Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Jaarlijks krijgen ongeveer 75.000 Nederlanders een lage rughernia. In de eerste 6-8 weken wordt er meestal afwachtend beleid gevoerd, omdat ongeveer 70% van de patiënten spontaan herstelt in deze periode van hun lage rughernia. Na 6-8 weken kan het afwachtende beleid worden voortgezet of kan de patiënt worden geopereerd. In een ZonMw doelmatigheidsstudie is aangetoond dat conservatieve en chirurgische behandeling bij patiënten met een lage rughernia even kosteneffectief zijn. In de multidisciplinaire CBO richtlijn wordt daarom aangeraden dat de betrokken professionals en de patiënt samen kiezen tussen deze behandelopties (gedeelde besluitvorming). Ondanks deze aanbeveling zijn er aanwijzingen dat gedeelde besluitvorming bij lage rughernia nog te weinig wordt toegepast in de dagelijkse praktijk. In deze studie is een strategie ontwikkeld voor een verbeterde implementatie van gedeelde besluitvorming bij een lage rughernia. De ontwikkelde strategie bestaat uit vier onderdelen: educatie voor professionals over de lage rughernia en gedeelde besluitvorming, hulpmiddelen voor professionals en patiënten (bijvoorbeeld informatiefolders en een beslishulp), feedback op het professionele handelen en het verbeteren/ stroomlijnen van de organisatie van zorg.

 

Voor de ontwikkeling van deze strategie zijn de volgende stappen genomen: (A) Interviews met professionals, focusgroepen met patiënten en vragenlijstonderzoek onder professionals en patiënten voor het exploreren en kwantificeren van barrières en facilitatoren voor de implementatie van gedeelde besluitvorming bij de lage rughernia. (B) Ontwikkeling van een maatwerk implementatiestrategie op

basis van de resultaten van fase A en B, gebruikmakende van de principes van intervention mapping en een expert panel.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het gebruik van gedeelde besluitvorming wordt volgens professionals beïnvloed door de volgende factoren: kwaliteit van de behandelaar-patiënt relatie, belang van snel herstel voor de patiënt, kennis van de professional over behandelopties, vaardigheden van de patiënt om zelf te beslissen en de wens van de patiënt om wel of niet zelf te beslissen. Volgens patiënten wordt het gebruik gedeelde besluitvorming beïnvloed door: de informatie die de behandelaar geeft over voor- en nadelen van beide behandelopties, de informatie die de behandelaar geeft over het te volgen behandeltraject, het bestaan van wachtlijsten voor een operatie en bezoek aan de neuroloog, en het ontvangen van tegenstrijdige informatie van de verschillende betrokken behandelaars. Op basis deze factoren is een strategie ontwikkeld. De strategie bestaat uit de vier volgende onderdelen: educatie over de lage rughernia en gedeelde besluitvorming, hulpmiddelen voor professionals en patiënten (bijvoorbeeld informatiefolders en een beslishulp), feedback op het professionele handelen en het verbeteren/ stroomlijnen van de organisatie van zorg.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting

DOEL: In een ZonMw doelmatigheidsstudie is aangetoond dat conservatieve en chirurgische behandeling bij patiënten met het lumbosacraal radiculair syndroom even kosteneffectief zijn. In de multidisciplinaire CBO Richtlijn Lumbosacraal Radiculair Syndroom (LRS) wordt op grond hiervan aangeraden dat het team van professionals, betrokken bij de zorg van LRS patiënten (in de eerste en tweede lijn), samen met de patiënt kiest tussen een conservatieve of chirurgische behandeling (interprofessional shared decision making (SDM)). Deze aanbeveling wordt ondanks de beschikbaarheid van een beslishulp in de praktijk weinig toegepast. Daarom beoogt deze studie een maatwerk strategie te ontwikkelen die ingrijpt op bestaande barrières en facilitatoren voor de toepassing van inter-professionele SDM bij LRS patiënten.

STUDIEOPZET EN POPULATIE: De studie bestaat uit 2 fases. Fase A: Exploratie en kwantificering van barrières en facilitatoren voor inter-professionele SDM d.m.v. semigestructureerde interviews, focusgroepen en vragenlijsten onder huisartsen, fysiotherapeuten, neurologen, neurochirurgen en patiënten. Het gebruik van de reeds ontwikkelde beslishulp wordt hierin meegenomen. Fase B. Ontwikkeling van een maatwerk implementatiestrategie op basis van de resultaten van fase A, gebruikmakende van de principes van intervention mapping en een expert panel.

TE IMPLEMENTEREN INTERVENTIE: Inter-professionele SDM voor LRS patiënten.

IMPLEMENTATIE ACTIVITEITEN: Het doel van deze studie is het ontwikkelen van een implementatiestrategie die nauw aansluit bij barrières en facilitatoren voor interprofessionele SDM.

UITKOMSTMATEN: Barrières en facilitatoren voor inter-professionele SDM bij LRS patiënten; een maatwerk implementatiestrategie.

SAMPLE SIZE: In studiefase A worden 10 professionals van iedere betrokken discipline geïnterviewd. Wanneer er na 10 interviews nog geen datasaturatie is opgetreden worden er steeds 3 extra interviews uitgevoerd totdat saturatie bereikt is. Verder worden er 3-4 focusgroepen gehouden onder patiënten. Vervolgens worden de gevonden barrières en facilitatoren gekwantificeerd in een vragenlijstonderzoek onder 400 professionals (voor alle 4 de disciplines worden 200 professionals benaderd) en 50 patiënten (100 worden benaderd).

ECONOMISCHE EVALUATIE: De economische evaluatie zal pas plaatsvinden in een vervolgstudie waarin kosteneffectiviteit van de ontwikkelde strategie wordt getoetst.

TIJDPAD: Fase A (interviews, focusgroepen, vragenlijstonderzoek): maand 1-13; Fase B (ontwikkeling implementatiestrategie en rapportage): maand 13-16

 

Summary

OBJECTIVE: Based on a ZonMw cost-effectiveness study, the Dutch multidisciplinary sciatica guideline recommends that the team of professionals involved in the care of sciatica patients (in primary and secondary care) and patients need to decide jointly about surgical or prolonged conservative treatment (i.e. shared decision making (SDM)). Despite this recommendation and the availability of a patient decision aid, SDM is not (yet) adopted in clinical practice. Therefore, this study aims to develop a tailored, team-based, implementation strategy that is geared at barriers and facilitators for interprofessional SDM.

DESIGN AND POPULATION: The study consists of 2 phases: A. Exploration and ranking of barriers and facilitators for interprofessional SDM using semi-structured interviews, focus groups and surveys among GPs, physiotherapists, neurologists, neurosurgeons, and patients; B. Development of an implementation strategy based on phase A using principles of intervention mapping and an expert panel.

INTERVENTION TO BE IMPLEMENTED: Interprofessional SDM for sciatica patients.

IMPLEMENTATION STARTEGY: The aim of this study is to develop a team-based implementation strategy tailored at the barriers and facilitators for interprofessional SDM.

OUTCOME MEASURES: Barriers and facilitators for interprofessional SDM for sciatica patients; a tailored, team-based, implementation strategy.

SAMPLE SIZE: In study phase A we will interview 10 professionals of each discipline to explore barriers and facilitators. When there is no data saturation after 10 interviews, we will continue until three consecutive interviews emerge without new ideas. Further 3-4 focus groups are performed with patients. Subsequently, the barriers and facilitators will be assessed in a questionnaire survey among 400 professionals (for each discipline 200 professionals will be approached for participation) and 50 patients (100 patients will be approached).

ECONOMIC EVALUATION: This proposal does not include an economic evaluation. The economic evaluation will be performed in a subsequent study that assesses the cost-effectiveness of the implementation strategy that will be developed in this study.

TIME SCHEDULE: Phase A (interviews, focus groups and survey): month 1-13. Phase B (development of the tailored implementation strategy and reporting): month 13-16.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website