Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Schematherapie (ST) in individuele vorm werd in eerder onderzoek al als effectief en kosteneffectief in de behandeling van borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) bevonden. In de tussentijd werd een groepsvorm van ST voor BPS ontwikkeld en in kleinschalig onderzoek effectief bevonden. Onduidelijk was of groeps-ST beter in combinatie met individuele ST kan worden aangeboden, of beter hoofdzakelijk alleen in groepsvorm. Dit onderzoek vergeleek de (kosten-)effectiviteit van beide vormen van groeps-ST en die van gebruikelijke behandeling, en onderzocht ook de gezichtspunten van patiënten en therapeuten. Het Nederlandse onderzoek maakt deel uit van een groot internationaal onderzoek met dezelfde vraagstellingen. In Nederland namen 266 deelnemers deel met BPS als primaire stoornis. Zij ontvingen op basis van loting een van de twee versies van groeps-ST gedurende 2 jaar, of de optimale gebruikelijke behandeling beschikbaar in het deelnemende centrum (er namen 6 Nederlandse centra deel). Omdat het onderzoek noch in Nederland noch in andere landen geheel is afgerond, is het prematuur nu conclusies openbaar te maken betreffende de vergelijking tussen de behandelingen qua (kosten-)effectiviteit. Wel kan gemeld worden dat deelnemers in het algemeen goed van de behandeling profiteerden. Ook kunnen de conclusies uit de kwalitatieve studies naar de gezichtspunten van patiënten en therapeuten in grote lijnen gedeeld worden. Deze wijzen uit dat beide groepen een voorkeur hebben voor de combinatie van individuele en groeps-ST, en dat qua sekse gemengde groepen uiteindelijk voordelen opleveren, ondanks dat de mannelijke deelnemers in de minderheid zijn en ondanks dat er aanvankelijk barrieres te overwinnen zijn. ST wordt door de meeste deelnemers hoog gewaardeerd. Wel vonden veel patienten dat de therapie langer mocht duren. De definitieve resultaten zullen uitwijzen of de voorkeur voor de combinatie van individuele en groeps-ST ook terug te vinden is in de effecten en de kosteneffectiviteit.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

omdat het onderzoek nog niet is afgerond worden nog geen resultaten bekend gemaakt.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) is een ernstige psychische stoornis met hoog suicide-risico (10%), lage kwaliteit van leven, en hoge mate van psychisch lijden.

Groeps-Schematherapie (ST) is een nieuwe en effectieve behandeling met een potentieel grote kosten-effectiviteit. Er zijn twee formats van groeps-ST effectief en veilig bevonden: groep (format A) en de combinatie van groep en individuele ST (format B).

In dit onderzoek wordt het volgende onderzocht:

1. de (kosten-)effectiviteit van groeps-ST voor BPS.

2. de visies van patienten en therapeuten op de twee vormen van groeps-ST.

 

We willen in de eerste plaats weten of groeps-ST superieur aan de gebruikelijke behandeling (TAU).

Een tweede vraag is of er een verschil is tussen de twee groeps-ST vormen.

Dit wordt in een gerandomiseerde klinische trial onderzocht in 6 GGZ-instellingen bij minmaal 192 BPS-patienten. Daarbij wordt gedurende 2 jaar groeps-ST (format A), gecombineerde groep-individuele-ST (format B), of TAU gegeven.

 

Metingen vinden voor behandeling plaats, elke 6 maanden gedurende 2 jaar, en op 3 jaar follow-up. De belangrijkste uitkomstmaat is de ernst van uitingen van BPS. Daarnaast worden kwaliteit van leven, relationele en sociale problemen, en diverse psychische klachten gemeten. Om de kosten-effectivietit te bepalen worden alle kosten die BPS-patiënten maken in kaart gebracht, dit wordt 'maatschappelijk perspectief' genoemd.

 

Daarnaast wordt met diepte-interviews nagegaan wat de ervaringen en meningen zijn van patienten en therapeuten over de twee nieuwe vormen van therapie.

 

De studie loopt nu 1.5 jaar. Er is vertraging opgetreden doordat een centrum zich terugtrok door problemen met werving van deelnemers. Een ander centrum is daarvoor in de plaats gekomen, waar de werving zeer vlot verloopt. Nog een ander centrum liep vertraging op door interne reorganisatie, maar daar is de werving nu op gang gekomen. Er zijn nu 160 deelnemers geïncludeerd, en eind 2013 wordt verwacht dat het minimale aantal van 192 deelnemers gerekruteerd is. Voor de zekerheid worden in 2 centra extra deelnemers geworven. De verwachte uitloop van de studie met ongeveer 1 jaar kan opgevangen worden binnen de financiële kaders.

 

Resultaten kunnen nog niet gerapporteerd worden - gezien de duur van de behandelingen is dit nog niet mogelijk.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er kunnen nu nog geen resultaten bekend gemaakt worden omdat de behandelingen nog lopen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

SAMENVATTING

 

Doel: Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) is een ernstige psychische stoornis met hoog suicide-risico (10%). Groeps-Schematherapie (ST) is een nieuwe en effectieve behandeling met een potentieel grote kosten-effectiviteit. Er zijn twee formats van groeps-ST effectief en veilig bevonden: groep (format A) en de combinatie van groep en individuele ST (format B). De doelen van het onderzoek zijn:

1. de (kosten-)effectiviteit vast te stellen van groeps-ST voor BPS.

2. de visies van patienten en therapeuten op de behandelingen vast te stellen.

 

Primaire onderzoeksvraag: is groeps-ST superieur aan de gebruikelijke behandeling (TAU)?

Secondaire onderzoeksvraag: is er een verschil tussen de twee groeps-ST formats?

 

Studie opzet: multicenter RCT met 3 armen: 2 vormen van groeps-ST, en TAU. 6 centra (elk N=32) participeren, in elk wordt ST-A, ST-B en TAU gegeven.

 

Studiepopulatie: 192 BPS patienten geworven in 6 participerende GGZ instellingen.

 

Interventie: 2 jaar groeps-ST (format A), gecombineerde groep-individuele-ST (format B), of TAU.

 

Uitkomstmaten: primaire uitkomst is verandering in BPS-ernst vastgesteld met de BPDSI, een gestructureerd interview naar de ernst van BPS; secondaire maten: andere BPS-maten, suicidaliteit, sociaal functioneren, algemene psychiatrische symptomen, kwaliteit van leven. Metingen op baseline, elke 6 maanden gedurende 2 jaar, en op 3 jaar follow-up.

 

Sample Size berekeningen/data analyse: De primaire onderzoeksvraag wordt getoetst met multilevel analyse, door groeps-ST te vergelijken met TAU (contrast: formats A+B vs TAU; power=.9, alpha =.05). De secundaire vraag door groeps-ST formats A en B met elkaar te vergelijken (contrast A vs B; power=.8, alpha=.05).

 

Economische evaluatie: gecombineerde kosten-effectiviteits/kosten-utiliteits analyse vanuit maatschappelijk perspectief, met dezelfde contrasten als voor effectiviteit.

 

Kwalitatieve studie: diepte-interviews en focusgroepen om de visies van patienten en therapeuten vast te stellen, w.o. het geprefereerde groeps-ST format.

 

Tijdpad:

2010-11: training therapeuten, patientenwerving, start behandeling, supervisie, metingen

2012: laatste inclusie, laatste behandeling start, supervisie, metingen, data checks

2013: behandelingen, supervisie, metingen, treatment integrity checks, 1e 3-jr follow-up, data checks, kwalitatieve studie

2014: metingen, einde laatste behandeling, 3-jr follow-up, data cleaning, analyses, publicaties

2015: laatste 3-jr follow-up, analyses, rapportage, publicaties.

 

 

SUMMARY

 

Objectives: Borderline Persoanlity Disorder (BPD) is a severe mental disorder with high suicidality (10%). Group Schema Therapy (ST) is a new effective treatment with potential high cost-effectiveness. Two formats of group-ST were found to be effective and safe: mainly group (format A) and the combination of group and individual ST (format B).

 

Aims:

1. to assess the (cost-)effectiveness of group-ST for BPD.

2. to assess patients’ and therapists’ views on the treatments.

 

Primary research question: is group-ST superior to Treatment as Usual (TAU)?

Secondary research question: is there a difference between two group-ST formats?

 

Design: multicenter RCT with 3 arms: 2 forms of group-ST, and TAU. 6 centers (each N=32) participate, in each ST-A, ST-B and TAU is given.

 

Population: 192 BPD patients recruited at 6 participating mental health care centers.

 

Intervention: 2 years of group-ST (format A), combined group-individual-ST (format B), or TAU.

 

Outcome measures: primary outcome is change in BPD-severity assessed with the BPDSI, a structured interview to assess BPD severity; secondary outcomes: other BPD-measures, suicidality, social functioning, general psychiatric symptoms, quality of life. Assessements at baseline, every 6 months during 2 years, and at 3 year follow-up.

 

Statistical analysis: The primary research question will be tested with multilevel analysis by comparing group-ST to TAU (contrast: formats A+B vs TAU; power=.9, alpha=.05). The secundary question by comparing group-ST formats A and B to eachother (contrast A vs B; power=.8, alpha=.05).

 

Economic evaluation: combined cost-effectiveness/cost-utility analysis from a societal perspective, using the same contrasts as for effectiveness.

 

Qualitative study: in-depths interviews and focus groups to assess patients' and therapists' opinions, including about the prefered group-ST format.

 

Time schedule:

2010-2011: therapists training, patient recruitment, first treatments start, supervision, assessments

2012: recruitment complete, last treatment start, supervision, assessments, reliability checks, data check

2013: treatments, supervision, assessments, treatment integrity, first 3 yr follow-up, data check, qualitative study

2014: assessments, last treatments, 3 yr follow-up, data check, analysis of 2 year treatment, publications

2015: last 3 yr follow-up, data analyses, final report, publications.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website