Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om darmkanker effectief en bij meer mensen te kunnen voorkomen is het belangrijk dat patiënten met een verhoogd familiair risico op darmkanker tijdig herkend worden en verwezen worden voor regelmatige colonoscopieën en/of erfelijkheidsonderzoek, en dat patiënten zonder een verhoogd familiair risico niet verwezen worden. In 2008 is daarom de CBO richtlijn erfelijke darmkanker verschenen. Het doel van de RISCO studie is de verbetering van het gebruik van deze richtlijn door artsen, en het verhogen van de acceptatie van patiënten om wel of niet verwezen te worden.

Hiervoor is een strategie ontwikkeld, die bestaat uit verspreiding van de richtlijn, voorlichting voor artsen, een informatiefolder voor patiënten, en een website. Deze website bevat o.a. een rekenprogramma (voor patiënten en artsen), waarmee het familiair risico berekend kan worden, en een keuzehulp die patiënten met een verhoogd familiair risico ondersteunt bij hun keuze om wel of niet verwezen te worden voor erfelijkheidsonderzoek.

In 2010-2011 is deze strategie in negen ziekenhuizen aangeboden, en vergeleken met negen ziekenhuizen waarin alleen de richtlijn aangeboden wordt. Met behulp van de data uit deze gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) is onderzocht wat de beste manier is om de richtlijn erfelijke darmkanker te implementeren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hoewel de hulpmiddelen in zowel de pilotstudie als de RCT positief beoordeeld werden, bleek uit de procesevaluatie van de RCT dat ze maar door een deel van de patiënten en artsen gebruikt zijn. Daarnaast bleek dat patiënten de voorkeur gaven aan informatie en advies van hun arts boven de hulpmiddelen bij verwijzingen voor preventieve maatregelen (erfelijkheidsonderzoek en colonoscopieën).

Uit de effectevaluatie bleek dat geen van beide strategieën verbetering heeft opgeleverd in het aantal darmkankerpatiënten en familieleden dat terecht wordt verwezen voor preventieve maatregelen. Mogelijk zijn de eindresultaten van de studie beïnvloed door de korte looptijd. Vanwege het ontbreken van effect op verwijspercentages is er geen kosteneffectiviteitanalyse uitgevoerd.

Gezien deze bevindingen lijkt het zinvol om in toekomstige implementatieprojecten vooral op artsen en andere zorgverleners in te zetten voor betere verwijspercentages. Naast de in deze studie gebruikte hulpmiddelen is hiervoor een eenvoudige verwijstest ontwikkeld, en worden veranderingen in de organisatie van de zorg aanbevolen.

Deze bevindingen zijn beschreven in zeven wetenschappelijke artikelen, waarvan er momenteel drie gepubliceerd zijn en vier aangeboden zijn aan medische tijdschriften.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om darmkanker efficient en bij meer mensen te kunnen voorkomen is het belangrijk dat patiënten met een verhoogd familiair risico op darmkanker tijdig herkend worden en verwezen worden voor regelmatige colonoscopieën en/of erfelijkheidsonderzoek, en dat patiënten zonder een verhoogd familiair risico niet verwezen worden. In 2008 is daarom de CBO richtlijn erfelijke darmkanker verschenen. Het doel van de RISCO studie is de verbetering van het gebruik van deze richtlijn door artsen, en het verhogen van de acceptatie van patiënten om wel of niet verwezen te worden.

Hiervoor is een strategie ontwikkeld, die bestaat uit verspreiding van de richtlijn, voorlichting voor artsen, een informatiefolder voor patiënten, en een website. Deze website bevat o.a. een rekenprogramma (voor patiënten en artsen), waarmee het familiair risico berekend kan worden, en een keuzehulp die patiënten met een verhoogd familiair risico ondersteunt bij hun keuze om wel of niet verwezen te worden voor erfelijkheidsonderzoek.

Deze strategie wordt in negen ziekenhuizen aangeboden, en vergeleken met negen ziekenhuizen waarin alleen de richtlijn aangeboden wordt. Met behulp van een effect-, proces- en kostenevaluatie wordt onderzocht wat de beste manier is om de richtlijn erfelijke darmkanker te implementeren.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De afgelopen anderhalf jaar is met name besteed aan het voorbereiden van de studie, en het uitvoeren van de eerste metingen. Het studieprotocol is geschreven en gepubliceerd in een internationaal tijdschrift, en de ziekenhuizen en de patiënten die meedoen aan de voormeting zijn geïncludeerd. Daarnaast zijn de vragenlijsten voor de voormeting ontwikkeld, evenals het data-extractieformulier dat gebruikt zal worden voor de voor- en nameting. Ook zijn een aantal producten ontwikkeld: het voorlichtingsmateriaal voor artsen, de patiëntenfolder en de website, inclusief een pilot-onderzoek onder patiënten en artsen van deze producten. Een artikel hierover wordt momenteel geschreven. Verder is bij een groep deelnemers aan het proefbevolkingsonderzoek naar screening op darmkanker een inventarisatie gemaakt van de familieanamnese in relatie tot de uitkomst; dit artikel wordt binnenkort voor publicatie ingediend.

Momenteel wordt gewerkt aan de dataverzameling voor de voormeting, door middel van vragenlijstonderzoek en medisch dossieronderzoek, en het opzetten van de analyses daarvan. Daarnaast wordt in de interventieziekenhuizen de voorlichting gegeven over de studie en de implementatiestrategie aan de deelnemende artsen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1. OBJECTIVE: The overall aim is to 1) enhance referral for genetic counselling of colorectal cancer (CRC) patients at risk for Familial and Hereditary Colorectal Cancer (FHCC) and reduce such referral for average risk patients; 2) enhance acceptance by patients. Cost effectiveness of two procedures to implement the new FHCC-guidelines will be compared, focusing on familial colorectal cancer risk calculation, interpretation and communication.

2. DESIGN: A clustered randomized controlled trial in 2 x 9 hospitals.

3. THE STUDY POPULATION consists of CRC patients diagnosed below 70 year, and their clinicians (surgeons, gastro-enterologists).

4. INTERVENTION to be implemented: New guidelines on familial CRC risk calculation, interpretation and communication.

5. IMPLEMENTATION ACTIVITIES: Procedure A consists of patient-directed decision support technologies, clinician education and clinician-directed aids to improve familial CRC risk calculation, interpretation and risk communication. Procedure B consists only of dissemination of the new guidelines.

6. MAIN OUTCOME MEASURES: 1) patients’ appropriateness of risk perception and adherence to referral advice; clinicians’ appropriateness of risk calculation and of referral for genetic counselling; 2) experience with the implementation activities, 3) Cost-effectiveness ratio of implementation activities.

7. POWER CALCULATION/DATA ANALYSIS: To detect a difference of 20% in correct referral, alpha=0.05, the power =0.80, the icc =0.15, 60 clinicians in 18 hospitals with in total 300 patients are needed. To analyze the cost-effectiveness of the implementation procedures descriptive and multilevel analysis will be used.

8. ECONOMIC EVALUATION: Consumed resources are measured. Incremental welfare gains are calculated to determine the most cost effective implementation procedure. Markov modelling will be used to determine the costs per life year gained.

9. TIME SCHEDULE: 1-12 months: development of implementation activities and baseline effect-measurements. 12-30 months: implementation activities, measurements for the effect-, process and economic evaluation. 30-36 months: analyses and reporting.

 

1. ACHTERGROND EN VRAAGSTELLING: Het doel is 1) het verhogen van het aantal verwijzingen voor genetische counseling, van patiënten met darmkanker (CRC) en een verhoogd familiair risico op CRC en dit beperken voor patiënten zonder verhoogd risico én 2) verhogen van de acceptatie door de patiënt van wel/niet verwijzing. De vraagstelling is welk van twee procedures het meest kosteneffectief is om de nieuwe richtlijn ‘erfelijke darmkanker’ te implementeren, met de nadruk op de bepaling en communicatie van het familie risico op CRC door medisch specialisten.

2. OPZET: Een gerandomiseerd, geclusterd en gecontroleerd onderzoek in 2 x 9 ziekenhuizen.

3. STUDIEPOPULATIE: De te onderzoeken populatie bestaat uit patiënten met darmkanker die zijn gediagnosticeerd onder de 70 jaar en hun medisch specialisten (chirurgen, maag-darm-lever artsen).

4. TE IMPLEMENTEREN INTERVENTIE: De nieuwe richtlijn ‘erfelijke darmkanker’ met nadruk op berekening, interpretatie van het familiaire risico op CRC door specialisten en communicatie met de patiënt.

5. IMPLEMENTATIE ACTIVITEITEN: Procedure A bestaat uit activiteiten gericht op de patiënt met darmkanker (gebruik van besliskundig hulpmiddel) en de medisch specialist (verspreiding van de richtlijnen, interactieve scholing, schriftelijk hulpmiddelen voor berekening, interpretatie en communicatie van familie risico op CRC). Procedure B bestaat slechts uit het verspreiden van de nieuwe richtlijnen.

6. UITKOMSTMATEN EN PROCESINDICATOREN: 1) Patient: adequate perceptie van familiair CRC risico en acceptatie van verwijzing voor genetische counseling; Specialist: juiste berekening familiair CRC risico en correcte verwijzingen, 2) ervaringen met de implementatie hulpmiddelen, 3) kosten-effectiviteitsratio van de implementatie procedures.

7. POWER-/DATA ANALYSE: Om een verschil van 20% te detecteren in correcte verwijzingen tussen procedure A en B, met een alfa van 0.05 en een power van 0.80, zijn 18 ziekenhuizen nodig, met in totaal 300 patiënten. De effectiviteit van de implementatieprocedure zal worden onderzocht met beschrijvende en multilevel analyses.

8. ECONOMISCHE EVALUATIE: Berekend wordt hoeveel patiëntenzorg wordt gebruikt en wat de meest efficiënte implementatieprocedure is. Op basis van het percentage gedetecteerde patiënten met een hoog of matig-verhoogd familie risico op CRC wordt modelmatig vastgesteld wat de kosten zijn per gewonnen levensjaar.

9. TIJDSPLANNING: 1-12 mnd: ontwikkeling van implementatiehulpmiddelen (voor risico berekening, interpretatie van risico en communicatie met patiënten) en meetinstrumenten, voormetingen. 12-30 mnd: uitvoeren implementatieactiviteiten en effect metingen. 30-36 mnd: analyse van de gegevens en rapportage.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website