Hoe nu verder

Kostenbesparing

Landelijke implementatie van CCT kan leiden tot een efficiëntere personele inzet van fysiotherapeuten (meer patiënten per behandeluur). Dat kan een besparing van € 756,- per patiënt opleveren. De berekening en toelichting vindt u in de pdf.

Implementatie van de onderzoeksresultaten

Richtlijnontwikkeling en -herziening

De meerwaarde van CCT is in de KNGF behandelrichtlijn ‘Fysiotherapie na een beroerte’ opgenomen. Deze herziening van behandelrichtlijnen wordt in het najaar 2013 door KNGF uitgegeven. De resultaten sluiten bovendien aan bij een belangrijke aanbeveling vanuit de herziene CBO-richtlijn Beroerte (2009), namelijk: de intensiteit van trainen en het belang ervan zo vroeg mogelijk te starten, beantwoorden aan de grote vraag naar het meer efficiënt behandelen van patiënten na een CVA.

Algemene informatie over relevante richtlijnen en zorgstandaarden 

  • Zorgstandaard CVA/TIA: In november 2012 is de ‘Zorgstandaard CVA/TIA’ verschenen. De zorgstandaard beschrijft de norm voor goede CVA-zorg vanuit patiëntenperspectief en is gebaseerd op meer dan 20 richtlijnen, samenwerkingsafspraken en ‘best practice' elementen. De zorgstandaard geeft richting aan de samenwerking van professionals in de CVA zorgketens, waarbij de zorg afgestemd wordt op de wensen en behoeften van mensen die een CVA of TIA hebben meegemaakt en hun naasten. Alle relevante patiëntenverenigingen hebben de Zorgstandaard CVA/TIA geautoriseerd en 17 beroepsverenigingen hebben deze zorgstandaard geautoriseerd of een adhesiebetuiging afgegeven.

Naleving van de richtlijn en effectmeting in de praktijk

De compliance aan de behandelrichtlijn is groot. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in negen revalidatiecentra. Na afloop van het onderzoek was de compliance in deze centra ca. 95%. Momenteel bedraagt de compliance ca. 80% en over 5 jaar wordt deze geschat op ca. 70%. In juni 2013 start een CCT-cursus bij het Nederlands Paramedisch Instituut waarbij het CCT programma bij de overige 15 revalidatiecentra in Nederland zal worden geïmplementeerd.

Wie zijn aan zet

  • Beroepsgroepen: De verschillende beroepsgroepen (neurologen, revalidatieartsen, fysiotherapeuten) en hun verenigingen (Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN),  Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)) kunnen een betekenisvolle rol spelen bij de implementatie van de onderzoeksresultaten. Het onderwerp ‘Gecoördineerde CVA zorg’ is geagendeerd binnen het Convenant Gepast Gebruik van Zorg. Gewenst resultaat is: Iedere CVA patiënt ontvangt CVA-ketenzorg (Geschatte kostenbesparing in dat geval: € 260 miljoen per jaar).
  • Wetenschap: De haalbaarheid en ontwikkeling van alternatieve vormen van CCT vraagt nader onderzoek. CCT zou (met aanpassingen in het programma) ook in verpleeghuizen en ziekenhuizen kunnen worden geïmplementeerd. CCT hoeft niet alleen gericht te zijn op herstel van loopvaardigheid maar kan ook op handvaardigheid en bij andere diagnosegroepen (zoals ziekte van Parkinson, hersentrauma en MS). Bovendien hoeft het zich niet te beperken tot poliklinisch maar ook klinisch! In dit kader is reeds een pilot studie uitgevoerd.

NB Er is in het algemeen nog veel onduidelijkheid over waar verantwoordelijkheden liggen omtrent naleving van richtlijnen: op microniveau (instelling / zorgprofessionals) dan wel meso-, macroniveau (systeem / wetenschappelijke vereniging). Een belangrijke rol wordt toegedacht aan netwerken en consortia.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website