Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De studie vraag was:

Verbetert bij In vitro fertilizatie gebruikmaking van het metabole profiel van het embryo kweekmedium met nabij-infrarood (NIR) spectroscopie als aanvulling op analyse van morfologische kenmerken, het selecteren van het embryo dat uiteindelijk in de baarmoeder geplaatst moet worden wat betreft het aantal levend geboren kinderen in vergelijking met toepassing van morfologie alleen.

 

Samenvatting antwoord:

Het aantal levend geboren kinderen na de embryo selectie door NIR-spectroscopie en morfologie is niet significant verschillend in vergelijking met wanneer de embryo's werden geselecteerd door morfologie alleen. De methode is niet effectief en duurder.

 

Wat al bekend was:

De verhoogde incidentie van de neonatale problemen en die in de zwangerschap in geval van een meerling na IVF kan alleen met succes worden verminderd door slechts een embryo te plaatsen en deze scherp te selecteren. Huidige embryo beoordelingsmethoden zijn niet in staat om nauwkeurig het reproductieve potentieel van een individueel embryo te voorspellen. Wel zijn een aantal technieken ontwikkled die mogelijk beter in staat zijn het beste embryo te selecteren. Een van deze nieuwe technologieën is het metabool profileren van het embryo kweekmedium met behulp van NIR spectroscopie. Deze methode is niet invasief en in principe eenvoudig in te bouwen in de routine van het IVF laboratorium.

 

Onderzoeksopzet, omvang en duur:

Het betreft een dubbelblinde, gerandomiseerde studie die werd uitgevoerd tussen 2009 en 2011, en omvatte 417 stellen die voor “single embryo transfer”IVF in aanmerking kwamen. Randomisatie werd centraal uitgevoerd vlak voor Ovum Pick-Up(OPU), met behulp van een geautomatiseerd randomisatie programma. Zowel de patiënt als de arts waren geblindeerd voor keuze van toewijzing. Patiënten werden gerandomiseerd (1:1) voor de controlegroep (embryoselectie door morfologie alleen) of de onderzoeksgroep (embryo selectie door morfologie plus NIR-spectroscopie van embryo kweek medium).

 

Deelnemers / materialen en methoden:

Op het moment van eicel punctie (OPU) werden 208 patiënten gerandomiseerd voor de alleen morfologie groep en 209 patiënten voor de morfologie plus metabolome profiliering groep. Uiteindelijk voldeden op embryokweekdag 3, 163 patiënten in de controlegroep en 146 patiënten in de onderzoeksgroep aan de inclusiecriteria. Het onderzoek werd uitgevoerd in een academisch ziekenhuis met een IVF-laboratorium. Patienten waren eveneens afkomstig uit drie gecontracteerde niet-academische ziekenhuizen. Kosten werden vergeleken.

 

Belangrijkste resultaten:

Demografische gegevens van patiënten en baseline kenmerken waren gelijk verdeeld over de twee groepen, met uitzondering van embryo fragmentatie, die aanzienlijk hoger was in de onderzoeks groep. In de intentie to treat analyse, het aantal levend geborenen was 31,7 en 26,8% respectivelijk voor de controlegroep en de behandeld. (relatief risico 0,84; 95%-betrouwbaarheidsinterval:0.63-1.14, P = 0,27). In de per protocol analyse, was dit 31,3 en 29,5% voor respectivelijk de controlegroep en de behandelde groep (relatief risico 0,94; 95%-betrouwbaarheidsinterval 0,67-1,32, p = 0,73).

In 139 gevallen registreerde de embryoloog in de onderzoeksgroep wat zijn of haar keus zou zijn geweest op basis van (nadere subjectieve) morfologische kenmerken. In 104 (75%) gevallen bleek dit niet het embryo te zijn beste de beste metabole score die uiteindelijk werden terug geplaatst. Hiervan leidde 30.8% toch tot een levend geborene. Toepassing van de methode verhoogde de kosten met ongeveer 380 euro per behandeling

 

Implicaties van de bevindingen:

Aanvankelijk leek toepassing van de door ons getestte techniek veelbelovend en vond reeds commerciele verspreiding plaats. De resultaten van deze studie onderstrepen opnieuw hoe belangrijk het is om ook nieuwe toepassingen in het IVF laboratorium evidence based te introduceren op basis van gerandomiseerde studies.

 

Nederlands Trial Register, registratienummer NTR1178.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De studie vraag was:

Verbetert bij In vitro fertilizatie gebruikmaking van het metabole profiel van het embryo kweekmedium met nabij-infrarood (NIR) spectroscopie als aanvulling op analyse van morfologische kenmerken, het selecteren van het embryo dat uiteindelijk in de baarmoeder geplaatst moet worden wat betreft het aantal levend geboren kinderen in vergelijking met toepassing van morfologie alleen.

 

Samenvatting antwoord:

Het aantal levend geboren kinderen na de embryo selectie door NIR-spectroscopie en morfologie is niet significant verschillend in vergelijking met wanneer de embryo's werden geselecteerd door morfologie alleen. De methode is niet effectief en duurder.

 

Wat al bekend was:

De verhoogde incidentie van de neonatale problemen en die in de zwangerschap in geval van een meerling na IVF kan alleen met succes worden verminderd door slechts een embryo te plaatsen en deze scherp te selecteren. Huidige embryo beoordelingsmethoden zijn niet in staat om nauwkeurig het reproductieve potentieel van een individueel embryo te voorspellen. Wel zijn een aantal technieken ontwikkled die mogelijk beter in staat zijn het beste embryo te selecteren. Een van deze nieuwe technologieën is het metabool profileren van het embryo kweekmedium met behulp van NIR spectroscopie. Deze methode is niet invasief en in principe eenvoudig in te bouwen in de routine van het IVF laboratorium.

 

Onderzoeksopzet, omvang en duur:

Het betreft een dubbelblinde, gerandomiseerde studie die werd uitgevoerd tussen 2009 en 2011, en omvatte 417 stellen die voor “single embryo transfer”IVF in aanmerking kwamen. Randomisatie werd centraal uitgevoerd vlak voor Ovum Pick-Up(OPU), met behulp van een geautomatiseerd randomisatie programma. Zowel de patiënt als de arts waren geblindeerd voor keuze van toewijzing. Patiënten werden gerandomiseerd (1:1) voor de controlegroep (embryoselectie door morfologie alleen) of de onderzoeksgroep (embryo selectie door morfologie plus NIR-spectroscopie van embryo kweek medium).

 

Deelnemers / materialen en methoden:

Op het moment van eicel punctie (OPU) werden 208 patiënten gerandomiseerd voor de alleen morfologie groep en 209 patiënten voor de morfologie plus metabolome profiliering groep. Uiteindelijk voldeden op embryokweekdag 3, 163 patiënten in de controlegroep en 146 patiënten in de onderzoeksgroep aan de inclusiecriteria. Het onderzoek werd uitgevoerd in een academisch ziekenhuis met een IVF-laboratorium. Patienten waren eveneens afkomstig uit drie gecontracteerde niet-academische ziekenhuizen. Kosten werden vergeleken.

 

Belangrijkste resultaten:

Demografische gegevens van patiënten en baseline kenmerken waren gelijk verdeeld over de twee groepen, met uitzondering van embryo fragmentatie, die aanzienlijk hoger was in de onderzoeks groep. In de intentie to treat analyse, het aantal levend geborenen was 31,7 en 26,8% respectivelijk voor de controlegroep en de behandeld. (relatief risico 0,84; 95%-betrouwbaarheidsinterval:0.63-1.14, P = 0,27). In de per protocol analyse, was dit 31,3 en 29,5% voor respectivelijk de controlegroep en de behandelde groep (relatief risico 0,94; 95%-betrouwbaarheidsinterval 0,67-1,32, p = 0,73).

In 139 gevallen registreerde de embryoloog in de onderzoeksgroep wat zijn of haar keus zou zijn geweest op basis van (nadere subjectieve) morfologische kenmerken. In 104 (75%) gevallen bleek dit niet het embryo te zijn beste de beste metabole score die uiteindelijk werden terug geplaatst. Hiervan leidde 30.8% toch tot een levend geborene. Toepassing van de methode verhoogde de kosten met ongeveer 380 euro per behandeling

 

Implicaties van de bevindingen:

Aanvankelijk leek toepassing van de door ons getestte techniek veelbelovend en vond reeds commerciele verspreiding plaats. De resultaten van deze studie onderstrepen opnieuw hoe belangrijk het is om ook nieuwe toepassingen in het IVF laboratorium evidence based te introduceren op basis van gerandomiseerde studies.

 

Nederlands Trial Register, registratienummer NTR1178.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Embryo selectie voor plaatsing bij IVF/ICSI op basis van Near Infra Red absorption metabole profilering van embryonaal kweekmedium. Een dubbelblind gerandomiseerde studie naar toepassing van viability score.

Bij aanvang van de subsidie (1-1-2010) was het studie protocol vervaardigd en toestemming van de CCMO verkregen. De benodigde apparatuur was verkregen, geplaatst, uitgetest en in gebruik genomen. Over de periode 1-1-2010 /1-1-2011 is op grote schaal geincludeerd. Na 109 inclusies is de meetapparatuur vervangen vanwege het vermoeden dat niet alle uitslagen als betrouwbaar konden worden aangemerkt. Reden hiervoor was dat enkele malen onwaarschijnlijke uitslagen geproduceerd werden waarvoor de oorzaak niet is vast komen staan maar wat noopte tot de genoemde volledige vervanging. Besloten is om de resultaten van de eerste 109 inclusies (inclusief controles waarbij geen viability score is bepaald) niet mee te nemen in de uiteindelijke analyse en door te gaan met includeren tot het volgens protocol vereiste aantal van 370 te analyseren patiënten verkregen is. Per 1-1-2011 zijn 410 patienten geincludeerd. Naar verwachting zal het gewenste aantal van 479 (109+370) rond maart 2011 bereikt zijn. Daarmee loopt de studie op schema. Hierna kan analyse van de data aanvangen. Cijfers over primaire eindpunt “life birth” zijn rond oktober 2011 beschikbaar.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel van de studie is het testen van de hypothese dat selectie van embryos voor IVF/ICSI transfer middels het bepalen van een metabool profiel in kweek medium met behulp van Near Infra Red absorptiebepaling leidt tot 15 % verbetering van de “Life birth rate”.

Daartoe wordt thans de methode op een dubbelblind gerandomiseerde wijze uitgetest in 370 patienten die IVF/ICSI zullen ondergaan.

De inclusie verloop goed. Momenteel zijn 300 patienten geincludeerd en gemeten. De inclusie zal rond maart compleet zijn en de eerste getallen met betrekking tot het primaire eindpunt komen rond oktober 2011 beschikbaar.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting

 

Doel: Het testen van de hypothese dat het zwangerschapscijfer bij IVF toeneemt indien bij de selectie procedure van het embryo bij a priori single embryo transfer (SET) aanzienlijk verbetert indien gebruik gemaakt wordt van aanvullend gemeten metabole profiel middels Near Infrared Spectroscopy (NIR) in vergelijking met alleen standaard morfologische methode.

Patienten: normale IVF/ICSI patiënten.

Design: dubbel blinde single centre RCT.

Interventie: Bij de ene groep patienten wordt de gebruikelijke selectie procedure die berust om morfologische kenmerken van het embryo toegepast. Bij gelijke morfologie zal een willekeurig embryo zoals gebruikelijk worden geselecteerd.

In de ander groep wordt nadat de morfologische kenmerken zijn bepaald bij gelijke kenmerken het embryo gekozen met de beste metabole score gemeten middels het profiel in het kweekmedium met behulp van NIR.

Primaire uitkomstmaat: life birth rate. Secundair: doorgaande zwangerschap bij 12 weken gemeten.

Power: De groepsgrootte is 370 patienten. Dit berust op een alfa van 0.05 en een beta van 0.20 waarbij uitgegaan wordt van een verbetering van het zwangerschapspercentage van 35 naar 40%. Hierbij is rekening gehouden met een lost to follow up van 20 %.

Economische evaluatie: Kosten worden berekend vanuit het persepctief van de samenleving. Dit betreffen directe en indirecte kosten allen betrekking hebbend op de eerste embryo transfer.

Tijdspad: 1e jaar voorbereiding en aanvang inclusies; 2e jaar voltooien inclusies, voltooien follow up (9 maanden). Afronding analyses en rapportage van de resultaten.

 

Summary

 

Aim of the study is to test the hypothesis that pregnancy rates and life birth rates improve when a tool like metabolomic profiling of biomarkers of oxidative metabolism by Near Infrared (NIR) Spectroscopy is used in addition to light microscopy morphology in selecting the embryo for single embryo transfer in IVF/ICSI. The second aim of the study is to assess the cost-effectiveness of metabolomic profiling.

Patients: Patients undergoing standard IVF/ICSI

Design: single centre randomized controlled double blind trial.

Intevention: One group of patients will undrgo standard single embryo tranfer where selection of the single embryo to transfer is based on morphological criteria only and a randomchoise after this given when morphological criteria are indentical. The study group consists of patients that will undergo standard IVF followed by morphological selection criteria and subsequent selection of the embryo with the highest viablity score.

Primary outcome measure: life birth rate, ongoing pregnancy.

Power: Present ongoing pregnancy rate after SET: 25%. Expected ongoing pregnancy rate when using metabolomic profiling as

selection criteria: 40%. With Alpha : 0.05 and Beta: 0,20 is a sample

of 153 embryo transfers per group needed. Given loss of 20% a total of 370 patients with a 370 single embryo transfers will be needed.

Economic evaluation: The costs will be computed from a societal perspective and will include both direct costs (medical procedures) and indirect costs (travelling and time costs). involved with the first embryo transfer. The cost-effectiveness will be assessed by comparing the total costs per birth for the two treatments.

Time schedule: 1st year: preparation and start of inclusion. 2nd year: completion of incusion and follow up (9 months) and analysis and reporting of results.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website