Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

DOEL/VRAAGSTELLING

Is bij infertiele vrouwen het direct verrichten van een hysterosalpingogram (HSG) met oliecontrast kosteneffectief in vergelijking met verrichten van een HSG na een wachttijd van 6 maanden?

HYPOTHESE

Een HSG met oliecontrast tijdens het orienterend fertiliteit onderzoek (OFO) gaat gepaard met een kortere tijd tot zwangerschap in vergelijking met een HSG met oliecontrast 6 maanden na afronden van het OFO.

STUDIE OPZET

Wij plannen een multicenter RCT met een economische analyse. Vrouwen met onverklaarde subfertiliteit zullen worden gerandomiseerd voor:direct HSG met oliecontrast tijdens het OFO (direct TF) of HSG met oliecontrast 6 maanden na het OFO (delayed TF).

STUDIEPOPULATIE

Infertiele vrouwen onder de 39 jaar, met een spontane menstruele cyclus en laag risico op tuba pathologie, die in aanmerking komen voor het OFO.

INTERVENTIE

Direct TF

GEBRUIKELIJKE ZORG/VERGELIJKING

Delayed TF

UITKOMSTMATEN

Primaire uitkomst maat is tijd tot levend geboren kind, binnen 12 maanden na randomisatie. Onze hypothese is dat direct TF versus delayed TF zorgt voor een kortere tijd tot zwangerschap en daardoor de kosten zal reducerend,doordat minder vruchtbaarheidsbehandelingen nodig zijn.

SAMPLE SIZE BEREKENING/DATA-ANALYSE

Analyse is volgens het intention-to-treat principe. Wij verwachten dat een kortere tijd tot zwangerschap (minimaal 3 maanden) het aantal vruchtbaarheidsbehandelingen zal reduceren zodat direct TF kosteneffectief is. Om dit te bewijzen of te verwerpen moeten in totaal 584 vrouwen (292 per arm) gerandomiseerd worden (power 90%, alfa 0.05, incl. 5% loss to follow-up).

KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE/BUDGET IMPACT ANALYSE

Elk jaar zullen in NL bij ca. 10.000 stellen onverklaarde of milde mannelijke onvruchtbaarheid worden vastgesteld. Een strategie met direct TF betekent dat 10.000 vrouwen jaarlijks een HSG zullen ondergaan (kosten €3 miljoen/jaar). Daarvan zullen in de volgende 12 maanden ca. 60% van deze vrouwen zwanger worden. De overige 4.000 vrouwen starten met IVF/ICSI (kosten €12 miljoen/jaar). Direct TF kost in totaal €15 miljoen/jaar. Delayed TF betekent dat ca. 10% van de vrouwen spontaan zwanger zal worden in de wachttijd voor een HSG. Dit resulteert in ca. 9.000 vrouwen die een HSG na 6 maanden ondergaan (kosten €2.7 miljoen/jaar). Van deze vrouwen zal ca. 40% zwanger worden in de 6 maanden na het HSG. De overige 5.400 vrouwen mogen doorgaan met IVF/ICSI (kosten €16.2 miljoen/jaar). Delayed TF kost in totaal €18.9 miljoen/jaar. Direct TF vs. Delayed TF vertaalt zich in een besparing van €3.9 miljoen/jaar.

TIJDPAD

Mnd 1-2 voorbereiding; mnd 3-32 inclusies/follow-up; mnd 33-36 data analyse/schrijven van het artikel

 

ENGLISH

OBJECTIVE/RESEARCH QUESTION

Is direct tubal flushing (TF) with oil-based contrast in infertile women cost-effective compared to delayed TF after 6 months?

HYPOTHESIS

Direct TF with oil-based contrast during HSG induces a shorter time to pregnancy compared to delayed TF 6 months after completion of the fertility work-up.

STUDY DESIGN

We plan a multi-center RCT with an economic analysis alongside it. Idiopathic infertile women will be randomized to direct TF or delayed TF.

STUDY POPULATION/DATASETS

Infertile women under 39 years of age, who have a spontaneous menstrual cycle and at low risk for tubal pathology, undergoing fertility work-up.

INTERVENTION

Direct TF

USUAL CARE/COMPARISON

Delayed TF

OUTCOME MEASURES

Primary outcome is time to live birth within 12 months after randomization. Our hypothesis is that direct TF will result in a shorter time to pregnancy and thus reducing the need for assisted reproductive treatments (ART) and reducing costs.

SAMPLE SIZE CALCULATION/DATA-ANALYSIS

Analysis will be done by the intention-to-treat principle. We expect that a reduction of minimal 3 months in time to pregnancy will reduce the amount of ART, which will make direct TF cost-effective. To detect or refute this reduction 584 women (292 per arm) must be randomized (power 90%, alpha of 0.05, incl 5% loss to follow-up).

COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS/BUDGET IMPACT ANALYSIS

Every year 10.000 couples will be diagnosed with unexplained infertility in NL. A strategy with direct TF means that 10.000 women will undergo an HSG annually (costs €3 million/year). In the following 12 months approx. 60% of these women will become pregnant. The remaining 4.000 women will start with IVF/ICSI (costs €12 million/year). Therefore, direct TF adds up to €15 million /year. Following delayed TF means that approx. 10% of the women will conceive spontaneously before HSG. This results in ca. 9.000 women having an HSG after 6 months (costs €2.7 million/year). Of these women, approx. 40% will conceive in the next 6 months. The remaining 5.400 women may proceed with IVF/ICSI (costs €16.2 million/year). Therefore, delayed TF adds up to €18.9 million/year. Therefore, direct TF vs. delayed TF may save €3.9 million/year.

TIME SCHEDULE

M1-2 preparation; M3-32 inclusion/follow-up; M33-36 data analysis/writing the article

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website