Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit onderzoek onderzoeken we de (kosten)effectiviteit van Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) bij volwassenen met ADHD. Het effect van MBCT wordt vergeleken met het effect van gebruikelijke behandelingen bij ADHD die meestal bestaan uit medicatie en/of psychoeducatie. De belangrijkste uitkomstmaat van het onderzoek is de ernst van ADHD symptomen zoals beoordeeld door een onafhankelijk arts. Ook kijken we of MBCT effect heeft de ernst van de AHD symptomen volgens de deelnemers zelf, het executief functioneren, mindfulness vaardigheden, zelfcompassie, psychologisch welbevinden en algemeen functioneren. Naast het effect op klachten wordt ook de kosteneffectiviteit van MBCT onderzocht. Deelnemers zijn gedurende 9-18 maanden gevolgd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit onderzoek ging over het effect van Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT) in vergelijking met de gebruikelijke zorg voor volwassenen met ADHD. Aan het onderzoek deden 120 mensen met ADHD mee, waarvan de helft MBCT kreeg en de andere helft de gebruikelijke zorg. Alle deelnemers aan het onderzoek kregen metingen voorafgaand aan de interventie, na afloop en 3 en 6 maanden later. Bij deze metingen werden de ADHD klachten in kaart gebracht door psychiaters die niet wisten of de deelnemers meegedaan hadden aan de mindfulness cursus of niet.

 

De uitkomst van het onderzoek was dat MBCT inderdaad hielp om ADHD klachten te verminderen, zowel volgens de behandelaars als volgens de deelnemers zelf. Van de mensen die MBCT hadden gehad, verbeterde 31% en van diegenen in de vergelijkingsgroep maar 5%. Naast de verbetering in ADHD klachten, werden ook verbeteringen gezien in mindfulness, zelfcompassie en positieve mentale gezondheid.

 

De verbetering in ADHD klachten bleek ook een half jaar na afloop van de behandeling nog aanwezig, volgens de deelnemers zelf verbeterden ze zelfs nog verder gedurende de follow-up periode. Ook het cognitief functioneren verbeterde verder in de follow-up periode en was een half jaar na afloop significant beter in de MBCT dan in de vergelijkingsgroep.

 

Wat betreft kosteneffectiviteit van MBCT vonden we dat MBCT weliswaar wat kost, maar ook veel oplevert in termen van een verlaging van de maatschappelijke kosten. De kosteneffectiviteit is met name overtuigend wanneer we kijken naar de verbetering van ADHD klachten en minder bij gebruik van algemene kwaliteit van leven. MBCT is kosteneffectief ten opzichte van de gebruikelijke zorg als de maatschappij bereid is om €21,963 per Quality Adjusted Life Year of €389 per responder te betalen.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit onderzoek onderzoeken we de (kosten)effectiviteit van Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) bij volwassenen met ADHD. Het effect van MBCT wordt vergeleken met het effect van gebruikelijke behandelingen bij ADHD die meestal bestaan uit medicatie en/of psychoeducatie. De belangrijkste uitkomstmaat van het onderzoek is de ernst van ADHD symptomen zoals beoordeeld door een onafhankelijk arts. Ook kijken we of MBCT effect heeft de ernst van de AHD symptomen volgens de deelnemers zelf, het executief functioneren, mindfulness vaardigheden, zelfcompassie, psychologisch welbevinden en algemeen functioneren. Naast het effect op klachten wordt ook de kosteneffectiviteit van MBCT onderzocht. Deelnemers zijn gedurende 9-18 maanden gevolgd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Inmiddels hebben in totaal 120 volwassenen met ADHD deelgenomen aan de studie bij drie verschillende GGZ instellingen, de afdeling psychiatrie van het Radboudumc in Nijmegen, de Reinier van Arkel groep in Den Bosch en Dimence in Deventer. De man/vrouwverhouding van de deelnemers is vrijwel gelijk. De meeste deelnemers hadden ADHD van het gecombineerde type, gevolgd door het overwegend aandachtstekort type (ADD). De rekrutering verliep voorspoedig en onze indruk is, dat er een grote behoefte is bij volwassenen met ADHD naar een psychosociale behandeling als aanvulling op het geringe gebruikelijke behandelaanbod. Op dit moment zijn we nog bezig met het verzamelen van de follow-up gegevens. We verwachten binnenkort met de analyses te starten.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting

 

- DOEL

Het onderzoeken van de (kosten)effectiviteit van mindfulness in aanvulling op de gebruikelijke zorg in volwassenen met ADHD.

- HYPOTHESE

Mindfulness zal resulteren in meer kwaliteit van leven, minder ADHD symptomen, een beter executief functioneren en minder medische en maatschappelijke kosten.

- STUDIE OPZET

Het onderzoek betreft een gerandomiseerd onderzoek waarin mindfulness toegevoegd aan de gebruikelijke zorg vergeleken zal worden met de gebruikelijke zorg. Voor en na de interventie zullen metingen plaatsvinden door geblindeerde interviewers. Na drie maanden zullen de mensen in de controleconditie alsnog mindfulness aangeboden krijgen. Follow-up metingen met zelf-invul vragenlijsten zullen plaats vinden drie en zes maanden na afloop van de training.

- STUDIEPOPULATIE

N=120 volwassenen met ADHD volgens de DSM-5 gebaseerd op een gestructureerd psychiatrisch interview die zich aangemeld hebben bij het Radboudumc in Nijmegen, Reinier van Arkel in 's Hertogenbosch en Dimence in Deventer.

- INTERVENTIE

Mindfulness Based Cognitieve Therapie voor ADHD (Zylowksa et al., 2008).

- STANDAARD WAARMEE DE INTERVENTIE WORDT VERGELEKEN

Gebruikelijke zorg, meestal bestaande uit psychostimulantia gecombineerd met psycho-educatie.

- UITKOMSTMATEN

Kwaliteit van leven (Outcome Questionnaire), geobserveerde en zelf-gerapporteerde ADHD symptomen (Conners Adult ADHD Scale), executief functioneren (Behavior Rating Inventory of Executive Function), mindfulness vaardigheden (Short Form of the Five Facet Mindfulness Questionnaire), zelf-compassie (Self-Compassion Scale), functioneren (Medical Outcomes Study 12-item Short-Form Health Survey) en medische en maatschappelijke kosten.

- SAMPLESIZE BEREKENING

De poweranalyse is gebaseerd op de verschillen tussen de mindfulness en controlegroep in kwaliteit van leven na afloop van de behandeling in onze eerdere pilotstudie (Schoenberg et al., 2013). Met een tweezijdige toets, een alfa van 0.05, een power van 80% en een ANCOVA met een geschatte correlatie tussen de voor- en nameting van 0.5, hebben we N=48 deelnemers per groep nodig. Rekening houdend met uitval, komen we dan op 120 te rekruteren patiënten.

- KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE/BUDGETIMPACTANALYSE

De te verwachten besparingen op medische en maatschappelijke kosten zijn respectievelijk €1,2 en €15,4 miljoen.

- TIJDPAD

De rekrutering van de deelnemers zal 1,5 jaar in beslag nemen. De interventie en follow-up zal daarna nog een jaar duren, waarna nog 6 maanden resteert voor de analyse en verslaglegging.

 

Summary

 

- OBJECTIVE

To examine the (cost)effectiveness of mindfulness versus treatment as usual (TAU) in adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).

- HYPOTHESIS

Mindfulness training will result in a better quality of life, less ADHD symptoms, a better executive functioning and lower health care and societal costs.

- STUDY DESIGN

Randomised trial comparing mindfulness in addition to TAU with TAU alone. Baseline and end of treatment assessments will be done by blinded assessors. After 3 months, patients allocated to the TAU condition will be offered mindfulness as well. At 3 and 6 months after completion of the training, follow-up assessments will take place by self-report questionnaires.

- STUDY POPULATION

N=120 adults with ADHD according to the DSM-5 using a structured psychiatric interview, referred to Radboudumc in Nijmegen, Reinier van Arkel in 's Hertogenbosch and Dimence in Deventer.

- INTERVENTION

Mindful Based Cognitive Therapy for ADHD (Zylowska et al., 2008).

- STANDARD INTERVENTION TO BE COMPARED TO

Treatment as usual, usually consisting of psychostimulants and psycho-education.

- OUTCOME MEASURES

Quality of life (Outcome Questionnaire), investigator and self-rated ADHD symptoms (Conners Adult ADHD Scale), executive functioning (Behavior Rating Inventory of Executive Function), mindfulness skills (Short Form of the Five Facet Mindfulness Questionnaire), self-compassion (Self-Compassion Scale), functioning (Medical Outcomes Study 12-item Short-Form Health Survey) and health care and societal costs.

- SAMPLE SIZE CALCULATION

We have based the power calculation on the differences in post-treatment quality of life between the mindfulness and TAU groups in our own controlled study (Schoenberg et al. 2013). Using a two-sided test with an alpha of 0.05, a power of 80% and analyzing the data using ANCOVA estimating the correlation between pre- and post measurements to be 0.5, we would need N=48 per condition. Taking account of loss to follow-up we intend to recruit 120 patients.

- COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS/ BUDGET IMPACT ANALYSIS

Annual health care and societal cost savings are expected to be €1,2 million and €15,4 million, respectively.

- TIME SCHEDULE

Recruitment of patients will take 1,5 years. Intervention and follow-up another year, which will leave 6 months for data analysis and reporting.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website