Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

De RAVEL-trialstudie heeft twee vormen van pijnbestrijding tijdens de bevalling vergeleken, namelijk remifentanil patient gecontroleerde analgesie (PCA) en epidurale analgesie (‘de ruggenprik’).

Van mei 2011 tot oktober 2012 zijn in vijftien Nederlandse ziekenhuizen 1414 zwangere vrouwen random verdeeld over twee groepen, waarbij bij een verzoek om pijnstilling tijdens de bevalling de ene groep remifentanil PCA via een zelf te besturen pompje kreeg, en de andere groep epidurale pijnstilling. Remifentanil is een opiaat dat door zijn korte halfwaardetijd zeer geschikt is voor toediening middels PCA.

Primaire uitkomstmaat van de studie was pijnappreciatie, ofwel tevredenheid met pijnstilling. Secundair werd onder andere gekeken naar pijnintensiteit, maternale en neonatale uitkomsten en kosten. Deelnemende vrouwen werd na toediening herhaaldelijk gevraagd een cijfer te geven aan de mate van pijn die zij hadden en aan de mate waarin zij tevreden waren met de pijnstilling.

Resultaten

Significant meer vrouwen in de remifentanil PCA groep (447 vrouwen, 65%) vroeg om en kreeg pijnstilling dan in de epidurale groep (347 vrouwen, 52%). Vrouwen die epidurale pijnstilling kregen, hadden gemiddeld minder pijn en waren meer tevreden met hun pijnstilling.

Beide methoden bleken niet te verschillen wat betreft de uitkomst van de zwangerschap: in de twee groepen kwamen evenveel baby’s gezond ter wereld of moesten opgenomen worden. Beide methoden hebben bijwerkingen. Na epidurale pijnstilling werd vaker koorts waargenomen. Dit leidde echter niet tot meer behandeling met antibiotica van de moeder of tot langere opname van de baby. Bij remifentanil werd vaker een daling van het zuurstofgehalte in het bloed van de moeder gezien.

De gemiddelde kosten per vrouw in de remifentanil groep waren 2863 euro versus 3137 euro voor vrouwen in de epidurale groep (mean difference -274 euro (95% CI - 604 euro tot 57 euro). Dit verschil is niet significant.

Conclusie

Remifentanil PCA is niet gelijkwaardig aan epidurale analgesie met betrekking tot absolute pijnscores en tevredenheid met pijnstilling. Vrouwen die om pijnstilling vragen en gerandomiseerd zijn voor epidurale analgesie hebben lagere pijnsores en zijn meer tevreden.
 

Samenvatting bij start

Pijnbestrijding tijdens de bevalling kan op verschillende manieren plaatsvinden. De ruggenprik (epidurale pijnstilling) staat bekend als een zeer effectieve methode. Sinds enkele jaren is er een nieuw middel beschikbaar, remifentanil. Deze pijnstiller is uitermate geschikt om toe te dienen via een door de vrouw zelf bediende pomp via een infuus. Dit noemt men patient controlled analgesia (PCA).
Eerder onderzoek laat zien dat de absolute pijnscores van vrouwen die epidurale pijnstilling krijgen lager zijn dan vrouwen die remifentanil krijgen. Echter de pijnreductiescores en patiënttevredenheid verschillen niet.

In dit onderzoek worden remifentanil PCA en epidurale pijnstilling met elkaar vergeleken met als voornaamste uitkomstmaten pijnvermindering en kosteneffectiviteit. Ook zal gekeken worden naar patiënttevredenheid, pijnscores en bijwerkingen voor moeder en kind. In totaal zullen 1136 vrouwen deelnemen aan het onderzoek; we verwachten dat van deze vrouwen de helft uiteindelijk pijnstilling wenst tijdens de bevalling.

De verwachte duur van het onderzoek is 27 maanden. De RAVEL trial zal plaatsvinden in 10 tot 15 Nederlandse ziekenhuizen.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

In de media

Ruggenprik bewezen beter dan opiaatpompje: Vrouwen zijn meer tevreden en ervaren minder pijn (Mediator 12, jun 2015)
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website