Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Kan de gespecialiseerde GGZ doelmatiger gemaakt worden met Internettherapie?

In de gespecialiseerde GGZ is er bij 8 poliklinieken van deelnemende instellingen (PsyQ, GGZ inGeest, GGZ Altrecht en GGZ Noord-Holland-Noord) onderzocht of het aanbieden van een begeleide Internettherapie voor fobieën leidt tot sneller herstel en kortere face-to-face behandeling. Dit ging om patiënten met sociale fobie, agorafobie met of zonder paniekstoornis en/of specifieke fobieën. De Internetinterventie werd aangeboden tijdens de wachtlijst, oftewel de periode tussen de eerste aanmelding van de patiënt bij de instelling en het eerste behandelgesprek bij de instelling.

Binnen deze 8 poliklinieken zijn 212 patiënten aselect toegewezen aan:

 

(1) ofwel gebruikelijke behandeling (op de wachtlijst blijven) ofwel;

(2) tijdens de wachtlijstperiode een 5 weken durende begeleide Internetinterventie gebaseerd op exposure-therapie voor fobieën. In deze interventie werkten de patiënten zelfstandig, maar op afstand begeleid door een psycholoog, een programma door gebaseerd op exposure-therapie.

 

Deze patiënten werden gedurende één jaar gevolgd, waarbij op 6 verschillende momenten metingen naar de klinische status en zorgkostengebruik van de patiënt plaatsvonden. Daarnaast werd er data uit het Elektronisch Patiëntendossier gebruikt om het aantal face-to-face zittingen accuraat te kunnen achterhalen. Zorgkosten werden uit maatschappelijk perspectief gemeten.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

• Op korte termijn (tussen de aanmelding van de patiënt en het begin van de face-to-face therapie) was de Internetinterventie effectief.

• Na één jaar, wanneer beide groepen face-to-facetherapie hadden ontvangen, zijn de klinische uitkomsten voor beide groepen zo goed als gelijk. Het aanbieden van de Internettherapie leidt in ieder geval niet tot slechtere uitkomsten.

• De groep die de Internetinterventie volgde gebruikte 5 face-to-face zittingen minder dan de controlegroep, maar dit verschil was niet statistisch significant.

• Het aanbieden van Internettherapie tijdens de wachtlijst blijkt uit maatschappelijk perspectief niet noemenswaardig goedkoper dan gebruikelijke zorg.

• De patiënten in de interventiegroep laten sneller herstel zien tijdens de eerste periode van de face-to-facebehandeling, maar dit verschil verdwijnt in de loop van één jaar.

• De Internetinterventie werd positief ontvangen door de patiënten, waarbij zij het over het algemeen prettig vonden om aan onder begeleiding op afstand aan hun klachten te kunnen werken terwijl zij op de wachtlijst voor behandeling stonden.

 

Conclusie

Internettherapie voor veelvoorkomende psychische problemen is effectief in de algemene bevolking. Voor de patiënten die zich aanmelden bij de gespecialiseerde GGZ lijkt de effectiviteit minder, en dit lijkt niet kosteneffectief. Het aanbieden van begeleide Internetinterventies aan gemotiveerde patiënten kan echter een meerwaarde zijn voor zowel instellingen als patiënten. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen welke patiënten het meeste profijt kunnen hebben van een dergelijke Internetinterventie.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstelling

Hoewel diverse meta-analyses hebben laten zien dat begeleide zelfhulp via internet effectief is bij de behandeling van angststoornissen, is de doelmatigheid daarvan binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nog niet onderzocht. In dit beschreven project willen we de doelmatigheid onderzoeken van een op internet-gebaseerde begeleide zelfhulpmodule voor fobieën binnen de GGZ.

 

Studie-opzet

We voeren een gerandomiseerde non-inferioriteitsstudie naar de relatieve (kosten)effectiviteit van begeleide zelfhulp versus reguliere zorg.

 

Onderzoeksvraag

We willen de hypothese testen dan begeleide zelfhulp niet minder effectief is dan de gebruikelijke zorg. Vanwege de aantoonde effectiviteit in internationale studies, verwachten we dat deze interventie ook hier effectief zal zijn.

 

Studie-populatie

In totaal zullen 320 GGZ cliënten met een fobie uit vier diverse GGZ instellingen geworven en geïncludeerd worden.

 

Interventie

De interventie bestaat uit een op internet gebaseerd en begeleide zelfhulpcursus die gebaseerd is op ‘exposure’. Daarnaast heeft de cliënt gedurende deze cursus ongeveer 7 keer contact met een coach via e-mail (in totaal zal dit tussen de 60 en 90 minuten zijn).

 

Uitkomstmaten

De primaire klinische uitkomstmaat is de mate waarin mensen last hebben van fobieën en fobische klachten. Secundaire uitkomstmaten zijn algemene angst, depressie, paniek symptomen, tevredenheid over de interventie en het gebruik van alcohol en/of drugs.

 

Data-analyse

Gebaseerd op een klinisch relevant effect van 0,35 (Cohen’s d) en een alpha van 0,05 en een power van 0,80, zien wij zelfhulp voor fobieën als niet-inferieur aan de gebruikelijke zorg, wanneer de ondergrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval rondom Cohen’s d groter is dan -0,35.

 

Economische evaluatie

De economische evaluatie zal de kosten in verhouding tot de klinische effecten berekenen. Zorggebruik zal worden gemeten met behulp van de TiC-P; werkprestatie met de SF-HLQ. De kosten zullen worden berekend vanuit een maatschappelijk perspectief en zullen worden gewaardeerd volgens Nederlandse standaardprijzen.

 

Tijdpad

1-6 maanden: het trainen van de coaches in het begeleiden van de zelfhulp, het trainen van de assistent in het afnemen van de CIDI; 7-30 maanden: werven en includeren van cliënten, baseline metingen en eerste nametingen; 31-42 maanden: laatste nametingen, data-invoer en schoning; 43-48 maanden: data-analyse en publicaties.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Per 29 maart 2012 zijn er ruim 300 patienten verwezen, waarvan de helft gescreend kon worden en in totaal 114 patienten geincludeerd werden. Reeds vroeg in het project bleek dat de instroom achterbleef bij de initiele verwachtingen. Het benaderen van extra instellingen is sinds de start van het project in 2010 een min of meer continu proces geweest. Dit bleek vaak een langdurig proces te zijn vanaf principeovereenkomst tot daadwerkelijke verwijzing van patienten. In een aantal (7) gevallen had dit alsnog het resultaat dat er vanuit de instelling toch besloten werd niet mee te werken aan het project; bij sommige instellingen bleek de absolute instroom aan geschikte patienten zo laag dat verdere tijdsinvestering niet rendabel zou zijn.

Ondanks inspanningen van zowel de onderzoekers als de instellingen valt de instroom uit de geworven instellingen tegen. Hier is sinds begin 2012 nog bijgekomen dat de absolute instroom van patienten terugloopt door het van overheidswege invoeren van een verplicht eigen risico voor de GGZ. Een getrapt effect van deze verlaagde instroom is dat de wachttijden bij de instellingen teruglopen, vaak tot onder de 6-7 weken die nodig zijn om de interventie uit te voeren zonder interferentie met de face-to-face behandeling. De nadruk voor 2012 zal liggen op het intensiveren en stroomlijnen van het werven van patienten in de vestigingen van de grote deelnemende instellingen (PsyQ – GGZ Noord-Holland-Noord en per medio 2012, Altrecht).

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstelling

Hoewel diverse meta-analyses hebben laten zien dat begeleide zelfhulp via internet effectief is bij de behandeling van angststoornissen, is de doelmatigheid daarvan binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nog niet onderzocht. In dit beschreven project willen we de doelmatigheid onderzoeken van een op internet-gebaseerde begeleide zelfhulpmodule voor fobieën binnen de GGZ.

 

Studie-opzet

We voeren een gerandomiseerde non-inferioriteitsstudie naar de relatieve (kosten)effectiviteit van begeleide zelfhulp versus reguliere zorg.

 

Onderzoeksvraag

We willen de hypothese testen dan begeleide zelfhulp niet minder effectief is dan de gebruikelijke zorg. Vanwege de aantoonde effectiviteit in internationale studies, verwachten we dat deze interventie ook hier effectief zal zijn.

 

Studie-populatie

In totaal zullen 320 GGZ cliënten met een fobie uit vier diverse GGZ instellingen geworven en geïncludeerd worden.

 

Interventie

De interventie bestaat uit een op internet gebaseerd en begeleide zelfhulpcursus die gebaseerd is op

‘exposure’. Daarnaast heeft de cliënt gedurende deze cursus ongeveer 7 keer contact met een coach via e-mail (in totaal zal dit tussen de 60 en 90 minuten zijn).

 

Uitkomstmaten

De primaire klinische uitkomstmaat is de mate waarin mensen last hebben van fobieën en fobische klachten. Secundaire uitkomstmaten zijn algemene angst, depressie, paniek symptomen, tevredenheid over de interventie en het gebruik van alcohol en/of drugs.

 

Data-analyse

Gebaseerd op een klinisch relevant effect van 0,35 (Cohen’s d) en een alpha van 0,05 en een power van 0,80, zien wij zelfhulp voor fobieën als niet-inferieur aan de gebruikelijke zorg, wanneer de ondergrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval rondom Cohen’s d groter is dan -0,35.

 

Economische evaluatie

De economische evaluatie zal de kosten in verhouding tot de klinische effecten berekenen. Zorggebruik zal worden gemeten met behulp van de TiC-P; werkprestatie met de SF-HLQ. De kosten zullen worden berekend vanuit een maatschappelijk perspectief en zullen worden gewaardeerd volgens Nederlandse standaardprijzen.

 

Tijdpad

1-6 maanden: het trainen van de coaches in het begeleiden van de zelfhulp, het trainen van de assistent in het afnemen van de CIDI; 7-30 maanden: werven en includeren van cliënten, baseline metingen en eerste nametingen; 31-42 maanden: laatste nametingen, data-invoer en schoning; 43-48 maanden: data-analyse en publicaties.

 

 

Summary

Objectives: Although several meta-analyses have shown that internet-based guided self-help is effective in the treatment of anxiety disorders, the cost-effectiveness in mental health care settings has not been studied well.

 

Design: We will conduct a randomized non-inferiority study in which we examine the relative cost-effectiveness of internet-based guided self-help as compared to usual care.

 

Research question: We will test the hypothesis that guided self-help is not less effective than care-as-usual. Based on international studies we expect this intervention to be effective. Care as usual is mostly pharmacotherapy or psychological treatment.

 

Study population: A total of 320 clients suffering of a phobia from 4 institutes of mental health care institutions will be randomized to care-as-usual or guided self-help.

 

Intervention: The intervention is an internet-based guided self-help course (Fobieën onder controle) which is based on exposure. During the therapy the patient has about seven contact moments through e-mail with the coach (total time per client 60 to 90 minutes).

 

Outcome measures: The primary clinical outcome measure is level of phobic symptoms. Secondary outcomes will be general anxiety, depression, panic-symptoms, satisfaction with the intervention and the use of alcohol and or drugs.

 

Data analysis: Based on a clinical relevant effect of 0.35 (Cohen’s d) and an alpha of 0.05 and a power of (1-Beta=) 0.80, we see self-help for phobias as non-inferior compared tot treatment as usual when the lower limit of de 95% confidence interval around Cohen’s d is larger than -0,35.

 

Economic evaluation: The economic evaluation will relate the costs to the clinical effects. Health care utilization will be measured using the TiC-P, absenteeism and presenteeism will be measured with the SF-HLQ. Costs will be calculated from the societal perspective. In our assessment of use of health care services we will use standard prices.

 

Time schedule:

1-6 months: training of coaches and assistant in CIDI and guidance of self-help, training research assistant in mental health care institutions; 7-30 months: recruitment of patients, baseline measurements, first follow-up measurements; 31-42 months: final follow-up measurements, data import and cleaning; 43-48 months: analyses, publications.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website