Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Luchtwegklachten komen veel voor in de eerste levensjaren. Hoewel de meeste luchtwegklachten niet ernstig zijn en vanzelf overgaan, bezoekt 60% van alle kinderen de huisarts herhaaldelijk en krijgt ongeveer 40% medicatie voorgeschreven. Algemene informatie over luchtwegklachten en inzicht in ziekte-ernst zou ouders kunnen helpen om effectief gebruik te kunnen maken van gezondheidszorg voorzieningen. Internet speelt een belangrijke rol in het verschaffen van informatie over gezondheidszorg problemen. Binnen het WHISTLER-project (WHeezing Illnesses STudy LEidsche Rijn) hebben we een model ontwikkeld wat de ontwikkeling van klinische relevante luchtwegklachten in het eerste levensjaar voorspelt. Dit model is geplaatst in een online ouder informatie programma (WHISTLER-online), wat ouders tevens praktische informatie verschaft over luchtwegklachten en de mogelijkheid om de klachten van hun kind te vergelijken met die van leeftijdsgenoten. Voordat dit grootschalig geïmplementeerd zou worden, was het belangrijk te onderzoeken of een dergelijk ouder informatie programma werkelijk gezondheidszorg gedrag beïnvloedt. Daarom werden gezinnen van WHISTLER-deelnemers gerandomiseerd in WHISTLER-online of 'normale zorg'. Aan het eind van het eerste levensjaar van het kind werd het aantal keer huisartsbezoek voor luchtwegklachten vergelijken tussen deze twee groepen. Secundaire uitkomstmaten waren het aantal prescripties voor luchtwegklachten, kosteneffectiviteit en houding van de ouders naar dit programma.

294 van de 591 gezinnen werden ingedeeld in de 'WHISTLER-online' groep en 297 in de 'normale zorg' groep en 286 en 281 respectievelijk werden geanalyseerd. Er was geen verschil in percentage kinderen met een huisartsbezoek voor luchtwegklachten in de 'WHISTLER-online' groep, vergeleken met de 'normale zorg' groep en ook was er geen verschil in het aantal bezoeken(43.7% vs 44.5%, relatief risico 0.98, 95% CI 0.82-1.18, p=0.852, 1.49 vs 1.43, gemiddeld verschil -0.06, -0.42-0.30, p=0.748)evenals in de hoeveelheid voorgeschreven medicatie voor luchtwegklachten. 70% van de ouders heeft het programma gebruikt en de meeste ouders beoordeelden de informatie als duidelijk en nuttig.

Hoewel ouders de informatie waarderen, vermindert een online informatie programma over luchtwegklachten niet het gebruik van gezondheidszorg voorzieningen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

676 kinderen namen deel aan WHISTLER tussen juni 2009 en maart 2011. 85 kinderen waren niet geschikt voor randomisatie vanwege een mislukte longfunctie meting (n=71), geen huisarts in een van de praktijken waar mee samen werd gewerkt (n=8), geen toegang tot een computer of internet (n=3) of technische problemen tijdens randomisatie (n=3). De baseline karakteristieken van de kinderen die zijn gerandomiseerd verschilden niet van de kinderen die niet geschikt waren voor randomisatie, behalve dat de eerste geboren waren na een iets kortere zwangerschapsduur en hun moeders vaker hoger opgeleid waren.

294 van de 591 gezinnen werden ingedeeld in de 'WHISTLER-online' groep en 297 in de 'normale zorg' groep. Er was geen verschil tussen beide groepen, behalve dat wat meer kinderen in de ‘WHISTLER-online’ groep geboren waren gedurende de zomer, en iets meer in de ‘normale zorg’ groep tijdens de herfst. 24 kinderen konden niet goed vervolgd worden omdat ze verhuisden gedurende het eerste levensjaar en geen huisarts meer hadden in een van de praktijken waar mee samen gewerkt werd en daardoor de primaire uitkomst niet bepaald kon worden (8 in de WHISTLER-online groep en 16 in de normale zorg groep). Er was geen verschil in percentage kinderen met een huisartsbezoek voor luchtwegklachten in de 'WHISTLER-online' groep, vergeleken met de 'normale zorg' groep en ook was er geen verschil in het aantal bezoeken(43.7% vs 44.5%, relatief risico 0.98, 95% CI 0.82-1.18, p=0.852, 1.49 vs 1.43, gemiddeld verschil -0.06, -0.42-0.30, p=0.748)evenals in de hoeveelheid voorgeschreven medicatie voor luchtwegklachten. 70% van de ouders heeft het programma gebruikt en de meeste ouders beoordeelden de informatie als duidelijk en nuttig.

Hoewel ouders de informatie waarderen, vermindert een online informatie programma over luchtwegklachten niet het gebruik van gezondheidszorg voorzieningen.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Luchtwegklachten komen veel voor in de eerste levensjaren. Hoewel de meeste luchtwegklachten niet ernstig zijn en vanzelf overgaan, bezoekt 60% van alle kinderen de huisarts herhaaldelijk en krijgt ongeveer 40% medicatie voorgeschreven. Algemene informatie over luchtwegklachten en inzicht in ziekte-ernst zou ouders kunnen helpen om effectief gebruik te kunnen maken van gezondheidszorg voorzieningen. Binnen het WHISTLER-project (WHeezing Illnesses STudy LEidsche Rijn) hebben we een model ontwikkeld wat de ontwikkeling van klinische relevante luchtwegklachten in het eerste levensjaar voorspelt. Dit model is geplaatst in een online ouder informatie programma (WHISTLER-online), wat ouders tevens praktische informatie verschaft over luchtwegklachten en de mogelijkheid om de klachten van hun kind te vergelijken met die van leeftijdsgenoten. Voordat dit grootschalig geïmplementeerd wordt willen we onderzoeken of een dergelijk ouder informatie programma werkelijk gezondheidszorg gedrag beïnvloedt. Daarom zullen 700 gezinnen van WHISTLER-deelnemers benaderd worden in WHISTLER-online of 'normale zorg'. Aan het eind van het eerste levensjaar zal het aantal keer huisartsbezoek voor luchtwegklachten vergelijken worden tussen deze twee groepen. Secundaire uitkomstmaten zijn het aantal prescripties voor luchtwegklachten, kosteneffectiviteit en houding van de ouders naar dit programma. Inmiddels is het programma ontwikkeld en geïmplementeerd binnen het WHISTLER-project. De komende jaren zal moeten blijken of dit programma werkelijk leidt tot meer efficiënt gebruik van de gezondheidszorg voor luchtwegklachten bij jonge kinderen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In januari 2009 is gestart met de ontwikkeling van WHISTLER-online in overleg met ouders, huisartsen en kinderartsen en is het programma geïmplementeerd binnen het WHISTLER-project. Eind juni 2009 zijn de eerste deelnemers gerandomiseerd. Sinds de start van WHISTLER-online zijn 262 kinderen geincludeerd voor WHISTLER. 22 kinderen zijn nooit verschenen op de afspraak voor het onderzoek, bij 30 kinderen mislukte de longfunctiemeting waardoor zijniet verder deelnamen aan het WHISTLER-project, 3 paar ouders hadden geen beschikking over een computer of internet, 4 kinderen hadden een huisarts buiten de centra waar wij mee samenwerken en zou het onmogelijk zijn een uitkomstmaat te verkrijgen en bij 3 kinderen werkte de randomisatiemodule niet goed (start van het onderzoek). De overige 200 kinderen zijn gerandomiseerd (100 WHISTLER-online, 100 'normale zorg) voor WHISTLER-online. Ouders reageren over het algemeen erg enthousiast wanneer hen het programma wordt uitgelegd en 75% van alle ouders maakt tot dusver gebruik van het programma. Op korte termijn zullen de eerste deelnemers de studieperiode afronden en zullen we de ouders een evaluatie van het programma voorleggen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Background and Objectives: Knowledge about implementation of risk models in health care is mainly restricted to decision-making by care-givers. The effects of implementation of risk-tailored information systems for patients are seldomly studied. In the ZON-MW funded Wheezing Illnesses Study in Leidsche Rijn (WHISTLER) we developed and validated an accurate model to predict the development of clinically relevant respiratory disease in children below the age of one year. This model is incorporated in an internet-based parent information system (WHISTLER-online), which also allows parents to compare the severity of actual complaints of their children with actual complaints of age-matched peers. Although in the majority of children respiratory symptoms are mild and self-limiting, about 60% of children visit primary care repeatedly and about 40% receive drug prescriptions. Information about disease risks and insight into the severity of actual complaints might help parents in effective health care utilisation. Before large scale implementation, following methodological guidelines, we aim to study whether such implementation indeed changes parental help seeking behaviour and to quantify patient outcome and cost-effectiveness.

 

Design: Randomised cohort study to compare 350 children using WHISTLER-online and 350 children who get usual care.

 

Population: Children below the age of one year.

 

Intervention: Implementation of WHISTLER-online in current care.

 

Outcomes: Primary outcome: the number of primary care visits during the first year of life. Secondary outcomes: Change in parental behaviour in terms of number of required drug prescriptions, cost-effectiveness and attitudes of parents to use the program.

 

Sample size: Random allocation of 350 children in each study arm, to allow detection of a reduction of the number of primary care visits in the WHISTLER-online group towards 35% (2-sided significance level 0.05, power 90%).

 

Data analysis: Evaluation of baseline distributions and confounders by treatment modality. Evaluation of treatment efficacy as relative risks and 95% confidence intervals.

 

Economic evaluation: Estimation of incremental costs per prevented primary care visit.

 

Time scedule: 36 months.

 

 

Achtergrond en doelstellingen: Kennis met betrekking tot implementatie van beslismodellen is tot op heden vooral beperkt tot beslissingen van zorgverleners. De effecten van implementatie van een risico-gestuurd beslismodel voor patienten is zelden bestudeerd. In een eerder door ZON-MW gesubsidieerd project zijn de risicofactoren voor het ontwikkelen van klinisch relevante luchtwegklachten bij kinderen van 0-1 jaar uitgebreid onderzocht. Vanuit deze zogeheten Wheezing Illnesses Study Leidsche Rijn (WHISTLER)is een predictieregel ontwikkeld en gevalideerd welke een individuele risicoschatting voor patienten mogelijk maakt. Deze predictieregel is ingebouwd in een informatie systeem voor ouders op internet (WHISTLER-online). Behalve het aflezen van een basale risicoschatting, kunnen ouders ook de ernst van actuele luchtwegklachten van hun eigen kind vergelijken met de ernst van klachten van leeftijdsgenootjes. Hoewel bij de meeste kinderen luchtwegklachten mild verlopen en voorbijgaan zonder dat behandeling nodig is, bezoekt ongeveer 60% van de kinderen herhaaldelijk de huisarts en ongeveer 40% krijgt medicatie voorgeschreven. Informatie over ziekterisico's en inzicht in actuele ziekte-ernst zou ouders kunnen helpen om effectief gebruik te kunnen maken van gezondheidszorg voorzieningen. Voordat overgegaan kan worden tot grootschalige implementatie van WHISTLER-online, dient te worden bestudeerd of implementatie inderdaad leidt tot een ander gedrag van ouders bij het zoeken van medische hulp en dienen de effecten van implementatie op de zorg en de kosten te worden geevalueerd.

 

Studie-opzet: Gerandomiseerde cohort-studie waarin 350 kinderen die toegang hebben tot WHISTLER-online vergeleken worden met 350 kinderen die geen toegang hebben.

 

Studie-populatie: Kinderen onder de leeftijd van 1 jaar.

 

Interventie: implementatie van WHISTLER-online in de huidige zorg.

 

Uitkomsten: de primaire uitkomst is het aantal bezoeken aan de huisarts tijdens het eerste levensjaar. Secundaire uitkomsten zijn gedragsveranderingen van ouders in de zin van het benodigde aantal medicatievoorschriften, de mening van ouders over het programma en de kosten-effectiviteit van de implementatie.

 

Steekproefomvang: Er zullen 350 kinderen in elk van de studie-armen worden gerandomiseerd. Hiermee kan een afname van het aantal huisartsbezoeken in de WHISTLER-online groep met 35% worden aangetoond (2-zijdige alpha 0.05, power 90%).

 

Data-analyse: Uitgangsparameters in beide groepen zullen worden vergeleken. Het effect van implementatie wordt uitgedukt als relatieve risico's met 95% betrouwbaarheidsintervallen.

 

Econ. analyse: Schatting van de incrementele kosten per voorkomen huisartsenbezoek.

 

Tijdspad: 36 maand

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website