Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door bloedverlies bij het plaatsen van een nieuwe heup of knie, bestaat het risico op een bloedtransfusie. Omdat transfusies kunnen leiden tot complicaties, zijn er technieken ontwikkeld om transfusies te voorkomen. Een aantal van deze technieken zijn echter erg duur of niet zinvol. Toch worden deze technieken nog in veel Nederlandse ziekenhuizen toegepast. Daarom beoogt dit onderzoek ziekenhuizen te laten stoppen met het gebruik van deze technieken door een pakket aan verbetermaatregelen (interactieve educatie, feedback op het dagelijks handelen en patiënten uitkomsten, reminders). De effectiviteit, kosten en haalbaarheid van dit pakket aan verbetermaatregelen (uitgevoerd in 10 ‘interventie’ ziekenhuizen) worden in een cluster gerandomiseerd onderzoek vergeleken met ‘niets doen’ (uitgevoerd in 11 ‘controle’ ziekenhuizen).

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het onderzoek is momenteel gaande. In alle ziekenhuizen (n=21) heeft de nulmeting plaats gevonden. In de ziekenhuizen uit de interventiegroep heeft de interactieve educatie (inclusief de feedback op het dagelijks handelen en patiënten uitkomsten) plaatsgevonden. In de zomer van 2014 zal in de ziekenhuizen uit de interventiegroep een tweede bijeenkomst plaatsvinden met feedback op het dagelijks handelen en patiëntuitkomsten.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting:

DOEL: Ondanks de aanwezigheid van level 1 evidence dat het gebruik van de bloedbesparende maatregelen (Blood Saving Measures – BSMs) erythropoietin (EPO) en perioperatieve autologe drainage en reïnfusie bij electieve primaire heup- en knie arthroplastieken niet kosteneffectief is, gebruikt nog meer dan 50% van de Nederlandse orthopedische ziekenhuisafdelingen deze BSMs. In een recente probleem analyse studie (ZonMw DO-IMP171203001) is een strategie ontwikkeld voor de-implementatie van deze BSMs in heup- en kniearthroplastieken. De huidige aanvraag beoogt de ontwikkelde de-implementatie strategie te testen op haalbaarheid, effectiviteit en kosten.

HYPOTHESE: De op maat ontwikkelde de-implementatiestrategie resulteert in een absolute afname van 20% in het % patiënten met BSMs in vergelijking met usual care (controle strategie).

OPZET: In een cluster RCT in 20 ziekenhuizen worden de effecten van een op maat gemaakte de-implementatiestrategie vergeleken met usual care.

POPULATIE: Clinici in 20 ziekenhuizen en tenminste 50 patiënten die een heup- of knie arthroplastiek ondergaan per ziekenhuis.

TE DE-IMPLEMENTEREN INTERVENTIE: Niet kosteneffectieve BSMs.

IMPLEMENTATIESTRATEGIE: De op maat ontwikkelde de-implementatie strategie sluit nauw aan bij bestaande barrières voor de-implementatie van BSMs en omvat o.a. een aanbeveling vanuit de beroepsgroep, diverse scholingsactiviteiten, feedback op gebruik BSMs.

UITKOMSTMATEN: 1) % patiënten met BSMs (gestratificeerd naar % patiënten met EPO en % patiënten met perioperatieve autologe drainage en reinfusie) 2) Patiëntenuitkomsten (RBC use, transfusie reacties, complicaties, ligduur) 3) Haalbaarheid 4) Kosten.

SAMPLE SIZE / ANALYSE: De effecten van de strategieën worden vergeleken met behulp van multilevel regressieanalyses, waarbij baseline scores van het gebruik van BSMs als covariaat worden meegenomen. Uitgaande van een power van 80%, een tweezijdige alpha van 0.05 en een ICC van 0.08, zijn 50 patiënten per ziekenhuis en 20 ziekenhuizen (in totaal 1000 patiënten) voldoende om een afname van 50% naar 30% in het aantal patiënten met BSMs vast te stellen.

KEA/BIA: De economische evaluatie vergelijkt de kosten van beide strategieën met de effecten, uitgedrukt in incrementele kosten per gewonnen percentage patiënten met BSMs. De budget impact wordt geëvalueerd vanuit het perspectief van de maatschappij, BKZ, zorgverzekeraar en gezondheidszorg.

TIJDPAD: Voorbereiding - 5 maanden, baseline meting - 5 maanden, uitvoering implementatie strategieën - 9 maanden, effectmeting - 5 maanden, analyse en rapportage - 6 maanden

 

Abstract:

OBJECTIVE: Despite the availability of level 1 evidence that the blood saving measures (BSMs) erythropoietin (EPO) and perioperative autologous blood salvage (using cell savers or drains), are not cost-effective in elective primary hip- and knee arthroplasties, more than 50% of the Dutch orthopedic departments still use these BSMs. In a problem analysis study (ZonMW DO-IMP171203001) a tailored strategy is developed to de-implement BSMs in elective primary hip- and knee arthroplasties. The aim of the present study is to assess the effectiveness, feasibility and costs of this de-implementation strategy.

HYPOTHESIS: De-implementation strategy results in an absolute decrease of 20% in % patients with BSMs in comparison to usual care (control strategy).

DESIGN: A cluster RCT comparing the tailored de-implementation strategy with usual care in 20 hospitals.

POPULATION: Clinicians in 20 hospitals and at least 50 patients per hospital receiving a hip- or knee arthroplasty.

INTERVENTION TO BE DE-IMPLEMENTED: Non cost-effective BSMs.

IMPLEMENTATION STRATEGY: A tailored strategy geared at barriers and facilitators to de-implement BSMs and includes a recommendation from the professional organizations, diverse educational activities and feedback.

OUTCOME MEASURES: 1) % patients with BSMs (stratified by % patients with EPO and % patients with perioperative autologous blood salvage) 2) Patient outcomes (RBC use, transfusion reactions, complications, length of stay) 3) Feasibility 4) Costs.

SAMPLE SIZE / ANALYSIS: Differences are evaluated by comparing the results between the strategies, using multilevel regression models, with baseline scores as covariates. Calculating from 80% power, two-sided alpha = 0.05, an ICC of 0.08, 50 patients per hospital and 20 hospitals (in total 1000 patients) will be sufficient to assess the difference in % of patients in with BSMs of 50% vs. 30%.

CEA/BIA: The economic evaluation compares the costs of both strategies with its effects, expressed in incremental costs per gained percentage of patients without BSMs. Budget impact will be evaluated from the perspective of society, BKZ, health insurer and health care.

TIME SCHEDULE: Preparation - 5 months, baseline measurement - 5 months, execution of implementation strategies - 9 months, effect measurement - 5 months, analysis and reporting – 6 months.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website