Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Paren met onverklaarde subfertiliteit worden meestal, na een afwachtend beleid van 6 tot 12 maanden, behandeld met achtereenvolgens intrauterine inseminatie (IUI) en in vitro fertilisatie (IVF). Omdat IUI en IVF dure behandelingen zijn, zouden deze alleen aangeboden moeten worden als behandelen leidt tot meer kinderen. Wij onderzoeken wanneer het kosten-effectief is om met IUI en met IVF te beginnen, want IVF is duurder dan IUI maar ook effectiever.

Wij voeren een economische besliskundige analyse uit op basis van bekende effectiviteit met behulp van netwerk en individuele patiëntengegevens meta-analyse van bestaande gerandomiseerde studies. Hierin vergelijken we verschillende behandelingsscenario’s, variërend van direct behandelen tot afwachten en later behandelen. De belangrijkste uitkomsten zijn een levend geboren kind en de gemiddelde maatschappelijke kosten. Behandelingskosten, kosten rondom de zwangerschap en bevalling en reis- en tijdskosten worden meegenomen binnen en tijdshorizon van 36 maanden. Het komende jaar zullen in een budget impact analyse kosten en effectiviteit worden gecombineerd met nationale prevalentie en incidentie gegevens om de resultaten te extrapoleren naar een tijdshorizon van 5 jaar. Op basis van de uitkomsten zullen we paren vragen naar hun voorkeuren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Alle uitkomsten van studies die een afwachtend beleid, IUI, IUI in een gestimuleerde cyclus of IVF vergeleken zijn reeds gevonden en geanalyseerd in de netwerk meta-analyse. Het manuscript van de netwerk meta-analyse is recent gepubliceerd in de Cochrane Database (Wang en co-auteurs, 2019). De gemiddelde ziekenhuiskosten van IUI en IVF zijn vastgesteld. De postdoc heeft een cursus kosten-effectiviteitsanalyses gevolgd in York, Engeland. De methoden voor de kosten-effectiviteitsanalyses zijn besproken met de behandelaars en de economische analyse experts. De postdoc heeft het kosten-effectiviteitsmodel voor paren met onverklaarde subfertiliteit geprogrammeerd en hier de resultaten uit bovenstaande netwerk meta-analyse in verwerkt. Op het moment wordt de laatste hand gelegd aan het manuscript wat de resultaten uit dit model rapporteert. Twee scenario's waar behandeling wordt uitgesteld, één met eerst IUI en één met alleen IVF, lijken het meest kosten-effectief, omdat niet alle paren dan hoge gezondheidszorgkosten maken.

Verder is afgelopen jaar een netwerk meta-analyse uitgevoerd die heeft onderzocht wat de meest effectieve ovariële stimulatie is bij IUI en dit is recent gepubliceerd in Human Reproduction Update (Danhof and co-authors). Volgende stap is dat we een kosten-effectiviteits analyse gaan uitvoeren gebruik makend van deze kennis. De resultaten van de beide studies zullen gebruikt worden bij de budget impact analyse en bij het patientenvoorkeursonderzoek. Als alles bekend is, kunnen dan uiteindelijk besproken worden met stakeholders en patiënten.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

INTRODUCTIE

Paren met onverklaarde subfertiliteit worden meestal, na een afwachtend beleid van 6 tot 12 maanden, behandeld met achtereenvolgens IUI en IVF.

DOEL/VRAAGSTELLING

Wanneer is het kosten-effectief om met IUI en met IVF te beginnen?

HYPOTHESE

IVF is duurder dan een afwachtend beleid of IUI maar wel effectiever. Wij nemen aan dat, afhankelijk van onder meer de leeftijd van de vrouw, IVF kosten-effectief zal zijn na een afwachtperiode van 1 tot 3 jaar gevolgd door minimaal 6 cycli IUI.

STUDIE OPZET

Economische besliskundige analyse op basis van bekende effectiviteit met behulp van netwerk en individuele patiëntengegevens metanalyse van bestaande gerandomiseerde studies.

STUDIEPOPULATIE/DATABRONNEN

Paren met onverklaarde subfertiliteit

INTERVENTIE

Afwachtend beleid, intra-uterine inseminatie met en zonder ovariële stimulatie en IVF

GEBRUIKELIJKE ZORG /VERGELIJKING

Er worden verschillende behandelingsscenario's vergeleken.

UITKOMSTMATEN

Levend geboren kind, doorgaande zwangerschap, meerling, cancelen cyclus, gebruikte volumina, kosten

SAMPLE SIZE BEREKENING/DATA-ANALYSE

Er zijn op dit moment 20 trials met in totaal 3232 paren die gedurende 3 tot 12 maanden werden behandeld met afwachten, IUI en/of IVF. Deze populatie heeft voldoende power om ook te onderzoeken wat het effect van bijvoorbeeld leeftijd van de vrouw is op de kosteneffectiviteit. We gebruiken de data van een netwerk meta-analyse om de effectiviteit van de behandelingen vast te leggen en de IPD om het effect van confounders en effect modificatoren in beeld te brengen en de volumina voor het bepalen van de kosten vast te leggen.

KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE/ BUDGET IMPACT ANALYSE

De kosteneffectiviteitsanalyse zal voor de verschillende behandelingsstrategieën de incrementele kosten relateren aan de incrementele gezondheidseffecten binnen een tijdshorizon van 36 maanden. In de BIA zullen kosten en effectiviteit worden gecombineerd met nationale prevalentie en incidentie gegevens om de resultaten te extrapoleren naar een tijdshorizon van 5 jaar.

TIJDPAD

0-2 maanden: afronden netwerk meta-analyse

0-6 maanden: verkrijgen databases en opslaan in safe haven.

6-12 maanden:analyse IPD gegevens.

10-14 maanden: in kaart brengen resource use in de betreffende landen waar de studies plaatsvonden.

14-16 maanden:in kaart brengen Nederlandse kosten.

16-20 maanden: de kosten-effectiviteit analyses.

20-24 maanden: opschrijven en afronden project.

 

 

 

INTRODUCTION

Couples with unexplained subfertility are, after an expectant policy of 6 to 12 months, usually treated with IUI followed by IVF.

OBJECTIVE(S)/RESEARCH QUESTION(S)

When do IUI and IVF become cost-effective?

HYPOTHESIS

IVF is more expensive than an expectant policy or IUI but it is more effective in terms of a live birth. We assume that, depending on the age of the woman, IVF will be more cost-effective after an expectant policy of 1 to 3 years followed by minimally 6 cycles of IUI.

STUDY DESIGN

Economic decision analyses on basis of known effectiveness as determined by network and individual patient data meta-analyses of existing randomised trials.

STUDY POPULATION(S)/DATASETS

Couples with unexplained subfertility

INTERVENTION

Expectant policy, intra-uterine insemination with and without ovarian stimulation and IVF

USUAL CARE /COMPARISON

We will compare different treatment scenarios.

OUTCOME MEASURES

Live birth, ongoing pregnancy, multiple pregnancy, cancellations, used resources, cost

SAMPLE SIZE CALCULATION/DATA ANALYSIS

There are at this moment 20 trials with a total of 3232 couples that fulfil the inclusion criteria. This population has adequate power to also evaluate the effect of female age on the cost-effectiveness of different treatment scenarios. We use the data of a network meta-analysis to study the effectiveness of the treatments and the IPD to determine the effect of confounders and effect modifiers and the resource use required to calculate the costs.

COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS/ BUDGET IMPACT ANALYSIS

The cost-effectiveness analysis will, for the different treatment strategies, relate the incremental costs to the incremental health effects within a time horizon of 36 months. For the budget impact analysis, cost and effectiveness data will be combined with national prevalence and incidence data to extrapolate the findings to a time horizon of 5 years.

TIME SCHEDULE

Months 0-2: finalise the network meta-analysis

Months 0-6: acquire databases and safe them in safe heaven. Months 6-12 merge and analyse the IPD databases.

Months 10-14 map resource use in the trials countries of origin.

Months 14-16 Determine resource costs in the Netherlands Months 16-20 Cost-effectiveness analysis Months 20-24 Writing up results, finalising project

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website