Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstelling van dit project was het beter beschikbaar en toegankelijk maken van kennis en informatie uit onderzoek over best practices, plus vertaling naar en verspreiding van best practices in de zorg.

Rond de indiening voorafgaand aan de honorering van dit project vond er een wisseling binnen de RvB plaats. Daardoor bleek vanaf aanvang van dit project het eerdere draagvalk vrijwel volledig te vervallenweinig. De centraal gestuurde discussie over de nieuwe strategiekeuzes binnen het UMC Utrecht heeft de doelstellingen van het onderhavige project geheel doorkruist en heeft de ontwikkeling van het project sterk geremd. Daardoor heeft bestendiging van project resultaten binnen het UMC Utrecht geen vorm kunnen krijgen.

Pas tegen het einde van de projectlooptijd kwamen de geformuleerde strategische thema’s Kwaliteit & Veiligheid en Operationele Effectiviteit daarbij aan bod. Hierbij werd alle aandacht gericht op JCI-accreditatie. Door de volledig interne focus van dit veranderingsproces bleek aansluiting met de projectdoelstellingen spijtig genoeg te ontbreken en bleek er geen plaats voor breder toepasbaar strategisch implementatieonderzoek.

Veel van de - desondanks - tijdens het project geïdentificeerde onderwerpen voor implementatie-onderzoek bleken vervolgens beter aan te sluiten bij andere ZonMw programma’s dan het implementatie programma binnen het doelmatigheidsprogramma. Er is door de fellow en projectleider bijgedragen aan 15 projectaanvragen waarvan er 6 gehonoreerd zijn. Daarnaast zijn er 3 publicaties verschenen waaraan de fellow of de projectleider bijgedragen en wordt er aan een aantal nog gewerkt.

Een triage instrument inzake belemmerende en bevorderende factoren voor toepassing van best practices is het meest tastbare blijvende project resultaat. Dit instrument zal na validatie in de praktijk ter beschikking komen. De doorontwikkeling en evaluatie van eerste gebruik en implementatie in de praktijk verdienen nadere overweging.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is door de fellow en projectleider bijgedragen aan 15 projectaanvragen waarvan er 6 gehonoreerd zijn.

Er zijn 3 publicaties verschenen waaraan de fellow of de projectleider bijgedragen en wordt er aan een aantal nog gewerkt.

 

Een triage instrument inzake belemmerende en bevorderende factoren voor toepassing van best practices is het meest tastbare blijvende project resultaat. Bij eerste gebruik werd een hoge Chronbachs alpha en hoge interclass correlatie gevonden. Een manuscript over de ontwikkeling is is onlangs aan een tijdschrift aangeboden. Dit instrument zal na verdere validatie in de praktijk ter beschikking komen. De doorontwikkeling en evaluatie van eerste gebruik en implementatie in de praktijk verdienen nadere overweging.

 

Uit een literatuur studie blijkt het aantal vragen dat een arts tenminste 2 vragen per 3 consulten stelt die als knelpunt of kennislacunes bij besluitvorming rond de kwaliteit en effectiviteit in de patiëntenzorg onbeantwoord. Het manuscript van deze studie is onlangs aan BMJ Clinical Evidence ter publicatie aangeboden.

 

Tijdens een vignetten studie op een Boerhave cursus bleek dat huisartsen (n=280) bij de zorg voor patiënten met chronisch hartfalen zich nauwelijks bewust bleken zijn van de juiste beslissing over 4 kernvragen voor de evidence based zorg voor patienten met hartfalen. Het manuscript van deze studie is onlangs aan BMJ Online ter publicatie aangeboden.

 

Uit een survey onder KNO artsen bleek dat de Nederlandse KNO artsen goed bekend zijn met de praktijk richtlijnen binnen hun beroepsgroep en ze geven aan deze te gebruiken in hun patiëntenzorg. De behandelkeuzen bij enkele patientvignetten lieten zien dat dit inderdaad het geval lijkt. De publicatie hierover is verschenen in Arch Otolaryngol Head Neck Surg (2012 Feb;138(2):148-52).

 

In een vergelijking 3 (Canadese, Amerikaanse en Nederlandse) richtlijnen voor Obstructief Slaap Apnoe Hypopnoe Syndroom bleken ondanks de overeenkomsten in opzet, aanpak en vraagstellingen werden grote en onverklaarbare verschillen gevonden tussen van aanbevelingen voor de patiëntenzorg. De publicatie hierover is te vinden in Laryngoscope 2013 Jan;123(1):283-91.

 

In een systematische review van kwalitatieve studies over de facilitatoren en barriëres van gebruik van kennis uit medisch wetenschappelijk onderzoek in de patiëntenzorg bleek dat als belangrijkste facilitatoren gezien werden: (1) veilige communicatie binnen groepen van artsen en (2) over carriere stadia gedeelde leerervaringen. De publicatie hiervan is recent geaccepteerd voor publicatie door Academic Medicine.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstelling van het Utrechts Netwerk Implementatie En Kennisoverdracht (UNIEK) is het bevorderen van gebruik en toepassing van beschikbare kennis over best practices. Hiertoe wordt de beschikbare kennis en informatie uit onderzoek over best practices in de zorg beter toegankelijk gemaakt, en verspreiding, vertaling en toepassing ervan in de zorg systematisch bevorderd. Een kennisimpuls wordt gegeven door kennissynthese, opzetten van infrastructuur voor kennisorganisatie, en bestendigen van deze kennis infrastructuur.

Tegelijkertijd zal binnen het UNIEK programma een opleidings- en scholingsprogramma opgezet worden gericht op bevordering van kennis en vaardigheden op het gebied van kennissynthese en praktische toepassing van kennis in de zorg.

Het strategisch onderzoek binnen het UNIEK programma zal gericht zijn op de ontwikkeling van een ‘hoe-wat-waarom’ rationale voor de optimale implementatiestrategie(ën).

Meer specifiek zijn de doelen van het UNIEK programma:

Het identificeren van best practices waarvoor een effectiviteitskloof bestaat

Het uitvoeren van onderzoek naar behoefte aan kennis van best practices

Het (doen) bevorderen van een efficiënte organisatie bij effectieve ontsluiting van beschikbare kennis inzake best practices

Het (doen) bevorderen van het efficiënt gebruik van beschikbare kennis inzake best practices

De daadwerkelijke toepassing van best practices

Het bestendigen en evalueren van geïmplementeerde best practices

Het uitvoeren van strategisch onderzoek naar situatie specifieke belemmerende en bevorderende factoren.

Afgeleid daarvan wordt aandacht besteed aan:

Verklarend onderzoek over het gebruik van bestaande kennis over best practices

De ontwikkeling van een triage instrument inzake implementatie van best practices

Onderwijs gericht op bevorderen van kennis en vaardigheden op het gebied van analyse van de praktijk van zorgverlening en kennissynthese inzake best care practices praktische toepassing van kennis in de zorg.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website