Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De ACRE trainingsrobot is ontwikkeld om revalidatie na CVA te ondersteunen. In deze studie zijn de kosten en effecten van ACRE training bij fragiele ouderen bepaald. Tevens hebben we geprobeerd vast te stellen of ACRE training een waardevolle toevoeging kan zijn aan de standaard therapie in verpleeghuisrevalidatie.

Methode

De onderzoeksmethode is gerandomiseerd onderzoek met controlegroep (RCT). De studiegroep kreeg extra ACRE training, de controle groep alleen standaard therapie. Voor en na de trainingsperiode zijn motorische vaardigheden, gevolgen van de CVA voor dagelijks functioneren, kwaliteit van leven en depressiviteit gemeten.

Resultaten

In totaal zijn 24 patiënten geïncludeerd. Bij deze kleine aantallen zijn geen significante verschillen gevonden. Een groot aantal van 136 patiënten moesten worden geëxcludeerd. De voornaamste reden hiervoor zijn gebrek een aan fysieke of cognitieve vermogens.

We concluderen dat kosteneffectieve inzet van ACRE in CVA revalidatie bij fragiele ouderen alleen geschikt zal zijn voor een selecte groep van patiënten.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

zie TNO report TNO/LS 2011.022

Effect study ACRE in de bijlage

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ACRE is een trainingsrobot voor revalidatie van de bovenste extremiteiten na CVA. Het doel van deze studie is om de effecten en kosten te bepalen van additionele training met de ACRE in een verpleeghuissetting.

In twee verpleeghuizen worden patiënten geincludeerd uit de inkomende patiëntenstroom van de CVA afdeling. Patiënten die recent door een CVA zijn getroffen ontvangen standaard zorg, voor de onderzoeksgroep wordt dit gedurende 6 weken aangevuld met een ACRE training van 3 maal per week.

De primaire uitkomstmaat is motorisch herstel, te bepalen met de ARAT score. Secundaire effectmaten zijn de mate van

handicap en kwaliteit van leven. Bij inclusie (T0) worden motorische restfunctionaliteit gemeten evenals invloed van de CVA op het dagelijks functioneren,de kwaliteit van leven en psychologisch welbevinden. Tijdens de trainingsperiode worden activiteiten en opvallende veranderingen van de patiënten in een patiëntlogboek bijgehouden. De metingen van T0 worden herhaald aan het eind van de trainingsperiode (T1) van 6 weken. Voor een indicatie van langere termijn effecten wordt een nameting uitgevoerd 3 maanden na afloop van de training (T2). Data analyse omvat een onafhankelijke t-test op gemeten effecten en een meervoudige regressieanalyse op patiëntkenmerken en effecten. Ook wordt een verkennende kosten analyse uitgevoerd vanuit het perspectief van het verpleeghuis. De kosteneffectiviteitsratio zal de kosten per eenheid van motorisch herstel weergeven.

Het onderzoek loopt tot eind 2010.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het eerste jaar van deze studie is gericht geweest op het voorbereiden van de onderzoekssetting en is een eerste begin gemaakt met de controle studie.

 

Uitgaande van de bestaande trainingsrobot ACRE is gewerkt aan verbeteringen ten behoeve van dit onderzoek. Voor verhoging van de veiligheid en het creeeren van een vriendelijker ogend apparaat zijn over een aantal bewegende onderdelen kappen aangebracht en zijn snoeren beter weggewerkt. De bestaande ACRE was alleen geschikt voor training van de rechter arm. Een belangrijke toevoeging bij de huidige apparaten is dat ze eenvoudig met een kleine handeling door de therapeut geschikt zijn te maken voor rechtse of linkse armtraining. Ook de software is daarop aangepast. Van de nieuwe versie zijn twee exemplaren vervaardigd en getest. Inmiddels zijn de beide ACRE apparaten geinstalleerd op de onderzoekslocaties, en ze werken naar wens.

Ter voorbereiding op de metingen is de meetset uitgewerkt en zijn de datalogboeken vervaardigd. De gegevens betreffende patient en de trainingssessies worden verzameld door de 4 deelnemende therapeuten. De t0, t1 en t2 metingen worden uitgevoerd door twee onafhankelijke beoordelaars. Allen hebben ten behoeve van het onderzoek adequate instructie ontvangen.

De onderzoeksopzet is voorgelegd aan de Commissie Medische Ethiek en daarop is een positief oordeel ontvangen.

De begeleidingsgroep heeft de inclusie criteria verder aangescherpt om eenduidig te kunnen includeren op beide onderzoekslocaties en om patienten niet onnodig uit te sluiten van deelname. Inmiddels hebben ook daadwerkelijk inclusies plaatsgevonden, zijn nulmeting uitgevoerd en zijn de eerste patienten begonnen aan hun trainingssessies in de ACRE.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ACRE is een trainingsrobot voor revalidatie van de bovenste extremiteiten na CVA.

Het doel van deze studie is om de effecten en kosten te bepalen van additionele training met de ACRE in een verpleeghuissetting.

In twee verpleeghuizen wordt een RCT uitgevoerd. De patiënten worden gerekruteerd uit de inkomende patiëntenstroom van de CVA afdeling van twee verpleeghuizen die deel uit maken van een Stroke Service. Patiënten die recent door een eerste CVA zijn getroffen ontvangen standaard zorg, voor de onderzoeksgroep wordt dit gedurende 6 weken aangevuld met ACRE training.

De primaire uitkomstmaat is motorisch herstel, te bepalen met de ARAT score. Secundaire effectmaten zijn de mate van handicap en kwaliteit van leven. In beide groepen zullen minimaal 64 personen worden geïncludeerd, gebaseerd op een medium size effect van de ARAT score. Bij inclusie (T0) worden motorische restfunctionaliteit gemeten evenals invloed van de CVA op het dagelijks functioneren,de kwaliteit van leven en psychologisch welbevinden. Tijdens de trainingsperiode worden activiteiten en opvallende veranderingen van de patiënten in een patiëntlogboek bijgehouden. De metingen van T0 worden herhaald aan het eind van de trainingsperiode (T1) van 6 weken. Voor een indicatie van langere termijn effecten wordt een nameting uitgevoerd 3 maanden na afloop van de training (T2). Data analyse omvat een onafhankelijke t-test op gemeten effecten en een meervoudige regressieanalyse op patiëntkenmerken en effecten. Ook wordt een verkennende kosten analyse uitgevoerd vanuit het perspectief van het verpleeghuis. De kosteneffectiviteitsratio zal de kosten per eenheid van motorisch herstel weergeven. De looptijd van het onderzoek is 24 maanden.

 

ACRE is a robotic training device for rehabilitation of the upper limbs after stroke.

The objective of this study is to determine the effectiveness and costs of additional training with the ACRE in a nursing home setting.

In two nursing homes a RCT will be executed. Patients are recruited from the patient inflow of the stroke department of the two nursing homes. Both nursing homes are part of a Stroke Service. Patients who suffered a recent stroke will receive standard care. The intervention group will additionally be training with the ACRE during 6 weeks.

Primary outcome measure is motor recovery of the upper limb. The ARAT score will be used. Secondary outcome measures will be severity of disability and quality of life. Both the intervention group and the control group are set at a minimum of 64 patients, based on medium effect size of the ARAT score. At inclusion (T0) motor functioning will be assessed as well as impact of the stroke on day-to-day functioning, quality of life and psychological wellbeing. During the training period activities and significant changes in the patients will be registered. The assessments made at T0 are repeated at the end of the training period (T1) of 6 weeks. An indication of long term effectivitie will be gained through an additional assesment 3 mounths after the training(T2).Data analysis consists of an independent t-test on change scores and multiple regression analysis on patient characteristics and effects. An explorative cost analysis will be preformed from the perspective of the nursing home. The cost-effectiveness ratio represents the costs per unit motor recovery.

The duration of this study is 24 months.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website