Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel Is UVB-thuisbelichting kosten-effectief in vergelijking met de huidige standaard poliklinische UVB-belichting bij patiënten met psoriasis? Onderzoeksvraag Is UVB-thuisbelichting kosten-effectief in vergelijking met poliklinische UVB-belichting bij patiënten met psoriasis?Dit wordt onderzocht door middel van de deelvraagstellingen:a. Is UVB-thuisbelichting bij patiënten met psoriasis even effectief als poliklinische UVB-belichting? b. Geeft UVB-thuisbelichting een hogere kwaliteit van leven bij patiënten met psoriasis in vergelijking met poliklinische UVB-belichting?c. ijn de kosten voor UVB-thuisbelichting hoger dan, lager dan of gelijk aan de kosten voor poliklinische UVB-belichting bij patiënten met psoriasis? Studie-opzet Prospectieve, gerandomiseerde pragmatische trial bij psoriasis-patiënten die in aanmerking komen voor UVB-belichting, waarbij thuis-belichting en poliklinische belichting (met geblindeerde "outcome assessment") worden vergeleken. Studiepopulatie/databronnen Psoriasis-patiënten, die op de dermatologische polikliniek van de deelnemende (universitaire) instituten gezien worden, en bij wie op basis van de ernst, c.q. de uitgebreidheid van de huidafwijkingen tot UVB-lichthterapie wordt besloten. Interventie Psoriasis patiënten, die, indien toezegging tot deelname aan het onderzoek is verkregen, zullen gerandomiseerd worden voor thuis-, dan wel poliklinische UVB-belichting. Uitkomstmaten Effectiviteit (in vorm van PASI-score; vooraf, na 6 weken, na 12 weken / tevens bijwerkingen, cumulatieve straling). Kwaliteit van leven (algemene vragenlijst SF-36, psoriasis-specifieke lijst PDI, Vragenlijst over ziekte en werk, EuroQol). Kosten (directe: vergoeding door verzekeraars; indirecte: berekend van alle maatschappelijke kosten / belasting). Kosten-effectiviteit (kosten per behandelde patiënt) Power/data-analyse Met een betrouwbaarheidsinterval bij a=0.05, willen wij een minimum verschil in effectiviteit (in de vorm van de PASI-score) tussen de twee behandelingsstrategieën van 15% kunnen achterhalen, met een waarschijnlijkheid van 80% (b=0.20 (power)). Deze benadering betekent dat ongeveer 100 personen in elke groep moet worden geincludeerd. Indien geen verschil (in effectiviteit) tussen de twee groepen wordt aangetoond, zal de studie zich concentreren op kosten-minimalisatie. Economische evaluatie Alle direct en indirect gemaakte kosten bij UVB-thuis- en poliklinische UVB-belichting van psoriasis-patiënten zullen worden berekend, waarbij o.a. afschrijving van apparatuur, arbeidsverzuim, vervoerskosten zullen worden meegenomen.Daarna zal tevens worden berekend hoe de kosten per effectief behandelde patient zijn in de twee behandelgroepen. Tijdschema In de eerste maanden van het 1ste jaar zullen de instanties / instituten die een intentie-verklaring hebben getekend worden benaderd voor de daadwerkelijke uitvoering van het project. Daarnaast zal de coördinatie moeten worden gestroomlijnd en de diverse medewerkers worden opgeleid. Hierna kan inclusie van de psoriasis-patiënten gaan starten; deze inclusie zal in de daaropvolgende periode worden voortgezet. In dezelfde periode kan reeds met de invoer van de gegevens worden begonnen. Aan het eind van het 3de jaar kan de analyse van de data worden verricht en afgerond.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website