Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

VRAAGSTELLING: Het aantal patienten binnen een en medium tot hoog risico populatie dat een complicatie na een operatieve ingreep ontwikkeld wordt geschat op ongeveer 30%. Mortaliteit na een chirurgische ingreep wordt voor een belangrijk deel verklaard door het ontbreken van een gestandaardiseerde follow-up van patienten die een postoperatieve complicatie ontwikkelen, wat resulteert in een zogenaamde 'failure to rescue'.

De TRACE studie richt zich op de vraag of een gestandaardiseerd bezoek door een anesthesioloog op de 1ste en 3de dag na een operatieve ingreep tot een reductie in de postoperatieve mortaliteit na 30 dagen leidt door het verlagen van de failure to rescue rates.

HYPOTHESE: De introductie van een gestandaardiseerd postoperatief bezoek door een anesthesie professional aan de patient leidt tot 30% reductie in de postoperatieve 30 dagen mortaliteit.

STUDIE OPZET: Een nationale, multicenter stepped-wedge design studie waarin academische en perifere ziekenhuizen participeren.

STUDIEPOPULATIE: Volwassen patienten die electieve chirurgie ondergaan met een indicatie voor een postoperatief verblijf in het ziekenhuis, en bij opname op de post-anesthesia care unit (PACU) aan één van de BonnScore criteria voldoen: Postoperatieve pijn therapie met follow-up, patienten ouder dan 60 jaar, patienten ouder dan 45 jaar met een revised cardiac risk index groter dan 2 of patienten met een surgical APGAR score kleiner dan 5.

INTERVENTIE: Bezoek door een anesthesie professional op de eerste en derde dag na een operatieve ingreep. Tijdens het bezoek wordt op gestandaardiseerde wijze met behulp van de modified early warning score (MEWS) een inschatting gemaakt van de vitale functies.

STANDAARD WAARMEE DE INTERVENTIE WORDT VERGELEKEN: Geen postoperatief bezoek door een anesthesie professional.

UITKOMSTMATEN: Postoperatieve 30-dagen mortaliteit.

SAMPLE SIZE BEREKENING/DATA-ANALYSE: 5600 patients, stepped-wedge design.

KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE/ BUDGET IMPACT ANALYSE: In de KEA/BIA zal worden onderzocht of het postoperatieve bezoek door de anesthesioloog kosten-effectief is vanuit een ziekenhuisperspectief.

TIJDPAD: 30 maanden, met een interventieperiode van 7 maanden.

 

OBJECTIVE: The number of patients within a medium to high risk population who develop a complication after surgery is estimated at 30%. Postsurgical mortality is mainly caused by the lack of a standaridized follow-up of patients who develop a postoperative complication, which results in failure to rescue.

The TRACE study aims to investigate whether standardized anesthesia visits on day 1 and 3 following surgery reduces 30-day mortality by decreasing failure to rescue rates.

HYPOTHESIS: The introduction of routine postsurgical anesthesia visits reduces postoperative 30-day mortality by 30%.

STUDY DESIGN: A nationwide, multicenter stepped-wedge design study in academic and peripheral hospitals.

STUDY POPULATION: Adult patients undergoing elective surgery with an indication for postoperative hospital stay, and who meet at least one of the Bonn score criteria upon admission to the post -anesthesia care unit ( PACU ): Postoperative pain therapy with follow-up, patients older than 60 years, patients older than 45 years with a revised cardiac risk index greater than 2 or patients with surgical Apgar score of less than 5.

INTERVENTIONS: Postoperative visit by an anesthesia professional on day 1 and 3 following the surgical procedure. The posopertive visit will be standardized based on the Modified Early Warning Score ( MEWS ) that estimates vital function.

STANDARD INTERVENTION TO BE COMPARED TO: No postoperative follow-up of patients by an anesthesia professional.

OUTCOME MEASURES: 30-day postoperative mortality.

SAMPLE SIZE CALCULATION/DATA ANALYSIS: 5600 patients, stepped-wedge design

COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS/ BUDGET IMPACT ANALYSIS: The CEA / BIA will examine whether the postoperative visit by the anesthetist is cost-effective from a hospital perspective.

TIME SCHEDULE: 30 months, with an interventionperiod of 7 months

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website