Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2009 heb ik subsidie verkregen voor een implementatiefellowship voor de duur van 3 jaar. Het 1e jaar bestond voornamelijk uit het volgen van maandelijkse onderwijsmodules gegeven door de staf van IQ-healthcare in Nijmegen. Naast het opzetten van een kennisnetwerk op gebied van implementatie was het jaarlijks indienen van 2 subsidieaanvragen binnen het deelprogramma Implementatie, een vereeiste binnen het fellowshipprogramma waaraan ik ruimschoots heb voldaan. Ik heb een start gemaakt met het opzetten van een kennisnetwerk door oa.naamsbekendheid te krijgen door het geven van onderwijs, publicaties over projecten in het AMC-tijdschrift en vooral het aanbieden van ondersteuning bij de uitvoering van implementatieprojecten.Doordat ik zitting heb gekregen in verschillende commissies van het AMC, heb ik in toenemende mate zicht gekregen op welke onderwerpen zich lenen voor het indienen van een subsidieaanvraag bij Zon-Mw, en welke projecten ondersteuning kunnen gebruiken. Het fellowship heeft mij geholpen om meer bekendheid te krijgen in het ziekenhuis. Ik merk wel toenemend 'begrip' van artsen voor het koppelen van onderzoek aan implementatietrajecten maar netwerken buiten het AMC blijft lastig. Mijn meest inspirerende netwerk buiten het AMC is de groep van 9 mede-fellows.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- Bij aanvang van het fellowship vervulde ik op de afdeling Kwaliteit en Procesinnovatie de functie van Programmaleider van het expertisegebied Evidence-Based Practice & Implementatie. Omdat ik mij vrijwel uitsluitend nog met implementatievraagstukken bezig houdt, en ook op mijn eigen afdeling regelmatiger geconsulteerd wordt in de eindfase van projecten, of bij de uitrol van geslaagde pilotprojecten, ben ik sinds begin 2010 werkzaam als Stafadviseur Implementatie.

- Aantal contacturen met scholingsbegeleider dr. Hub Wollersheim (staflid IQ-healthcare): in het eertse jaar regelmatig overleg over mogelijkheden tot hetindienen van geschikte subsidieaanvragen em laatste jaar mn emailverkeer.

- Lid van commissies: (1) Secretaris van de AMC-commissie 'Moeder-evaluatieprogramma', een intern subsidieprogramma waarin medewerkers aanvragen kunnen indienen ter verbetering van de kwaliteit van zorg in het AMC, mn ihkv de verkrijging van de accreditatie door de Joint Commission International. Vanuit deze cie heb ik jaarlijks zo'n 50 aanvragen ontvangen waardoor ik zicht had op onderwerpen waarbij implementatieproblemen verwacht konden worden en waar ik desgwenst ondersteuning kon bieden. (2) Implementatie-expert van de interne commissie behorende bij de Clinical Research Unit die subsidieaanvragen primair intern beoordeelt alvorens deze ingediend mogen worden bij externe gremia (bv. NHS, Zon-Mw). Jaarlijks worden ong. 50 aanvragen beoordeeld. Vanuit deze cie hadik zicht op grote studies die op implementatiegebied gaan lopen, of kon ik aanvragen die bedoeld zijn voor een ander deelprogramma van Zon-Mw, beter kan onderbrengen bij het deelprogr Implementatie. Eveneens kon ik aanbieden om te helpen bij het schrijven van de aanvraag en/of de uitvoering van het (gehonoreerde) project hetgeen een aantal maal is verwezenlijkt. (3) lid van de stuurgroep van het initiatief ‘Uitwisselen kwaliteitsbeleid UMCs, dat onderdeel is van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. Ik ben de linking pin naar de overige fellows.

- Congresbezoek: (1) ISQUA Parijs 2010, (2 & 3) International Forum on Quality and Safety in Health Care, Parijs, Frankrijk, april 2011 & 2012 (4) Kennis Beter Delen 2010

- Projectleider: invoering van een Spoed Interventie Systeem (eis VMS/JCI accreditatie) AMC-breed

- Ingediende Zon-Mw aanvragen, Doelmatigheid, deelprogr Implementatie gedurende het fellowship:

(1) Implementation of induced mild hypothermia in patients after cardiopulmonary resuscitation / Dr. J. Horn, Intensive Care (2) A systematic analysis of factors hindering and supporting implementation of the ‘relaparotomy on demand’ strategy in

patients with secondary peritonitis (Prof. m.A. Boermeester, Chirurgie) (3) A problem analysis of the non-adherence to the Dutch

guidelines for knee- and hipprotheses at the orthopedic

outpatient clinic (Dr. A. Goossens, kwaliteit en Procesinnovatie ism orthopdie)(4) Borgsteede/Apotheek: A problem analysis of drug non-adherence in cancer patients using oral anticancer treatment (5) Horn/IC-Volwassenen: Mild hypothermia in patients after cardiopulmonary resuscitation: analysis of implemntation problems (6) Juffermans/IC-Volwassenen: Barriers to implementation of infection prevention measures in the ICU. (7) Binnekade/IC-Volwassenen: Do barriers to incident reporting stem from personal and/or motivational beliefs among urses and physicians? (8) A.Goossens: Identifying the hospitalised patient in crisis: reducing adverse events by improving the afferent limb of the Rapid Respons System.

- Aantal gehonoreerde aanvragen: 1

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Begin 2008 is de beoogde kandidate als programmaleider van de cluster “Evidence-based Practice & Implementatie” aangesteld bij de nieuw opgerichte afdeling Kwaliteit en Proces Innovatie (KPI)van het AMC. Het streven van de KPI is verbeteringen in de kwaliteit van zorg te bereiken mn. verbeterde logistiek, bevorderen van evidence-based werken en toepassing van richtlijnen en verbeteren van patiëntveiligheid. De afdeling adviseert aan de Raad van bestuur welke zich heeft gecommiteerd dit fellowproject te steunen, inclusief de aanvullende AIO financiering

De kandidate heeft de afgelopen jaren een veelheid aan activiteiten ontplooid m.b.t. het ontwikkelen en implementeren van evidence-based richtlijnen en het geven van onderwijs hierover. Het doel van haar cluster binnen KPI is om onderzoek te genereren naar effectieve implementatiestrategieën in een intramurale setting.

De kandidate is sinds 1994 werkzaam in het AMC en houdt zich bezig met het opstellen en implementeren van richtlijnen, en eveneens met de uitvoering van klinische studies naar de effectiviteit van handelingen, en met het geven van onderwijs over ondermeer Evidence-Based Practice. Zij heeft zitting gehad in een aantal richtlijnen- cq implementatiecommissies en werkgroepen van zowel binnen als buiten het AMC (zie BIjlage CV). In 2004 is zij aan de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op het proefschrift getiteld: “Evidence-based guidelines: a burden AND a blessing”. Momenteel is zij programmaleider van de cluster “Evidence-based practice & Implementatie” alwaar zij verantwoordelijk is voor het verbeteren van het gebruik van richtlijnen en protocollen in het AMC en het mede-ontwikkelen van kennis over effectieve implementatiestrategieen. De kandidate is werkzaam geweest als verpleegkundige, waar van een aantal jaar in het AMC. Zij is eveneens sociaal psychologe en klinisch epidemioloog. De combinatie van deze drie expertisegebieden vormen potentieel een geschikt profiel.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website