Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel. Het doel van deze studie is het evalueren van een medisch-ergotherapeutische interventie die gericht is op het voorkomen van nieuwe valinicidenten en het verminderen van functionele achteruitgang bij zelfstandig wonende ouderen die zich bij de afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis melden als gevolg van een val. Onderzoeksvragen· In hoeverre is een medisch-ergotherapeutische interventie effectiever dan de reguliere zorg in het voorkomen van nieuwe valpartijen en verminderen van functionele achteruitgang bij ouderen die zich melden bij de SEH als gevolg van een val?· In hoeverre is vanuit een maatschappelijk perspectief (kosten-effectiviteit) de medisch-ergotherapeutische interventie te prefereren boven de reguliere zorg? Studie-opzetRandomised controlled trial waarbij ouderen at random worden toegewezen aan interventie of controle groep. De mensen in de interventiegroep ontvangen een medisch-ergotherapeutische interventie, de mensen in de controle groep ontvangen de reguliere zorg. Beide groepen worden gedurende 12 maanden gevolgd en vergeleken op een aantal klinische en economische uitkomstmaten. Studiepopulatie/databronnenZelfstandig wonende mensen van 65 jaar en ouder die zich melden bij de SEH als gevolg van een val. Ouderen die geen Nederlands spreken, buiten de onderzoeksregio wonen, of waarbij het niet mogelijk is metingen uit te voeren i.v.m. analfabetisme of cognitieve problemen worden uitgesloten van deelname aan de studie. InterventieDe interventie bestaat uit een combinatie van een medische en ergotherapeutische interventie en wordt uitgevoerd binnen een maand nadat de patiënt naar de thuissituatie is ontslagen (na behandeling op SEH of na opname in ziekenhuis). Het medische deel van de interventie bestaat uit een uitgebreide screening van de patiënt gericht op het achterhalen van de primaire oorzaak van de val en mogelijke risicofactoren voor nieuwe valpartijen. De screening wordt uitgevoerd in het ziekenhuis en richt zich met name op de volgende factoren: visus, balans, cognitie, stemming en medicatie. Op basis van de bevindingen van het medisch onderzoek geeft de arts de patiënt advies met betrekking tot het verminderen van risicofactoren voor valpartijen en het tegengaan van achteruitgang in functionele capaciteit. Het ergotherapeutische deel van de interventie bestaat uit een huisbezoek door een ergotherapeut. De ergotherapeut bekijkt de woning van de patiënt op onveilige en onpraktische situaties en geeft de patiënt advies over het vergroten van de veiligheid in en om het huis, het gebruik van hulpmiddelen en voorzieningen, en het versterken van de zelfredzaamheid. UitkomstmatenDe primaire klinische uitkomstmaat is het percentage ouderen dat gevallen is. Secundaire uitkomstmaten zijn het dagelijks functioneren (Frenchay Activity Index) en het percentage mensen dat een valpartij doormaakt resulterend in een verwonding. Er vindt een voormeting plaats binnen twee weken na ontslag naar de thuissituatie en een nameting een jaar later. Valpartijen worden prospectief gemeten door middel van een 'valdagboek'. Power/data-analysePower berekeningen wijzen uit dat er 164 deelnemers per groep nodig zijn, om een afname van 52% naar 32% in het percentage mensen dat opnieuw een val heeft doorgemaakt te kunnen aantonen (power = 0.90, alpha = .05). Economische evaluatieEconomische uitkomstmaten worden door de patiënt of diens centrale verzorger bijgehouden in een kostendagboek. Er worden zowel directe kosten binnen de gezondheidszorg, als directe kosten buiten de gezondheidszorg gemeten. Daarnaast wordt ook de kwaliteit van leven gemeten bij voor -en nameting. TijdschemaHet onderzoek duurt in totaal 36 maanden. De voorbereidingsfase duurt 5 maanden. Voor de implementatie en evaluatie van de interventie is 25 maanden uitgetrokken. In de laatste 6 maanden wordt de data-analyse en rapportage uitgevoerd. Gedurende het hele project wordt aandacht besteed aan de voorbereiding van een eventuele implementatie van de interventie als onderdeel van de reguliere zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website