Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met deze studie onderzoeken we of er verschillen zijn tussen operatiepatiënten van niet-Westerse afkomst en autochtone patiënten voor wat betreft de toepassing van de pre-, per-, en postoperatieve veiligheidsrichtlijnen. We gebruiken hiervoor kwaliteitsindicatoren die gebaseerd zijn op de richtlijnen. Deze indicatoren worden ook door de inspectie gebruikt. Daarnaast onderzoeken we of er verschillen zijn in patiëntveiligheid in termen van sterfte, complicaties en zorguitkomsten zoals IC-opnames of heroperaties. Het onderzoek vindt plaats in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. In totaal bestuderen we 800 buik- en vaatoperaties die in 2012 en 2013 zijn uitgevoerd.

Inmiddels is een systematische literatuurstudie afgerond naar verschillen in perioperatieve patiëntveiligheid en mogelijke verklaringen daarvoor. Mede op basis daarvan zijn interviewvragen ontwikkeld om patiënten van verschillende etnische afkomst alsook zorgverleners te interviewen om de gevonden verschillen in richtlijnadherentie of/en patiëntveiligheid te kunnen verklaren. De interviews worden gehouden met ten minste 10 patiënten met een niet-Westerse achtergrond, 10 patiënten met een autochtone Nederlandse afkomst en 10 zorgverleners die nauw betrokken zijn bij het operatieve zorgproces. Wanneer de laatste interviews nog steeds nieuwe informatie opleveren wordt het aantal interviews uitgebreid (streven naar saturatie). Deze interviews, gevolgd door drie focusgroepdiscussies met dezelfde doelgroepen, vinden eveneens plaats in het Maasstad Ziekenhuis. Ten slotte wordt de informatie uit de interviews en focusgroepen gebruikt om de implementatie van de perioperatieve richtlijnen te verbeteren. Daartoe zal een specifieke implementatiestrategie worden ontwikkeld die geschikt is voor toepassing in een ziekenhuis met een patiëntenpopulatie met een gemengde etnische achtergrond.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit de literatuurstudie blijkt dat operatiepatiënten uit verschillende etnische minderheidsgroepen een grotere sterftekans hebben in vergelijking met patiënten uit een etnische meerderheidsgroep. Op dit moment zijn we bezig om de gegevens over richtlijnadherentie en patiëntveiligheid in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdamte te verzamelen. Hiervoor gebruiken we gegevens van buik- en vaatoperaties die uitgevoerd zijn in 2012 en 2013. Parallel hieraan worden interviews ingepland en uitgevoerd. De focus groepen moeten nog worden uitgevoerd.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Objective(s): In general: to improve peri-operative guideline adherence in surgery patients from ethnic minorities. Specific: a) to investigate whether the effects of the implementation strategy in the leading study (80-82315-97-11019) differ between patients from ethnic minorities and autochthonous patients; b) to investigate how possibly found differences can be explained; c) to describe and analyze aspects that hinder the implementation of the guidelines in the care for patients from ethnic minorities; d) to investigate how peri-operative safety of ethnic minorities can be improved.

Study design: Case control study with an explorative, qualitative part using individual interviews and focus group discussions.

Study population: 4,000 non-cardiac elective surgery patients distributed over 2 measurement points. Qualitative part: 40 individual interviews with patients from 3 minority groups (with a Surinam, Turkish or Moroccan background) and autochthonous patients; 3 focus group discussions with patients from the 3 groups mentioned; 10 interviews with health care professionals.

Intervention: Implementation of peri-operative guidelines.

Outcome measures: Primary outcome: guideline adherence (measured with indicator set), secondary outcome: patient safety (reduction in harm: peri-operative morbidity and mortality).

Power/data analysis: Based on a proportion of 20% allochtonous and 80% autochtonous surgery patients, a baseline adherence of 50%, a difference in increase of guideline adherence of 10% (5% increase in allochtonous and 15% increase in autochtonous patients), a significance level alpha of 0.1 (one-sided), an ICC between 0.1-0.3, 2 measurements (baseline and after measurement), 4,000 operations (2,000 per measurement) are needed to reach a power of at least 0.82.

Economic evaluation: Not applicable.

Time schedule: Study period is 28 months, of which 10 months attributable to the leading study: a) Implementation study and quantitative part (month 1-23): baseline measurement (month 1-8), implementation phase (month 9-14), after measurement (month 15-22), quantitative analyses (month 23); b) Qualitative part (month 15-25): individual interviews, focus group discussions with allochtonous surgery patients (month 15-22), additional interviews with professionals month (24-25); c) Finalizing analyses and data reporting (month 26-28).

 

Doel: Verbeteren van de toepassing van peri-operatieve richtlijnen bij de behandeling van operatiepatiënten van etnische minderheden. Specifiek: a) analyseren of de effecten van de implementatiestrategie in de hoofdstudie (80-82315-97-11019) bij allochtone en autochtone patiënten verschillen; b) eventueel gevonden verschillen verklaren; c) beschrijven en analyseren van de barrières bij de implementatie van de richtlijnen bij allochtone operatiepatiënten; d) onderzoeken hoe de perioperatieve veiligheid van allochtone operatiepatiënten kan worden verbeterd.

Studie-opzet: Case control studie met een explorerend kwalitatief onderdeel bestaande uit individuele interviews en focusgroepsdiscussies.

Studiepopulatie: 4000 patiënten die een electieve niet-cardiale operatie ondergaan, verdeeld over twee metingen (voor- en nameting). Voor het kwalitatieve deel van de studie: 40 individuele interviews met operatiepatiënten afkomstig uit drie minderheidsgroepen (Nederlanders van respectievelijk Surinaamse, Turkse en Marokkaanse afkomst) en een groep autochthone patiënten; 3 focus groepsdiscussies met operatiepatiënten van genoemde drie allochthone groepen; 10 individuele interviews met zorgverleners.

Interventie: Implementatie van de perioperatieve richtlijn.

Uitkomstmaten: Primaire uitkomst: adherentie aan de richtlijn gemeten met een set indicatoren. Secundaire uitkomst: patiëntveiligheid (vermindering van potentiële schade: perioperatieve morbiditeit en mortaliteit).

Power-/data-analyse: uitgaande van een verdeling van 20% allochtone and 80% autochtone operatiepatënten, richtlijnadherentie in de uitgangssituatie 50%, een verschil in adherentie van 10% (5% toename bij allochtone en 15% bij autochtone patiënten), alpha 0.1 (eenzijdig), een ICC tussen 0.1-0.3, twee metingen(voor en na implementatie), zijn 4000 operaties (2000 per meting) nodig om een power te bereiken van tenminste 0.82.

Economische evaluatie: niet van toepassing.

Tijdplanning: De studieperiode is 28 maanden, waarvan er 10 toe te schrijven zijn aan de hoofdstudie: a) Implementatiestudie en kwalitatief deel (maand 1-23): nulmeting (maand 1-8), implementatiefase (maand 9-14), nameting (maand 15-22), analyse kwantitatieve data (maand 23); b) Kwalitatieve deel (maand 15-25): interviews en focusgroep discussies met allochtone patiënten (maand 15-22), interviews met zorgverleners (maand 24-25), c) Finale analyses en rapporteren van de gegevens (maand 26-28).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website