Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hemodiafiltratie zorgt bij patiënten met nierfalen voor een betere klaring van toxische stoffen dan hemodialyse. Ondanks een groeiende interesse in hemodiafiltratie, zijn er nog geen gegevens over de kosten of het effect op kwaliteit van leven van deze behandeling. Het was daarom ons doel om de kosteneffectiviteit van hemodiafiltratie versus hemodialyse na te gaan. Meerdere bronnen zijn gebruikt om de kosten in kaart te brengen. Voor de effecten werd een kwaliteit van leven vragenlijst (EQ-5D en KDQOL) gecombineerd met data omtrent overleving. Deze laatste gegevens zijn afkomstig uit de Convective Transport Study (CONTRAST). Er werden verschillende sensitiviteitsanalyses uitgevoerd om parameter onzekerheid te evalueren. Hemodiafiltratie blijkt 88.662 euro per jaar te kosten en hemodialyse 86.086. Indien over een langere periode gemodelleerd, zijn de extra kosten per optimaal jaar in goede gezondheid (QALY) €287.679. Bij sensitiviteitsanalyses werd dit bedrag niet lager dan €140.000. Uitgaande van de geaccepteerde bereidheid om voor medische technologieën te betalen is hemodiafiltratie dus geen kosteneffectieve behandeling voor patiënten met nierfalen. Belangrijkste verschillen in kostenopbouw tussen beide behandelmodaliteiten waren de kosten van controle van de waterkwaliteit en kosten van disposables. Als het mogelijk is deze kostenpost te verlagen in de richting van het niveau van standaard hemodialyse, dan zal hemodiafiltratie mogelijk meer kosteneffectief worden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De totale jaarlijkse kosten voor HDF en HD waren respectievelijk €88.622 ± 19.272 en €86.086 ± 15.945 (in 2009 euros). Indien gemodelleerd over 5 jaar, waren de incrementele kosten per QALY van HDF versus HD €287.679. Bij sensitiviteitsanalyses werd dit bedrag niet lager dan €140,000. HDF zou meer kosteneffectief (gebaseerd op een drempelwaarde van 80.000 per QALY) worden wanneer de extra kosten per jaar t.o.v. HD minder dan €960 bedragen.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- Achtergrond

Online-hemodiafiltratie (HDF) wordt toenemend toegepast als behandeling van patiënten met

eindstadium nierfalen. Tijdens HDF worden uremische toxines effectiever geklaard dan bij standaard hemodialyse (HD). Observationele studies geven aan dat HDF effectiever het risico op hart- en vaatziekten reduceert dan standaard HD. Prospectief gerandomiseerde studies zijn er niet. Ook zijn er geen gegevens betreffende kosten-effectiviteit beschikbaar.

- Doel

Het vergelijken van kosten en effectiviteit van online HDF en standaard HD. De vergelijking van de twee technieken voor wat betreft effecten op relevante klinische eindpunten (mortaliteit en hart- en vaatziekten) wordt gedaan in de al lopende Convective Transport Study (CONTRAST).

- Opzet

Prospectief gerandomiseerde multicenter onderzoek

- Interventie

Online HDF versus standaard HD

- Eindpunten

Primair eindpunt is overlijden (alle oorzaken) en uitingen van hart- en vaatziekten

- Analyse

Duur van het onderzoek wordt bepaald door het behaald aantal eindpunten. Sequentiële interim analyse wordt uitgevoerd. Effectiviteitsanalyse wordt gedaan d.m.v. een Kaplan Meier model. De studie kan een 20% reductie in primaire eindpunten detecteren.

- Economische analyse

Een uitgebreide economische analyse zal worden gedaan om de toegenomen kosten (duurdere behandeling) en de afgenomen kosten (minder morbiditeit) te vergelijken. Tevens wordt de impact op kwaliteit van leven gemeten met de SF36 en EQ5D vragenlijsten.

Uiteindelijk zullen zowel voor korte termijn (inclusief bootstrap analyse van onzekerheid) als lange termijn modelmatige analyse (met Monte Carlo simulatie) incrementele kosten per vermeden complicatie en per gewonnen QALY worden geschat.

- Tijdspad

Gebaseerd op de huidige inclusie zal CONTRAST worden gecontinueerd tot eind 2010.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- Realisatie doelstelling

De prospectieve dataverzameling verloopt naar wens. In september is een inventarisatie gemaakt waaruit bleek dat ca. 95% van de te ontvangen vragenlijsten was verwerkt waarbij ca. 95% was ingevuld.

- Gebruikte methode(n)

In de prospectieve analyse van deze kosten-utiliteitstudie is de EQ-5D vragenlijst geïmplementeerd om uiteindelijk kwaliteitsjaren te kunnen meten. De kwaliteitsjaren geven het effect van de behandeling weer. De kosten worden prospectief gemeten met een aangepaste versie van de Short Form Health and Labour Questionnaire (SF-HLQ) en een zorgconsumptievragenlijst.

Aanvullend wordt de kwaliteit van leven gemeten met de Kidney Disease Quality Of Life – Short Form (KDQOL-SF) vragenlijst. Deze vragenlijst bevat de SF-36 en is vanaf het begin van de Convective Transport Study afgenomen.

- Reeds behaalde resultaten / nieuwe inzichten

Nog niet van toepassing.

- Conclusies en aanbevelingen

Nog niet van toepassing.

 

Geen samenvatting beschikbaar.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website