Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Cholesteatoom is een agressieve en lastige te behandelen vorm van chronische middenoorontsteking. Operatieve verwijdering is de enige vorm van behandeling. Uit de resultaten blijkt dat MRI veel wordt toegepast in de follow-up om restanten uit te sluiten.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De opgezette studie en de behaalde prospectieve resultaten zijn uniek en voor het eerst uitgevoerd in de wereld. Het blijkt echter dat een randomized controlled trial met betrekking tot kosteneffectiviteit in de Nederlandse setting niet haalbaar is. Toch heeft deze studie een goede stap gezet om de cholesteatoomzorg in Nederland in kaart te brengen en te verbeteren. Verder zal, in samenwerking met de Nederlandse KNO-vereniging, een aanzet gedaan worden om de cholesteatoomzorg uniform te registreren door middel van consensus. Verder zullen wij de kwaliteit van leven van cholesteatoom patiënten en het gehoor na cholesteatoomoperaties analyseren.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

DOEL/VRAAGSTELLING

1. Is het gehoor na follow-up met diffusie gewogen MRI vergelijkbaar met het gehoor na een second look operatie?

2. Is diffusie gewogen MRI follow-up kosteneffectief in vergelijking met follow-up middels second look operatie?

3. Zijn andere uitkomstmaten (percentage residu en recidief, kwaliteit van leven en aantal complicaties) vergelijkbaar tussen de follow-up strategieën.

 

HYPOTHESE

Follow-up middels diffusie gewogen MRI is kosteneffectief in vergelijking met follow-up middels second look operatie, met een vergelijkbare kwaliteit van zorg o.b.v. gehoorverlies, complicaties en kwaliteit van leven.

 

STUDIE OPZET

Economische evaluatie bij een prospectieve multicenter randomized controlled trial met een intention to treat analyse en aanvullend een observationele studie.

 

STUDIEPOPULATIE/DATABRONNEN

102 patienten van 16 jaar of ouder na primaire cholesteatoom chirurgie.

 

INTERVENTIE

Jaarlijkse diffusie gewogen MRI gedurende 3 opeenvolgende jaren startend 1 jaar na primaire operatie

 

STANDAARD WAARMEE DE INTERVENTIE WORDT VERGELEKEN

Second look operatie 1 jaar na primaire operatie met een follow-up van 3 jaar

 

UITKOMSTMATEN

1. De mate van gehoorverlies na drie jaar follow-up.

2. De kosten van 3 jaar follow-up.

3. Quality of life.

4. Het aantal second look operaties waarbij geen cholesteatoom gevonden is (onnodige operatie) en het aantal residu en recidief cholesteatomen

 

SAMPLE SIZE BEREKENING/DATA-ANALYSE

Om een klinisch relevant verschil te meten van 10dB conductief gehoorverlies zijn 102 patiënten nodig (51 per strategie).

 

KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE/ BUDGET IMPACT ANALYSE

Een economische evaluatie wordt zowel vanuit een maatschappelijk als een gezondheidszorg perspectief gedaan. Kosten van een operatie en een MRI worden bij benadering berekend middels een micro-costing approach. Een kosteneffectiviteit analyse wordt uitgevoerd zowel op basis van de primaire uitkomstmaat (gehoor) als op basis van kwaliteit van leven (QALY). Economische evaluatie wordt gedaan met een intention to treat analyse.

 

TIJDPAD (maanden)

0-12 inclusie van patienten

6-18 eerste interventie

30 twee jaar follow-up en 85% van alle interventies volbracht

34-48 start implementatiefase, nationale en locale bijeenkomsten en opzet richtlijn

44-48 data verzameling compleet, analyse een publicatie

 

 

OBJECTIVE(S)/RESEARCH QUESTION(S)

1. Are the hearing levels after three years of follow-up with annual diffusion-weighted MRI comparable to those after follow-up with second look surgery?

2. Is a diffusion-weighted MRI follow-up strategy cost-effective compared to second look surgery?

3. Are other outcome measures (residual and recurrent cholesteatoma, quality of life and adverse events) comparable between both follow-up strategies?

 

 

HYPOTHESIS

Diffusion-weighted MRI is a cost-effective follow-up strategy after primary cholesteatoma surgery compared to the usual care, 2nd look surgery with equal quality of care in terms of hearing, cholesteatoma detection rate, complications and quality of life.

 

STUDY DESIGN

Economic evaluation alongside a prospective multicenter randomized controlled trial with an intention-to-treat analysis plus additional observational study.

 

STUDY POPULATION(S)/DATASETS

102 patients of 16 years and older after primary cholesteatoma surgery treatment with normal to mild conductive hearing loss.

 

INTERVENTION

Annual diffusion-weighted MRI during 3 consecutive years, starting 1 year after primary surgery.

 

STANDARD INTERVENTION TO BE COMPARED TO

Second look surgery 1 year after primary surgery and follow-up during 3 consecutive years.

 

OUTCOME MEASURES

1. The degree of hearing loss after 3 thee years of follow-up

2. The costs of three years follow-up

3. Health related quality of life

4. The number of 2nd look surgeries without cholesteatoma present (unnecessary surgical procedures) and the number of residual and recurrent cholesteatoma.

 

SAMPLE SIZE CALCULATION/DATA ANALYSIS

To detect a clinically relevant difference of 10dB conductive hearing loss, the minimal number of participants needed in this study is: 102 (51 in each arm).

 

COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS/ BUDGET IMPACT ANALYSIS

An economic evaluation will be performed from a societal as well as a healthcare perspective

Intervention costs of surgery and MRI will be estimated using a micro-costing approach.

Both a cost-effectiveness analysis in terms of the primary outcome (hearing) and a cost-utility analysis (QALYs) will be performed. Economic evaluations will be performed in accordance with the intention-to-threat principle

 

TIME SCHEDULE (months)

 

0-12 inclusion of participants

6-18 first intervention

30 two year follow-up and 85% of all interventions completed

34-48 start implementation, national and local meetings and guideline group

44-48 completion of the data gathering, analysis and publication

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website