Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel: De meerwaarde onderzoeken van het gebruik van de conjoint analysis methode voor de evaluatie van belemmerende en bevorderende factoren in implementatie onderzoek.

Methoden: Het klinische onderwerp van deze studie was de implementatie van de richtlijn voor borstkankerchirurgie in dagbehandeling. Gegevens zijn verzameld onder oncologisch chirurgen, anesthesisten en borstkankerverpleegkundigen door middel van een schriftelijke vragenlijst. We hebben de resultaten van een traditionele vragenlijst vergeleken met die van een conjoint analysis experiment. De traditionele vragenlijst bestond uit stellingen die respondenten beantwoordden op een 5-puntsschaal. Een score 1 op deze schaal betekende “volledig mee oneens” en een score 5 betekende “volledig mee eens”. Het conjoint analysis experiment bestond uit keuzevragen en ratings. Dit zijn twee verschillende manieren om voorkeuren van respondenten te achterhalen. Een keuzevraag betekent dat respondenten kiezen tussen twee of meer alternatieve scenario’s; een rating betekent dat respondenten een waarderingscijfer geven aan de scenario’s die ze voorgelegd krijgen. Daarnaast hebben we de respondenten ook gevraagd naar hun mening over de haalbaarheid van de conjoint analysis methode.

Resultaten: De respons was 10%. Het meest opvallende was dat de antwoorden op de traditionele vragen nauwelijks onderscheid maakten tussen belemmerende factoren; de gemiddelden en medianen lagen erg dicht bij elkaar. Om borstkankerchirurgie in dagbehandeling succesvol te kunnen implementeren vonden respondenten de volgende drie voorwaarden het belangrijkst: de beschikbaarheid van informatiebrochures na het stellen van de diagnose en bij ontslag uit het ziekenhuis na de operatie, alsmede de aanwezigheid van helder omschreven ontslagcriteria. Of er al dan niet een chirurgisch dagcentrum is vonden respondenten het minst belangrijk. Als het gaat om de omstandigheden in hun eigen ziekenhuizen, waren respondenten het meest hoopvol gestemd over de samenwerking met degenen die betrokken zijn bij de implementatie van de richtlijn, te weten de verpleegkundigen van de verpleegafdeling, patiënten en patiëntenorganisaties, collega’s en het management. Men verwacht niet dat werken volgens de richtlijn meer tijd kost. Ons conjoint analysis experiment liet zien dat de relatieve importantie van de attributen aanmerkelijk verschilde tussen de keuzevragen en de ratings. De keuzes van de respondenten werden het meest beïnvloed door de medewerking van collega’s. Voor clinici is dus de belangrijkste factor voor het welslagen van de implementatie van de richtlijn dat collega’s hun medewerking verlenen. Wat ook erg belangrijk werd gevonden is de medewerking van de verpleegkundigen van de verpleegafdeling en het management. De medewerking van patiënten en patiëntenorganisaties vond men aanzienlijk minder belangrijk. De tijdsinvestering, of de richtlijn al dan niet gepubliceerd is en de patiënttevredenheid beïnvloedden de keuzes van de respondenten het minst. De ratings werden het meest beïnvloed door de medewerking van collega’s. Ook de tijdsinvestering en de medewerking van de verpleegkundigen van de verpleegafdeling waren erg belangrijk voor een succesvolle implementatie van de richtlijn voor borstkankerchirurgie in dagbehandeling. Het minst belangrijk vonden de respondenten of de richtlijn al dan niet gepubliceerd is, de patiënttevredenheid en of de inhoud van de preoperatieve counseling al dan niet schriftelijk is vastgelegd. De theoretische validiteit was goed voor het keuzemodel en voldoende voor de ratings. Het vermogen van de modellen om voorspellingen te doen was voldoende voor de keuzes en goed voor de ratings. De vragen over de haalbaarheid van de conjoint analysis methode laten enige twijfel zien; men vond de conjoint analysis methode erg moeilijk en veel tijd in beslag nemen.

Conclusies: Het is niet ondenkbeeldig dat de resultaten van ons conjoint analysis experiment en die van de traditionele vragenlijst tot verschillende implementatiestrategieën zouden leiden. Dit maakt het voor betrokkenen moeilijk omdat we niet weten welke methode de beste is. Ook de resultaten van de keuzevragen verschilden van die van de ratings. Op theoretische gronden heeft de conjoint analysis methode, en met name de keuzevragen, de voorkeur. Vanuit praktisch oogpunt echter heeft onze studie laten zien dat de conjoint analysis methode niet helemaal heeft kunnen voldoen aan deze rol van “gouden standaard”.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het klinische onderwerp van deze studie was de implementatie van de richtlijn voor borstkankerchirurgie in dagbehandeling. Gegevens zijn verzameld onder oncologisch chirurgen, anesthesisten en borstkankerverpleegkundigen door middel van een schriftelijke vragenlijst. De respons was 10%. We hebben de resultaten van een traditionele vragenlijst vergeleken met die van een conjoint analysis experiment. De traditionele vragenlijst bestond uit stellingen die respondenten beantwoordden op een 5-puntsschaal. Een score 1 op deze schaal betekende “volledig mee oneens” en een score 5 betekende “volledig mee eens”. Het conjoint analysis experiment bestond uit keuzevragen en ratings. Daarnaast hebben we de respondenten ook gevraagd naar hun mening over de haalbaarheid van de conjoint analysis methode.

Traditionele vragenlijst – Het meest opvallende was dat de antwoorden op de stellingen nauwelijks onderscheid maakten tussen belemmerende factoren; de gemiddelden en medianen lagen erg dicht bij elkaar. Om borstkankerchirurgie in dagbehandeling succesvol te kunnen implementeren vonden respondenten de volgende drie voorwaarden het belangrijkst: de beschikbaarheid van informatiebrochures na het stellen van de diagnose en bij ontslag uit het ziekenhuis na de operatie, alsmede de aanwezigheid van helder omschreven ontslagcriteria. Of er al dan niet een chirurgisch dagcentrum is vonden respondenten het minst belangrijk. Als het gaat om de omstandigheden in hun eigen ziekenhuizen, waren respondenten het meest hoopvol gestemd over de samenwerking met degenen die betrokken zijn bij de implementatie van de richtlijn, te weten de verpleegkundigen van de verpleegafdeling, patiënten en patiëntenorganisaties, collega’s en het management. Men verwacht niet dat werken volgens de richtlijn meer tijd kost.

Conjoint analysis experiment – De relatieve importantie van de attributen verschilde aanmerkelijk tussen de keuzevragen en de ratings. De keuzes van de respondenten werden het meest beïnvloed door de medewerking van collega’s. Voor clinici is dus de belangrijkste factor voor het welslagen van de implementatie van de richtlijn dat collega’s hun medewerking verlenen. Wat ook erg belangrijk werd gevonden is de medewerking van de verpleegkundigen van de verpleegafdeling en het management. De medewerking van patiënten en patiëntenorganisaties vond men aanzienlijk minder belangrijk. De tijdsinvestering, of de richtlijn al dan niet gepubliceerd is en de patiënttevredenheid beïnvloedden de keuzes van de respondenten het minst. De ratings werden het meest beïnvloed door de medewerking van collega’s. Ook de tijdsinvestering en de medewerking van de verpleegkundigen van de verpleegafdeling waren erg belangrijk voor een succesvolle implementatie van de richtlijn voor borstkankerchirurgie in dagbehandeling. Het minst belangrijk vonden de respondenten of de richtlijn al dan niet gepubliceerd is, de patiënttevredenheid en of de inhoud van de preoperatieve counseling al dan niet schriftelijk is vastgelegd. De theoretische validiteit was goed voor het keuzemodel en voldoende voor de ratings. Het vermogen van de modellen om voorspellingen te doen was voldoende voor de keuzes en goed voor de ratings. De vragen over de haalbaarheid van de conjoint analysis methode laten enige twijfel zien; men vond de conjoint analysis methode erg moeilijk en veel tijd in beslag nemen.

Conclusies – Een conjoint analysis experiment levert een rangorde op van de relatieve importantie van de attributen. Deze rangorde kan gebruikt worden om de belemmerende en bevorderende factoren te prioriteren. Prioriteitstelling is van belang om de implementatiestrategieën af te kunnen stemmen op de specifieke problemen en uitdagingen van een implementatietraject. Een conjoint analysis experiment maakt het verder mogelijk om inzicht te krijgen in de afwegingen die mensen maken tussen aan de ene kant belemmerende factoren en aan de andere kant bevorderende factoren. Traditionele vragen leveren zulke informatie niet op en kunnen derhalve niet gebruikt worden om de meest cruciale belemmerende en bevorderende factoren op te sporen en de relatief onbelangrijke buiten beschouwing te laten. Bovendien moeten we de resultaten van de traditionele vragenlijst met voorzichtigheid interpreteren; de scores op de stellingen verschilden nauwelijks van elkaar en dat maakt een rangorde weinig zinvol.. Het is niet ondenkbeeldig dat de resultaten van ons conjoint analysis experiment en die van de traditionele vragenlijst tot verschillende implementatiestrategieën zouden leiden. Dit maakt het voor betrokkenen moeilijk omdat we niet weten welke methode de beste is. Ook de resultaten van de keuzevragen verschilden van die van de ratings. Op theoretische gronden heeft de conjoint analysis methode, en met name de keuzevragen, de voorkeur. Vanuit praktisch oogpunt echter heeft onze studie laten zien dat de conjoint analysis methode niet helemaal heeft kunnen voldoen aan deze rol van “gouden standaard”.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: investigating the added value of conjoint analysis for the evaluation of barriers and facilitators in implementation studies: the case of breast cancer surgery in ultra-short stay.

 

Programma: doelmatigheidsonderzoek

 

Deelprogramma: implementatie

 

Projectleider: Dr. C.D. Dirksen

 

Verslagperiode: 1 november 2005 tot 1 september 2006

 

Producten:

· vragenlijst is ontwikkeld;

· conceptvragenlijst is uitgetest in een pilot studie.

 

Activiteiten zijn conform planning verlopen:

· selectie van domeinen, kenmerken en niveaus van de kenmerken;

· het experimentele design en de keuzesets zijn gemaakt (conjoint analysis);

· de geselecteerde kenmerken zijn omgezet in stellingen (“bestaande methode”);

· de vragen die betrekking hebben op het domein “kenmerken van de doelgroep” zijn geformuleerd;

· de vragenlijst is uitgetest;

· er is contact geweest met de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA), Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO), Vereniging van Oncologie Verpleegkundigen (VvOV) en de Integrale Kankercentra in verband met de verspreiding van de vragenlijsten;

· de begeleidende brieven bij de vragenlijsten zijn opgesteld;

· de vragenlijsten zijn vormgegeven en vermenigvuldigd;

· de vragenlijsten voor de anesthesisten en oncologisch chirurgen zijn in week 33 verzonden.

 

Diversiteit: er is rekening gehouden met relevante verschillen binnen de drie doelgroepen (anesthesisten, oncologisch chirurgen en mamma care verpleegkundigen).

 

Samenwerking: eindgebruikers zijn betrokken bij de totstandkoming van de vragenlijst.

 

Planning:

· er worden twee reminders verstuurd (één in september 2006 en één in oktober 2006);

· data collectie en data-invoer (gereed 1 december 2006);

· analyse en rapportage (gereed 1 november 2007).

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn nog geen resultaten bechikbaar.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

. implementation objective(s) / research question(s): objective is to investigate the added value of conjoint analysis in the evaluation of barriers and facilitators in a diagnostic analysis, by comparing and combining the results of the currently applied method with results from a conjoint analysis experiment. The subject of the study is the introduction in breast cancer care in ultra short stay (ambulatory or 24-hours) in The Netherlands.

. design: Postal questionnaire among stakeholder groups in The Netherlands

. study population(s)/ datasets: 1) Surgical Oncologists: "Dutch Society for Surgical Oncology", 2) Breast Care Nurses: "Society for Oncology Nurses", or "Integrated Cancer Centres"; 3) Anaesthesiologists: "Dutch Society for Anaesthesiology".

. intervention to be implemented: not applicable / see main proposal

. implementation activities/strategy: not applicable / see main proposal

. outcome measures and process indicators: 1) perceptions and ranking of attributes within methods currently applied; 2) results conjoint analysis; 3) comparison of ranking of attributes between methods currently applied and rating / discrete choice; 4) convergent validity of rating and discrete choice conjoint analysis; 5) outcome parameters 1-4 for each stakeholder group separately and 6) qualitative analysis of results.

. power/data analysis: With an expected response rate of 40% and 80 questionnaires (split sample of 2 x 40) per stakeholder group needed for analysis, questionnaires will be distributed to 200 surgical oncologists, 200 breast care nurses and 200 anaesthesiologists.

. economic evaluation (if applicable): not applicable

. time schedule: months 1-12: selection of attributes and levels, preparation of questionnaires, selection of study samples, pilot, preparation of informative letter, distribution of questionnaires; months 13-18: data collection (including reminders and possibly, re-sampling) and data entry; months 19-24: data analysis (quantitative and qualitative) and reporting

 

. implementatiedoelstelling / vraagstelling: doelstelling is om de meerwaarde van de "conjunct meten techniek" (conjoint analysis, CA) te onderzoeken ten behoeve van de evaluatie van belemmerende en bevorderende factoren in een diagnostische analyse, door de resultaten van de huidige methode te vergelijken en te combineren met de resultaten van het CA experiment. Onderwerp is de implementatie van borstkanker chirurgie in ultra kortverblijf (ambulant of 24-uurs) in Nederland.

. opzet: schriftelijke vragenlijsten onder verschillende doelgroepen in Nederland

. studiepopulatie / databronnen: chirurgisch oncologen: Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO); borstkankerverpleegkundigen: Vereniging voor Oncologisch Verpleegkundigen (VOV) of Integrale Kanker Centra; anesthesiologen: Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA).

. te implementeren interventie/verrichting: niet van toepassing / zie hoofdaanvraag

. implementatie activiteiten/strategieën: niet van toepassing / zie hoofdaanvraag

. uitkomstmaten en procesindicatoren: 1) percepties en rangschikking van attributen (huidig toegepaste methode); 2) resultaten conjoint analysis; 3) vergelijking van rangschikking van attributen voor huidig toegepaste methode en CA (rating en discrete choice experimenten); 4) convergentie validiteit rating en discrete choice; 5) uitkomstmaten 1-4 voor alle doelgroepen en 6) kwalitatieve analyse.

. power-/data-analyse: Met een verwachte respons van 40% en 80 benodigde vragenlijsten per doelgroep (split sample van 2 x 40), wordt aan 200 chirurgisch oncologen, 200 borstkankerverpleegkundigen en 200 anesthesiologen een vragenlijst gestuurd.

. economische evaluatie (indien van toepassing): niet van toepassing

. tijdplanning: maand 1-12: selectie van attributen en niveaus van attributen, voorbereiding vragenlijsten en begeleidende brief, samenstellen van steekproef, pilot, verzending van vragenlijsten; maand 13-18: data collectie (inclusief herinneringen en mogelijk tweede steekproef) and data invoer; maand 19-24: data analyse (kwantitatief en kwalitatief) and rapportage.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website