Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

VRAAGSTELLING: Welk van twee procedures is het meest efficiënt om een veranderde taakstelling van medisch specialisten te bewerkstelligen in de herkenning van zeldzame patiënten met erfelijke darmkanker, ook wel Lynch syndroom of Hereditary Non-Polyposis Colorectal Carcinoma (HNPCC) genoemd.

OPZET: Een gerandomiseerd, geclusterd en gecontroleerd onderzoek in de 2e lijn gezondheidszorg.

STUDIEPOPULATIE: De te onderzoeken populatie bestaat uit 12 centra voor pathologie (clusters) die in totaal 29 ziekenhuizen bedienen. Patiënten worden op basis van de volgende criteria geselecteerd: (1) Darmkanker diagnose leeftijd onder 50 jaar (2) tweede darmkanker voor de leeftijd van 70 jaar (3) Darmkanker en een Lynch syndroom geassocieerde tumor voor de leeftijd van 70 jaar; (4) Darm adenoom voor de leeftijd van 40 jaar.

TE IMPLEMENTEREN INTERVENTIE: Uitbreiding in taken van medisch specialisten in de herkenning van Lynch syndroom. Pathologen gaan patiënten selecteren voor microsatelliet instabiliteit onderzoek (MSI), en medisch specialisten zullen deze uitslag gaan bespreken en verwijzen naar een klinisch geneticus.

IMPLEMENTATIE ACTIVITEITEN: Procedure A (op maat gemaakt op grond van gevonden knelpunten voor implementatie van een veranderderde taakstelling onder medisch specialisten) bestaat uit een schriftelijk protocol, interactieve scholing, centrale ondersteuning van de inclusie en multidisciplinaire bespreking van de positieve MSI uitslag. Procedure B bestaat uit een schriftelijk protocol (de controle procedure).

UITKOMSTMATEN EN PROCESINDICATOREN: 1) volledigheid van inclusie van patiënten die voldoen aan de inclusie criteria voor MSI analyse, 2) overname en verspreiding van de taakuitbreiding onder medisch specialisten, 3) acceptatie en tevredenheid van patiënten en van medisch specialisten, 4) kwaliteit van zorg en 5) kosten effectiviteit van de implementatieprocedures.

POWER-/DATA ANALYSE: Gebaseerd op een vooronderzoek zal met procedure B ongeveer 25% inclusie wordt bereikt en 75% met procedure A, met een alpha van 0.05 en een power van 0.80, zijn dan 12 ziekenhuizen nodig om dit verschil aan te tonen. De effectiviteit van de implementatieprocedure is onderzocht met beschrijvende en multilevel analyses.

ECONOMISCHE EVALUATIE: Berekend is hoeveel patiëntenzorg wordt gebruikt bij implementatie. De uitkomst wordt bepaald door de acceptatie en verspreidingssnelheid van nieuwe taakstelling, weergegeven als diffusie curve tussen efficiëntie en tijd. Hiermee is berekend wat de meest efficiënte implementatie is.

BELANGRIJKSTE RESULTATEN: Een verandering van taakstelling onder medisch specialisten vond plaats bij 79% van de patiënten in procedure A en in 59% in procedure B, OR=3.4 (95% betrouwbaarheidsinterval 1.05 -10.7). De implementatiekosten van procedure A waren €78 per patiënt en in procedure B €11 per patiënt. De meeste pathologen vonden vooral het elektronische herinneringssysteem erg bruikbaar. Uit interviews bleek dat die pathologen die het door de onderzoekers aangeboden elektronische herinnerings-systeem niet effectief vonden er zelf een hadden gemaakt. Ook bleek dat in procedure arm B (de controle groep) twee pathologie centra een eigen herinneringssysteem hadden gemaakt. Analyse naar de associatie tussen de aanwezigheid van een elektronisch herinneringssysteem (door de onderzoekers verschaft of zelfgemaakt), en het aanvragen van een MSI-analyse, toonde een duidelijke relatie: met en zonder herinneringssysteem werden in respectievelijk, 75% and 32% MSI analyses aangevraagd, OR=9.2 (95% betrouwbaarheidsinterval 1.9-44.1). Berekend werd dat met de in procedure A bereikte adoptie van de nieuwe taakstelling onder medisch specialisten, er twee keer zoveel patiënten met Lynch syndroom worden opgespoord dan met de oude taakstelling het geval is.

CONCLUSIE: Een op maat gemaakte implementatie procedure gericht op een veranderde taakstelling onder medisch specialisten, is effectief om meer patiënten te herkennen met Lynch syndroom, en heeft relatief lage kosten. Vooral een elektronisch herinneringssysteem voor pathologen bleek erg effectief te zijn. De door ons toegepaste implementatie procedure A kan als model dienen om een nieuwe rolverdeling onder medisch specialisten te introduceren, met name als het gaat om de rol van pathologen in multidisciplinaire teams. Wat ook duidelijker is geworden is dat zelfs met incomplete implementatie, de nieuwe procedure om Lynch syndroom te identificeren kosteneffectief is. Daarom bevelen wij algemene implementatie van deze nieuwe procedure aan en is deze opgenomen in de CBO-EBRO richtlijn erfelijke darmkanker 2008.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

DOEL EN ONDERZOEKSVRAAG: Het doel van dit project is bereikt. Er is onderzoek verricht naar de effctiviteit van twee implementatie procedures om een veranderde rol van medisch specialisten te implementeren voor het herkennen van erfelijke darmkanker te weten Lynch syndroom. Hieruit bleek dat implementatie procedure A (‘strategie op maat’) effectiever was dan procedure B (controle strategie).

METHODE: Er werd een geclusterde gecontroleerde en gerandomiseerde study uitgevoerd in 12 centra voor patholoog die in totaal 29 ziekenhuizen bedienden. Patiënten werden op basis van de volgende criteria geselecteerd: (1) Darmkanker diagnose leeftijd onder 50 jaar (2) tweede darmkanker voor de leeftijd van 70 jaar (3) Darmkanker en een Lynch syndroom geassocieerde tumor voor de leeftijd van 70 jaar; (4) Darm adenoom voor de leeftijd van 40 jaar. 266 patiënten voldeden aan deze criteria: 156 patienten in implementatie procedure A en 110 in procedure B. Het percentage met succes veranderde klinische rolverdeling, de kosten van de implementatie procedure, succesvolle elementen van de implementatie procedures en de kosten effectiviteit van de implementatie procedures werd gemeten.

RESULTATEN: Het aantal patiënten waarin met succes een verranderde klinische rolverdeling was toegepast door patholoog en chirurg was 121 (78%) van de 156 patienten in implementatie procedure A en 65 (59%) van de 110 patiënten in procedure B, OR=3.4 (95% betrouwbaarheids interval 1.05 to 10.7). De kosten van implementatie procedure A was €78 per patient en €11 van implementation procedure B. Kwantitatieve analyse van de effectiviteit van de implementatie activiteiten voor de paholoog toonde dat 5 van de 6 pathologen de electronische herinnering bruikbaar vonden. Uit interviews van pathologen bleek dat die pathologen die de electronische herinnering niet effectief vonden een eigen electronisch herinneringsysteem hadden ontwikkeld: voor hen was onze herinnering hierdoor feitelijk overbodig geworden. Ook in de controle arm bleken twee pathologie afdelingen een eigen herinneringsysteem te heben opgezet. Analyse van de associatie tussen de aanwezigheid van een herinnering-systeem (door ons gegeven of zelf gemaakt) en de toepasseing van een MSI-test, maakte duidelijk dat een herinneringsysteem in hoge mate geassocieerd was met het toepassen van een MSI-test (152 van de 204 (75%) ten opzichte van 20 van de 62 (32%). MSI-testen waren duidelijk vaker aangevraagd met dan zonder herinneringsystem OR=9.2 (95% betrouwbaarheids interval 1.9 to 44.1).

Besliskundige modellering toonde aan, dat bij implementatie van de interventie met 100% adoptie, er meer dan drie keer zoveel patiënten met Lynch syndroom zullen worden gedetecteerd onder de geselecteerde patiënten met darmkanker in vergelijking met de huidige praktijk: 11.9% vs. 3.7%. Met implementatie procedure A en B werden percentage bereikt die hier tussen in liggen, namelijk herkenning van respectievelijk 7.2% en 5.2% patiënten met Lynch syndroom onder de geselecteerde patienten met darmkanker. Om het efficientieverlies als gevolg van incomplete implementatie te kunnen meten, werd het verschil berekend tussen 100% implemenetatie en implementatie met procedure A of B. Het efficientieverlies was 41% met implementatie procedure A en 58% met implementatie procedure B.

NIEUWE INZICHTEN: Een op maat gemaakte implementatie-strategie voor pathologen en chirurgen is effectief om de herkenning van patiënten met darmkanker op basis van erfelijkheid c.q. Lynch syndroom te verhogen, met relatief lage kosten. Met name het elektronisch herinneringsysteem voor de inclusie door pathologen is erg effectief. Verder bleek dat een incomplete implementatie de efficientie van de zorg duidelijk vermindert.

CONCLUSIE en AANBEVELINGEN: De door ons toegepaste implementatie procedure A kan als model dienen om een nieuwe rolverdeling onder medisch specialisten te introduceren, met name als het gaat om de rol van pathologen in multidisciplinaire teams. Wat ook duidelijker is geworden is dat zelfs met incomplete implementatie, de nieuwe procedure om Lynch syndroom te identificeren kosteneffectief is. Daarom bevelen wij algemene implementatie van deze nieuwe procedure aan en is deze opgenomen in de CBO-EBRO richtlijn erfelijke darmkanker 2008.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

VRAAGSTELLING: Welk van twee procedures is het meest efficiënt om een veranderde taakstelling van medisch specialisten te bewerkstelligen in de herkenning van erfelijke darmkanker.

OPZET: Een gerandomiseerd, geclusterd en gecontroleerd onderzoek in de 2e lijn gezondheidszorg.

STUDIEPOPULATIE: De te onderzoeken populatie bestaat uit regionale ziekenhuizen (clusters).

TE IMPLEMENTEREN INTERVENTIE: Uitbreiding in taken van medisch specialisten in de herkenning van Hereditary Non-Polyposis Colorectal Carcinoma (HNPCC). Pathologen gaan patiënten selecteren voor microsatelliet instabiliteit onderzoek (MSI), en medisch specialisten zullen deze uitslag gaan bespreken en verwijzen naar een klinisch geneticus.

IMPLEMENTATIE ACTIVITEITEN: Procedure A bestaat uit een schriftelijk protocol, interactieve scholing, centrale ondersteuning van de inclusie en multidisciplinaire bespreking van de positieve MSI uitslag. Procedure B bestaat uit een schriftelijk protocol (de controle groep).

UITKOMSTMATEN EN PROCESINDICATOREN: 1) volledigheid van inclusie van patiënten die voldoen aan de inclusie criteria voor MSI analyse, 2) overname en verspreiding van de taakuitbreiding onder medisch specialisten, 3) acceptatie en tevredenheid van patiënten en van medisch specialisten, 4) kwaliteit van zorg en 5) kosten effectiviteit van de implementatie procedures.

POWER-/DATA ANALYSE: Gebaseerd op een vooronderzoek zal met procedure B ongeveer 25% inclusie wordt bereikt en 75% met procedure A, met een alpha van 0.05 en een power van 0.80, zijn dan 12 ziekenhuizen nodig om dit verschil aan te tonen. De effectiviteit van de implementatie procedure zal worden onderzocht met beschrijvende en multilevel analyses.

ECONOMISCHE EVALUATIE: Berekend wordt hoeveel patiëntenzorg wordt gebruikt bij implementatie. De uitkomst wordt bepaald door de acceptatie en verspreidingssnelheid van nieuwe taakstelling, weergegeven als diffusie curve tussen efficiëntie en tijd. Hiermee kan worden berekend wat de meest efficiënte implementatie is.

TIJDSPLANNING: 1e jaar: ontwikkeling van scholingsprogramma en meetinstrumenten, uitgangsmetingen. 12-30 maanden implementatie activiteiten en effect metingen. 30-36 maanden: analyse van de gegevens en rapportage.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn nog geen studieresultaten. Het is daarvoor nog te vroeg in het verloop van deze studie, die overigens geheel volgens schema verloopt.

De producten die het onderzoek tot nu toe heeft opgeleverd zijn:

· Scholingsprogramma voor medisch specialisten: presentatie en 2 casus.

· Sticker in het patiëntendossier die de behandelend arts herinnert aan de nagekomen uitslag van de patholoog.

·Geactualiseerde en gevalideerde PALGA zoekvraag.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

OBJECTIVES: Comparison on cost effectiveness of two procedures to implement changed clinicians roles in the detection of hereditary colorectal cancer.

DESIGN: A clustered randomized controlled trial in second-line medical care.

STUDY POPULATION: The study population is constructed by regional hospitals (clusters).

INTERVENTION TO BE IMPLEMENTED: Expansion of the professional tasks in the identification of patients at high risk for Hereditary Non-Polyposis ColorectalCarcinoma (HNPCC). Whereby pathologists will select patients for microsatellite instability (MSI) analysis of the tumor and physicians discuss the test results and refer the patient to a clinical geneticist.

IMPLEMENTATION ACTIVITIES: Implementation procedure A consists of a written critical care pathway, interactive education, centralized support for patient selection and, multidisciplinary patients discussions. Implementation procedure B consists of a written critical care pathway (control group).

OUTCOME MEASURES AND PROCESS INDICATORS: 1) efficacy of the inclusion of eligible CRC-patients for MSI-testing, 2) adoption and diffusion time of revised clinical tasks for physicians, 3) experience and acceptance of revised care by patients and clinicians, 4) quality of care and 5) cost efficacy of implementation procedures.

POWER/DATA ANALYSIS: Based on a feasibility study 25% inclusion for implementation procedure B and 75% for procedure A is expected. The alpha is 0.05 and the power is 0.80, therefore 12 clusters are needed. To analyze the effectiveness of the implementation procedures descriptive and multilevel analysis will be used.

ECONOMIC EVALUATION: The input is assessed by collecting volumes of consumed resources. The output is determined by the adoption rate and speed of adoption. This provides curves that describe the relationship between efficiency and time. Incremental welfare gains are determined by the areas under the dynamic efficiency curves.

TIME SCHEDULE: first year: development of educational program and measurement instruments, baseline measurements. 12-30 months: implementation activities, main endpoint measurements and measurements for the process evaluation. 30-36 months: analysis and reporting.

 

VRAAGSTELLING: Welk van twee procedures is het meest efficiënt om een veranderde taakstelling van medisch specialisten te bewerkstelligen in de herkenning van erfelijke darmkanker.

OPZET: Een gerandomiseerd, geclusterd en gecontroleerd onderzoek in de 2e lijn gezondheidszorg.

STUDIEPOPULATIE: De te onderzoeken populatie bestaat uit regionale ziekenhuizen (clusters).

TE IMPLEMENTEREN INTERVENTIE: Uitbreiding in taken van medisch specialisten in de herkenning van Hereditary Non-Polyposis Colorectal Carcinoma (HNPCC). Pathologen gaan patiënten selecteren voor microsatelliet instabiliteit onderzoek (MSI), en medisch specialisten zullen deze uitslag gaan bespreken en verwijzen naar een klinisch geneticus.

IMPLEMENTATIE ACTIVITEITEN: Procedure A bestaat uit een schriftelijk protocol, interactieve scholing, centrale ondersteuning van de inclusie en multidisciplinaire bespreking van de positieve MSI uitslag. Procedure B bestaat uit een schriftelijk protocol (de controle groep).

UITKOMSTMATEN EN PROCESINDICATOREN: 1) volledigheid van inclusie van patiënten die voldoen aan de inclusie criteria voor MSI analyse, 2) overname en verspreiding van de taakuitbreiding onder medisch specialisten, 3) acceptatie en tevredenheid van patiënten en van medisch specialisten, 4) kwaliteit van zorg en 5) kosten effectiviteit van de implementatie procedures.

POWER-/DATA ANALYSE: Gebaseerd op een vooronderzoek zal met procedure B ongeveer 25% inclusie wordt bereikt en 75% met procedure A, met een alpha van 0.05 en een power van 0.80, zijn dan 12 ziekenhuizen nodig om dit verschil aan te tonen. De effectiviteit van de implementatie procedure zal worden onderzocht met beschrijvende en multilevel analyses.

ECONOMISCHE EVALUATIE: Berekend wordt hoeveel patiëntenzorg wordt gebruikt bij implementatie. De uitkomst wordt bepaald door de acceptatie en verspreidingssnelheid van nieuwe taakstelling, weergegeven als diffusie curve tussen efficiëntie en tijd. Hiermee kan worden berekend wat de meest efficiënte implementatie is.

TIJDSPLANNING: 1e jaar: ontwikkeling van scholingsprogramma en meetinstrumenten, uitgangsmetingen. 12-30 maanden implementatie activiteiten en effect metingen. 30-36 maanden: analyse van de gegevens en rapportage.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website