Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wij onderzochten of een App met informatie en behandeladvies voor vrouwen met urine-incontinentie net zo goed werkt als de zorg die huisartsen leveren. Van de 262 vrouwen die deelnamen kreeg de helft het advies om naar de huisarts te gaan, de andere helft kreeg toegang tot de App. Na vier maanden bleek dat de klachten in beide groepen duidelijk waren verbeterd. De App was ten minste net zo goed als de zorg door de huisarts, maar niet beter. De kosten van de App behandeling waren wel aanzienlijk lager dan de standaardzorg: het bespaart gemiddeld 161 euro per patiënt. Gebruikers van de URinControl App zijn in het algemeen tevreden daarover. De App maakt hen meer bewust van het probleem en de behandelmogelijkheden. Zorgverleners verwachten dat de App de behandeling van urine-incontinentie kan ondersteunen. Deze studie toonde ook welke factoren succes en falen van behandeling met een App beïnvloeden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het gebruik van de URinControl App is ten minste zo effectief als door de huisarts geleverde standaardzorg voor vrouwen met urine-incontinentie. Zowel standaardzorg als het gebruik van de URinControl App geeft een relevante verbetering van incontinentieklachten.

 

Het gebruik van de URinControl App is kosteneffectief ten opzichte van standaard zorg. Het bespaart per patiënt € 161, vooral door lagere kosten voor bekkenfysiotherapie en medicatie.

 

Gebruikers van de URinControl App zijn in het algemeen tevreden over de mobiele behandeling. Het maakt hen meer bewust van de symptomen en behandelmogelijkheden.

 

Zorgverleners betrokken bij de zorg voor vrouwen met incontinentie vinden dat de signalering van incontinentie in de praktijk moet worden verbeterd. De meerderheid van deze zorgverleners verwacht dat een App de behandeling van incontinentie kan ondersteunen. Huisartsen vinden vaker dan specialisten en bekkenfysiotherapeuten dat dergelijke behandeling ook zonder professionele hulp kan worden aangeboden.

 

Een goede toegankelijkheid, gebruiksgemak en de app nuttig vinden zijn gerelateerd aan behandelingssucces. De herinneringsfunctie in de app kan therapietrouw vergroten. Vergeten om te oefenen, als het oefenen monotoon wordt, geen tijd hebben om te oefenen en de afwezigheid van ernstige incontinentieklachten lijken gerelateerd aan het falen van de behandeling met een App.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het onderzoek ‘Van U-Pad naar I-Pad’ wordt nagegaan of de behandeling van ongewenst urineverlies (incontinentie) bij vrouwen via een App op smartphone of tablet, net zo goed werkt als de normale behandeling. Hiervoor verdelen wij vrouwen die de huisarts bezoeken met incontinentieklachten, door middel van loting over een groep die de standaardzorg krijgt en een groep die een behandelprogramma via een App volgt. Na 4 en 12 maanden wordt gekeken hoe het gaat met de incontinentie en hoe tevreden vrouwen zijn over het behandelresultaat. Ook vergelijken we de kosten. Als de App-behandeling werkzaam is, zal het een goedkoper alternatief zijn voor de standaardzorg. Als de App na het onderzoek beschikbaar komt voor iedereen, wordt de zorg voor vrouwen met incontinentie toegankelijker: ook vrouwen die moeite hebben om hulp te vragen voor hun probleem, of die er zelf mee aan de slag willen, kunnen er dan gebruik van maken. Het onderzoek loopt inmiddels in de noordelijke 4 provincies. De start was traag omdat het lang duurde voor de App klaar was en omdat de instroom van patienten traag op gang kwam. Maar nu er inmiddels 71 huisartsen meewerken aan het onderzoek, denken wij de beoogde aantallen patienten wel te halen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het onderzoek van U-Pad naar I-Pad heet inmiddels URinControl (You're in Control). Dat is ook de naam van de App die via de App-store of Google Play gedownload kan worden door deelnemers aan het onderzoek die geloot hebben voor de App groep. Inmiddels doen 71 huisartsen mee aan dit onderzoek. Zij worden geinformeerd door de arts-onderzoeker en de onderzoeksassistent en kunnen hun patienten met ongewenst urineverlies aanmelden voor het onderzoek. Er is een website (URinControl.nl) en een Facebook pagina.

Omdat de start van het onderzoek vertraging opliep door de lange duur van het ontwikkelen van de App tot een volwaardig behandel- en onderzoeksinstrument, doen er op dit moment minder patienten mee met het onderzoek (namelijk 18) dan gepland. Door extra huisartsen te werven (er zijn er nu al meer dan gepland) en door op diverse wijze het onderzoek onder de aandacht van huisarts en praktijkassistentes te brengen, denken wij de beoogde aantallen toch te halen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

SAMENVATTING (NL)

DOEL/VRAAGTELLING

Het doel van het onderzoek is het bestuderen van de effecten en de kosteneffectiviteit van een behandelprogramma voor vrouwen die lijden aan urine incontinentie (UI) dat ze volgen via een applicatie op hun smartphone of tablet (UI-App). Deze nieuwe behandeling wordt vergeleken met de standaard zorg zoals de huisarts die levert.

HYPOTHESE

Een behandeling via een mobiele applicatie is niet minder effectief dan standaardzorg en meer kosteneffectief.

STUDIE OPZET

De studie is een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek met als uitgangspunt dat de nieuwe behandeling niet inferieur is.

STUDIEPOPULATIE

Vrouwen die hun huisarts bezoeken vanwege UI klachten en die minstens 18 jaar zijn en niet-zwanger. In huisartspraktijken in het noorden van het land zullen vrouwen gevraagd worden om deel te nemen.

INTERVENTIE

De interventie bestaat uit een behandelprogramma via de UI-App, zonder direct contact met hulpverleners.

STANDAARD WAARMEE DE INTERVENTIE WORDT VERGELEKEN

De controle behandeling is de zorg, zoals die geleverd wordt door de huisarts.

UITKOMSTMATEN

De primaire uitkomstmaat is de score op een vragenlijst waarmee klachten worden gemeten en de invloed die UI heeft op het dagelijks leven (de ICIQ-UI-SF).

Secundaire uitkomstmaten zijn de door de patiënt waargenomen verbetering, het aantal UI episodes, de kwaliteit van leven (algemeen en ziekte-specifiek) en de kosten.

SAMPLE SIZE BEREKENING / DATA ANALYSE

Om aan te kunnen tonen dat de nieuwe behandeling niet slechter is, hebben we 2 groepen van 120 patiënten nodig, uitgaande van een uitval percentage van 20%.

KOSTEN EFFECTIVITEITS ANALYSE /BUDGET IMPACT ANALYSE

In de economische analyse worden de kosten geschat van het gebruik van de UI-App voor vrouwen met UI en de kosten-utiliteit van de op de App gebaseerde behandeling vergeleken met standaard zorg.

Voor een budget impact analyse wordt een model gebruikt dat rekening houdt met veranderingen in de beschikbaarheid en acceptatie van de applicatie door het berekenen van de financiële consequenties van verschillende scenario´s.

TIJDPAD

Voor het aanpassen van de App aan de eisen van de studie, het verkrijgen van de goedkeuring van de medisch-ethische commissie en het rekruteren van huisartsen, hebben we 3 maanden nodig . Gedurende 24 maanden gaan patiënten deelnemen aan de studie en worden ze gevolgd. De laatste 9 maanden zijn voor analyse en rapportage.

 

Summary (Engels)

OBJECTIVE/RESEARCH QUESTIONS

To study the effects and cost-effectiveness of a treatment program on a mobile application for tablet or smartphone for women with urinary incontinence (UI) compared to standard care delivered by the general practitioner.

HYPOTHESIS

A treatment delivered through a mobile application for women with UI is not inferior to standard care and more cost-effective.

STUDY DESIGN

The study is a randomized controlled trial with a non-inferiority design.

STUDY POPULATION

Non-pregnant women aged 18 years or older, who visit their general practitioner (GP) for symptoms of UI are eligible. They will be recruited from general practices in the northern part of the Netherlands.

INTERVENTION

The intervention consists of a treatment program on a mobile application for tablet or smartphone without face-to-face contact (App).

STANDARD INTERVENTION TO BE COMPARED TO

The active control treatment is the standard care delivered by the GP.

OUTCOME MEASURES

The primary outcome is the score on the International Consultation on Incontinence Questionnaire on UI Short Form (ICIQ-UI-SF), which measures symptoms and impact of the UI on daily life.

Secondary outcomes are the perception of improvement by the patient, number of UI episodes, condition- specific and generic health related quality of life and costs.

SAMPLE SIZE CALCULATION / DATA ANALYSIS

To show non-inferiority we have to include 2 x 120 patients, assuming a loss to follow up of 20%.

COST EFFECTIVENESS ANALYSIS /BUDGET IMPACT ANALYSIS

In the economic analysis we will estimate the costs of the use of the App by women with UI and the cost utility of the App-based treatment compared to standard care.

A budget impact analysis will be performed using a model that will take into account changes in the availability and adoption of the App by calculating the financial consequences of different scenarios.

TIME SCHEDULE

For the tailoring of the App to the requirements of the study, for getting ethical approval and for the recruitment of general practices we will need 3 months. During 24 months patients will be included and followed up, leaving 9 months for data-analysis and reporting.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website