Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achtergrond

Mentalization-Based Treatment (MBT) is een interventie voor patiënten met een ernstige Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS). In het huidige onderzoek worden twee doseringen van MBT met elkaar vergeleken: een intensieve variant van MBT in een dagklinische setting (Day Hospital; MBT-DH) en een minder intensieve variant van MBT in een ambulante setting (Intensive Outpatient; MBT-IOP). Het doel van dit onderzoek is om de klinische en de kosteneffectiviteit van beide varianten van MBT met elkaar te vergelijken.

 

Onderzoeksopzet

Op vier locaties worden in totaal 104 patiënten met een ernstige BPS willekeurig toegewezen aan één van beide varianten van MBT. MBT-DH omvat dagelijkse groepspsychotherapie, wekelijkse individuele psychotherapie en vak- en schrijftherapie gedurende 5 dagen per week. MBT-IOP omvat tweewekelijkse groepspsychotherapie en wekelijkse individuele psychotherapie. Beide MBT-varianten bestaan uit twee fases van ieder maximaal 18 maanden (hoofd- en nabehandeling).

 

Doel

Het doel van dit onderzoek is om de klinische en kosteneffectiviteit te onderzoeken van MBT-DH in vergelijking met MBT-IOP en om exploratief te kijken naar factoren die de klinische en kosteneffectiviteit zouden kunnen verbeteren.

 

Onderzoeksvragen

De eerste onderzoekshypothese luidt dat MBT-DH een grotere klinische effectiviteit laat zien dan MBT-IOP. We verwachten dat zowel patiënten bij MBT-DH als bij MBT-IOP verbetering zullen laten zien, maar dat de hogere dosis bij MBT-DH (i.e. MBT 5 volle dagen per week i.p.v. 3 halve dagen per week) zal leiden tot meer verbetering dan MBT-IOP.

De tweede onderzoekshypothese luidt dat MBT-DH geen betere kosten-effectiviteit laat zien dan MBT-IOP. We verwachten dat de meerwaarde van de hogere dosering niet op zal wegen tegen de lagere kosten van MBT-IOP. Daarom verwachten we dat MBT-IOP in het algemeen meer kosteneffectief zal zijn dan MBT-DH.

Ten slotte wordt er exploratief onderzocht welke (combinatie) van patiëntkenmerken, met name ernst, persoonlijkheidspathologie, interpersoonlijk functioneren en de vaardigheid tot mentaliseren een betere uitkomst bij MBT-DH of MBT-IOP kan voorspellen.

 

Resultaten

In de periode van 1-1-2012 tot en met 31-8-2013 zijn er 87 cases ingestroomd. Aan het eind van de instroomperiode op 31-12-2013 verwachten we een instroom te bereiken van 104 cases.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten

In de periode van 1-1-2012 tot en met 31-8-2013 zijn er 87 cases ingestroomd. Aan het eind van de instroomperiode op 31-12-2013 verwachten we een instroom te bereiken van 104 cases.

 

Gezien het feit dat we het onderzoek niet willen beïnvloeden, kunnen we geen voorlopige resultaten presenteren, die een indruk zouden kunnen geven over welke van de twee MBT-varianten betere resultaten laat zien.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstelling

Twee RCTs hebben de effectiviteit aangetoond van Mentalization-Based Treatment voor patiënten met een ernstige borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) in een dagklinische setting (Day Hospital;MBT-DH) versus ‘usual care’ en voor MBT in een intensieve ambulante setting (Intensive Outpatient;MBT-IOP) versus ‘structural clinical management’. In deze RCTs verschilden patiënten in MBT-DH en MBT-IOP in termen van ernst bij aanvang van behandeling. Omdat MBT-DH twee keer duurder is dan MBT-IOP is een ‘head to head’ studie naar de kosteneffectiviteit van beide MBT-doseringen aangewezen. Deze RCT toetst de (kosten)effectiviteit van MBT-DH ten opzichte van MBT-IOP.

 

Design

Multicentre RCT met MBT-DH vs MBT-IOP in patiënten met ernstige BPS.

 

Interventie

Het MBT-model veronderstelt dat verbetering van het mentaliserend vermogen leidt tot beter functioneren van patiënten met ernstige BPS. MBT-DH omvat dagelijkse groepspsychotherapie, wekelijkse individuele psychotherapie, vak- en schrijftherapie gedurende 5 dagen/week. MBT-IOP omvat tweewekelijkse groepspsychotherapie en wekelijkse individuele psychotherapie. Beide MBT-varianten bestaan uit twee fases van ieder max 18 maanden (hoofd- en nabehandeling).

 

Uitkomstmaten

Primaire uitkomsten zijn symptoomlast en parasuïcidaliteit (zelfverwondend gedrag en suïcidepogingen). Secundaire uitkomsten zijn a)depressieve syptomen, b)As I & II diagnoses, c)persoonlijkheidspathologie, d)interpersoonlijk functioneren, e)mentaliseren, f)kwaliteit van leven, g)behandeltrouw, h)zorgconsumptie & ziekteverzuim.

 

Sample size berekening/data analyse

Met 52 patiënten per groep kan een effect size d=0.5 bij een alpha van .05 met een power van .80 aangetoond worden. Statistische analyse van de uitkomstmaten gebeurt met multilevel-modelling op de intention-to-treat groepen. Tot en met 36 maanden na baseline vindt 6-maandelijks een follow-up meting plaats.

 

Economische evaluatie

De economische evaluatie wordt uitgevoerd vanuit het sociale perspectief met een horizon van 36 maanden. (In)directe kosten worden gemeten via kostenonderzoek op de werkvloer en de TiC-P. De effecten worden uitgedrukt in QALYs en gemeten met de EQ-5D. De onzekerheidsmarges worden vastgesteld met 'bootstrapping'.

 

Tijdpad

Maand 1-24: Selectie en inclusie patiënten, start interventies en afname baselinemetingen. Maand 18-59: Voortzetting interventies en 6-maandelijkse followup-metingen. Maand 43-46: Analyse en rapportage hoofdbehandeling. Maand 60-64: Analyse en rapportage nabehandeling

 

Summary

 

Objective

Two RCTs demonstrated the effectiveness of Mentalization-Based Treatment for patients with severe BPD in a Day Hospital setting (MBT-DH) as compared to usual care, and for MBT in an intensive outpatient setting (MBT-IOP) as compared to structured clinical management. In these trials, patients in MBT-DH and MBT-IOP differed substantially in terms of problem severity at baseline. Substantial cost differences between both MBT-variants warrant a ‘head to head’ cost-effectiveness study. The aim of this trial is to study the (cost-)effectiveness of MBT-DH as compared to MBT-IOP.

 

Design

Multicentre cost-effectiveness RCT for MBT-DH vs MBT-IOP in severe BPD patients.

 

Intervention

The MBT model assumes that enhancing mentalization improves functioning of severe BPD patients. MBT-DH is provided 5 days/week and includes daily group psychotherapy, weekly individual psychotherapy, and art- and writing therapy. MBT-IOP includes group psychotherapy twice a week and weekly individual psychotherapy. Both MBT-dosages have a treatment duration of max 18 months, followed by mentalizing maintenance sessions (also 18 months max).

 

Outcome measures

Primary outcomes are symptomatic distress and parasuicidal behaviour (self-mutilation and suicide attempts). Secondary outcomes are a)depressive symptoms, b)axis I & II diagnoses, c)personality pathology, d)interpersonal functioning, e) mentalization, f)quality of life, g)treatment adherence, h)care consumption & absenteeism.

 

Sample size calculation/data analysis

Fifty-two patients per group is sufficient to detect an effect size of .5 with an alpha of 0.05 and power of .80. Statistical analyses consist of multilevel-modelling in the intention-to-treat groups. Patients are followed up every 6 months until 36 months after start of treatment.

 

Economic evaluation

Economic evaluation will be conducted from a societal perspective with a time horizon of 36 months. Resource use and occupation-related costs will be measured at the local sites with the TiC-P. Bootstrapping is used to estimate the uncertainty surrounding these ratios.

 

Time schedule

Month 1-24: Selection and inclusion of patients, onset treatment and baseline measurement; Month 18-59: Continuation treatment and follow-up measurements every 6 months; Month 43-46 Data analysis and reporting main treatment phase; Month 60-64 Data analysis and reporting follow-up phase.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website