Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

OPTICARE-XL: nieuw hartrevalidatieprogramma voor patiënten met ernstig overgewicht? Bestaande hartrevalidatieprogramma’s zijn vaak onvoldoende effectief bij patiënten met ernstig overgewicht. OPTICARE-XL onderzoekt bij deze patiënten de (kosten-)effectiviteit van een nieuw ‘op maat’ hartrevalidatieprogramma, dat speciaal ontwikkeld is voor deze steeds groter wordende doelgroep. Belangrijke kenmerken van dit programma zijn het revalideren in kleine groepen met focus op zelfmanagement, het trainen van zowel spierkracht als uithoudingsvermogen, en het werken aan een gezonde en actieve leefstijl. Tweehonderd hartpatiënten met ernstig overgewicht worden door loting ingedeeld bij het al bestaande of bij het nieuwe programma. Metingen worden verricht tot een half jaar na afronding van hartrevalidatie. Bij bewezen (kosten-)effectiviteit zal het nieuwe programma worden geïmplementeerd als reguliere zorg bij hartpatiënten met ernstig overgewicht.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In februari 2017 is in drie hartrevalidatiecentra gestart met de uitvoerfase van het OPTICARE-XL onderzoek: Capri Hartrevalidatie in Rotterdam, Capri Hartrevalidatie Bronovo in Den Haag, en Maxima Medisch Centrum in Eindhoven. De inclusie van deelnemers is inmiddels ver gevorderd, 149 revalidanten doen momenteel mee aan het onderzoek. In totaal zullen er 200 revalidanten worden geïncludeerd. Door loting worden de deelnemers ingedeeld bij het nieuwe ‘XL’ behandelprogramma of bij het reguliere behandelprogramma. Er zijn nog geen resultaten bekend, maar de deelnemers zijn over het algemeen tevreden over hun deelname aan het onderzoek en het ‘XL’ behandelprogramma. Ook de zorgprofessionals die het ‘XL’ programma aanbieden zijn enthousiast. De eerste bijeenkomst met deelnemers om hun ervaringen met het nieuwe behandelprogramma en het onderzoek verder te evalueren heeft inmiddels plaatsgevonden. De opzet van het onderzoek is op diverse congressen gepresenteerd in binnen- en buitenland.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

*NEDERLANDS

 

DOEL

Obese patiënten met coronaire aandoeningen participeren momenteel in reguliere hartrevalidatie (HR) programma’s. Echter, effecten hiervan zijn substantieel kleiner dan bij niet-obese patiënten, en beklijven niet. Doel is het bepalen van (kosten-)effectiviteit en werkingsmechanismen van een nieuw HR programma specifiek voor obese patiënten met coronaire aandoeningen, OPTICARE-XL, in vergelijking met reguliere HR.

 

HYPOTHESE

OPTICARE-XL zal leiden tot gedragsverandering naar een gezondere leefstijl, resulterend in verbeterde gezondheid en kwaliteit van leven. Ondanks dat het nieuwe programma wat duurder is, zal OPTICARE-XL kosteneffectief zijn, zelfs bij een tijdshorizon van 1 jaar.

 

STUDIEOPZET

Multicenter gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek, uitgevoerd in de grootste Nederlandse HR centra.

 

STUDIEPOPULATIE

Obese patiënten (BMI>30) met coronaire aandoeningen die voldoen aan richtlijnen voor HR, na screening op psychopathologie.

 

INTERVENTIE

Een 1 jaar durend ‘op-maat’ gedragsmatig groepsprogramma inclusief nazorg, specifiek voor obese patiënten met coronaire aandoeningen, met sterke focus op zelfmanagement. Bovenop reguliere informatiebijeenkomsten en facultatieve modules (stress management/stoppen met roken), bevat OPTICARE-XL de peergroep modules gezond gewicht en actieve leefstijl management, en fitness training (duuruithoudingsvermogen en spierkracht).

 

GEBRUIKELIJKE ZORG

Regulier 3 maanden durend HR groepsprogramma zonder nazorg, waaraan zowel obese als niet-obese patiënten deelnemen. Reguliere HR combineert fitness training (duuruithoudingsvermogen) met informatiebijeenkomsten en facultatieve modules (stress management/stoppen met roken).

 

UITKOMSTMATEN

Gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven, lichaamssamenstelling, cardio metabool risico, dagelijks bewegen, sedentair gedrag, fitheid.

 

SAMPLE SIZE / DATA-ANALYSE

Sample grootte is 200; 100 patiënten in OPTICARE-XL en 100 in reguliere HR. GEE modellen zullen worden toegepast.

 

KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE (KEA)/BUDGET IMPACT ANALYSE

KEA wordt uitgevoerd vanuit gezondheidszorg en maatschappelijke perspectieven. Korte termijn kosten en effectiviteit worden gebaseerd op de RCT, zowel op data van gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen als maatschappelijke kosten (oa reiskosten, productiviteitsverlies). Gezondheidsuitkomsten en kosten die ontstaan na de follow-up periode worden geschat met een aangepast Markov model. Gezondheidszorguitgaven worden geschat op basis van RCT en literatuur.

 

TIJDPAD

Dec 2016 start; Jan 2017-Dec 2018 inclusie/interventie; July 2019 eind; Dec 2019 resultaten beschikbaar.

 

 

*ENGLISH

 

OBJECTIVE

Obese patients with coronary artery disease (CAD) currently participate in usual cardiac rehabilitation (CR) programs. However, effects achieved are substantially smaller than in non-obese patients, and non-lasting. Aim is to determine (cost-)effectiveness and underlying working mechanisms of a novel CR program specific for obese CAD patients, OPTICARE-XL, in comparison with usual CR.

 

HYPOTHESIS

OPTICARE-XL will lead to behavioral change towards a healthier lifestyle, resulting in improved health and quality of life. While the novel program requires some extra costs, OPTICARE-XL is expected to be cost-effective, even with a time horizon of 1 year.

 

STUDY DESIGN

Multicenter randomized controlled trial, including the largest Dutch CR centers.

 

STUDY POPULATION

Obese patients (BMI>30) with CAD who fulfill the guidelines for participation in CR, after screening for psychopathology.

 

INTERVENTION

An one-year tailor-made behavioral group intervention including after-care, specific for obese CAD patients, with strong focus on self-management. Upon usual information sessions and facultative modules (stress management/smoking cessation), OPTICARE-XL includes peer group modules on healthy weight and active lifestyle management, and fitness training (aerobic and muscle strength training).

 

USUAL CARE

Usual 3-month CR group program without after-care in which both obese and non-obese CAD patients participate. Usual CR combines aerobic fitness training with information sessions and facultative modules (stress management/smoking cessation).

 

OUTCOME MEASURES

Health-related quality of life, body composition, cardio metabolic risk, daily physical activity, sedentary behavior, fitness.

 

SAMPLE SIZE/DATA ANALYSIS

Sample size is 200; 100 patients in OPTICARE-XL and 100 in usual CR. Generalized linear regression models will be applied.

 

COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS (CEA) /BUDGET IMPACT ANALYSIS

CEA is performed using healthcare and societal perspectives. Short term costs and effectiveness are based on the RCT, including data on healthcare resource use and on societal costs (e.g. travel, productivity loss). Health outcomes and costs arising beyond follow-up are estimated using an adapted Markov model. Healthcare sector expenditures are estimated from RCT and literature.

 

TIME SCHEDULE

Dec 2016 start; Jan 2017-Dec 2018 inclusion/intervention; July 2019 end; Dec 2019 results available.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website