Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De aandacht van mensen met een middelenverslaving (bv. alcohol, cannabis) wordt automatisch getrokken naar informatie die te maken heeft met (het gebruik van) dit middel. Onderzoek heeft laten zien dat het mogelijk is om deze ‘aandachtsbias’ te veranderen met behulp van gecomputeriseerde aandachtstraining. In het huidige project wordt een e-Health aandachtstraining toegevoegd aan de reguliere behandeling van drie verslavingszorginstellingen. De verwachting is dat dit een positief effect heeft op de behandeluitkomst en op terugval. Tevens wordt verwacht dat de extra kosten hiervan worden overtroffen door de gezondheidswinst.

 

In april 2016 is gestart met werven en includeren van cliënten met een alcohol- of cannabisafhankelijkheid. Deze cliënten volgen een reguliere ambulante Basis GGZ behandeling (voornamelijk Cognitieve Gedragstherapie) en doen daarnaast mee aan dit onderzoek. Deelnemers worden willekeurig toegewezen aan één van drie groepen: online aandachtsbias training (50%), online placebo aandachtstraining (25%) of geen extra training (25%) naast reguliere behandeling. Deelname in één van de twee trainingscondities betekent dat er in de eerste drie weken dagelijks getraind wordt (10 minuten), daarna drie weken drie keer per week en vervolgens 1x per week voor de resterende tijd van reguliere behandeling. Voordat deelnemers starten met hun behandeling doen ze mee aan een online assessment, en doen eenzelfde assessment na afloop van hun behandeling, en zes en twaalf maanden daarna. De verwachting is dat in juni 2017 213 patiënten hebben deelgenomen aan het onderzoek.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op dit moment worden er nog volop deelnemers geworven voor het onderzoek. Resultaten die direct zijn gekoppeld aan de vraagstellingen en verwachtingen zijn daarom nog niet voorhanden. Er is een start gemaakt met de eerste twee artikelen, namelijk 1) een systematische review van artikelen die onderzoeken beschrijven waarbij aandachtsbias modificatie technieken zijn toegepast bij verslavingsproblematiek, en 2) het beschrijven van de opzet van het huidige onderzoek.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

DOEL/VRAAGSTELLING

Zorgt de toevoeging van internet-gebaseerde aandachtsbias modificatie (iABM) aan reguliere behandeling (TAU) voor alcohol (AUD) en cannabis verslaafde patienten (CUD) in de basis-GGZ (GB-GGZ) tot een langerdurende vermindering van verslavingsproblematiek, vergroting van gezondheid en vermindering van hun gebruik van andere gezondheidszorg?

Zijn de economische voordelen van de toevoeging van iABM groter dan de kosten?

 

HYPOTHESE

We verwachten dat iABM pateinten, vergeleken met controles, minder verslavingsproblemen zullen laten zien, minder psychische en fysieke klachten, en minder gebruik van gezondheidszorg na de interventie en bij 6&12 maand FU. Daarnaast verwachten we dat de effecten op het individuele en maatschappelijke niveau een vermindering in maatschappelijke kosten veroorzaken die groter zijn dan de additionele kosten van iABM

 

STUDIE OPZET

In een RCT onderzoek met pre-post design en 6 & 12 maand FU worden patienten toegewezen aan TAU+iABM conditie, TAU+placebo iABM, of enkel TAU conditie

 

STUDIEPOPULATIE

Volwassen patienten met alcohol of cannabis afhankelijkheid

 

INTERVENTIE

De iABM is een gecomputeriseerde interventie die erop gericht is om automatisch getriggerde aandachtsprocessen te veranderen, die een rol lijken te spelen in verslaving. De iABM zal in meerdere sessies thuis getraind worden samen met en voor de duur van TAU

 

GEBRUIKELIJKE ZORG

Standaard gebruikelijke zorg is geprotocolleerde CBT

 

UITKOMSTMATEN

Belangrijkste uitkomstmaten zijn veranderingen in middelengebruik, afhankelijkheid, craving en terugvalpercentages. Gezondheidstoestand en maatschappelijke kosten zijn uitkomstmaten om de kosteneffectiviteit van deze interventie te toetsen.

 

SAMPLE SIZE BEREKENING/DATA-ANALYSE

Om een verschil tussen groepen te vinden van een medium effect size met power 80% (alpha = 0.05) volstaat een aantal van N = 64 per groep (iABM/control). Een max drop-out van 40% veronderstellend, hebben we een influx van 180 patienten nodig. Cox regressie en RM anova zal plaatsvinden.

 

KEA/BIA

Een economische evaluatie zal plaatsvinden naast de klinische studie om de potentiele kosteneffectiviteit van de iABM + TAu te vergelijken met TAU alleen

Een budget impact analyse (BIA) zal plaatsvinden om politiek te informeren over de financiële consequenties van de opname van iABM in het Nederlandse gezondheidszorg system

 

TIJDPAD

Dec 2015: start project

March 2016: start inclusie – 1 year. Nameting na einde iABM

Dec 2016: Start 6-mnd FU

June 2017: Start of 12-mnd FU

 

OBJECTIVE(S)

Does adding internet-based attentional bias modification (iABM) to treatment as usual (TAU) for alcohol and cannabis use disorder (AUD and CUD) patients at basis-GGZ (GB-GGZ) lead to a more sustained decrease in addiction problems, enhance their broader health, and reduce their use of other health care resources?

Do the economic benefits of adding iABM to TAU at GB-GGZ outweigh the costs?

 

HYPOTHESIS

We hypothesize that iABM patients, relative to controls, will show less addiction problems, increased health, reduced physical and psychological complaints, and reduced use of health care post-intervention and at 6 & 12 month FU

Further, we hypothesize that the effects on the individual en societal level cause a decrease in societal costs that outweighs the additional costs of the iABM

 

STUDY DESIGN

In an RCT study with pre- post- design and 6 & 12-month FU, patients will be assigned to TAU+iABM condition, or control condition (half TAU+placebo iABM, half TAU only)

 

STUDY POPULATION

Adult patients diagnosed with AUD or CUD admitted to GB-GGZ

 

INTERVENTION

The iABM is a computerized intervention aimed at modifying automatically triggered attentional processes that have been shown to play a role in addiction which will be delivered at home, in multiple sessions concurrent with and for the duration of TAU

 

USUAL CARE/COMPARISON

The standard usual care is protocolled CBT

 

OUTCOME MEASURES

Primary outcome parameters are changes in substance use, level of dependency and craving, and relapse-rates. Health condition, and societal costs will be primary outcome parameters to assess cost-effectiveness of this intervention

 

SAMPLE SIZE CALCULATION/DATA ANALYSIS

To find a difference between groups of medium effect size with a power of 80% (alpha = 0.05), a sample of N = 64 per group suffices (iABM/control). Assuming a max. drop-out rate of 40% an influx of 180 patients is needed. Cox regressive en RM anova analysis will be conducted

 

CEA/BIA

An economic evaluation will be conducted alongside the clinical study to assess the potential cost-effectiveness of iABM compared to TAU

A budget impact analysis (BIA) will be conducted to inform decision-makers about the potential financial consequences of the adoption and diffusion of iABM in the Dutch healthcare system

 

TIME SCHEDULE

Dec 2015: start of project

March 2016: start inclusion–1 year. Post-measure directly at end of intervention

Dec 2016: Start 6-mnth FU

June 2017: Start of 12-mnth FU

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website