Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Teledermatologie is dermatologische zorg over afstand waarbij het Internet gebruikt wordt. Wereldwijd wordt teledermatologie toegepast als een communicatiemiddel tussen diverse soorten medische professionals zoals huisartsen, verpleging en dermatologen. Vooral in landen met grote afstanden lijkt teledermatologie haar nut te bewijzen. Met behulp van digitale foto’s en een elektronisch verwijsformulier kan bijvoorbeeld een huisarts via het Internet specialistisch advies aan de dermatoloog vragen waardoor de patiënt niet naar het ziekenhuis hoeft te gaan. Dit is niet alleen prettiger voor de patiënt die dan niet meer weken op een consult hoeft te wachten, maar het kan ook mogelijk de totale kosten van de zorg voor deze patiëntengroep verlagen. Er zijn aanwijzingen dat ongeveer 20-30% van de poliklinische consulten voorkomen kan worden door het gebruik van teledermatologie. Hoewel het enthousiasme voor teledermatologie en telemedicine in het algemeen steeds meer toeneemt, was er tot het moment van onze trial nog geen valide wetenschappelijk bewijs dat het daadwerkelijk efficiënter en/of voordeliger is dan de reguliere zorg. Tevens was niet bekend of teledermatologie in een land als Nederland, waarbij het om betrekkelijk kleine geografische afstanden gaat, economisch nut heeft. Het PERFECT D onderzoek is een multi-center geclusterd, gerandomiseerd onderzoek naar de bijdrage van teledermatologie in het verminderen van verwijzingen naar de dermatoloog en het verhogen van de efficiëntie van de zorg. In dit onderzoek waren de huisartsen gerandomiseerd en niet de patiënten aangezien er een leereffect bij de huisartsen verwacht werd. Alle non-urgente patiënten met een huidaandoening waarvoor een verwijzing naar de dermatoloog nodig was, werden uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen. De interventie huisartsen verstuurden een gestructureerde elektronische verwijsbrief met digitale foto’s naar de dermatoloog. Tijdens dit verwijsproces had de huisarts de mogelijkheid om de dermatoloog om advies te vragen. Het advies van de dermatoloog kon uit een behandeladvies bestaan, maar ook uit een ingreep, aanvullend onderzoek of urgent bezoek aan de dermatoloog. Controle groep huisartsen verwezen patiënten op de reguliere wijze naar de dermatoloog. Alle patiënten, interventie en controle groep, werden in de context van de trial gezien door een dermatoloog ook al had inmiddels een herstel plaatsgevonden. Op dit moment werd vastgesteld of het live consult nodig was en waarom. Om te onderzoeken of een vermindering in het aantal consulten ook een kostenbesparing oplevert, hebben we een kostenminimeringsanalyse uitgevoerd. Binnen dit onderzoek is er een kostenminimeringsmodel ontwikkeld dat bestaat uit kostenvariabelen gerelateerd aan de patiënt, dermatoloog, huisarts, ICTprogrammakosten en werkgever voor zowel teledermatologie als voor het conventioneel zorgproces. De input waarden voor dit kostenmodel werden verzameld door middel van referentiewaarden uit de Handleiding voor kostenonderzoek (Oostenbrink et al, 2004, CVZ), data van de in de klinische studie geïncludeerde patiënten uit ziekenhuisinformatiesystemen en metingen en observaties vanuit de klinische studie. Middels een sensitiviteitsanalyse (Monte Carlo simulatie, 1000 iteraties)is er gekeken naar de betrouwbaarheid van de bevindingen. Verder is er ook een scenario analyse uitgevoerd om te kijken wat de impact van verschillende variabelen zoals afstand tot de zorgverlener, duur van het teleconsult en percentage te voorkomen verwijzingen is op de kostenberekening. 631 patiënten werden geïncludeerd door 84 huisartsen (46 interventie, 38 controle). De dermatoloog in het ziekenhuis oordeelde dat het poliklinisch consult achteraf niet nodig was voor 39% van de patienten in de interventie groep en 18% in de controle groep. Een significant verschil tussen de groepen werd gevonden met een odds ratio van 2,8 (p<0.001) in het voordeel van teledermatologie. De kostenminimeringsanalyse liet zien dat de kosten van teledermatologie niet significant verschillen van het conventionele zorgproces. Kosten voor een zorgepisode met behulp van teledermatologie bedraagt €345.3(95%CI, €242.5-€461.2)

en die van het conventioneel proces €354.0(95%CI, €228.0 - €484.0). Monte Carlo simulatie liet zien dat teledermatologie slechts in 58% van de gevallen goedkoper was. Uit de scenario analyse blijkt dat kostenbesparing mogelijk lijkt wanneer teledermatologie ingezet wordt in landen waarin de afstand tot de dermatoloog groter is en voor specifieke patientengroepen. Zo is het percentage te voorkomen verwijzingen bij eczeem veel hoger dan voor nevi.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

631 patiënten werden geïncludeerd door 84 huisartsen (46 interventie, 38 controle). De dermatoloog in het ziekenhuis oordeelde dat het poliklinisch consult achteraf niet nodig was voor 39% van de patienten in de interventie groep en 18% in de controle groep. Een significant verschil tussen de groepen werd gevonden met een odds ratio van 2,8 (p<0.001) in het voordeel van teledermatologie. De kostenminimeringsanalyse liet zien dat de kosten van teledermatologie niet significant verschillen van het conventionele zorgproces uitgaande van 20% te voorkomen verwijzingen. Kosten voor een zorgepisode met behulp van teledermatologie bedraagt €345.3(95%CI, €242.5-€461.2)en die van het conventioneel proces €354.0(95%CI, €228.0 - €484.0). Monte Carlo simulatie liet zien dat teledermatologie slechts in 58% van de gevallen goedkoper was. Kostenbesparing lijkt wel mogelijk wanneer teledermatologie ingezet wordt voor specifieke patientengroepen waarin het percentage te voorkomen verwijzingen hoger is. Zo is het percentage te voorkomen verwijzingen bij eczeem veel hoger dan voor nevi. Bij een percentage te voorkomen verwijzingen van 30% laat de monte carlo simulatie zien dat in bijna 90% van de gevallen teledermatologie de goedkoopste optie is. Er is geen verschil in patient tevredenheid gevonden tussen patienten die met teledermatologie zijn behandeld en patienten met een conventionele behandeling.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

 

Objective: To investigate whether teledermatology, used as an electronic referral system can reduce the costs of the outpatient care resulted from a referral.

Study design: multi centre RCT where general practitioners (GPs) are randomised. Intervention group GPs refer dermatological patients using semi structured electronic referral (images + patient history) and having the possibility to request feedback from a teledermatologist prior to the hospital visit. Control group GPs refer their patients according to conventional referral procedure other than teledermatology.

Study population(s)/ datasets: GPs referring dermatological patients to a non-private dermatologist. GPs include patients who are being referred to a dermatologist for a non-urgent skin condition.

Intervention: semi-structured electronic referral form supported by digital images of skin condition with a possibility to ask a dermatologist for an advice on treatment/investigations prior to the consultation.

Outcome measures: total costs of the conventional and teledermatological care, proportion of inappropriate referrals, delay in treatment, patient satisfaction

Power/data analysis: Expected difference of 10% (50% more than control group), ICC=0.1, number required GPs = 70, 2000 patients.

Economic evaluation: Cost minimisation study as we expect health outcomes to be equal for all patients after 3 months follow-up.

Time schedule: Pilot started in December 2003; January 2004: training and starting up in Almere with 56 included GPs and three dermatologists. March 2004: recruitment GPs and dermatologists other region(s, start up April 2004. July 2004: interim analysis + start cost study. September 2004 ? January 2005: data collection on costs. July 2005: end inclusion. July 2005 ? October 2005: data analysis. March 2006: First draft paper. July 2006: first draft paper on cost minimisation.

 

Key words: telemedicine, dermatology, primary care, referrals, cost minimisation

 

Samenvatting

Doel / vraagstelling: Dit onderzoek wordt opgezet om te onderzoeken of het gebruik van store-and-forward teledermatologie als electronische wijze van verwijzen tot een kostenbesparing kan leiden.

Studie-opzet: multicenter RCT waarbij de huisartsen gerandomiseerd worden. Interventie groep huisartsen verwijzen hun dermatologische patiënten d.m.v. een semi-gestructureerd, electronisch formulier met de bijgevoegde digitale beelden. Deze huisartsen hebben tevens de mogelijkheid om de dermatoloog voor advies te vragen voordat de patient naar het ziekenhuis gaat. Controle groep huisartsen verwijzen volgens de conventionele manier van verwijzen.

Studiepopulatie / databronnen: Huisartsen die hun dermatologische patiënten verwijzen naar een niet particuliere dermatoloog. De huisartsen includeren de patiënten die voor een non-urgente aandoening naar de dermatoloog verwezen worden.

Interventie: Semi-gestructureerd, electronisch verwijsformulier ondersteunend door digitale beelden van de huid aandoening met de mogelijkheid om het advies van de dermatoloog te vragen alvorens het consult.

Uitkomstmaten: totale kosten van de conventionele en teledermatologische zorg, aantal ?misplaatste? verwijzingen, vertraging in de behandeling, patient satisfaction

Power-/data-analyse: Verwacht verschil van 10% (50% meer dan controle groep), ICC=0.1, aantal huisartsen=70, 2000 patiënten.

Economische evaluatie: Kosten minimalisatie studie wordt toegepast aangezien er verwacht wordt dat er geen verschil in de toestand van de patiënten uit beide groepen zal zijn na een follow-up na 3 maanden.

Tijdplanning: Pilot gestart in december 2003; Januari 2004: training en opzetfase in Almere met 56 huisartsen en drie dermatologen. Maart 2004: recruitment huisartsen en dermatologen andere regio?s, start April 2004. Juli 2004: interim analysis+ start kosten studie. September 2004-januari 2005: data verzameling van kosten. Juli 2005: einde inclusie. Juli 2005 - oktober 2005: analyse van de gegevens. Maart 2006: eerste draft artikel. Juli 2006 : eerste draft artikel kosten minimalisatie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website