Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Flexibele endoscopie is een veelgebruikte techniek voor onderzoek van het maag-darmstelsel. De procedure wordt jaarlijks in Nederland meer dan 500.000 maal uitgevoerd door arts-endoscopisten, mn door maag darm lever (MDL) artsen. Het aantal endoscopische procedures neemt snel toe mede door toenemende technische mogelijkheden. Vanaf 2013 zal de vraag nog verder stijgen door de introductie van een darmkanker bevolkingsonderzoek in ons land. Een barriere bij deze invoering is het groot tekort aan MDL-artsen.

 

Om die reden is in dit onderzoek de mogelijkheid bestudeerd om verpleegkundigen te trainen om endoscopie van de dikke darm ('colonoscopie') uit te voeren. Voor dat doel werden in 8 Nederlandse ziekenhuizen in totaal 7 verpleegkundigen en 8 artsen volgens dezelfde methodiek opgeleid om zelfstandig colonoscopieen uit te voeren. De kwaliteit van iedere procedure werd gemeten, en patienten werden naar hun ervaring gevraagd.

 

Het bleek dat verpleegkundigen een vergelijkbare leercurve hadden als arts-assistenten in opleiding tot MDL-arts en aan het eind van het programma goed in staat waren om zelfstandig colonoscopie uit te voeren. Het percentage geslaagde colonoscopieen was voor beide groepen gelijk, ook vonden ze beiden evenveel afwijkingen. Verpleegkundigen voerden de procedure iets langzamer uit, en hadden vaker assistentie nodig van een superviserend MDL-arts. Patienten gaven vergelijkbare tevredenheidsscores voor beide groepen endoscopisten.

 

Op basis van dit onderzoek wordt geconcludeerd dat verpleegkundigen kunnen worden opgeleid tot colonoscopist, met een trainingsprogramma wat vergelijkbaar is aan het programma voor MDL-artsen in opleiding. Dit is van groot belang voor het succesvol invoeren van een darmkanker bevolkingsonderzoek in ons land. De gegevens van het onderzoek worden gebruikt voor het opstarten van een opleiding tot verpleegkundig endoscopist in ons land vanaf september 2012.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de studie werden 7 verpleegkundigen en 8 arts-assistenten op dezelfde wijze opgeleid tot het uitvoeren van een coloscopie. Na een fase I opleidingsperiode bestaande uit een 2-daagse introductiecursus inclusief computer simulatie oefeningen, en een periode van endoscopische opleiding onder directe supervisie met tenminste 200 endoscopische procedures, werden de endoscopisten getest tijdens fase 2 waarin iedere endoscopist zelfstandig 135 coloscopieen uitvoerde. De gegevens van iedere procedure werden bijgehouden in een persoonlijk portfolio.

 

De resultaten toonden dat verpleegkundigen en arts-assistenten dezelfde vaardigheden opdoen tijdens de opleiding, en aldus beiden aan het eind van de opleiding in staat zijn om zelfstandig coloscopieen uit te voeren. Het percentage complete procedures, alsmede de detectiegraad van afwijkingen (m.n. poliepen), en de frequentie van complicaties lagen gelijk in beide groepen. Verpleegkundigen voerden de procedures gemiddeld iets langzamer uit, en hadden vaker assistentie van een superviserend MDL-arts nodig. Patienten waren in gelijke mate tevredenheid met het nivo van functioneren van endoscopisten in beide groepen.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gastrointestinale endoscopie is een techniek die veelvuldig en uitgebreid wordt toegepast voor zowel diagnostische als therapeutische doeleinden. In Nederland worden op dit moment bijna 500.000 verrichtingen uitgevoerd. Naar verwachting zullen deze aantallen de komende jaren aanzienlijk verder toenemen met de introductie van darmkanker screeningsprogramma’s. De screeningprogramma’s bevatten zowel endoscopieën voor primaire screening (sigmoidoscopie of colonoscopie) als diagnostische en therapeutische colonoscopieën voor de follow-up van patiënten met een positieve screeningstest na onderzoek middels een andere methode dan een colonoscopie.

 

Introductie van darmkanker screening is zeer belangrijk, zowel in Nederland als in de andere EU-landen. Een belemmerende factor is echter het tekort aan endoscopisten. Om die reden is er behoefte aan onderzoek naar de mogelijke inzet van verpleegkundig-endoscopisten. Echter tot op heden zijn de prestaties van verpleegkundig endoscopisten nog niet goed onderzocht. Het doel van onze studie is een vergelijking van kwaliteit, patiënten ervaringen en kosten tussen MDL-artsen in opleiding (AIOS) en verpleegkundig-endoscopisten.

 

De studie is gestart in september 2007. Momenteel verrichten 3 koppels, 3 AIOS en 3 verpleegkundig endoscopisten, endoscopieën in het kader van de studie. Om de overige 3 koppels te kunnen samenstellen is het studieprotocol gewijzigd zodat het mogelijk wordt om andere ziekenhuizen te benaderen voor deelname aan de studie. Met de wijzigingen blijft de studie erg interessant en actueel, maar wordt tegelijkertijd de voortgang aanzienlijk verbeterd. Hierdoor verwachten we dat de overige 3 koppels binnenkort kunnen gaan starten met de studie. De resultaten van de studie worden verwacht in 2011.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het Erasmus MC en Maastricht UMC verrichten 3 koppels, 3 AIOS en 3 verpleegkundig endoscopisten, endoscopieën in het kader van de studie. We verwachten dat de overige 3 koppels binnenkort zullen starten. De resultaten van de studie verwachten we in 2011.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

(in het Nederlands)

DOEL: Vergelijking van waargenomen afwijkingen, patiënt ervaringen en kosten van onderste tractus digestivus endoscopie (sigmoïdoscopie en colonoscopie) tussen nurse endoscopisten en MDL-artsen in opleiding. STUDIE-OPZET: Mono-centrisch, gerandomiseerd onderzoek. STUDIEPOPULATIE: Patiënten die worden verwezen voor onderste tractus digestivus endoscopie. INTERVENTIE: Onderste tractus digestivus endoscopie verricht door nurse endoscopisten (n=4) of MDL-artsen in opleiding (n=4). UITKOMSTMATEN: Primair: Waargenomen afwijkingen bij endoscopie; Secundair: Patiënt ervaringen (complicaties; pijn/ongemak tijdens en klachten na de endoscopie, satisfactie en preferenties); Kosten/kosteneffectiviteit. STATISTISCHE ANALYSES: Elke endoscopist zal 500 onderste tractus digestivus endoscopieën verrichten (tenminste 300 colonoscopieën), waarvan 200 voor opleiding (volgens nationale richtlijnen) (Deel I), en de overige 300 voor vergelijking afwijkingen d.m.v. herhaalde endoscopie door andere endoscopist (nurse vs. arts en v.v.) (Deel IIA; n=100), en vergelijkijking van complicaties en patiënt ervaringen (Deel IIB; n=200). Naar verwachting zullen de resultaten van nurse endoscopisten en MDL-artsen in opleiding niet verschillen. Voor waargenomen afwijkingen zullen gepaarde vergelijkingen worden gemaakt (McNemar test); voor patiënt ervaringen zullen chi-kwadraat and Mann-Whithney testen worden gebruikt. ECONOMISCHE EVALUATIE: De kosteneffectiviteit van endoscopie door nurses en MDL-artsen in opleiding zal worden vergeleken vanuit maatschappelijk perspectief (incl. kosten voor personeel, instrumentarium, duur endoscopie en complicaties). TIJDPLANNING: Maand 0-30: Opleiding + inclusie; 4-31: Follow-up; 4-32: Data management; 13-36: Analyse + verslaglegging.

 

(in English)

OBJECTIVE: To compare accuracy, patient experiences and costs of lower gastrointestinal (GI) endoscopy (sigmoidoscopy and colonoscopy) between nurse- and physician-endoscopists. DESIGN: Randomized, single-center study. STUDY POPULATION: Patients referred for diagnostic lower GI endoscopy. INTERVENTION: Lower GI endoscopy performed by nurse- (n=4) or physician-endoscopists (n=4). OUTCOME PARAMETERS: Primary: Diagnostic accuracy for lesions; Secondary: Patient experiences (complications; pain/discomfort during and symptoms after the procedure, satisfaction, preferences); Costs/cost-effectiveness. STATISTICAL ANALYSES: Each endoscopist will perform 500 lower GI endoscopies (at least 300 colonoscopies). Of these, 200 will be performed for training according to national guidelines (Part I), with the remaining 300 for studying accuracy by back-to-back endoscopy performed by the opposite endoscopist (Part IIA; n=100), and for complications and patient experiences (Part IIB; n=200). A non-inferior performance of nurse-endoscopists compared to physician-endoscopists is expected. For accuracy, pair-wise comparisons will be made (McNemar test); for patient experiences chi-square and Mann-Whithney tests. ECONOMIC EVALUATION: Cost-effectiveness of nurse- vs. physician endoscopy will be evaluated from a societal perspective (incl. personnel, equipment, procedure duration, and complication costs). SCHEDULE: Month 0-30: Training + inclusion; 4-31: Follow-up; 4-32: Data management; 13-36: Analyses + reporting.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website