Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Valincidenten bij ouderen vormen een groot maatschappelijk probleem. In 2008 leidden valincidenten bij ouderen tot meer dan 72000 bezoeken aan een Spoedeisende Hulp. De oorzaak voor valincidenten bij ouderen is multifactorieel; bekende risicofactoren zijn leeftijd, geslacht, co-morbiditeit en medicatiegebruik. Gezien de vergrijzing in Nederland wordt een stijging verwacht van het aantal valincidenten en gerelateerde letsels. De onderzoeksvraag was of introductie van effectieve preventieve maatregelen kan bijdragen aan een beperking van valincidenten en letsel bij ouderen.

Het wetenschappelijk evaluatieonderzoek vergeleek patiënten >65 jaar met en zonder aanpassingen van geneesmiddelen. Zowel de controlegroep als de interventiegroep kregen een valanalyse. De interventiegroep kreeg daarnaast een gestructureerde medicatieanalyse, met indien mogelijk het reduceren of staken van valrisico verhogende middelen.

Resultaten

Uit het bereikte resultaat bleek dat de gestructureerde medicatieanalyse en het reduceren of staken van valrisico verhogende middelen een positief effect heeft op de kwaliteit van leven in de interventiegroep, terwijl er geen verschil werd gevonden in het aantal nieuwe valincidenten.

Samenvatting bij start

Valincidenten vormen een groot maatschappelijk probleem bij ouderen. In 2008 leidden valincidenten bij ouderen tot meer dan 72000 Spoedeisende Hulp bezoeken. Door de vergrijzing in Nederland wordt een stijging verwacht in het aantal valincidenten en gerelateerde letsels. De introductie van effectieve preventieve maatregelen kan bijdragen aan een beperking van valincidenten en letsel bij ouderen.

Een risicofactor om te vallen is het gebruik van bepaalde geneesmiddelen. Om te bepalen of het verlagen of omzetten naar geneesmiddelen met minder bijwerkingen, of het stoppen (indien mogelijk) van deze geneesmiddelen inderdaad bijdraagt aan een afname van valincidenten bij ouderen, is er een wetenschappelijk evaluatieonderzoek opgezet, waarbij patiënten met en zonder aanpassingen van de geneesmiddelen met elkaar worden vergeleken. Ouderen (>65 jaar) die zich na een valincident op de Spoedeisende Hulp presenteren wordt gevraagd deel te nemen. Zij worden binnen 2 maanden na de val gezien op de onderzoekspolikliniek en worden een jaar lang gevolgd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website