Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zelfmonitoring, voorlichting, een actieplan en reguliere medische controles zijn belangrijke elementen in het bereiken van een optimale kwaliteit van leven bij patiënten met astma. Volgens recente richtlijnen zou iedere patiënt een zelfmanagementplan moeten worden aangeboden (b.v. Praktijkwijzer astma/COPD, NHG-standaard). Echter, in de praktijk vinden de beschikbare papieren zelfmanagementprogramma’s nog onvoldoende ingang. Internet ondersteuning van zelfmanagement kan waarschijnlijk belangrijke belemmeringen wegnemen, hierbij inspelend op reeds bekende bevorderende factoren.

De SMASHING-trial heeft laten zien dat internet ondersteuning van zelfmanagement, bestaand uit monitoring middels de Astma Controle vragenlijst, web-based behandeladviezen, online voorlichting en e-consulten, op kosten-effectieve wijze leidt tot een aanmerkelijke verbetering van kwaliteit van leven, astma controle, klachtenvrije dagen en longfunctie.

Echter, brede implementatie van internet ondersteund zelfmanagement is niet eenvoudig te realiseren. Enerzijds is het onzeker in hoeverre patiënten de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden zullen dragen, anderzijds zullen zorgverleners deze vorm van zelfmanagement ondersteuning moeten aanbieden, en moeten juridische aspecten en vergoedingen worden geregeld.

Onderzoeksvraag

Wat is de beste strategie voor brede implementatie van internet ondersteund astma zelfmanagement bij zowel patiënten als zorgverleners, waarbij belangrijke belemmeringen worden weggenomen en wordt ingespeeld op bevorderende factoren en de rol van de verschillende belanghebbenden.

Hiertoe zijn focusgroep interviews verricht met patiënten, huisartsen en praktijkverpleegkundigen en is het generieke web-based systeem PatiëntCoach ontwikkeld ter ondersteuning van het zelfmanagement van patiënten met een chronische aandoening. Dit systeem zal het komende jaar breed beschikbaar worden gemaakt, waarbij de benodigde mate van training en ondersteuning tijdens de implementatie in de huisartsenpraktijken zal worden geëvalueerd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De belemmerende en bevorderende factoren voor brede implementatie van internet ondersteund astma zelfmanagement in de eerstelijns gezondheidszorg zijn via focusgroep interviews met astmapatiënten, huisartsen, praktijkverpleegkundigen/POH-ers en longartsen in kaart gebracht. Deze belemmeringen werden geïdentificeerd op patiënt en professioneel / organisatorisch niveau. De belangrijkste belemmeringen op patiëntniveau waren: niet bewust van het niveau van astma controle en de daaropvolgende mogelijkheid voor verbetering, vaak zien patiënten astma niet als een chronische aandoening en ervaren zij moeilijkheden van integratie van zelfmanagementactiviteiten in het dagelijks leven. Belangrijkste belemmeringen op professioneel niveau (de praktijk verpleegkundige, huisarts) en organisatorisch vlak waren: onbekendheid met de mate van astma controle bij patiënten, gebrek aan structuur van de astmazorg binnen de huisartspraktijk en gebrek aan tijd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

implementatiedoelstelling

Het implementeren van internet ondersteuning van astma zelfmanagement middels een persoonlijk elektronisch gezondheidsdossier (ePHR) in een patiënt routine outcome monitoring systeem (ePROM) in de eerstelijns gezondheidszorg.

onderzoeksvraagstelling

Wat is de (kosten-)effectiviteit van een contact intensieve implementatiestrategie van ePROM bij patiënten met astma in vergelijking met een op papier en internet media gebaseerde implementatiestrategie als een implementatiemodel voor zelfmanagement middels een ePHR in de eerste lijn.

studie opzet

- Fase I: Ontwerp van implementatiestrategieën: focusgroep interviews met astmapatiënten, huisartsen en praktijkverpleegkundigen/POH-ers, workshop.

- Fase II: Cluster-gerandomiseerde parallelle trial met 2 armen en 6 maanden follow-up in huisartsenpraktijken (gestratificeerd op stad/platteland en wel/geen PV/POH-er).

- Fase III: lange termijn gebruik: Focusgroep interviews met astmapatiënten en zorgverleners.

studiepopulatie

Patiënten met persisterend astma (behandelstap 2-4, leeftijd 18-50 jr) uit huisartsenpraktijken in Zuid-Holland Noord.

te implementeren interventie

Internet ondersteuning van astma zelfmanagement middels ePROM.

implementatie strategieën

A. papier en internet media gebaseerde implementatiestrategie: ePROM handleiding voor patiënten en zorgverleners, brochures, webpagina’s, email ondersteuning.

B. contact intensieve implementatiestrategie: A. plus: praktijkbezoeken, ePROM cursussen voor zorgverleners en patiënten.

uitkomstmaten en procesindicatoren

Primaire uitkomstmaat: percentage ePROM gebruikers onder patiënten. Secundaire uitkomstmaten: longfunctie, astma controle, kwaliteit van leven, patiënten en zorgverlener tevredenheid en kosten-effectiviteit, gebruik zorgverleners.

sample size

Met 300 patiënten (30 praktijken) zijn we in staat om een verschil van 25% in ePROM gebruik te detecteren (alpha 0.05, beta 0.20, intra-cluster corr. coëff. 0.25).

economische evaluatie:

Verschillen in kosten en kwaliteits-gecorrigeerde overleving (CUA: Dutch EQ5D, VAS) middels bootstrapping and net-benefit analyse.

tijdpad

Jaar 1: opzetten ePROM implementatiestrategieën en ePROM organisatie, workshop, internet and papier en handleidingen en cursusmateriaal; Jaar 2: uitvoering trial; Jaar 3: data analyse, Fase III focusgroepen, rapportage/manuscripten.

 

implementation objective

To implement internet-based asthma self-management by an electronic patient health record (ePHR) in a patient routine outcome monitoring system (ePROM) in a primary care setting.

research question

What is the (cost-)effectiveness of a contact intensive implementation strategy of ePROM for patients with asthma and care providers as compared to a media-based implementation strategy using paper and internet as an implementation model for self-management using ePHRs

in a primary care setting.

design

- Phase I: Design implementation strategies based on the RE-AIM framework: focus group interviews with patients with persistent asthma, general practitioners and nurse practitioners/physician assistants (PN), workshop.

- Phase II: Cluster-randomised parallel trial with 2 arms and 6 months follow-up in primary care practises (stratification urban/rural and PN yes/no).

- Phase III: long-term use: Focus group interviews with patients and care providers.

study population(s)/ datasets

Patients with mild to moderate persistent asthma from primary care, age 18-50 yr, doctors diagnosis of asthma, asthma treatment step 2-4, patients who need inhaled corticosteroids.

intervention to be implemented

Internet-based self-management by ePROM, including self-monitoring and action plans and medical review embedded in regular care plans and linked to multidisciplinary team support.

implementation strategies

A. media-based implementation strategy using paper and internet: ePROM manuals for patients, general practitioners, nurse practitioner or physician assistant; brochures; webpages; email support.

B. contact intensive implementation strategy: A. plus: site visits; ePROM courses for care providers and patients.

outcome measures and process indicators

Primary outcome: percentage of patients using ePROM. Secondary outcomes include

lung function, asthma control, quality of life and patient and care provider satisfaction and cost-effectiveness, usage by care providers.

sample size

With a total of 300 patients (30 practices) we are able to detect a 25% difference in ePROM usage (alpha 0.05, beta 0.20, intra-cluster corr. coeff. 0.25).

economic evaluation

Differences in societal costs and limited activity days (CEA) and quality adjusted life years (CUA: Dutch EQ5D, VAS) using two-sided bootstrapping and net-benefit analysis.

time schedule

Year 1: ePROM implementation strategies and ePROM organization, workshop, internet and paper manuals, course materials; Year 2: conduct trial; Year 3: data analysis, Phase III focus groups, reports/manuscripts.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website