Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Physical Activity during Cancer Treatment (PACT) studie

De PACT-studie heeft als doel effecten op vermoeidheid en de kosteneffectiviteit te bepalen van een gesuperviseerd groepsgewijs bewegingsprogramma van 18 weken tijdens de adjuvante behandeling van borstkanker of dikke darmkanker. 204 patiënten met borstkanker en 33 patiënten met dikke darmkanker werden gerandomiseerd over twee groepen: een beweeggroep met twee wekelijkse conditie- en spierversterkende oefeningen en een controlegroep met de gebruikelijke standaardbehandeling. Bij 18 weken is de fysieke moeheid toegenomen, maar significant minder in de beweeggroep vergeleken met de controles. De effecten in bij borstkanker waren kleiner omdat veel controles toch behoorlijk fysiek actief bleven. Kosteneffectiviteitsanalyses (KEA) waren gunstig voor dikke darmkanker, maar niet voor borstkanker. Kosten van deze beweegprogramma’s kunnen echter buiten studieverband gereduceerd worden. Verder stellen we ter discussie of deze programma’s door KEA’s geëvalueerd moeten worden omdat kwaliteit van leven in deze fase van de ziekte meer door ziekte- en behandelkenmerken bepaald zal worden dan door het programma, terwijl de patiënten toch baat hebben bij bewegen.

Wij concluderen dat een bewegingsprogramma voor patiënten met dikke darmkanker kosteneffectief is, maar replicatie behoeft vanwege de kleine aantallen. Voor borstkanker zien we minder moeheid, maar geen effect op kwaliteit van leven, dus is het programma niet kosteneffectief.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn in totaal 237 patiënten (204 met borst- en 33 met dikke darmkanker) geïncludeerd in de PACT-studie in zeven medische centra in Midden en Zuid Nederland. Zij zijn door loting toegewezen aan een begeleid conditie- en kracht bewegingsprogramma (n=119) of reguliere zorg (n=118). Een 18 weken durend bewegingsprogramma tijdens de vroege behandeling van kanker zorgt voor minder algemene en fysieke vermoeidheidsklachten bij patiënten met borst- en dikke darmkanker (algemene vermoeidheid: na 18 weken -0.90 (95% BI: -1.77 tot -0.04) en na 36 weken -1.12 (-2.01 tot -0.22):fysieke vermoeidheid: na 18 weken -1.24 (-2.17 tot -0.32) en na 36 weken -0.66 (-1.62 tot 0.30). Training tijdens de behandeling van kanker lijkt kosteneffectief voor patiënten met dikke darmkanker. Training is een goede toevoeging aan de reguliere zorg van patiënten met kanker die behandeld worden met chemotherapie. We bevelen aan dat elke patiënt het advies krijgt om tijdens de behandeling van kanker fysiek actief te blijven. Net als andere onderzoeken vonden we geen medische redenen terughoudend te zijn met het vroeg starten van trainen tijdens de behandeling van kanker.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Physical Activity during Cancer Treatment (PACT) studie

 

De PACT-studie is een lopende gerandomiseerde studie waarin de (kosten) effectiviteit van een gesuperviseerd groepsgewijs fysiek trainingsprogramma van 18 weken tijdens de behandeling van kanker onderzocht wordt. Herstel & Balans is een revalidatieprogramma dat momenteel in Nederland pas wordt aangeboden na afronding van de kankerbehandeling. De verwachting is echter dat vroegtijdige fysieke training – die al tijdens de behandeling van kanker begint - leidt tot een verminderde achteruitgang in conditie en daardoor minder vermoeidheidsklachten. De hypothese is dat hierdoor de kwaliteit van leven in mindere mate afneemt wat leidt tot een afname van zorgconsumptie en ziekteverzuim. In de PACT-studie wordt de fysieke training gerandomiseerd vergeleken met een controlegroep die de reguliere zorg krijgt. De studiepopulatie bestaat uit patiënten met borst- of darmkanker die in elk geval adjuvant behandeld worden met chemotherapie.

Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw doelmatigheid (2010-2012) en KWF Kankerbestrijding (2010-2013) en is na een pilot studie in 2009 gestart met de recrutering in Januari 2010. De planning is om 150 patiënten met borstkanker en 150 patiënten met darmkanker te includeren

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Momenteel doen zeven medische centra in Midden en Zuid Nederland mee aan de PACT-studie. In mei 2011 zijn er 88 patiënten met borstkanker en 15 patiënten met dikke darmkanker geincludeerd. De eerste resultaten van de PACT-studie worden verwacht in 2013. De volgende publicaties over het design van de PACT-studie zijn verschenen:

-Velthuis MJ, May AM, Koppejan-Rensenbrink AG, Gijsen BCM, van Breda E, de Wit GA, Schroder CD, Monninkhof EM, Lindeman E, van der Wall E, Peeters PHM. Physical Activity during Cancer Treatment (PACT) study: design of a randomised clinical trial. BMC Cancer 2010,10:272

-Miranda Velthuis. Physical exercise: effects in cancer patients. Proefschrift. Universiteit Utrecht.19 oktober 2010.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Physical Activity during Cancer Treatment (PACT) studie: een gerandomiseerde studie naar de effecten en kosten van fysieke training tijdens de behandeling van kanker

 

Vraagstelling:

Is een gesuperviseerd groepsgewijs fysiek trainingsprogramma van 18 weken tijdens de behandeling van kanker effectief in het reduceren van vermoeidheidsklachten, zorgconsumptie en ziekteverzuim (primaire uitkomsten) en in het verbeteren van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, fysieke fitheid, lichaamssamenstelling en cognitief-gedragsmatige aspecten (secundaire uitkomsten)?

Studie opzet:

Gerandomiseerde gecontroleerde klinische studie.

Studiepopulatie:

In totaal 300 patiënten met borst- of colorectale kanker die adjuvant behandeld worden met in elk geval chemotherapie.

Interventie:

De interventiegroep ontvangt tijdens adjuvante kankerbehandeling een gesuperviseerde groepsgewijze fysieke training van 18 weken, gebaseerd op sociaal cognitieve componenten van Bandura’s sociaal cognitieve theorie. Het programma start op zijn vroegst één week na operatie en binnen 6 weken na definitieve diagnose De controlegroep ontvangt reguliere zorg (geen fysieke training).

Uitkomsten:

De hypothese is dat fysieke training leidt tot minder vermoeidheidklachten en minder zorgconsumptie en ziekteverzuim tijdens en na afloop van de kankerbehandeling. Primaire en secundaire uitkomstmaten zullen direct na afloop van het programma (na 18 weken: korte termijn) en 9 maanden na inclusie (lange termijn) gemeten worden. Primaire uitkomstmaten: vermoeidheid (Multidimensional Fatigue Inventory), zorgconsumptie en ziekteverzuim. Secundaire uitkomstmaten: kwaliteit van leven (EORTC-QOL-C30, EQ5D), fysiek fitheid (aerobe capaciteit, spierkracht), lichaamssamenstelling en cognitief gedragsmatige aspecten.

Groepsgrootte/data-analyse:

150 personen per type kanker, totaal 300, zijn vereist om een significante afname in vermoeidheid te detecteren (alfa=0.05, power=0.80). Data zullen descriptief en longitudinaal geanalyseerd worden (mixed linear regression models).

Economische evaluatie:

Het doel van de economische evaluatie is om de balans te toetsen tussen (in)directe kosten en lange termijn effecten van fysieke training versus geen fysieke training tijdens de kankerbehandeling. We zullen incrementele kosteneffectiviteit ratio’s genereren om de toegevoegde waarde van fysieke training te bepalen.

Tijdspad: Totale duur drie jaar.

 

Physical Activity during Cancer Treatment (PACT) study: a randomised clinical trial of physical exercise during cancer treatment

Research questions:

Is an 18 week group wise supervised exercise program during cancer treatment effective in reducing complaints of fatigue and health service utilization and sick leave (primary outcomes) and in improving health related quality of life, physical fitness, body composition and cognitive-behavioral aspects (secondary outcomes)?

Study design: Randomised controlled clinical study

Study population: A total of 300 newly diagnosed patients with breast or colorectal cancer admitted for adjuvant cancer treatment including chemotherapy.

Intervention: The intervention group will receive an 18 week supervised group exercise program based on Bandura’s social cognitive theory (SCT) during cancer treatment. The exercise program will start earliest one week after surgery and at least within six weeks after definitive cancer diagnosis. The control group will receive care as usual (no exercise program).

Outcome: Exercise is supposed to reduce complaints of fatigue and health service utilization and sick leave. Outcomes will be assessed after 18 weeks (short term) and after 9 months (long term). Primary outcome: fatigue (MFI) and health service utilization, sick leave. Secondary outcome: health related quality of life (EORTC-QOL-C30, EQ5D), physical fitness (aerobic peak capacity, muscle strength), body composition and cognitive-behavioral aspects.

Sample size calculation and data analysis: A sample size of 150 participants for each cancer type (total 300) will be required to detect a significant reduction in complaints of fatigue (alfa=0.05, power=0.80). Data will be analysed by descriptive and longitudinal analyses (mixed linear regression models).

Economic evaluation: the balance between costs and (long term) effects of the exercise program versus no intervention during cancer treatment will be assessed. We will generate incremental cost-effectiveness ratios to capture the added value of the exercise program.

Time schedule: Total duration three years

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website