Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

SAMENVATTING

DOEL/VRAAGSTELLINGEN

Wat zijn de effecten van geautomatiseerde closed-loop beademing op de beademingsduur en kwaliteit van beademing bij ernstig zieke patiënten? Verkort geautomatiseerde closed-loop beademing de verblijfsduur op de intensive care unit (ICU) en nemen de kosten af?

 

HYPOTHESE

Geautomatiseerde closed-loop beademing leidt, in vergelijking met conventionele beademing, tot een kortere beademingsduur, een hogere kwaliteit van beademing, een korter verblijf op de ICU, en lagere kosten.

 

STUDIE OPZET

Internationale, multicentrische, gerandomiseerde klinische trial

 

STUDIEPOPULATIE/DATABRONNEN

Invasief beademde ICU-patiënten die naar verwachting nog minstens 24 uur beademd blijven.

 

INTERVENTIE

INTELLiVENT-ASV, een geautomatiseerde closed-loop beademingsvorm, waarbij de beademingsinstellingen doorlopend worden aangepast op basis van breed geaccepteerde beademingsrichtlijnen en constante feedback die de beademingsmachine over de situatie van de patiënt verkrijgt.

 

GEBRUIKELIJKE ZORG/VERGELIJKING

Conventionele, niet-geautomatiseerde beademing.

 

UITKOMSTMATEN

Primaire eindpunt: aantal beademingsvrije dagen in leven tot en met dag 28 (‘ventilator-free days and alive at day 28’; VFD28). Secundaire eindpunten: kwaliteit van beademing, verblijfsduur op de ICU en in het ziekenhuis, ICU-, ziekenhuis- en 90-daagse mortaliteit, aantal patiënten met complicaties aan longen of ademhalingsspieren, kwaliteit van leven (op dag 28), ICU- en ziekenhuiskosten (tot en met dag 28).

 

SAMPLE SIZE BEREKENING/DATA-ANALYSE

Er worden 1.200 patiënten (600 patiënten per arm) geïncludeerd en gerandomiseerd. De groepsgrootte is berekend op het aantonen van een verschil van 1.5 VFD28 (2-zijdige alfa 0.05, power 80%). De primaire analyse wordt verricht volgens het intention-to-treat principe.

 

KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE/ BUDGET IMPACT ANALYSE

Er worden een kosteneffectiviteits- en een kosten-utiliteitsanalyse uitgevoerd. Uitgaande van een toename van het aantal VFD28 kan het jaarlijks voordeel groeien naar € 48 miljoen in Nederland. Om de financiële gevolgen op het Nederlandse gezondheidszorgbudget te bepalen wordt tevens een budget impact analysis (BIA) uitgevoerd.

 

TIJDPAD

In de eerste 6 maanden wordt de trial voorbereid; gedurende 36 maanden worden patiënten geïncludeerd, gerandomiseerd en gevolgd tot dag 90. In de laatste 6 maanden wordt de database opgeschoond en gesloten, worden de analyses uitgevoerd en de resultaten samengevat in een rapport. Tevens worden de bevindingen geconsolideerd in bestaande nationale en internationale richtlijnen.

 

SUMMARY

OBJECTIVE(S)/RESEARCH QUESTION(S)

What are the effects of automated closed-loop ventilation on duration of ventilation and quality of ventilation in critically ill patients? Does automated closed-loop ventilation shorten length of stay in the intensive care unit (ICU) and reduce costs?

 

HYPOTHESIS

Automated closed-loop ventilation leads, in comparison to conventional ventilation, to shorter duration of ventilation, higher quality of breathing, shorter length of stay in ICU and less costs.

 

STUDY DESIGN

International, multicenter, randomized clinical trial.

 

STUDY POPULATION(S)/DATASETS

Invasively ventilated ICU-patients expected not to be extubated within the next 24 hours.

 

INTERVENTION

INTELLiVENT-ASV, an automated closed-loop ventilation mode, in which ventilator settings are continuously and automatically adjusted in accordance to a broadly accepted set of guidelines for invasive ventilation and in response to feedback which the machine uninterruptedly receives regarding the situation of the patient.

 

USUAL CARE /COMPARISON

Conventional non-automated ventilation.

 

OUTCOME MEASURES

Primary endpoint: number of ventilator-free days and alive at day 28 days (VFD28). Secondary endpoints: ventilation quality, ICU- and hospital length of stay, ICU -, hospital - and 90-day mortality, proportion of patients with pulmonary or respiratory muscle complications, quality of life (28 days), ICU- and hospital costs in first 28 days.

 

SAMPLE SIZE CALCULATION/DATA ANALYSIS

The trial is powered to detect a difference of 1.5 VFD28 (2-sided alpha 0.05, power 80%); 1.200 patients will be included (i.e., 600 patients per arm of the trial). The primary analysis follows the intention-to-treat principle.

 

COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS/ BUDGET IMPACT ANALYSIS

A cost-effectiveness and cost-utility analyses will be performed from a health care perspective. A conservative estimation suggests the annual efficiency gain can grow to € 48 million in the Netherlands. In addition, to determine the financial impact on Dutch healthcare costs in the future, a budget impact analysis (BIA) will be performed.

 

TIME SCHEDULE

The first 6 months are used for preparation of the trial; in 36 months patients are recruited and randomized, and followed for 90 days; the last 6 months are used for cleaning and closing of the database, the analyses, reporting and consolidation of the evidence in existing national and international guidelines.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website