Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

(Nederlands)

DOEL/VRAAGSTELLING

Wat is bij vrouwen met pijnklachten op basis van een endometrioom de (kosten)effectiviteit van chirurgische behandeling in vergelijking met medicamenteuze behandeling?

 

HYPOTHESE

Chirurgische behandeling resulteert in een betere pijnreductie en verbetering van de kwaliteit van leven, in vergelijking met medicamenteuze behandeling, en is daardoor een kosten-effectievere behandeling.

 

STUDIEOPZET

Multicenter gerandomiseerde klinische trial met kosteneffectiviteitsanalyse en preferentiestudie.

Niet-gerandomiseerde vrouwen, met een voorkeur voor een van de behandelingen, worden in een prospectief observationeel cohort volgens het studieprotocol gevolgd.

 

STUDIEPOPULATIE / DATABRONNEN

Premenopauzale vrouwen vanaf 18 jaar met pijnklachten en een endometrioom (>/= 3 cm) zonder aanwijzingen voor diepe endometriose.

 

INTERVENTIE

Chirurgische behandeling.

 

GEBRUIKELIJKE ZORG / VERGELIJKING

Medicamenteuze behandeling (pijnstillers en/of hormonaal) volgens de ESHRE guideline, indien na 6 maanden onvoldoende effectief: mogelijkheid tot chirurgische behandeling.

 

UITKOMSTMATEN

Primaire uitkomstmaat: succesvolle pijnreductie (-30% reductie in VAS-score) na 6 maanden.

Secundaire uitkomstmaten: aantal chirurgische behandelingen na 6 maanden medicamenteuze behandeling, noodzaak tot gebruik adjuvante medicatie na chirurgie, succesvolle pijnreductie na 12 en 18 maanden, kwaliteit van leven, kosten (zorg- en maatschappelijk perspectief), recidief, ovariële reserve.

 

SAMPLE SIZE BEREKENING / DATA-ANALYSE

92 vrouwen in elke arm (geschatte succeskans in chirurgische versus medicamenteuze groep: 90 vs. 70% [7,8,9,10] (power 80%, alpha 5%, 25% drop-out (o.a. loss to follow-up, onvoldoende pijnreductie waarvoor chirurgische behandeling nodig is)). Data-analyse volgens het intention-to-treat principe met daarnaast een per-protocol analyse. 200 vrouwen met een behandelvoorkeur worden gevolgd in een prospectief cohort.

 

KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE / BUDGET IMPACT ANALYSE

Zowel een kosteneffectiviteits- als kostenutiliteitsanalyse zal uitgevoerd worden vanuit maatschappelijk perspectief. Een budget impact analyse over een periode van 5 jaar zal worden gedaan vanuit het perspectief van de beleidsmaker.

 

TIJDSPAD

54 maanden

Voorbereiding: 6 maanden, inclusie: 24 maanden, follow-up: 18 maanden, analyse: 6 maanden

 

(English)

OBJECTIVE / RESEARCH QUESTION

What is the effectiveness and cost-effectiveness of surgical treatment of women suffering from pain due to an endometrioma when compared to medical treatment?

 

HYPOTHESIS

Surgical treatment will result in better pain reduction and improvement of quality of life than medical treatment and will therefore be more cost-effective.

 

STUDY DESIGN

Multicenter randomised controlled trial with cost-effectiveness analysis and preference study. Non-randomised women, who have a preference for one of the treatments, will be followed in a prospective cohort according to the study protocol.

 

STUDY POPULATION / DATASET

Premenopausal women (>/= 18 years) with pain and an endometrioma (>/= 3 cm) without signs of deep endometriosis.

 

INTERVENTION

Surgical treatment.

 

USUAL CARE / COMPARISON

Medical treatment (analgesics and/or hormones) according to the ESHRE guideline, if ineffective after 6 months: possibility to undergo surgical treatment.

 

OUTCOME MEASURES

Primary outcome: successful pain reduction (-30% reduction VAS score) after 6 months

Secondary outcome: rate of surgery after 6 months medical treatment, need of adjuvant medication after surgery, successful pain reduction after 12 and 18 months, quality of life, costs (health care and societal perspective), recurrence, ovarian reserve.

 

SAMPLE SIZE CALCULATION / DATA ANALYSIS

92 women in each arm (assumed success rate of surgery vs medical treatment: 90% vs. 70% [7,8,9,10] (power 80%, alpha 5%, while accounting for 25% drop-out (e.g. loss to follow up, insufficient pain relief requiring surgical treatment). Data-analysis will be by intention to treat. A per-protocol analysis will be performed as well. 200 women who have preference for one of the treatments will be followed in a prospective cohort.

 

COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS / BUDGET IMPACT ANALYSIS

Both a cost-effectiveness and cost-utility analysis will be performed from a societal perspective. Also, a budget impact analysis over a period of 5 years will be conducted from the perspective of healthcare decision makers.

 

TIME SCHEDULE

54 months

Preparation: 6 months, inclusion: 24 months, follow up: 18 months, analysis: 6 months.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website