Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit onderzoek wordt de (kosten) effectiviteit van Metalization Based Treatment (MBT) voor mensen met een ernstige Borderline Persoonlijkheidssoornis (BPD) onderzocht.

 

MBT richt zich op het verbeteren van het mentaliserend vermogen. Het onvoldoende kunnen mentaliseren, specifiek in emotionele interactie, wordt beschouwd als een van de voornaamste problemen bij mensen met ernstige BPD. MBT bestaat uit individuele psychotherapiecontacten en groepspsychotherapie. De behandeling wordt verzorgd door een multidisciplinair behandelteam en heeft twee fasen die ieder 18 maanden duren. Tijdens de eerste behandelfase krijgen patiënten intensieve 5-daagse dagbehandeling. Tijdens de tweede behandelfase krijgen patiënten wekelijks een individuele- en een groepspsychotherapie sessie.

 

In een gerandomiseerde gecontroleerde studie wordt reguliere psychiatrische behandeling vergeleken met MBT. Na een baseline meting worden patiënten iedere 6 maanden gemeten gedurende een follow up periode van 36 maanden. De primaire uitkomstmaat is de frequentie en ernst van Borderline symptomatologie gemeten met de BPDSI.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op dit moment is de inclusie van patiënten beëindigd. In totaal zijn 94 patiënten met een ernstige borderline persoonlijkheidsstoornis geïncludeerd in de studie.

 

Patiënten die in de studie zijn gestroomd worden periodiek gevolgd. Met tussenperiodes van 6 maanden worden metingen afgenomen om veranderingen op symptoomniveau en andere studie parameters in kaart te brengen.

 

Na inclusie in de studie is de MBT behandeling van patiënten in de experimentele conditie gestart. MBT bestaat uit groeps- en individuele sessies. In totaal zijn bij Arkin en de Viersprong vier MBT groepen gestart. Patiënten die in de controle conditie zijn geloot ontvangen het reguliere behandelaanbod.

 

Het is in dit stadium niet mogelijk om al voorlopige resultaten te rapporteren.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstelling

Het onderzoeken van de (kosten) effectiviteit van Metalization Based Treatment (MBT) voor mensen met een ernstige Borderline Persoonlijkheidssoornis (BPD).

 

Design

We voeren een gerandomiseerde gecontroleerde studie uit waarin reguliere psychiatrische behandeling wordt vergeleken met MBT. Na een baseline meting worden patienten iedere 6 maanden gemeten gedurende een follow up periode van 36 maanden.

 

Studiepopulatie / databronnen

Patienten met een ernstige BPD zoals vastgesteld met de SCID-II en een minimale score van 25 op de Borderline Personality Disorder Severity Index (BPDSI).

 

Interventie

MBT richt zich op het verbeteren van het mentaliserend vermogen. Het onvoldoende kunnen mentaliseren, specifiek in emotionele interactie, wordt beschouwd als een van de voornaamste problemen bij mensen met ernstige BPD. MBT bestaat uit individuele psychotherapiecontacten en groepspsychotherapie. De behandeling wordt verzorgd door een multidisciplinair behandelteam en heeft twee fasen die ieder 18 maanden duren. Tijdens de eerste behandelfase krijgen patiënten intensieve 5-daagse dagbehandeling. Tijdens de tweede behandelfase krijgen patiënten wekelijks een individuele- en een groepspsychotherapie sessie.

 

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat is de frequentie en ernst van Borderline symptomatologie gemeten met de BPDSI. Secundaire uitkomstmaten zijn; a. aantal suïcide pogingen, b. automutilatie, c. depressie, d. subjectieve lichamelijke en psychische klachten, e. sociaal and interpersoonlijk functioneren, f. persoonlijkheidspathologie, g. kwaliteit van leven, h. behandeltrouw.

 

Sample size berekening / data analyse

Uitgaand van twee groepen van 54 patiënten, een alpha van 0,05, kan een effect size van 0,65, met een statistische power van >90% worden aangetoond. Analyses worden volgens het intention to treat principe uitgevoerd.

 

Economische analyse

De economische analyses worden uitgevoerd vanuit een maatschappelijk perspectief, met een tijdshorizon van 36 maanden. Zorggebruik en werkgerelateerde kosten wordt gemeten met de TiC-P en de PRODISQ en gewaardeerd volgens Nederlandse prijzen. Kosteneffectiviteitsratio’s zullen worden berekend. Bootstrapping wordt gebruikt om de onzekerheid rondom de ratio’s in te schatten.

 

Tijdpad

Maand 1 – 14: Selectie en inclusie van patiënten, start van de interventies en afnemen baseline metingen. Maand 15- 50: Voortzetting van de interventies en follow up metingen iedere 6 maanden. Maand 51 – 56: Analyse en verslaglegging.

 

English summary

 

Objective

To examine the effectiveness/cost-effectiveness of Mentalisation-Based Treatment (MBT) for patients with severe Borderline Personality Disorders (BPD).

 

Design

A randomised controlled trial comparing standard psychiatric care with MBT. After a baseline measurement, patients will be followed up every 6 months for a total of 36 months.

 

Study populations/datasets

Patients with severe BPDs as determined with the SCID-II and a minimum score of 25 on the Borderline Personality Disorder Severity Index (BPDSI).

 

Intervention

The aim of MBT is to improve patients' ability to mentalise. The inability to mentalise, particularly in emotional interactions, is thought to be one of the main problems in severe borderline personality disorder. MBT is given in group sessions and individual sessions. The treatment is delivered by a multidisciplinary team in two phases of 18 months each. During the first treatment phase, patients receive intensive day treatment five days a week. In the second treatment phase, after-care treatment is provided: one individual session of psychotherapy and one group session of psychotherapy weekly.

 

Outcome measures

The primary clinical outcome measure is the frequency and severity of manifestations of Borderline Personality Disorder as measured with the BPDSI. Secondary outcome measures include a. number of suicide acts, b. self-mutilation, c. depression, d. subjective experiences of symptoms, e. social and interpersonal functioning, f. personality functioning, g. quality of life, h. treatment adherence.

 

Sample size calculation/data analysis

With two groups of 54 patients, an alpha of 0.05, an effect size of 0.65 can be detected with a statistical power of >90%. Analysis will be performed according to the intention to treat principle.

 

Economic evaluation

The economic evaluation will be conducted from a societal perspective with a time horizon of 36 months. Resource use and occupation-related costs will be measured using the TiC-P and PRODISQ, and will be valued using Dutch standard prices. Bootstrapping will be used to estimate the uncertainty surrounding these ratios.

 

Time schedule

Month 1 – 14: Selection and inclusion of patients, onset of treatment and baseline measurement. Month 15- 50: Continuation treatment and follow-up measurements every 6 months. Month 51 – 56: Analysis and reporting.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website