Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ongeveer 2,3% van alle Nederlandse kinderen is geboren na een IVF behandeling. Een veelvoorkomende complicatie van IVF is een tweelingzwangerschap, welke wordt geassocieerd met complicaties bij moeder en kind. Vanwege de hoge frequentie van complicaties, heeft een tweelingzwangerschap gemiddeld meer gezondheidszorg nodig dan een eenlingzwangerschap, hetgeen leidt tot hogere (gezondheidszorg) kosten. De voornaamste reden voor het verhoogde risico op een tweelingzwangerschap na IVF, is het beleid om twee embryo’s terug te plaatsen in de baarmoeder (double embryo transfer; DET). Onderzoek heeft aangetoond dat het terugplaatsen van één enkel embryo (single embryo transfer; SET) in een geselecteerde groep patiënten (vrouwen jonger dan 38 jaar met ten minste één embryo van goede kwaliteit) leidt tot een reductie van het aantal tweelingzwangerschappen en een vergelijkbare kans op een succesvolle zwangerschap (gedefinieerd als een zwangerschap die resulteert in ten minste één levend geboren kind). In een ongeselecteerde patiëntengroep is de succesvolle zwangerschapskans na één cyclus SET daarentegen lager dan na één cyclus DET. De maatschappelijke kosten van één cyclus SET zijn ook lager vergeleken met DET. Echter, de waarde van de tot nu toe gepubliceerde (kosten)effectiviteitstudies is beperkt vanwege de gehanteerde korte termijn horizon (tot maximaal 6 maanden na de geboorte) en de gehanteerde uitkomstmaat (succesvolle zwangerschap).

Het doel van de TwinSing studie is om de (maatschappelijke) kosten en uitkomsten van IVF eenlingen en IVF tweelingen in kaart te brengen op de korte (1 jaar) en op de lange termijn (5 en 18-jaar), voor gebruik in economische evaluaties naar SET versus DET strategieën. De TwinSing studie betreft een gecombineerde retrospectieve cohort - en modelleringstudie. De studiepopulatie bestaat uit eenlingen en tweelingen die in de periode 2003-2005 zijn geboren na IVF, en waarvan de ouders een IVF behandeling hebben gehad in één van de vijf deelnemende IVF centra in Nederland (volledige steekproef; n=5829). Gebaseerd op informatie van de Perinatale Registratie Nederland (PRN) en een aantal risicostratificatie criteria (zie appendix) zullen kinderen worden geselecteerd voor empirische data collectie ten aanzien van het eerste levensjaar (basissteekproef; n=1278). Gebaseerd op de resultaten tot en met het eerste levensjaar, zal de basissteekproef verder gereduceerd worden voor gedetailleerde data collectie van de maatschappelijke kosten en uitkomsten tot en met vijf jarige leeftijd (gereduceerde steekproef). Alle kinderen met gezondheidsproblemen gedurende het eerste levensjaar en een steekproef van gezonde kinderen zullen deel uitmaken van de gereduceerde steekproef (n=488). De relevante uitkomstmaten zijn gezondheid, gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, voor kwaliteit van leven gecorrigeerde levensjaren (Quality Adjusted Life years; QALYs) en maatschappelijke kosten. Deze uitkomsten zullen verzameld worden door middel van een oudervragenlijst en bestaande registratie systemen, zoals de ziekenhuisinformatie systemen, de landelijke medische registratie (LMR; optioneel), de Perinatale Registratie Nederland (PRN) en het Nederlands Tweeling Register (NTR). Op basis van empirische dataverzameling tot en met vijfjarige leeftijd, aangevuld met andere databronnen zal tevens een prognostisch model worden ontwikkeld dat de lange termijn (t/m 18-jarige leeftijd) kosten en uitkomsten van IVF eenling en tweeling kinderen weergeeft. Dit lange termijn model zal worden gekoppeld aan een bestaand korte termijn Markov kosteneffectiviteit model, waarmee het mogelijk wordt om de lange termijn kosteneffectiviteit van SET strategieën versus DET strategieën te kunnen berekenen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1. Formatie van de TwinSing studie groep. Gedurende het afgelopen jaar zijn de onderzoekers van de TwinSing studie bezig geweest op de studie op de rails te zetten. Vijf IVF centra (Maastricht Universitair Medisch Centrum, Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Erasmus Medisch Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht en Academisch Medisch Centrum Amsterdam), het Nederlands Tweeling Register (NTR) en patiëntenvereniging Freya nemen actief deel aan de TwinSing studie. Van elk IVF centrum participeert een gynaecoloog en een kinderarts actief in de TwinSing studie, om de kwaliteit van de datacollectie te waarborgen met betrekking tot de follow up van de kinderen en om het contact met de ouders te faciliteren. Er zijn inmiddels vijf TwinSing studie groep vergaderingen gehouden.

 

2. Er zijn overeenkomsten gesloten met de deelnemende centra. Afspraken met betrekking tot auteurschappen zijn vastgelegd in een publicatie overeenkomst en afspraken over financiële vergoeding voor de dataverzameling voor de TwinSing studie zijn vastgelegd in een financiële overeenkomst.

 

3. Medisch-ethische toestemming voor de TwinSing studie is verkregen op 2 november 2009. De commissie heeft geoordeeld dat de TwinSing studie niet onder de WMO valt.

 

4. Een aanvraag voor het gebruik van perinatale gegevens is ingediend bij de PRN. Toestemming van de PRN is verkregen op 31 juli 2009. De data die zijn aangeleverd door de participerende IVF centra zal in juli 2010 worden gekoppeld aan de PRN database.

 

5. Studie protocol artikel is in voorbereiding. Het artikel zal aangeboden worden bij BMC Pediatrics in de loop van juli.

 

6. Een review over de lange term gezondheidsimplicaties en kosten van eenlingen versus tweeling kinderen geboren na IVF is in voorbereiding.

 

7. Een ouder vragenlijst voor het meten van de kosten en gezondheidsuitkomsten bij eenling en tweeling kinderen van de gereduceerde steekproef is in ontwikkeling.

 

8. Een CRF voor de dataverzameling tot 1-jarige leeftijd en tot 5-jarige leeftijd is in ontwikkeling.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1. doel / vraagstelling: Berekenen van de korte en lange termijn maatschappelijke kosten en effecten van tweelingen en eenlingen geboren uit IVF.

2. studie opzet: Een model (TWINSING model) zal worden ontwikkeld.

3. studiepopulatie / databronnen: een representatieve steekproef van IVF eenlingen en tweelingen geboren in de periode 2003-2005 uit 5 Nederlandse IVF-centra vormt het uitgangspunt. Databronnen zijn relevante databases/registers, een vragenlijst, expert opinion en literatuur.

4. interventie: SET (strategieën) versus DET (strategieën).

5. uitkomstmaten: gezondheidszorg en maatschappelijke kosten, morbiditeit, mortaliteit, gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, voor kwaliteit van leven gecorrigeerde levensjaren (QALYs).

6. sample size berekening / data analyse: data collectie m.b.t. kosten en uitkomsten tot het eerste levensjaar vindt plaats bij 619 eenlingen en 659 tweeling-kinderen (basis steekproef). Datacollectie m.b.t. eerste t/m 18e levensjaar is vindt plaats bij 200 eenlingen en 288 tweeling-kinderen (gereduceerde steekproef). Modelanalyse geschied d.m.v. probabilistische sensitiviteitsanalyse en een Value of Information (VOI) analyse.

7. economische evaluatie: Het TWINSING-model ontwikkeld in deze studie wordt gekoppeld aan een bestaand IVF Markov kosten-effectiviteitsmodel om lange termijn maatschappelijke kosten-effectiviteit van SET (strategieën) versus DET (strategieën)te bepalen.

8. tijdpad: mnd 1-15: data extractie PRN, selectie basis steekproef, data collectie / analyse basis steekproef, selectie gereduceerde steekproef, ontwikkeling questionnaire ouders, systematische review, TWINSING modelontwikkeling; mnd 16-27: data collectie / analyse gereduceerde steekproef, TWINSING-model input and validatie; mnd 28-30: TWINSING modelanalyse en lange termijn kosten-effectiviteit analyse, schrijven publicaties; mnd 31-36: VOI, rapportage en schrijven publicaties.

 

1. objective(s) / research question(s): To estimate the short and long term costs and effects of twins and singletons born from IVF.

2. study design: The TWINSING-model will be developed.

3. study population(s) / datasets: representative sample of IVF singletons and twin-children born in the period 2003-2005 from 5 Dutch IVF-centres form the basis. Datasets consist of relevant databases/registries, a questionnaire, expert opinion and literature.

4. intervention: SET (strategies) versus DET (strategies).

5. outcome measures: Health care and societal costs, morbidity, mortality, health-related quality of life, quality adjusted life years (QALYs).

6. sample size calculation / data analysis: data collection regarding costs and outcomes up till the first year of life takes place in 619 singletons and 659 twin-children (base sample). Data collection regarding first up till 18th year of life takes place in 200 singletons and 288 twin-children (reduced sample). Model-analysis by means of probabilistic sensitivity analysis and Value of Information (VOI) analysis.

7. economic evaluation: The TWINSING-model developed in this study, will be incorporated in an existing IVF Markov cost-effectiveness model, to determine long term cost-effectiveness of SET (strategies) versus DET (strategies).

8. time schedule: mo 1-15: data extraction PRN, selection base sample, data collection / analysis base sample, selection reduced sample, development parent questionnaire, systematic review, model development; mo 16-27: data collection / analysis reduced sample, TWINSING-model input and validation: mo 28-30: TWINSING model-analysis and long term cost-effectiveness analysis, writing papers; mo 31-36: VOI, reporting and writing papers

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website