Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De ziekte van Crohn is een chronische darmontsteking die in het hele maagdarmstelsel voorkomt. In 50% van de gevallen is de ziekte uitsluitend gelokaliseerd in het terminale ileum, het laatste stukje van de dunne darm. De ziekte gaat gepaard met opvlammingen die worden afgewisseld met periodes zonder ziekteactiviteit. Recidiverende ziekte van Crohn, gedefinieerd als ziekte die opnieuw opvlamt terwijl al behandeld wordt met immuunsuppressiva en waarbij al steroïden als therapie zijn gegeven, wordt momenteel behandeld met infliximab. Eenmaal gestart moet infliximab met intervallen van 6 tot 12 weken intraveneus aan patiënten worden toegediend, terwijl het gebruik van immuunsuppresieve co-medicatie vaak moet worden gehandhaafd. Deze manier van behandelen is duur, beperkt de kwaliteit van

leven van patiënten aanzienlijk, terwijl het onduidelijk is hoe lang deze therapie moet worden gegeven. In het algemeen wordt chirurgische resectie van het zieke darmdeel als een goed alternatief gezien. Met de ontwikkeling van de laparoscopische ileocecaal resectie, welke even veilig is als open chirurgie met betere cosmetische resultaten en met een kortere hospitalisatie, is chirurgische interventie bij beperkte ziekte waarschijnlijk goedkoper, effectiever en resulteert mogelijk in een betere kwaliteit van leven.

Het doel van dit onderzoek is het vergelijken van de effectiviteit, kosten en kosten-effectiviteit van een

laparoscopische ileocecaal resectie met behandeling met infliximab bij patiënten met recidiverende ziekte van Crohn van het terminale ileum. Het betreft een gerandomiseerd multicenter vergelijkend onderzoek gericht op patiënten met de ziekte van Crohn die volgens de geldende richtlijnen in aanmerking komen voor behandeling met infliximab: matige tot ernstige ziekte waarbij ondanks eerdere therapie met steroïden of immuunsuppressie toch sprake is van recidiverende ziekte activiteit. De opzet van de studie is om gerandomiseerd te behandelen door middel van een laparoscopische ileocecaalresectie of infliximab onderhoudstherapie. Primaire uitkomstmaten van dit onderzoek zijn kosten en ziektespecifieke kwalitiet van leven. Secundaire eindpunten zijn algemene kwaliteit van leven, ziekteverzuim, morbiditeit, totale kosten en body image en cosmetiek.

Een economische evaluatie zal worden gedaan door de directe medische en non-medische kosten te berekenen per Qaly (quality adjusted life year). Voor beide behandelingstrategieën zal een kosten-effectiviteitsratio worden berekend. De ziektespecifieke kwaliteit van leven wordt door middel van de IBDQ (een IBD-specifieke kwaliteit van leven vragenlijst) gemeten. Eenmalig voorafgaand aan de behandeling en gedurende de follow up na 2 en 6 weken en na 3, 6, 9 en 12 maanden wordt de vragenlijst afgenomen.

Naar schatting zijn 65 patiënten per behandelingsarm nodig om met een significantieniveau van 0.05 en een power van 80% een effect grootte van 0,5 na 1 jaar op de IBDQ te kunnen meten. De patiënten zullen vanaf december 2007 worden geïncludeerd met een minimum follow-up van 1 jaar.

Inmiddels heeft de METC ook toestemming verleend voor een post-hoc analyse na 3 jaar.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstelling van de LIR!C-trial: een vergelijking van kosteneffectiviteit en kwaliteit van leven bij een ileocecaalresectie of infliximab behandeling voor de ziekte van Crohn in het ileum.

 

Doelen:

- Inclusie: het voorafgestelde doel was inclusie van 130 patiënten na twee jaar.

- Implementatie: doel was de trial na 2 jaar in 15 ziekenhuizen draaiende te hebben.

 

Resultaten

- Er zijn 85 patiënten geïncludeerd en gerandomiseerd.

- De studie loopt inmiddels in 32 ziekenhuizen.

 

Conclusies na 4 jaar:

1. De inclusie loopt nog achter op schema. Zoals bij iedere klinische studie heeft ook de LIR!C-trial vooral in het eerste jaar moeite gehad om op gang te komen. Hierover is in de eerste voortgangsrapportage uitvoerig bericht. In het tweede studiejaar is de inclusie heel veel beter gegaan en is het aantal geïncludeerde patiënten meer dan verviervoudigd. Helaas hebben wij de opgelopen achterstand niet kunnen inlopen. Sinds het derde voortgangsverslag is de inclusiesnelheid met 40% verbeterd, maar nog steeds niet voldoende. We zijn echter volop bezig met verschillende methoden waarop we de inclusie hopen te verbeteren. De enorm verbeterde inclusie ten opzichte van het eerste jaar laat echter zien dat het vervolmaken van deze trial haalbaar is.

Belangrijkste maatregelen om de inclusiesnelheid nog verder te verbeteren zijn naast niet aflatende aandacht vragen voor de studie uitbreiding van de catchment area naar andere landen. Inmiddels zijn METC aanvragen ingediend in een centrum in Zweden (Linkoping) en in St Marks in London. Verder verwachten wij significante inclusie in de Limburgse regio nu het Maastricht Universitair Medisch Centrum meedoet en een tweede centrum vormt waar naast het AMC 2e opinie/inclusiegesprekken gevoerd kunnen worden. Deze gesprekken zijn zeer succesvol. 80% van patienten besluit om mee te doen na een dergelijk gesprek.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

 

SAMENVATTING

 

Recidiverende ziekte van Crohn, gedefinieerd als ziekte die opnieuw opvlamt terwijl al behandeld wordt met immuunsuppressiva en waarbij al steroïden als therapie zijn gegeven, wordt momenteel behandeld met infliximab. Eenmaal gestart moet infliximab met intervallen van 6 tot 12 weken intraveneus aan patiënten worden toegediend, terwijl het gebruik van immuunsuppresieve co-medicatie moet worden gehandhaafd. Deze manier van behandelen is duur, beperkt de kwaliteit van leven van patiënten aanzienlijk, terwijl het onduidelijk is hoe lang deze therapie moet worden gegeven. In het algemeen wordt chirurgische resectie van het zieke darmdeel als een goed alternatief gezien. Met de ontwikkeling van laparoscopische ileocecaal resectie, even veilig als open chirurgie met betere cosmetische resultaten en met een kortere hospitalisatie, is chirurgische interventie bij beperkte ziekte waarschijnlijk goedkoper, effectiever en resulteert mogelijk in een betere kwaliteit van leven.

Het doel van dit onderzoek is het vergelijken van de effectiviteit, kosten en kosten-effectiviteit van laparoscopische ileocecaal resectie met behandeling met infliximab bij patiënten met recidiverende ziekte van Crohn van het terminale ileum. Het betreft een gerandomiseerd multicenter vergelijkend onderzoek gericht op patiënten met de ziekte van Crohn die volgens de geldende richtlijnen in aanmerking komen voor behandeling met infliximab: matige tot ernstige ziekte waarbij ondanks eerdere therapie met steroiden of immuunsuppressie toch sprake is van recidiverende ziekte activiteit. De opzet van de studie is om gerandomiseerd te behandelen door middel van een laparoscopische ileocecaalresectie of infliximab onderhoudstherapie. De uitkomstmaten van dit onderzoek zijn effectiviteit (gemeten naar hospitalisatie, kwaliteit van leven, ziekteverzuim, morbiditeit, recidief ziekte) en kosten. Naar schatting zijn 65 patiënten per behandelingsarm nodig om met een significantieniveau van 0.05 en een power van 80% een effect grootte van 0,5 na 1 jaar op de IBDQ te kunnen meten.

Een economische evaluatie zal worden gedaan door de directe medische en non-medische kosten te berekenen per Qaly. Voor beide behandelingstrategieën zal een kosten-effectiviteitsratio worden berekend. De patiënten zullen van november 2007 tot en met november 2009 worden geïncludeerd met een minimum follow-up van 1 jaar.

 

 

SUMMARY

 

Recurrent Crohn´s disease, defined as disease refractory to immunomodulatory agents that has been treated with steroids, is generally treated with infliximab. Once started infliximab should be given at regular 6 to 12 weeks intervals and is combined with other immunosuppressive drugs. Infliximab is an expensive treatment and it is currently unknown how long the treatment should be continued. Patients that need this type of treatment have a reduced quality of life. Surgical resection is an accepted alternative treatment. Laparoscopic ileocolic resection is as safe as open surgical resection, yielding shorter hospitalization and better cosmesis. Therefore, when disease activity is limited to the ileum this intervention maybe cheaper, more effective and resulting in a better quality of life.

The objective of this project is a comparison of the effectiveness and costs of infliximab treatment with laparoscopic ileo-colic resection in patients with recurrent Crohn's disease of the distal ileum.

The study is designed as a multicenter randomized clinical trial including patients with Crohn’s disease located in the terminal ileum that require infliximab treatment following recent consensus statements on IBD treatment: moderate to severe disease activity in patients that fail to respond to steroid therapy or immunomodulatory therapy. Patients will be randomized to receive either infliximab or undergo a laparoscopic ileocolic resection. Primary outcomes are defined as costs and treatment efficacy defined by hospital stay, early and late morbidity, sick leave, quality of life and surgical recurrence.. In order to detect an effect size of 0.5 on the IBDQ at a 5% two sided significance level with a power of 80% a sample size of 65 patients per treatment is estimated. An economic evaluation will be performed by assessing the marginal direct medical, non-medical and time costs will be compared and the costs per QALY calculated. For both treatment strategies a cost-utility ratio will be calculated. Patients will be included from November 2007 until November 2009.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website