Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De kosten, effecten en kosteneffectiviteit van diabeteszorg in een ketenmodel, geïmplementeerd in Amstellandse huisartsenpraktijken, werd vergeleken met de momenteel gebruikelijke diabeteszorg. Ook werd de momenteel gebruikelijke diabeteszorg vergeleken met diabeteszorg gebaseerd op het Chronic Care Model zoals geïmplementeerd in het Diabetes Zorg Systeem West-Friesland. In totaal zijn 1200 patiënten geïncludeerd in het onderzoek. In samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven (RIVM) en met het Instituut voor Medical Technology Assessment van de Erasmus Universiteit Rotterdam (iMTA) is een diabetesmodel ontwikkeld (het MICADO model) waarmee de lange termijn (kosten)effectiviteit kan worden berekend. Het project heeft twee belangrijke vraagstellingen: 1) De kwaliteit, effecten en kosten van de diabetes zorgsystemen op de korte termijn. Deze worden in een quasi-experimenteel pre-test-post-test design met controle groep gemeten. 2) De lange termijn kosten en effecten, zoals de gevolgen voor het optreden van micro- en macrovasculaire complicaties. Deze zullen worden geschat uit analyses met MICADO. Hiermee kunnen tevens de lange termijn uitkomsten in termen van kwaliteit van leven en levensverwachting worden berekend. Resultaten laten zien dat diabeteszorg volgens het Chronic Care Model, met een gespecialiseerd diabetescentrum geassocieerd is met lagere kosten, een betere naleving van de NHG richtlijnen en meer tevreden patiënten ten opzichte van de momenteel gebruikelijke zorg.Diabeteszorg volgens een ketenmodel zoals dat in Amstelland is geïmplementeerd, blijkt niet kosteneffectief. Er zijn geen verschillen gevonden in de verandering van de UKPDS risico score tussen beide groepen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We hebben het MICADO diabetesmodel ontwikkeld. Dit model bestaat naast diabetes uit macrovasculaire en microvasculaire complicaties en risicofactoren van diabetes en deze complicaties. Het model is probabilistisch gemaakt en gevalideerd. Daarnaast hebben we de nauwkeurigheid van de UKPDS, SCORE en Framingham functies in de voorspelling van het risico op coronaire hartziekten onderzocht in de Hoorn Studie populatie. Uit de resultaten bleek dat de drie functies over het algemeen matig in staat zijn het risico op een coronaire aandoening te voorspellen. In afwezigheid van een beter model, zijn de UKPDS en SCORE risico functies goede opties om het risico te schatten. De tevredenheid van diabetespatiënten over verschillende aspecten van de zorg is geëvalueerd. Patiënten uit alle groepen waren eenduidig over de aspecten in de diabeteszorg die nog verbeterd kunnen worden. De vergelijking van de tevredenheid over de verschillende zorgverleners tussen de groepen liet zien dat patiënten behandeld door het Diabetes Zorg Systeem West-Friesland (DZS) over het algemeen meer tevreden waren over de diëtiste en over de continuïteit van de zorg. We hebben een cross-sectionele evaluatie gemaakt van de zorg en kosten van de zorg voor patiënten met diabetes behandeld door het Diabetes Zorg Systeem West-Friesland en vergeleken met patiënten die de momenteel gebruikelijke diabeteszorg ontvangen. Uit de resultaten blijkt dat het DZS beter scoort wat betreft de continuïteit van de zorg. Ook vallen de kosten van de zorg in de DZS groep lager uit dan de kosten van de zorg in de CMR-groep.

De geïntegreerde diabeteszorg geleverd door huisartsen in de Amstelland regio heeft niet geresulteerd in een gunstiger risico score volgens de UKPDS risico functie. Deze zorg bleek niet kosteneffectief ten opzichte van de momenteel gebruikelijke diabeteszorg.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Diabeteszorg in een ketenmodel of het Diabetes Management Model wordt geïntroduceerd bij een deel van de Amsterdamse en Amstelveense huisartsen. De introductie is een uitgelezen kans om de korte termijn kosteneffectiviteit van deze zorg te bepalen. In samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven (RIVM ) en met het Instituut voor Medical Technology Assessment van de Erasmus Universiteit Rotterdam (iMTA) zal bovendien een model worden ontwikkeld dat de lange termijn effecten en kosten kan berekenen. Dit model zal een combinatie vormen van de diabetes module in het RIVM Chronische Ziekten Model en het IMTA diabetes model en zal voortaan het “Modelling Integrated Care for Diabetes based on Observational data” (MICADO) model worden genoemd. Het project zal daarom twee belangrijke vraagstellingen hebben. Ten eerste is dat de vraag naar de kwaliteit, effecten en kosten op de korte termijn. Deze zullen in een quasi-experimenteel pre-test-post-test design met controle groep worden gemeten, met patiënten van huisartsen uit Amsterdam en Amstelveen in de interventiegroep en een controlegroep van huisartsen geworven via het Landelijk Netwerk van het NIVEL. Ten tweede de vraag naar de lange termijn kosten en effecten, zoals de gevolgen voor het optreden van micro- en macrovasculaire complicaties. Deze zullen worden geschat uit analyses met MICADO. Hiermee kunnen tevens de lange termijn uitkomsten in termen van kwaliteit van leven en levensverwachting worden berekend. In de afgelopen periode is hard gewerkt aan het model en is een update van de systematische review over ketenzorg in een gevorderd stadium. De controle populatiepraktijken uit het NIVEL netwerk zijn deels geworven. Vanaf augustus zijn ook de huisartsen in de interventiegroep gestart. In totaal zijn nu 400 patiënten bij de studie betrokken. In 2008 zal het aantal deelnemende huisartsen in de interventiegroep worden aangevuld tot 12 huisartspraktijken. Alle praktijken hebben toegezegd om in het diabetes ketenzorgmodel te participeren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Systematic review

Op basis van de Cochrane systematische review welke was bijgevoegd bij het subsidievoorstel, hebben wij besloten een update te doen van deze review. Op deze manier willen wij onze kennis vergroten en een zo compleet mogelijk overzicht krijgen van de interventies die tot nu toe zijn uitgevoerd op het gebied van zorgverbetering voor diabetespatiënten in de eerste lijn. Het gaat hier om een update vanaf 2000 tot heden. De syntaxen voor de zoekstrategie zijn geschreven en uitgevoerd in vier databases. Op basis van de abstracts voortgekomen uit de zoekstrategie, zijn ongeveer 100 artikelen geselecteerd waarvan nu op basis van full tekst wordt beoordeeld of deze artikelen voldoen aan de inclusiecriteria voor de review.

 

MICADO Diabetesmodel

Gedurende het afgelopen jaar is de promovenda bezig geweest met het modelmatige deel van dit project, waarmee de lange termijn effectiviteit en kosteneffectiviteit van de studie zal worden geëvalueerd.

De basisformules om microvasculaire complicaties in mathematica te programmeren zijn verder uitgewerkt en steeds aangepast zodat deze structuur goed aansluit op de bestaande structuur van het Chronisch Ziekte Model (CZM), welke als basis dient voor het MICADO-model.

De transitiekansen voor de microvasculaire complicaties, moeten vanuit het iMTA-diabetesmodel in de nieuw gemaakte modelstructuur worden ingevoerd. In de afgelopen periode is literatuuronderzoek gedaan, zodat deze parameters kunnen worden vergeleken met recente literatuur en eventueel worden geüpdate.

 

Organisatie diabeteszorg interventiegroep

In de afgelopen periode is veel overleg geweest met de huisartsen in de interventiegroep om structuur te geven aan de diabeteszorg.

De gestructureerde ketenzorg is van start gegaan en de centrale database om de zorg te coördineren en inzichtelijk te maken voor alle betrokken disciplines is in gebruik genomen.

Ook is er een diabetesverpleegkundige aangesteld. Zij zal overkoepelende ondersteuning bieden aan de huisartspraktijken en feedback geven over de diabetespopulatie per huisartsenpraktijk.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Diabetes care in a "ketenzorg model" will be implemented in Amsterdam. The implementation of a "ketenzorgmodel" in Amsterdam Zuid/Buitenveldert gives an unique opportunity to evaluate the cost-effectiveness of the "ketenzorg" model in the short term. The cooperation with the RIVM diabetes model and the iMTA microvascular complications model enables to evaluate also the long term effects and costs.

Objective 1: to assess quality, short term effects, intervention costs, short term cost of diabetes "ketenzorg" in a quasi-experimental pre-test-post-test control group design among general practice patients with an intervention region (the sub-region Amsterdam Zuid) and a control group (Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) netwerk).

Objective 2: to assemble and use a diabetes model to evaluate the long term health effects in terms of complications and quality of life, as well as effects resource use and costs. Overall objective: To evaluate the effectiveness and cost-effectiveness of "ketenzorg" both in the short and in the long run. Population: diabetes patients from GPs in Amsterdam Zuid and a control group of diabetes patients from the LINH.

Intervention: Implementation of "ketenzorg model" in Amsterdam.

Outcome measures:

Objective 1:a) primary outcome measurement the risk of developing coronary heart disease, measured with changes in the Oxford Risk Score, for that biometric and biochemical measurements at baseline, 2 yrs before and year 1 and 2 after the start are taken. b) percentages adequately controlled patients, diabetes specific and generic quality of life, direct and indirect costs, patient satisfaction, short term cost-effectiveness.

Objective 2: micro- and macrovascular complications, mortality, quality of life, resource use, costs of care, cost-effectiveness.

Analysis: Objective 1: For all outcomes mentioned above, changes in mean outcomes will be computed using multi-level analysis to correct for clustering within GPs (450 patients needed). Confidence intervals around the differences in mean costs will be calculated with bootstrapping methods. Incremental cost-effectiveness ratio's, cost-utility ratio's, cost-effectiveness planes and acceptability curves will be estimated. Objective 2: The existing RIVM diabetes model including cardiovascular complications will be combined with the existing iMTA diabetes model for microvascular complications. This new model will be used to evaluate the long term effects of the "ketenzorg" project in Amsterdam and compare this to a current practice baseline case. Overall objective: To evaluate both health effects and economic efficiency of ketenzorg.

Time schedule: 1-2 year baseline information,first annual examination, combination of two models. Year 2: data cleaning, data analysis, model development and analysis, report writing.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website