Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om implementatie van wetenschappelijk bewezen interventies in ziekenhuizen te stimuleren en tegemoet te komen aan de behoefte aan meer implementatiekennis en onderzoekers op dit gebied, is vanuit het programma ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek het initiatief genomen tot een Implementatiefellowshipprogramma. In dit programma zijn tien fellows aangesteld in acht academische en in twee topklinische ziekenhuizen waarmee de basis is gelegd voor een implementatiekennis infrastructuur.

 

De doelstelling van het implementatiefellowship Radboudumc is om een impuls geven aan implementatieonderzoek en kennisoverdracht in het Radboudumc, de regio en Nederland.

 

Subdoelstellingen: De fellow wil

- zich ontwikkelen tot expert op het gebied van implementatieonderzoek

- bijdragen aan de kwantiteit en kwaliteit van implementatieonderzoek

- meer bekendheid geven aan implementatieonderzoek

 

De behaalde resultaten van het Implementatiefellowship Radboudumc zijn:

- De felow heeft het scholingsprogramma afgerond

- De fellow heeft als hoofdaanvrager voor 750.000 euro aan subsidies geworven op het gebied van implementatieonderzoek (o.a. 3 subsidies in het deelprogramma Implementatie van het ZonMw-programma Doelmatigheidsonderzoek)

- Zij is projectleider van 6 lopende en afgeronde projecten, waarmee zij een start heeft gemaakt met haar onderzoekslijn ‘Implementatie en evaluatie van patientveiligheidsinterventies’ met 3 promovendi en 2 post doc onderzoekers

- Opleiding van nieuwe implementatieonderzoekers (promovendi en post doc onderzoekers)

- Zij heeft diverse clinici en onderzoekers geadviseerd bij het schrijven van subsidieaanvragen (projectadviseur bij 9 aanvragen ingediend bij ZonMw Doelmatigheidsonderzoek)

- 6 tijdschriftpublicaties + 1 rapport + 2 hoofdstukken in leerboeken + 5 (poster-) presentaties

- Bijdrage aan onderwijs aan studenten biomedische wetenschappen en geneeskunde van de IHI Open School en het Radboudumc

- Uitbreiding van haar netwerk voor het delen van implementatiekennis met collega onderzoekers, zorgverleners en beleidsmakers (inter)nationaal.

 

Al deze resultaten hebben bijgedragen aan de doelstelling van het ZonMw Implementatiefellowshipprogramma, namelijk het bevorderen van kennis en kunde omtrent implementatieonderzoek en het geven van een stimulans aan de implementatiekennis infrastructuur. Het resultaat is dat meer en kwalitatief betere implementatie onderzoeksaanvragen zijn ingediend. Hiermee is een impuls gegeven aan het ultieme doel om het gebruik van effectief bewezen interventies te bevorderen.

 

De opgezette onderzoekslijn zorgt voor de continuering van het genereren en verspreiden van kennis over implementatie. In het aankomend jaar ligt de nadruk op uitbreiding van haar onderzoekslijn waarbinnen nieuwe implementatieonderzoekers worden opgeleid. Daarnaast zal zij implementatiekennis inbrengen en implementatieonderzoeksvragen integreren in nationale en internationale projecten en zal ze haar netwerk verder uitbreiden om implementatiekennis verder te verspreiden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

-

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om een impuls te geven aan implementatie van evidence based-practices in ziekenhuizen en tegemoet te komen aan de behoefte aan meer implementatiekennis en onderzoekers op dit gebied, is vanuit het programma ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek het initiatief genomen tot een Implementatiefellowshipprogramma. In dit programma zijn thans tien fellows aangesteld in acht academische en in twee topklinische ziekenhuizen waarmee de basis is gelegd voor een implementatiekennis infrastructuur. Met behulp van deze implementatiefellows wil ZonMw kennis over implementatie van innovaties in de zorg vergroten en breed verspreiden binnen de academische en niet academische centra en in hun regio’s om zo bij te dragen aan meer succesvolle implementaties van innovaties in de zorg.

 

De Implementatiefellow van het UMC St Radboud, dr. Marieke Zegers, is in het eerste jaar van het drie jaar durende fellowship gestart met het inventariseren van kwaliteit en veiligheidsproblemen in het ziekenhuis, lopende of toekomstige intitiatieven voor de verbetering van de kwaliteit en veiligheid en problemen bij de implementatie ervan. Hiervoor heeft zij consultatiegesprekken houden met 29 “key contact” personen van het UMC St Radboud. Op basis van deze consultatieronde zijn, in samenwerking met afdelingen en zorgprofessionals van het UMC St Radboud en regio ziekenhuizen, vier projectideeën ingediend bij de ZonMw DoelmatigheidsOnderzoek ronde deelprogramma Implementatie. Daarnaast heeft de fellow diverse professionals geadviseerd bij het vertalen van implementatieproblemen naar implementatiekennisvragen en bij het schrijven van subsidieaanvragen voor implementatieonderzoek.

 

In totaal zijn er twee projecten binnen ZonMw Doelmatigheid en twee andere subsidieaanvragen gehonoreerd en reeds gestart. Hiermee heeft de Implementatiefellow een start gemaakt met een eigen onderzoekslijn (implementatie van veiligheidsinterventies), waarbinnen momenteel 3 promovendi en 2 post doc onderzoekers werkzaam zijn onder leiding van de Implementatiefellow in samenwerking met diverse afdelingen van het UMC St Radboud.

 

Onderdeel van het fellowship is een uitgebreid trainingsprogramma, gegeven door senior onderzoekers van IQ healthcare en andere implementatie deskundigen van verschillende instellingen en universiteiten (onder andere TNO, Universiteit Maastricht, iBMG/Erasmus Universiteit en Rijksuniversiteit Groningen) en de “Summerschool on Quality Improvement in Healthcare” georganiseerd door IQ healthcare.

 

Marieke Zegers heeft vervolgens de opgedane implementatiekennis verspreid binnen haar lokaal, nationaal en internationaal netwerk door advisering bij implementatieprojecten en heeft zij implementatieonderzoeksideeen geintegreed in lopende en toekomstige nationale en Europese projecten.

 

In het aankomend jaar ligt de nadruk op uitbreiding van haar lokaal, regionaal, nationaal en internationaal netwerk, de contacten en de samenwerking met de medewerkers, afdelingen en andere organisatieonderdelen van het UMC St Radboud en regio ziekenhuizen om implementatieonderzoek verder onder de aandacht te brengen, voor het verspreiden van implementatiekennis, het opzetten van implementatieonderzoek en adviseren bij het schrijven van subsidieaanvragen voor implementatieonderzoek.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het eerste jaar van haar fellowship heeft de implementatiefellow van het UMC St Radboud, dr. Marieke Zegers, een lokaal, regionaal, nationaal en internationaal netwerk opgezet. Zij heeft consultatiegesprekken houden met 29 “key contact” personen van het UMC St Radboud. Op basis van deze consultatieronde zijn, in samenwerking met afdelingen en zorgprofessionals van het UMC St Radboud en regio ziekenhuizen, vier projectideeën ingediend bij de ZonMw DoelmatigheidsOnderzoek ronde deelprogramma Implementatie. Daarnaast heeft de fellow diverse professionals van het UMC St Radboud geadviseerd bij implementatieprojecten, bij het vertalen van implementatieproblemen naar implementatiekennisvragen en bij het schrijven van subsidieaanvragen voor implementatieonderzoek.

In totaal zijn er twee projecten binnen ZonMw Doelmatigheid en twee andere subsidieaanvragen gehonoreerd en reeds gestart. Hiermee heeft de Implementatiefellow een start gemaakt met een eigen onderzoekslijn (implementatie van veiligheidsinterventies), waarbinnen momenteel 3 promovendi en 2 post doc onderzoekers werkzaam zijn onder leiding van de Implementatiefellow in samenwerking met diverse afdelingen van het UMC St Radboud.

De fellow van het UMC St Radboud is betrokken in diverse nationale en internationale projecten (NFU Kwaliteitsconsortium, Europese HANDOVER-study, Joint Action on Patient Safety and Quality of Healthcare (PaSQ), IHI Open School). De fellow heeft implementatiekennis verspreid binnen haar lokaal, nationaal en internationaal netwerk door middel van advisering bij implementatieprojecten en implementatieonderzoeksideeen geintegreed in lopende en toekomstige nationale en internationale projecten.

De resultaten van diverse projecten zijn gerapporteerd en een aantal publicaties zijn in voorbereiding.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Implementatiefellowship UMC St Radboud te Nijmegen

 

Plan van aanpak

De implementatie van kosteneffectieve interventies in de gezondheidszorg is geen vanzelfsprekendheid en is niet eenvoudig. Met behulp van het implementatiefellowship wil het UMC St Radboud een impuls geven aan implementatieonderzoek en kennisoverdracht in het UMC St Radboud, de regio en Nederland. De kandidate zal fungeren als adviseur op het gebied van implementatieprogramma’s en -onderzoek voor clinici en onderzoekers van het UMC St Radboud, maar ook voor de ziekenhuizen in de regio. Zij zal kennis over implementatie organisatiebreed en in de regio onder de aandacht brengen door het organiseren van netwerk bijeenkomsten, congressen en cursussen over implementatie. De netwerkbijeenkomsten lenen zich voor kennisuitwisseling, het voorleggen en bespreken van vragen en knelpunten, het delen van ervaringen en ideeën op het gebied implementatie en het onderhouden van contacten met de regio. De implementatiefellow zet een onderzoekslijn op voor het genereren en verspreiden van kennis over implementatie, waarbij regionale ziekenhuizen worden betrokken. Zij zal tweejaarlijks implementatievoorstellen indienen bij ZonMW met daarin een probleemanalyse, keuze voor kosteneffectieve verbeterinterventies en implementatiestrategieën en de evaluatie van de effecten, het verloop en de kosten van de implementatie van verbeterinterventies. Kennisoverdracht aan het wetenschappelijk publiek vindt plaats door het publiceren van de resultaten van het implementatieonderzoek in (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften.

 

Profiel van de kandidate

De beoogde kandidate is een ervaren onderzoeker en is van oorsprong gezondheidswetenschapper en epidemioloog. Ze is onlangs gepromoveerd op het grootschalig dossieronderzoek naar de omvang en aard van onbedoelde schade in Nederlandse ziekenhuizen. De kennis en ervaringen die zij heeft opgedaan bij deze complexe studie zijn toepasbaar bij het stimuleren van implementatieonderzoek en kennisoverdracht.

 

Inbedding en draagvlak

De impementatiefellow zal haar werkzaamheden verrichten vanuit de kernafdeling IQ healthcare van het UMC St Radboud te Nijmegen. IQ healthcare is een internationaal topcentrum voor onderzoek, onderwijs en ondersteuning op het gebied van zorginnovaties, kwaliteit en veiligheid in de gezondheidszorg. De implementatiefellow zal deelnemen aan het door hen gecoördineerde trainingsprogramma en zal door de afdeling worden begeleid bij het tot stand komen van subsidieaanvragen.

De implementatiefellow staat in contact met verscheidene organisatieonderdelen en relevante partijen zoals clinici, onderzoekers, managers, kwaliteitsfunctionarissen, de medical technologie assessment groep (MTA) en het Nijmegen Centre for Evidence Based Practice (NCEBP) van het UMC St Radboud. De implementatiefellow zal als adviseur optreden voor locale commissies en overlegorganen van het UMC St Radboud: de adviesgroep Procesverbetering & Innovatie (PVI) die zich bezig houdt met verbeterprojecten in het ziekenhuis, het Instituut voor Waarborging van Kwaliteit en Veiligheid (IWKV) dat verantwoordelijk is voor de toetsing van de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid en de Concernstaf die de Raad van Bestuur ondersteunt en adviseert over onder andere kwaliteit en veiligheid.

Het UMC St Radboud ondersteunt de opbouw van een kennisinfrastructuur op het gebied van implementatieonderzoek en zorgt voor cofinanciering van de implementatiefellow.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website