarvan gegevens van de TiC-P worden verzameld. Betrouwbaarheid zal worden getoetst op twee sub samples van 100 respondenten (A en B respectivelijk). Test-hertest zal op 3- en 6 maanden na randomisatie worden gedaan. Aan het eind van de studie wordt voor een sub sample van 150 respondenten gegevens over zorggebruik en verzuim vergeleken met gegevens van zorgverzekeraars en werkgevers

. interventie: Voor elk van de twee sub populaties van 100 respondenten wordt de TiC-P herhaald afgenomen via een telefonisch interview. Van een random selectie van 150 respondenten, (onderververdeeld naar laag, midden en hoog gebruikers van zorg), zal toestemming worden gevraagd om gegevens over zorgconsumptie van zorgverzekeraars en gegevens over verzuim van werkgevers te verzamelen.

. uitkomstmaten: De data van de TiC-P zal worden gebruikt voor de betrouwbaarheidsmeting als ook voor de validering. Betrouwbaarheid en validiteit zal worden vastgesteld d.m.v vergelijking gerapporteerde zorgconsumptie en verzuimdagen.

. power-/data-analyse: Betrouwbaarheid zal worden bepaald o.b.v. 2 sub samples van elk 100 respondenten. Voor de validering zal een obv kosten vooraf gestratificeerde steekproef van 150 respondenten worden random geselecteerd.

. tijdplanning: Het onderzoek naar betrouwbaarheid start op 3 maanden na randomisatie. De studie mbt validatie start noodzakelijkerwijs na afloop van de data verzameling van de klinische studie (maart 2007) en zal 12 maanden in beslag nemen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website