Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting

Het doel van deze studie was om de kosteneffectiviteit en haalbaarheid vast te stellen van een nieuwe implementatie-strategie voor de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) richtlijnen over hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap.

In een cluster-gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek is de effectiviteit en haalbaarheid van een strategie met een beslissing-ondersteunende computerapplicatie (BOS) vergeleken met de gebruikelijke strategie van professionele audit en feedback. Daarnaast is een economische evaluatie uitgevoerd vanuit gezondheidszorg-perspectief naar de kosteneffectiviteit van beide interventies. Gynaecologen en zwangere vrouwen met ernstige hypertensie of preëclampsie hebben deelgenomen aan de studie.

De belangrijkste uitkomstmaten waren maternale mortaliteit en morbiditeit. Tevens zijn procesindicatoren afgeleid uit de belangrijkste parameters van de richtlijnen. Data voor zowel de uitkomstmaten als procesindicatoren zijn verzameld via medisch dossieronderzoek. Tevens is een procesevaluatie met behulp van vragenlijstonderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van gynaecologen met BOS. Analyses zijn uitgevoerd volgens het intention-to-treat principe met descriptieve en regressie technieken. Kosteneffectiviteit-ratio’s zijn berekend met behulp van bootstrapping.

Er zijn gegevens van 1762 zwangere vrouwen geëvalueerd. De resultaten laten zien dat er geen significante verschillen zijn in klinische uitkomsten tussen de interventiegroep (BOS) en de controlegroep. Wel blijkt dat de richtlijn-adherentie van de BOS-groep significant beter was in vergelijking met de periode voor de interventie; dit was niet het geval in de controle groep.

De incrementele kosteneffectiviteit ratio’s (ICER) voor de primaire uitkomstmaten lieten zien dat de BOS-interventie niet kosteneffectief was. Wel bleek BOS kosteneffectief in het percentage richtlijn-aanbevelingen dat werd opgevolgd.

Onze conclusie is dat het gebruik van BOS als beslissing-ondersteunend systeem geen verbetering in de klinische uitkomsten van zwangeren met hypertensie geeft, maar wel leidt tot een beter gebruik van de richtlijnen door de gynaecologen. De gebruikers van BOS zijn overwegend positief over het systeem. BOS zou hierdoor een goed hulpmiddel bij het dagelijks gebruik van richtlijnen kunnen zijn.

Tijdschema: 8 maanden voorbereiding, 24 maanden implementatiestudie en follow-up, en 4 maanden analyse, evaluatie en rapportage.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten

De resultaten laten zien dat er geen significante verschillen zijn in de primaire en secundaire uitkomsten tussen de interventiegroep (BOS) en de controlegroep. Wel blijkt dat de richtlijn-adherentie in de BOS-groep gedurende de interventieperiode significant beter was dan in een periode ervoor en dat dit niet het geval was in de controlegroep.

De BOS-interventie had statistisch significant hogere kosten (411 Euro per patiënt; 95% betrouwbaarheidsinterval 273 – 604 Euro) dan de controle interventie. De incrementele kosteneffectiviteit ratio’s (ICER) voor de primaire uitkomstmaten lieten zien dat de BOS interventie niet kosteneffectief was. Wel bleek BOS kosteneffectief in het percentage richtlijnaanbevelingen dat werd opgevolgd.

De procesevaluatie laat zien dat de gebruikers van BOS het een gebruikersvriendelijk systeem vinden (97,1%), ze door middel van BOS snel (91,2%) en duidelijk advies (73,5%) krijgen en het systeem ook zouden gebruiken als het voor andere richtlijnen zou bestaan (79,4%). Verder vonden de meeste gebruikers (91,2%) BOS een goed instrument om de richtlijn te implementeren en gebruikten ze het ook als bevestiging of achtergrondinformatie. Ze zouden BOS vaker gaan gebruiken als het beschikbaar zou blijven.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting

De belangrijkste oorzaak van maternale sterfte in Nederland wordt veroorzaakt door hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap. Recente literatuur toont aan dat er over de periode van 2000 – 2004 bij 96% van alle maternale sterfte substandard care factoren aangetoond konden worden.

Op 1 maart 2008 is het onderzoek “Cost-effectiveness of two strategies to implement the NVOG guidelines on hypertension in pregnancy: an innovative strategy including a computerised decision support system compared to a common strategy of professional audit and feedback” (projectnr. 170883003) gestart. Het doel van deze studie is om de kosteneffectiviteit vast te stellen van een nieuwe implementatiestrategie voor de NVOG (Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie) -richtlijnen over hypertensie en zwangerschap.

In een cluster-gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek zal een strategie met een beslissing-ondersteunende computerapplicatie vergeleken worden met de gebruikelijke strategie van

professionele audit en feedback. De belangrijkste uitkomstmaten zijn maternale mortaliteit en morbiditeit en de mate van adherentie aan de richtlijnen. De studie is gestart met het extraheren van alle aanbevelingen uit de NVOG-richtlijnen door 3 experts. Deze werden voorgelegd aan een panel van 12 gynaecologische experts op het gebied van hypertensie in de zwangerschap. Hieruit werden 14 kwaliteitsindicatoren samengesteld. Deze kwaliteitsindicatoren zijn in een face-to-face consensusbijeenkomst van Nederlandse gynaecologen besproken. De kwaliteitsindicatoren zijn omgezet in procesindicatoren en door middel van patiëntdossieronderzoek in 12 ziekenhuizen gescoord. Hierbij werd bevestigd dat er sprake is van een implementatie probleem van de betreffende richtlijnen en dat er ruimte is voor verbetering voor vrouwen met dit ziektebeeld in hun zwangerschap. De deelnemende ziekenhuizen zijn gerandomiseerd in twee groepen: de eerder beschreven strategie van professionele audit en feedback en dezelfde strategie samen met het gebruik van een beslissings ondersteunend systeem (BOS). De inclusie zijn 1/5/2010 gestart voor de periode van 1 jaar. In de meegstuurde grafiek wordt duidelijk dat de inclusie lopen zoals verwacht.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten

In een cluster-gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek zal een strategie met een

beslissing-ondersteunende computerapplicatie vergeleken worden met de gebruikelijke strategie van

professionele audit en feedback. Analyse zal plaatsvinden met descriptieve en regressie-technieken. Een kosteneffectiviteit- en kostenutiliteit-analyse zullen worden uitgevoerd volgens het intention-to-treat principe en vanuit maatschappelijk perspectief. Kosteneffectiviteit-ratio’s zullen worden berekend met behulp van bootstrapping.

Het project heeft bevestigd dat er sprake is van substandard care door een implementatie probleem van de NVOG-richtlijnen “Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap” en “Chronische hypertensie in de zwangerschap”.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van deze studie is om de kosteneffectiviteit vast te stellen van een nieuwe implementatiestrategie voor de NVOG-richtlijnen over hypertensie en zwangerschap.

In een cluster-gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek zal een strategie met een beslissing-ondersteunende computerapplicatie vergeleken worden met de gebruikelijke strategie van professionele audit en feedback.

Gynaecologen en zwangere vrouwen met ernstige hypertensie of preeclampsie zullen deelnemen aan de studie.

De belangrijkste uitkomstmaat is maternale mortaliteit en morbiditeit. Procesindicatoren zullen worden afgeleid uit de belangrijkste parameters van de richtlijnen.

Er zullen 472 zwangere vrouwen nodig zijn voor inclusie. Analyse zal plaatsvinden met descriptieve en regressie-technieken. Een kosteneffectiviteit- en kostenutiliteit-analyse zullen worden uitgevoerd volgens het intention-to-treat principe en vanuit maatschappelijk perspectief. Kosteneffectiviteit-ratio's zullen worden berekend met behulp van bootstrapping.

Tijdschema: 8 maanden voorbereiding, 24 maanden implementatiestudie en follow-up, en 4 maanden analyse, evaluatie en rapportage.

 

The objective of the proposed study is to assess the cost-effectiveness of an innovative implementation strategy of the NVOG guidelines on hypertension including a computerised decision support system compared to a common strategy of professional audit & feedback.

A cluster randomised controlled trial with an economic evaluation alongside will be performed.

Gynaecologists and pregnant women who develop severe hypertension or preeclampsia will participate.

The primary outcome measure is a combined rate of major maternal complications. Process indicators will be established after selection of key recommendations from the guidelines.

Four hundred and seventy-two patients have to be included in both groups. For analysis, descriptive as well as regression techniques will be used. A cost-effectiveness and cost-utility analyses will be performed according to the intention-to-treat principle and from a societal perspective. Cost-effectiveness ratios will be calculated using bootstrapping techniques.

Time schedule: 8 months for preparation, 24 months for implementation study and follow-up, and 4 months for analysis, evaluation, and final report.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website