Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vrouwen die na een eerdere keizersnede een keuze moeten maken voor de manier van bevallen werden vaak onvoldoende voorgelicht en betrokken in het keuzeproces. Bovendien was er sprake van een grote praktijkvariatie. In de SIMPLE II studie werd een keuzehulp ontwikkeld met hierin een predictiemodel om het keuzeproces te ondersteunen. Het toepassen leidde tot meer vrouwen die voor een geplande keizersnede kozen, maar minder vrouwen een ongeplande keizersnede kregen en dus evenveel vrouwen vaginaal bevielen.

De keuzehulp is aan de landelijke richtlijn toegevoegd en wordt inmiddels in 36 ziekenhuizen gebruikt.

De inhoudelijke evaluatie liet zien dat de praktijkvariatie is afgenomen. Deze was in de voormeting 1.5- 1.9 keer zo groot als daarna. Dat betekent dat het beleid in Nederland nu in de verschillende ziekenhuizen beter overeenkomt. Het aantal vrouwen dat vaginaal bevalt is met 7% afgenomen maar het aantal ernstige complicaties bij moeder en kind is met 30% gedaald.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstelling was om de eerder ontwikkelde keuzehulp met predictiemodel voor vrouwen die eerdere keizersnede hebben ondergaan te implementeren in Nederland en te evalueren wat het effect is op de praktijkvariatie. In totaal hebben we de keuzehulp in 30 ziekenhuizen geimplementeerd en van 27 ziekenhuizen hebben we een complete voor en nameting kunnen doen. Van de 3 resterende ziekenhuizen is de nameting nog gaande.

 

 

2.2. Rapportage resultaten

Vermeld de behaalde resultaten

 

 

1) Aanpassing richtlijn door het formuleren van een nieuwe uitgangsvraag waarin de keuzehulp vermeld wordt

 

2) Opnemen van het predictiemodel in Chipsoft

 

3) Implementatie door introductie via het NVOG-consortium in 30 ziekenhuizen (hiermee met de eerdere 6 ziekenhuizen die aan interventie Simple II hebben meegedaan) implementatie in meerderheid ziekenhuizen.

 

4) Inhoudelijke evaluatie effect

 

Inhoudelijke evaluatie

 

In totaal werden in 30 ziekenhuizen een voor- en nameting verricht. We beschrijven hier de voorlopige resultaten waarbij 1226 vrouwen zijn geïncludeerd. Van 3 ziekenhuizen volgt de nameting (wat een totaal aan 1376 vrouwen maakt), dus de resultaten kunnen nog een klein beetje veranderen, maar de conclusie zal hierdoor naar verwachting niet aangepast hoeven worden.

 

1) Effect op praktijkvariatie.

De praktijkvariatie is vergeleken over de twee periodes is afgenomen. De variatie is voor het aantal vrouwen dat kiest voor een geplande SC met een 1.5 factor gedaald, de praktijkvariatie betreffende het aantal vrouwen dat vaginaal bevalt is bijna gehalveerd (factor 1.9 kleiner) en ook de praktijkvariatie betreffende het aantal ongeplande keizersneden is een factor 1.55 kleiner. Deze verschillen blijken (net niet) significant maar zijn wel dusdanig groot dat ze klinisch relevant zijn.

 

 

 

2) Effect op manier van bevallen.

Het aantal vrouwen dat aan een vaginale baring begint is afgenomen, maar niet significant (66 versus 62 % p=0.08). De percentages totaal aantal vaginale baringen is afgenomen van 48.3% naar 41.1% (p=0.01).

 

 

 

3) Effect op complicaties (percentages voor vs na)

Uterusruptuur: 0.6vs1.4 p=0.24

Bloedverlies >1000cc:8.1vs4.8 p=0.03

Bloedtransfusie: 2.0vs0.7 p=0.08

IC opname moeder: 0.6vs0.0 p=0.13

Sterfte moeder: geen

 

Sterfte kind:0.3vs0.2 p=1.0

Asfyxie kind:3.7vs2.7 p=0.42

NICU opname: 3.5vs2.1 p=0.20

 

Complicaties kunnen gelijktijdig voorkomen. De composite morbiditeit is derhalve niet de som van de genoemde incidenties.

 

In totaal hadden in de voormeting had 14.3 % van de vrouwen een ernstige complicatie ten opzichte van 9.7% in de nameting. Dit is een reductie van meer dan 30% en is zowel klinisch relevant als significant (p= 0.01). Het totaal aantal kinderen met een ernstige complicatie ging terug van 41 naar 24 (6.2 naar 4.2%). Dit is eveneens een 30% reductie, maar gezien de lage incidentie niet statistisch significant (p=0.11)

 

Overwegingen

Het effect op de praktijkvariatie is behoorlijk. Het feit dat er geen statistische significantie kan worden aangetoond kan te maken hebben met de keuze in sample size. De sample size die berekend wordt hangt niet samen met de totaal aantal patiënten maar met de totaal aantal klinieken. Dit is met 30 toch redelijk beperkt.

 

Het effect op de manier van bevallen is dat 7% minder vrouwen vaginaal bevallen, met name door meer vrouwen die een geplande keizersnede krijgen. Dit resulteert echter in 30% afname in het totaal aantal complicaties.

 

Wel dient vermeld te worden dat er sprake is van een historische vergelijking. Hiermee kan nooit helemaal uitgesloten worden dat andere veranderingen in de tijd een effect op de uitkomsten hebben gehad.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de SIMPLE II is een kosteneffectieve keuzehulp ontwikkeld waarbij vrouwen na een eerdere keizersnede geholpen worden in de keuze van hun aankomende bevalling: opnieuw een (poging tot) een vaginale bevalling of een geplande keizersnede. Deze keuzehulp bevat een predictiemodel dat de kans op een daadwerkelijke vaginale bevalling betrouwbaarder schat dan een individuele zorgverlener.

 

In een prospectieve trial bleek het gebruik van deze keuzehulp te leiden tot meer patiënt participatie en bovendien tot een betere risicoselectie. Het aantal vaginale bevallingen bleef gelijk maar er trad een verschuiving op van spoedkeizersneden naar geplande keizersneden. Een spoedkeizersnede leidt tot meer complicaties in vergelijking met een geplande keizersnede.

 

 

Doel

 

1)Het toegankelijk maken van de keuzehulp met predictiemodel voor zowel zorgverlener als pa-tiënt via een digitale website binnen de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecolo-gie (NVOG)

 

2)De toegankelijkheid optimaliseren door het maken van een vertaling in Engels, Turks en Ara-bisch

 

3)Het instrueren van de zorgverlener over het gebruik van de keuzehulp door middel van pre-sentaties/trainingen

 

4)Het evalueren van het effect van het gebruik van de keuzehulp op de Nederlandse praktijkva-riatie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website