Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit onderzoeksproject zijn de doelmatigheid, kosteneffectiviteit van, en de ervaringen met, het Amerikaanse Hospital Elder Life Program (HELP) in de Nederlandse ziekenhuiszorg onderzocht. Het HELP richt zich op de preventie en behandeling van het delier bij ouderen in het ziekenhuis. In het HELP-programma spelen getrainde vrijwilligers en voor de nurse practitioner Ouderenzorg een belangrijke rol. Het onderzoek is uitgevoerd in drie ziekenhuizen, op in het totaal acht afdelingen. Het onderzoek heeft geen effect laten zien op preventie van het delier ten opzichte van reguliere zorg. Vraag is of het ontbreken van effect voorkomt uit het feit dat er minder delieren voorkomen in de Nederlandse ziekenhuizen of uit de gekozen onderzoeksmethodologie. Het kwalitatieve deel van het onderzoek laat zien dat HELP door alle partijen (patiënten, professionals en vrijwilligers) van toegevoegde waarde wordt geacht voor de kwaliteit van zorg. Gezien de relatief lage kosten van implementatie als onderdeel van reguliere ziekenhuiszorg, de toenemende groep kwetsbare ouderen in ziekenhuizen is de conclusie dat het implementeren van HELP een positieve bijdrage kan hebben aan de ziekenhuiszorg in Nederland.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De HELP studie heeft geen effect laten zien van de interventie op preventie van delier ten opzichte van reguliere zorg. Omdat er geen verschillen werden gevonden in het zorggebruik na de ziekenhuisopname tussen de controle- en de interventiegroep, is het onwaarschijnlijk dat er lagere zorgkosten werden gemaakt in de interventiegroep. Gezien er kosten zijn verbonden aan de implementatie van het HELP-programma, luidt de conclusie dat dat dat de kosten van HELP hoger zijn dan van reguliere zorg en er geen doelmatigheidswinst is voortkomend uit preventie van delier.

Het kwalitatieve deel van het onderzoek laat zien dat HELP door alle partijen (patiënten, professionals en vrijwilligers) van toegevoegde waarde wordt geacht voor de kwaliteit van zorg.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstelling (en)/ Onderzoeksvraag: Dit onderzoeksproject richt zich op het aantonen van de doelmatigheid en kosteneffectiviteit van het Amerikaanse Hospital Elder Life Program (HELP) in de Nederlandse ziekenhuiszorg. Het HELP richt zich op de preventie en behandeling van het delier. Het delier is een acute stoornis in het bewustzijn en is een van de meest voorkomende complicaties bij ouderen tijdens een ziekenhuisopname. De incidentie van het delier tijdens het verblijf in een ziekenhuis ligt tussen de 10 en 40 % voor patiënten van 70 jaar en ouder.

Studieopzet: een multiple-baseline multi-centra trial (stepped wedge design).

Populatie: oudere ziekenhuispatiënten (70 jaar of ouder; incidentie en secundaire uitkomstmaten) en ziekenhuispersoneel en de vrijwilligers (zorgprocesvragen).

Interventie: het HELP-behandelprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

- Protocollen gericht op de zes belangrijkste risicofactoren van een delier.

- Protocollen zijn gericht op het vroegtijdig herkennen, diagnosticeren, voorkomen en behandelen van een delier tijdens ziekenhuisopname.

- HELP verondersteld een fundamentele andere kijk op de organisatie van de zorgorganisatie en zorgprocessen. In het HELP-programma is een centrale rol voor de Nurse Practitioner Ouderenzorg weggelegd (onder meer diagnostiek en opstellen behandelplan voor inzet vrijwilliger)

- In aansluiting daarop is de inzet van geschoolde vrijwilligers in de ziekenhuiszorg om persoonlijke en ondersteunende aandacht te geven aan kwetsbare oudere patiënten uniek voor de Nederlandse zorg.

-

Resultaten uit de Verenigde Staten ondersteunen de (kosten)effectiviteit in het verminderen van de incidentie, de duur en ernst van het delier, de kwaliteit van leven van de patiënt, de duur van het ziekenhuisverblijf, de zorgconsumptie in de periode na ontslag, een positieve beoordeling van het zorgproces door de patiënten, hun familie, de professionals en de vrijwilligers.

Data-analyse: kwantitatieve analyses om de (kosten)effectiviteit aan te tonen en kwalitatief om de ervaringen van de vrijwilligers, patiënten en de verpleegkundigen met het HELP-programma in kaart te brengen.

Voorlopige resultaten: In oktober 2012 startte de interventie op de eerste twee afdelingen van de twee deelnemende ziekenhuis (Diakonessenhuis Utrecht & Zeist en het Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede).Gedurende een periode van 18 maanden start er elke drie maanden per ziekenhuis een nieuwe afdeling, in totaal 8 afdelingen. De training en het HELP-protocol zijn aangepast aan de Nederlandse situatie en de eerste trainingen aan vrijwilligers en de staf van de betrokken afdelingen zijn gegeven.

Er is vanuit andere ziekenhuizen veel interesse in de rol van de vrijwilliger zoals in het HELP-programma. Op dit moment (mei 2013) hebben wij nog geen resultaten over de effectiviteit van het programma. Volgens de planning ronden wij de interventieperiode af in de zomer van 2014 en kunnen wij de eerste resultaten presenteren in het winter van 2014/2015.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voorlopige resultaten: In oktober 2012 startte de interventie op de eerste twee afdelingen van de twee deelnemende ziekenhuis (Diakonessenhuis Utrecht & Zeist en het Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede).Gedurende een periode van 18 maanden start er elke drie maanden per ziekenhuis een nieuwe afdeling, in totaal 8 afdelingen. De training en het HELP-protocol zijn aangepast aan de Nederlandse situatie en de eerste trainingen aan vrijwilligers en de staf van de betrokken afdelingen zijn gegeven.

Er is vanuit andere ziekenhuizen veel interesse in de rol van de vrijwilliger zoals in het HELP-programma. Op dit moment (mei 2013) hebben wij nog geen resultaten over de effectiviteit van het programma. Volgens de planning ronden wij de interventieperiode af in de zomer van 2014 en kunnen wij de eerste resultaten presenteren in het winter van 2014/2015.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

English

Objective(s) / research question(s): This research project aims at quantification of the efficacy and (cost-) effectiveness of the Hospital Elder Life Program (HELP) in the Dutch health care situation. The main outcome is delirium incidence.

Study design: multicenter randomized multiple-baseline trial

Study population(s)/ datasets: older hospitalized patients (delirium, QOL, care consumption) and hospital staff (care process)

Intervention: the Hospital Elderly Life Program (HELP) provides multicomponent protocols to prevent, early recognize, diagnose and treat delirium during hospital admission. HELP requires a fundamental different view on the care organization and a change in care process: new methods of diagnostics, care plans, introduction of a Nurse Practitioner Elderly Care, interdisciplinary cooperation and a trained volunteer providing additional psychosocial support.

Outcome measures: primary outcome is incidence of delirium. Secondary outcomes: delirium duration, severity, quality of life, length of stay, care consumption up to three months after admission, experienced quality of the care process by patients, family, professionals and trained volunteers.

Sample size calculation: based on previous studies a reduction of 10 % in delirium incidence may be expected. To demonstrate this difference using a two-sided test, a significance of 5%, a power of 90% and compensating for an expected 15 % not willing to participate, a total of 1081 patients will have to be eligible.

Data-analyses: quantitative to analyze (cost-) effectiveness and qualitative to evaluate experiences volunteers, patients and nursing staff with changes in hospital care.

Economic evaluation: Incremental cost-effectiveness will be expressed in terms of cost per quality adjusted life year gained.

Time schedule: Preparation and training: September 2011 till February 2012. Inclusion: March 2012 till February 2014. Analyses: March 2014 till September 2014.

Dutch/Nederlands:

Doel: Dit onderzoeksproject richt zich op het aantonen van de doelmatigheid en kosteneffectiviteit van het Hospital Elderly Life Programm (HELP) in de Nederlandse ziekenhuiszorg. De primaire uitkomstmaat is incidentie van delier tijdens ziekenhuisopname.

Studieopzet: multicenter gerandomiseerde multiple baseline trial

Studiepopulatie/ data-analyse: oudere ziekenhuispatiënten (delier, kwaliteit van leven, zorggebruik) en ziekenhuispersoneel (zorgprocessen).

Interventie: Het Hospital Elderly Life Program (HELP) bestaat uit multicomponent protocollen gericht op preventie, vroeg signalering, diagnostiek en behandeling van delirium gedurende de ziekenhuisopname. HELP vraagt om een fundamentele andere kijk op de zorg organisatie en een verandering van het zorgproces: nieuwe methoden van diagnostiek, zorgplannen en de introductie van een Nurse Practitioner Ouderenzorg, interdisciplinaire samenwerking en de introductie van een getrainde vrijwilliger die additionele psychosociale zorg geeft.

Uitkomstmaten: primaire uitkomstmaat is de incidentie van delier. Secundaire uitkomstmaten: duur en ernst van het delier, kwaliteit van leven, ligduur, zorggebruik in de periode van 3 maanden na opname, ervaren kwaliteit van het zorgproces door de patiënt, familie, ziekenhuispersoneel en de vrijwilligers.

Sample size berekening: Geschat op basis van de literatuur ontwikkelt 10 – 40 % van de studiepopulatie een delier. Uitgaande van een reductie van 10 % in de incidentie van delier, zijn 2 groepen van 470 ouderen nodig voor een power van 90 % en een alfa van 0.05. Rekening houdend met 15% die niet deel wil nemen zijn 1081 beschikbare patiënten nodig.

Economische evaluatie: De incrementele kosteneffectiviteit wordt uitgedrukt in termen van kosten per gewonnen quality adjusted life year.

Tijdpad: Voorbereiding en training: september 2011 tot februari 2012. Inclusie: maart 2012 tot februari 2014. Data-analyse en rapportage: maart 2014 tot september 2014.

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website