Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In deze studie is onderzocht wat de effectiviteit is van het toepassen van de Australische Medische Schapenvacht voor het voorkomen van decubitus aan de stuit bij verpleeghuispatiënten die nieuw opgenomen worden voor een primair somatische reden. Hiernaast zijn ook de economische aspecten onderzocht van het toepassen van de Australische Medische Schapenvacht vanuit het perspectief van een Nederlands verpleeghuis.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een prospectieve gerandomiseerde multicenter trial.

De voornaamste resultaten zijn:

-de Australische Medische Schapenvacht werkt preventief bij verpleeghuispatiënten om decubitus aan de stuit te voorkomen

-de meerderheid van de patiënten oordeelde positief over de Australische Medische Schapenvacht. Echter een derde deel van de patiënten klaagde over de warmte van de Australische Medische Schapenvacht, wat meer is dan in eerdere trials werd gevonden

-de investeringskosten voor het gebruik van de Australische Medische Schapenvacht worden voornamelijk bepaald door de kosten van het wassen ervan

-de investeringskosten zijn groter dan de financiële besparingen die het gebruik van de Australische Medische Schapenvacht met zich meebrengt, bekeken vanuit het perspectief van een Nederlands verpleeghuis. Echter mogelijke winst in kwaliteit van leven door het voorkomen van decubitus is niet meegewogen.

 

Gezien de effectiviteit van de Australische Medische Schapenvacht om decubitus te voorkomen, de relatief geringe extra investering en het feit dat onbekend is hoe de extra investering voor de Australische Medische Schapenvacht zich verhoudt tot de extra investering voor andere preventieve middelen, menen wij dat de Australische Medische Schapenvacht voorzien kan worden van een positieve gebruiksaanbeveling in de nationale en internationale richtlijnen voor de preventie van decubitus.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

INLEIDING

Decubitus is een veel voorkomend probleem in verpleeghuizen. Decubitus heeft een grote impact op de kwaliteit van leven. Ook zijn er hoge kosten gemoeid met de preventie en behandeling van decubitus.

Decubitus is echter een conditie die veelal vermeden kan worden met goede preventie. Hiervoor zijn veel hulpmiddelen en methodes beschikbaar. Een van deze middelen is een schapenvacht. Het gebruik van schapenvachten is echter op zijn minst omstreden. Natuurlijke schapenvachten kunnen niet goed gewassen worden en geven hygiënische problemen en de synthetische schapenvachten werken niet drukreducerend. In de landelijke richtlijn decubitus van het CBO wordt het gebruik van schapenvachten ook ontraden.

In de jaren 90 echter ontwikkelde het Australische Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO), een nieuw type schapenvacht, de ‘Australian Medical Sheepskin’ (AMS). Deze AMS is een natuurlijke schapenvacht afkomstig van het Merino-schaap, die op zo’n manier bewerkt is dat de vacht meermalen op 80 graden Celsius gewassen kan worden met behoud van de natuurlijke drukregulerende eigenschappen. Hiermee onderscheidt de AMS zich duidelijk van de vroegere natuurlijke of synthetische schapenvachten. De eisen waaraan de vacht zelf en de wasprocedure moeten voldoen zijn vastgelegd in de ‘Australian Standard’. Uit twee Australische RCT’s (McGowan et al. 2000; Jolley et al. 2004) bleek dat de AMS preventief werkt in het voorkomen van decubitus bij ziekenhuispatiënten.

In dit onderzoek is nagegaan of de AMS ook in de Nederlandse situatie preventief werkt in het voorkomen van stuitdecubitus bij somatische verpleeghuispatiënten, wat patiënten van de AMS vinden, en wat de economische aspecten zijn van het gebruik ervan. Hiervoor is een prospectieve gerandomiseerde multicenter trial uitgevoerd.

 

RESULTATEN

- Effectiviteit

In het onderzoek konden 271 patiënten uit de interventiegroep en 272 uit de controlegroep met elkaar vergeleken worden. Decubitus aan de stuit trad significant minder vaak op in de interventiegroep met de AMS dan in de controlegroep (8.9% versus 14.7%; p=0.035). Dit bevestigt de resultaten uit de eerdere twee Australische trials bij ziekenhuispatiënten. De AMS is dus een effectief middel in de preventie van decubitus.

De meerderheid van de patiënten oordeelde positief over de Australische Medische Schapenvacht en zou die ook aan anderen aanbevelen. Echter een derde deel van de patiënten klaagde over de warmte van de Australische Medische Schapenvacht, wat meer is dan in eerdere trials werd gevonden.

-Economische aspecten

De kosten voor het inzetten van de AMS bestaan uit kosten voor de aanschaf en kosten voor het wassen en onderhoud van de vacht. De besparingen bestaan uit de kosten van de behandeling van decubitusgevallen, die door de AMS zijn voorkomen. De balans tussen investeringen en besparingen laat zien dat het inzetten van de AMS een extra investering vergt van circa 2€ per dag per patiënt, vanuit het perspectief van een Nederlands verpleeghuis. In deze berekening is geen rekening gehouden met de mogelijke winst die er is in kwaliteit van leven van patiënten die geen decubitus krijgen.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit onderzoek wordt de kosteneffectiviteit onderzocht van de Australian Medical Sheepskin in de preventie van sacrale decubitus bij verpleeghuispatiënten die nieuw opgenomen zijn voor een primair somatische reden. De patiënten worden bij opname gecheckt of ze voldoen aan de inclusiecriteria, en zo ja, om toestemming gevraagd voor deelname aan het onderzoek. De patiënten die toestemmen worden at random toegewezen aan de controlegroep die alle gebruikelijke zorg krijgt, of aan de experimentele groep die alle gebruikelijke zorg krijgt aangevuld met een Australische Medische Schapenvacht in bed en zoveel mogelijk in hun (rol)stoel. Gedurende dertig dagen wordt gekeken in beide groepen of en waar patiënten decubitus ontwikkelen. Bij de patiënten die decubitus ontwikkelen wordt aanvullend informatie verzameld over de (kosten van de) behandeling. De patiënteninclusie is gestart op 1 mei 2007 en gestopt op 31 januari 2009. In het onderzoek participeerden 8 verpleeghuizen.

In deze periode zijn 1546 patienten nieuw opgenomen, waarvan 1066 voldeden aan de inclusiecriteria en waarvan 588 toestemden in deelname aan het onderzoek.

Tussentijdse analyses over de eerste 494 patiënten waarvan de einddata binnen waren (dd. 3/2/9), leren dat de incidentie van sacrale decubitus in de eerste 30 dagen na opname lager is in de schapenvachtgroep dan in de controlegroep (8.9% versus 15.4%, p<0.05 tweezijdig Chi-square). De meerderheid van de patienten die een schapenvacht hebben gekregen oordeelt positief hierover, maar circa 1/3 meldt ook dat de schapenvacht (te) warm is.

Resultaten over de kosteneffectiviteit zijn momenteel nog niet bekend.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De patiënteninclusie is gestart op 1 mei 2007 en gestopt op 31 januari 2009. Acht verpleeghuizen namen deel.

In deze periode van 21 maanden zijn in totaal 1546 patiënten opgenomen, waarvan 1066 voldeden aan de inclusiecriteria. Een belangrijke exclusiereden was de aanwezigheid van decubitus op de stuit bij opname; dit kwam voor bij circa 15% van de patiënten.

Van de patienten die aan de inclusiecriteria voldeden, stemden 588 toe in deelname aan het onderzoek.

Het grote aantal weigeraars (circa 45%) is opvallend. Volgens de contactpersonen in de verpleeghuizen zijn belangrijke redenen om te weigeren dat de oudere mensen niet alle informatie kunnen bevatten bij opname en dat het woord 'onderzoek' afschrikwekkend werkt, evenals het moeten ondertekenen van het informed consent formulier. De patiënten die toestemden met deelname werden at random verdeeld over de controlegroep die gebruikelijke zorg kreeg en de interventiegroep die naast de gebruikelijke zorg ook een Australische Medische Schapenvacht kreeg. Alle patiënten werden dan gedurende 30 dagen na opname gevolgd op het eventuele ontstaan van decubitus aan de stuit. Begin februari 2009 waren einddata van 494 patiënten ontvangen. Op basis van deze groep blijkt dat de incidentie van sacrale decubitus in de eerste 30 dagen na opname lager is in de schapenvachtgroep dan in de controlegroep (8.9% versus 15.4%, p<0.05 tweezijdig Chi-square). De meerderheid van de patienten die een schapenvacht hebben gekregen oordeelt positief hierover, maar circa 1/3 meldt ook dat de schapenvacht (te) warm is. Het uitvoeren van de interventie is volgens de betrokken verpleegkundigen/verzorgenden goed in te passen in hun dagelijks werk.

Resultaten over de kosteneffectiviteit zijn momenteel nog niet bekend.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ENGLISH SUMMARY

* Objective: to assess the effects and costs of the use of the Australian Medical Sheepskin and usual care with regard to the prevention of sacral pressure ulcers in somatic nursing home clients, versus usual care only.

* Study design: multicenter randomised controlled trial.

* Study population: 750 patients (excl. drop-outs) admitted to somatic wards of 6 nursing homes, and not having pressure ulcers on the sacrum at admission.

* Intervention: the experimental condition is use of the Australian Medical Sheepskin as an overlay on the mattress. The control condition is the usual care. In both conditions usual nursing co-interventions (e.g. mobilisation and repositioning schemes) may be applied. It is also allowed to apply other pressure-relieving equipment (e.g. foam mattresses), as normally used in that nursing home, as soon as pressure ulcers occur or are expected. For both conditions there will be a concise registration of all care and devices applied.

* Outcome measures: incidence and prevalence of pressure ulcers on the sacrum in the first month after admission / sacrum pressure ulcer free days / costs / adverse events / comfort / ease of use.

* Power/data analysis: the Australian Medical Sheepskin is considered effective if the incidence rate of pressure ulcers in the first month after admission is at least (absolute) 10% less and the prevalence numbers are at least (absolute) 10% lower in the experimental group than in the control group. We expect a 20% prevalence rate for the experimental group and a 30% prevalence rate for the control group. The expected incidence rate is about 18% for the experimental group and 28% for the control group, and for finding such differences a total of 750 (2 x 375) patients is necessary. Taking drop-outs into account, 1000 patients have to be recruited.

* Economic evaluation: costs of Australian Medical Sheepskins (purchase and washing) / costs of pressure ulcer treatment in the first month after admission.

* Time schedule: 34 months (6 months preparation/ 18 months data gathering / 10 months data-analysis and reporting).

 

NEDERLANDSE SAMENVATTING

* Doelstelling: bestuderen van de effecten en kosten van het gebruik van Australian Medical Sheepskins en gebruikelijke zorg op de preventie van decubitus op de stuit in verpleeghuispatiënten die om een somatische reden zijn opgenomen, in vergelijking met gebruikelijke zorg alleen.

* Design: multicenter randomised controlled trial.

* Onderzoekspopulatie: 750 patiënten (exclusief eventuele uitvallers) die opgenomen zijn op een somatische afdeling van 6 verpleeghuizen, en die bij opname vrij zijn van decubitusletsels op de stuit.

* Interventie: de experimentele conditie is het toepassen van de Australian Medical Sheepskin bovenop het matras. De controle is de gebruikelijke zorg. In beide onderzoeksarmen kunnen alle gebruikelijke verpleegkundige co-interventies, zoals mobilisatie en wisselligging worden toegepast. Ook is het toegestaan om, op het moment dat decubitusletsels ontstaan of dreigen, andere drukverlagende middelen toe te passen, voor zover ze gebruikelijk zijn in de betreffende verpleeghuizen. In beide condities zal een nauwkeurige registratie plaats vinden van alle gegeven zorg en alle gebruikte middelen.

* Uitkomstmaten: incidentie en prevalentie van decubitus op de stuit in de eerste maand na opname / aantal dagen zonder stuitdecubitus / kosten / bijwerkingen / comfort / gebruiksgemak.

* Power/data analyse: de Australian Medical Sheepskin wordt als effectief beschouwd als de incidentie en prevalentie aan stuitdecubitus in de eerste maand na opname in de experimentele groep absoluut 10% lager is dan in de controlegroep. We verwachten een prevalentie van 20% in de experimentele groep en 30% in de controlegroep. De verwachte incidentie is 18% voor de experimentele groep en 28% voor de controlegroep. Om deze verschillen te vinden is een totaal van 750 patiënten (2 x 375) nodig. Rekening houdend met uitvallers, zullen daarom 1000 patiënten gerecruteerd worden.

* Economische evaluatie: Kosten voor de aanschaf en het wassen van de Australian Medical Sheepskins / kosten voor de behandeling van decubitus in de eerste maand na opname.

* Tijdpad: totaal 34 maanden (6 maanden voorbereiding/ 18 maanden dataverzameling / 10 maanden data-analyse en rapportage).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website